Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2022-10-28 [12:00:00]
Oś priorytetowa
14. Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 - REACT-EU
Działanie
14.3. Odnawialne źródła energii – REACT-EU

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-037) ul. Juliusza Ligonia 46, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.14.03.00-IZ.01-24-422/22 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 14.3 Odnawialne źródła energii – REACT-EU, RPO WSL 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2022-10-28 (od godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
5 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Miejsce składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Nabór:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Nabór z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

Podmiotami, które mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów są podmioty wskazane w załączniku nr 4 do SZOOP tj.: Wykaz projektów w trybie pozakonkursowym – w zakresie Działania 14.3 (SZOOP RPO WSL 2014-2020):

  1. Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Beskidzka.
  2. Grupa Regionalna GOPR Grupa Jurajska.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru przewiduje się realizację następującego typu projektu:

  1. Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.
  2. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z ewentualną wymianą/modernizacją indywidualnych źródeł ciepła lub podłączaniem budynków do ciepła sieciowego.
  3. Budowa i przebudowa instalacji OZE wraz z magazynem energii w modernizowanych energetycznie budynkach.

Wymienione typy projektów mogą być realizowane także w ramach klastrów energii.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
100,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
10 015 800,00
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
2 100 893,57
Data określenia wartość w PLN 2022-10-27 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,7674 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP  przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą z dnia 10 października 2022 roku.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, nie przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownej weryfikacji złożonego wniosku w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
+48 32 77 44 720, +48 32 77 44 721, +48 32 77 44 724, +48 32 77 40 323, +48 32 77 40 324
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Regionie
Al. Korfantego 79, 40-160 Katowice
godziny pracy: pon. 7.00 – 17.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30 


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2022-10-28
Data ostatniej modyfikacji: 2023-04-04


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś