Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2022-09-15 [00:00:00] do 2022-11-02 [10:20:00]
Oś priorytetowa
11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie
11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie:
11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór nr RPSL.11.01.06-IZ.01-24-418/22 w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.6 Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2022-09-15 (od godziny 00:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2022-11-02 (do godziny 10:20:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować organy prowadzące szkoły podstawowe i licea ogólnokształcące na terenie województwa śląskiego, których ogólne założenia dotyczące realizacji projektu zostały zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą. (zgodnie z uchwałą nr 1382/354/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 3 sierpnia 2022 roku oraz załącznikiem nr 7 do Regulaminu Naboru).

Ponadto zaznacza się, że o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które nie podlegają zakazowi udzielania zamówień i wsparcia, o których mowa w art. 5k i 5l Rozporządzenia Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1 z dnia 2014.07.31 z późn. zm.) oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego lub konkursu, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu”.

Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta - wniosku o dofinansowanie projektu).

 Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu z postępowania wyklucza się:

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu.

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014” albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu;

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu.

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta - wniosku o dofinansowanie projektu).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Możliwe formy (typy) wsparcia do realizacji w ramach naboru:

Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy, poprzez:

  1. zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla uczniów ukraińskich (również w oddziałach przygotowawczych)
  2. zakup sprzętu ICT (np. laptop), z którego będą korzystać uczniowie pochodzący z Ukrainy, uczęszczający do szkół na terenie województwa śląskiego
  3. zakup pomocy dydaktycznych (słowniki, podręczniki, materiały biurowe, pomoce dwujęzyczne, elektroniczne translatory mowy), niezbędnych do prowadzenia zajęć dla uczniów ukraińskich
  4. zatrudnianie asystentów międzykulturowych w szkołach
  5. prace związane z dostosowaniem lub adaptacją pomieszczeń – wynikające z konieczności stworzenia warunków do nauki nowoprzybyłym uczniom
  6. doposażenie sal (ławki, krzesła, biurka, szafy itp.)
  7. pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia terapeutyczne

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
90,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
8 981 449,59
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
1 897 903,68
Data określenia wartość w PLN 2022-08-30 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,7323 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

IZ dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 14.09.2022 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Nie dotyczy

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
Dane kontaktowe pracownika zgodne z otrzymanym wezwaniem
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2022-09-15
Data ostatniej modyfikacji: 2022-11-14


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś