Przejdź do treści głównej

Zapoznaj się z prawem i dokumentami


W tej zakładce znajdą Państwo dokumenty związane z perspektywą finansową 2014+

20 grudnia 2013 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.) został opublikowany pakiet rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady dla Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

Pakiet rozporządzeń znajduje się pod poniższym adresem.

Pakiet zawiera m.in.:

 • rozporządzenie w sprawie EWT nr 1299/2013
 • rozporządzenie w sprawie Funduszu Spójności nr 1300/2013
 • rozporządzenie w sprawie EFRR nr 1301/2013
 • rozporządzenie ramowe dla EFSI nr 1303/2013
 • rozporządzenie w sprawie EFS nr 1304/2013

W tym samym dzienniku opublikowano także nowelizacje obecnego rozporządzenia ogólnego 1083/2006:

 • rozporządzenie nr 1297/2013 (n+3 dla Słowacji i Rumunii, elastyczność 10% przesuwania między osiami priorytetowymi na etapie zamknięcia, przedłużenie top-up)
 • rozporządzenie nr 1298/2013 (dodatkowa alokacja w ramach EFS dla Francji, Włoch i Hiszpanii)

I inne rozporządzenia powiązane z wieloletnimi ramami finansowymi 2014-2020, m.in.:

 • rozporządzenie nowelizujące rozporządzenie w sprawie europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej (EUWT) – nr 1302/2013
 • rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – nr 1309/2013
 • rozporządzenie w sprawie wieloletnich ram finansowych – nr 1311/2013
 • rozporządzenie w sprawie EFRROW – nr 1305/2013
 • rozporządzenie w sprawie programu COSME – nr 1288/2013
 • rozporządzenie w sprawie programu Horyzont 2020 –nr 1290/2013 + decyzja nr 2013/743/EU

20 lutego 2015 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostało Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207

Zobacz również:
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś