Przejdź do treści głównej

Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych konkurs nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-070/19


Pytanie 1. Jaki jest cel konkursu? Zgodnie z regulaminem konkursu, jest nim wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia. Czy to oznacza, że cel skupia się wyłącznie na wzroście zatrudnienia i wyłącznie wśród absolwentów?
Odpowiedź, 6.12.2019 r.
Konkurs dotyczy edukacji zawodowej zarówno w formach szkolnych jak i w formach pozaszkolnych, więc jego cel jest szerszy – przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Aktywnie funkcjonować na zmieniającym się rynku pracy może osoba, której wiedza, umiejętności i kwalifikacje zawodowe są dopasowane do potrzeb pracodawców.

Wniosek o dofinansowanie musi być zgodny z tym celem, a więc musi zawierać diagnozę zapotrzebowania szkół, placówek systemu oświaty lub osób dorosłych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz diagnozę zapotrzebowania pracodawców na pracowników posiadających odpowiednią wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 2. Co to jest kształcenie w formach pozaszkolnych?
Odpowiedź, 6.12.2019 r.
W niniejszym konkursie – zgodnie z art. 117 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
– są to następujące formy:
- kwalifikacyjny kurs zawodowy;
- kurs umiejętności zawodowych;
- kurs kompetencji ogólnych;
- kurs, inny niż wymienione, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 3. Kto może składać wniosek o dofinansowanie? Czy trzeba być np. szkołą lub placówką systemu oświaty?
Odpowiedź, 6.12.2019 r.
Zgodnie z regulaminem konkursu, wszystkie podmioty z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Jednakże nie wszystkie podmioty mogą bezpośrednio realizować poszczególne formy kształcenia (typy projektu).

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 4. Kto może realizować poszczególne formy kształcenia (typy projektu)?
Odpowiedź, 6.12.2019 r.
Zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, kwalifikacyjny kurs zawodowy (typ 1.) może być prowadzony przez:
- publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe (z wyjątkiem szkół artystycznych);
- publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
- instytucje rynku pracy (np. instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia); 
- podmioty prowadzące działalność oświatową nieobejmującą prowadzenia m.in. szkoły i placówki na zasadach ustawy Prawo przedsiębiorców oraz po uzyskaniu stosownej akredytacji kuratora oświaty.

Zgodnie z art. 117 ust. 2b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, kurs kompetencji ogólnych oraz kurs, inny umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych może być prowadzony przez:
- publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego;
publiczne i niepubliczne centra kształcenia zawodowego.

Kursy umiejętności zawodowych mogą być prowadzone przez:
publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe (z wyjątkiem szkół artystycznych);
publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

Kształcenie w formach szkolnych może być prowadzone przez szkoły prowadzące kształcenie dla osób dorosłych, natomiast tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego może być realizowane przez placówki systemu oświaty.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 5. Jakie są wymagania wobec kursów? Czy można dowolnie określać ich temat?
Odpowiedź, 6.12.2019 r.
Wszystkie wymagania wobec kursów zostały wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych.


Kwalifikacyjny kurs zawodowy i kurs umiejętności zawodowych dotyczą wyłącznie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, dla których została określona podstawa programowa. Ponadto, załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia
w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
wskazuje zawody, dla których kształcenie może odbywać się wyłącznie w danym rodzaju szkoły lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym lub na kursie umiejętności zawodowych.

Kurs kompetencji ogólnych dotyczy dowolnie wybranej części programowej kształcenia ogólnego. Zgodnie z regulaminem konkursu, jest możliwy do realizacji wyłącznie w powiązaniu z kwalifikacyjnym kursem zawodowym.

Kurs, inny niż wymienione, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego treści ustalone przez placówkę kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego albo określone w przepisach dotyczących uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

Nie można określić tematu kursu bez uwzględnienia zapisów ww. dokumentów.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 6. Czy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych upoważnia do przeprowadzania kursów innych niż wymienione, umożliwiających uzyskiwanie
i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych?
Odpowiedź, 6.12.2019 r.
Zgodnie z art. 117 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe, kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w formach pozaszkolnych realizowanych przez m.in. publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego.

Jeżeli więc wpis, o którym mowa w pytaniu, oznacza nabycie statusu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego (w zaświadczeniu o wpisie jest wskazany właśnie ten typ placówki), wówczas upoważnia do przeprowadzenia kursu tzw. innego niż wymienione.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 7. Czy w projekcie można sfinansować koszt wyposażenia niezbędnego do prowadzenia kształcenia zawodowego?
Odpowiedź, 6.12.2019 r.
Zgodnie z dokumentem pn. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (podrozdział 6.1, pkt 1 lit. b, str. 46 oraz pkt 22, str. 59), wyposażenie dotyczy wyłącznie szkół lub placówek systemu oświaty w kontekście pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

Zgodnie z regulaminem konkursu (sekcja 2.2.1, pkt 17, str. 33), wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa branżowego jest możliwe wyłącznie w typie nr 6 pn. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU na rzecz kształcenia zawodowego a także podejmujących działania w zakresie poradnictwa edukacyjno - zawodowego i informacji zawodowej poprzez:
1. 
przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży;
2. 
wsparcie realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU. 

Należy pamiętać, że wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych jest realizowane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w tym zakresie, a także posiadanego przez nie wyposażenia, w tym zwłaszcza powinno uwzględniać wnioski z przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia. Diagnoza powinna uwzględniać również rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.

Ponadto, wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych musi być realizowane z uwzględnieniem prognoz dotyczących zapotrzebowania rynku pracy na określone zawody i wykształcenie w określonych branżach. Przykładowo, należy korzystać z ogólnopolskich oraz regionalnych badań i analiz oraz – uzupełniająco –  z informacji ilościowych oraz jakościowych dostępnych za pośrednictwem powołanego z inicjatywy Komisji Europejskiej portalu EU Skills Panorama, a także  w przygotowywanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 8. Jakie branże mogą być brane pod uwagę jako kształcenie zawodowe osób dorosłych? Czy Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach określił listę branż, które mogą być przedmiotem kursów w projekcie?
Odpowiedź, 6.12.2019 r.
Nie ma zamkniętej listy branż, które mogą być przedmiotem kursów w projekcie. Jednakże w praktyce wniosek, który dotyczy danej branży może nie otrzymać dofinansowania z następującej przyczyny.

Zgodnie z regulaminem konkursu (sekcja 2.2.1, pkt 2, str. 26), kształcenie zawodowe osób dorosłych w ramach ogłoszonego konkursu ma na celu umożliwienie osobom dorosłym nabycie lub uzupełnienie kompetencji kluczowych, kwalifikacji zawodowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy – w formach pozaszkolnych, w elastycznym systemie kształcenia ustawicznego wpisanego do systemu oświaty, jak również uzupełnienie wykształcenia w formach szkolnych. 

Ponadto, zgodnie z regulaminem konkursu (sekcja 2.2.1, pkt 20, str. 34), branże/zawody, w których na szeroką skalę występują problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, zostały określone w załączniku nr 12 do Regulaminu konkursu – Prognoza potrzeb rynku pracy województwa śląskiego w kontekście branż i zawodów, w których do roku 2022 wystąpi deficyt wykwalifikowanych pracowników i dla których niezbędne będzie tworzenie CKZiU, jak również w załączniku nr 13 do Regulaminu konkursu - Barometr zawodów 2019 r. 

Jeżeli zaproponowana we wniosku branża nie dotyczy kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy, tj.:
nie znajduje się w odnośnym załączniku nr 13 na liście zawodów najczęściej uznawanych za zawody deficytowe w powiatach województwa śląskiego
lub
wnioskodawca nie uzasadnił, że z punktu widzenia pracodawcy lub pracodawców danej branży potrzebne jest kształcenie w tej branży, wówczas wniosek o dofinansowanie kursów w tej branży może podczas oceny uzyskać mniejszą liczbę punktów – np. w części B.11.2. Opis sytuacji problemowej grup docelowych objętych wsparciem oraz opis rekrutacji do projektu – od innych wniosków planujących kształcenie w zawodach deficytowych lub w zawodach, dla których uzasadniono zapotrzebowanie pracodawcy lub pracodawców danej branży.

Ocena wniosku jest sporządzana na podstawie wszystkich zapisów tego wniosku. Obowiązkiem wnioskodawcy jest uzasadnić, że zaproponowane w projekcie działania są niezbędne z punktu widzenia lokalnego i regionalnego rynku pracy w województwie śląskim.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 9. Zgodnie z regulaminem konkursu, "Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty albo osób obejmowanych wsparciem". Czy jeżeli planujemy wsparcie dla osób dorosłych w formach pozaszkolnych (tj. poza formalnym systemem edukacji), to taka diagnoza jest wymagana?Odpowiedź, 6.12.2019 r.
Tak. Diagnoza jest wymagana.

Zapotrzebowanie szkół dotyczy form szkolnych, zapotrzebowanie placówek systemu oświaty dotyczy form szkolnych i pozaszkolnych, natomiast zapotrzebowanie osób obejmowanych wsparciem dotyczy wyłącznie form pozaszkolnych.

Projekt nie może abstrahować od rzeczywistych potrzeb grupy docelowej oraz od potrzeb rynku pracy.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 10. Czy kryterium premiujące w brzmieniu „Co najmniej 35% uczestników stanowią osoby uczestniczące w szkolnych formach kształcenia w ramach projektu” oznacza, że dodatkowe punkty są przyznawane, jeżeli wsparciem w projekcie objęte są osoby dorosłe, które uczą się np. w szkole dla dorosłych, CKZIU albo odbywają kwalifikacyjny kurs zawodowy? I czy szkolenia dla nich również muszą być prowadzone w formach szkolnych (np. kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych)? 
Odpowiedź, 6.12.2019 r.
Nie. Kryterium oznacza, że dodatkowe punkty są przyznawane, jeżeli wsparcie  w projekcie dotyczy szkolnych form kształcenia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r.
w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
, kwalifikacyjny kurs zawodowy i kurs umiejętności zawodowych są pozaszkolnymi formami kształcenia.

Innymi słowy, kryterium premiuje wnioskodawców zapewniających szkolne formy kształcenia w ramach realizowanego projektu. Chodzi zatem o obejmowanie wsparciem w formach szkolnych uczestników projektu, a nie o przyjmowanie do projektu osób dorosłych, które uczestniczą jeszcze w szkolnych formach kształcenia (np. dorosłego ucznia szkoły zawodowej, w której edukację rozpoczyna się przed ukończeniem osiemnastego roku życia).

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 11. Co należy rozumieć przez formę szkolną?
Odpowiedź, 6.12.2019 r.
Forma szkolna – zgodnie z art. 4 pkt 30 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – to:
- szkoła dla dorosłych;
- branżowa szkoła II stopnia;
- szkoła policealna.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 12. Z jakiego dokumentu (podstawa prawna) pochodzi następujący zapis regulaminu konkursu (str. 107), „Aby wykluczyć występowanie w projekcie pomocy publicznej
(o ile dotyczy) na poziomie indywidualnego projektu, szkolenia i kursy powinny łącznie spełniać następujące warunki:

  1. a) wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu (tj. beneficjent i ewentualni partnerzy projektu) są niezależne od pracodawcy uczestnika szkolenia;
  2. b) szkolenie odbywa się poza miejscem pracy uczestników;
  3. c) nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych;
  4. d) pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20% uczestników jednej tematyki szkoleniowej w ramach projektu”?

Odpowiedź, 6.12.2019 r.
Zgodnie z założeniami konkursu, pomoc publiczna co do zasady nie powinna wystąpić z uwagi na grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia tj. osoby dorosłe, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia) lub uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach.

Zgodnie z interpretacją Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w ministerstwie właściwym ds. rozwoju regionalnego (pismo z 2 czerwca 2016, znak DZF.VII.852.5.2016.PM.1) możliwość wystąpienia przesłanek pomocy publicznej/ pomocy de minimis w projektach szkoleniowych adresowanych do osób indywidualnych, w których więcej niż jeden uczestnik szkolenia zatrudniony jest u tego samego pracodawcy zachodzi jedynie potencjalnie. Niemniej, jednak powyższa sytuacja powinna stanowić impuls dla podmiotu udzielającego pomocy do weryfikacji udzielonego wsparcia pod kątem pomocy publicznej.

Dla potrzeb weryfikacji wystąpienia przesłanek pomocy publicznej/pomocy de minimis ministerstwo zaleciło stosowanie pomocniczo warunków określonych w dokumencie pn. Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Są to następujące warunki:
1. czy szkolenie odbywa się poza miejscem zatrudnienia uczestników projektu (poza zakładem pracy uczestnika projektu);
2. czy nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych – niezależnie od miejsca zatrudnienia;
3. czy pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego przedsiębiorcy) stanowią mniej niż 20% uczestników szkolenia realizowanego w ramach danego projektu.

Z uwagi na charakter wsparcia w niniejszym konkursie przywołano warunki wskazane przez ministerstwo, ułatwiające wykluczenie występowania pomocy publicznej na poziomie indywidualnego projektu.

Zwracamy także uwagę, że personel mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, może się szkolić w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania poprzez wybieranie usług z Bazy Usług Rozwojowych.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś