Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Poddziałanie 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT/RIT oraz Poddziałanie 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych do naborów 12.1.1, 12.1.2, 2.1, 10.2.1, 10.2.2


Pytanie 5. Dotyczy Działania 12.1 Infrastruktura Wychowania przedszkolnego.
Proszę o zdefiniowanie pojęcia „pomieszczenia administracyjne w istniejących obiektach”, które widnieje po stronie kosztów niekwalifikowalnych w Wytycznych do kwalifikowalności RPO WSL 2014 - 2020 tj. o wskazanie jakie koszty w tym zakresie będą niekwalifikowalne.Pomieszczenia administracyjne dla istniejących obiektów rozumiane są jako pomieszczenia biurowe dla obsługi przedszkola tj. dyrektora, nauczyciela, sekretarki, intendentki, osoby sprzątającej, konserwatora, kucharki wraz z pomieszczeniami higienicznosanitarnymi dedykowanymi w/w personelowi. Tak więc jeśli Beneficjent posiada tego typu pomieszczenia w projekcie inwestycyjnym powinien zawrzeć je we wniosku o dofinansowanie w ramach kosztów niekwalifikowanych.
Pytanie 4.
Czy w związku z wejściem w życie nowych rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju, regulujących zasady udzielania pomocy publicznej dla projektów dofinansowanych z regionalnych programów operacyjnych, możliwe jest złożenie wniosku w oparciu o nowe rozporządzenie (np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 sierpnia 2015 r. w sprawie pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020), mimo iż w regulaminie konkursu przewidziano jako podstawę udzielenia pomocy rozporządzenie dedykowane pomocy de minimis?Tak, dopuszczalne jest złożenie wniosku w oparciu o nowe podstawy prawne. Lokalny System Informatyczny (LSI) jest na bieżąco uzupełniany o nowe rozporządzenia które mogą mieć zastosowanie w danym naborze i przewiduje możliwość wyboru tych rozporządzeń.
Pytanie 3. W jaki sposób wnioskodawca ma oświadczyć, że zrealizował/ zrealizuje projekt z dofinansowaniem EFS w ramach RPO WSL 2014-2020 powiązany ze wspartą infrastrukturą.Wystarczającym sposobem wykazania spełnienia kryterium formalnego „Projekty powiązane z działaniami realizowanymi ze środków EFS” jest odpowiednie wypełnienie pola B.6.2 wniosku aplikacyjnego. Zgodnie z wymaganiami Instrukcji wypełniania wniosku w polu tym wnioskodawca wykaże i uzasadni powiązanie projektów. Z treści pola musi wynikać, że wnioskodawca zobowiązuje się zrealizować projekt z dofinansowaniem EFS w ramach RPO WSL 2014-2020 powiązany ze wspartą infrastrukturą.
Pytanie 2. Proszę o sprecyzowanie dot. średniej powierzchni nowych mieszkań. Czy wymagana w regulaminie konkursu powierzchnia oznacza mieszkalną czy użytkową – zważywszy, iż definicje ustawowe lokali socjalnych i chronionych definiują powierzchnię min. na os., (przy lokalach socjalnych istotna jest pow. pokoi czyli mieszkalna)?Kryterium merytoryczne specyficzne dotyczące powierzchni mieszkań odnosi się do powierzchni użytkowej, o której mowa w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR RPO WSL 2014-2020 w części odnoszącej się do wydatków związanych z robotami budowlanym i dotyczącymi części wspólnych budynku mieszkalnego (str. 64).  O ile Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (art. 2 ust.1 pkt 5 tej ustawy) odnosi się do powierzchni pokoi przypadających na osobę to IZ RPO WSL 14-20, w celu zapewnienia jednolitej oceny ww. kryterium (odnoszącego się do mieszkań socjalnych, chronionych, wspomaganych) przyjęła powierzchnię użytkową. Należy również podkreślić, że kryterium dotyczące średniej powierzchni mieszkań jest kryterium jakościowym. W związku z tym, powierzchnia mieszkalna odnosząca się wyłącznie do pokoi nie jest jedyną powierzchnią wpływającą na przestrzeń, a co za tym idzie na wygodę do użytkowania dla mieszkańca danego lokalu.

Pytanie 1. Czy wymagane jest dołączenie studnium wykonalności jako załącznika do wniosku?
Studium wykonalności nie jest dokumentem wymaganym przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL w ramach konkursów organizowanych przez Wydział FR, dla działań/poddziałań, finansowanych ze środków EFRR. Dokument ten może stanowić narzędzie pomocnicze dla Wnioskodawcy, w celu pozyskania wkładu merytorycznego na potrzeby wypełnienia wnioskoplanu (wniosek w LSI) – nie należy go zatem dołączać jako załącznika do dokumentacji aplikacyjnej projektu (dokument ten nie będzie podlegał weryfikacji formalnej, ani nie będzie stanowił przedmiotu oceny merytorycznej). Opracowanie studium wykonalności może natomiast stanowić koszt kwalifikowalny, jeżeli jest to niezbędne do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i wydatek z tym związany zostanie ujęty przez wnioskodawcę w harmonogramie finansowym projektu.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś