Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2023-06-16 [08:05:00]
Oś priorytetowa
14. Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 - REACT-EU
Działanie
14.1. Infrastruktura ochrony zdrowia - REACT-EU

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wzywa do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.14.01.00-IZ.01-24-426/23, Osi Priorytetowej XIV Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19  – REACT-EU, Działania 14.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – REACT-EU.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2023-06-16 (od godziny 08:05:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
wrzesień 2023 r.

Miejsce składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Nabór:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

W ramach naboru o dofinansowanie może ubiegać się podmiot, o którym mowa w sekcji 2.1 pkt. 5 regulaminu naboru, który to podmiot został wskazany w Wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego dla 14.1 (załącznik nr 4 do SZOOP na lata 2014-2020), tj. Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie można otrzymać na Projekty inwestycyjne ukierunkowane na poprawę jakości i dostępności do specjalistycznych usług medycznych w zakresie chorób nowotworowych i zaburzeń psychicznych.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
100,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
3 556 322,09
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
786 188,15
Data określenia wartość w PLN 2023-05-30 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,5235 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1008/424/VI/2023 z dnia 12 maja 2023 roku.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, nie przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownej weryfikacji złożonego wniosku w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
+48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 321, +48 32 77 40 302
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2023-06-16
Data ostatniej modyfikacji: 2023-08-02


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś