Przejdź do treści głównej

Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia finansowe oraz zasada trwałości w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projektach współfinansowanych z RPO WSL 2014-2020- szkolenie 4.09.2018 r.


Pytanie 1. Nawiązując do zaprzestania gromadzenia danych uczestników projektu dot. sytuacji gospodarstwa domowego - jak anonimizować/ usunąć zebrane dotychczas dane na formularzach kwalifikujących uczestnika do projektu?   
Odpowiedź, 4.09.2018 r.
Sposób anonimizacji i/lub usunięcia przedmiotowych danych zależy od formy ich gromadzenia.
Za prawidłową anonimizację/usunięcie danych, jak również wybór prawidłowego sposobu dokonania przedmiotowych czynności, odpowiada – co do zasady – administrator danych.
Najczęściej występującą metodą anonimizacji danych gromadzonych na nośnikach papierowych, jest ich zakreślenie czarnym markerem, w sposób uniemożliwiający odzyskanie tych danych (tekst nie „przebija” spod zakreślonego fragmentu, ani na drugą stronę kartki).

W przypadku gromadzenia danych w formie elektronicznej niezbędne jest zastosowanie środków służących do nieodwracalnego usunięcia danych z dysku (i/lub z innego oprogramowania, np. z chmury danych), zgodnie z obowiązującymi procedurami w jednostce. 

Należy mieć na uwadze, iż przeniesienie danych do kosza, usunięcie danych poprzez wybór z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) czy poprzez użycie klawisza „delete” nie spełnia przesłanek nieodwracalnego usunięcia danych.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 2.
Czy zasada proporcjonalności jest wyliczana od wydatków kwalifikowalnych  w ramach wniosku o dofinansowanie (całość projektu) czy wydatków kwalifikowalnych rozliczonych we wniosku o płatność (rzeczywistych wydatków)?   
Odpowiedź, 4.09.2018 r.
Zgodnie z zapisami podrozdziału 8.8 pkt 4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. (…)  właściwa instytucja będąca stroną umowy może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu [podkr. wł.] za niekwalifikowalne (…).

Należy mieć na uwadze, iż (…) wydatki niekwalifikowalne z tytułu reguły proporcjonalności obejmują wydatki związane z zadaniem merytorycznym (…), którego/-ych założenia nie zostały osiągnięte oraz proporcjonalnie koszty pośrednie [podkr. wł.].

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 3. Beneficjent (JST) założył we wniosku o dofinansowanie składniki stypendium stażowego. Projekt (po podpisaniu umowy z Instytucją Pośredniczącą) został powierzony wyłonionemu realizatorowi w drodze ustawy o pożytku publicznym. Organizacja (fundacja) ma wyższą składkę ubezpieczenia wypadkowego. Czy prawidłowym działaniem będzie obniżenie realnej kwoty brutto stypendium tak, aby nie dokładać środków na dany wydatek z innego wydatku? Czy też należy wypłacić stypendium brutto w założonej kwocie we wniosku o dofinansowanie, a zwiększony narzut realizatora pokryć zwiększeniem w budżecie kwoty brutto brutto wydatku? Umowa z uczestnikiem została zawarta na kwotę brutto z zastrzeżeniem, że składowe mogą ulec zmianie (np. z uwagi na zmianę przepisów). 
Odpowiedź, 4.09.2018 r.
W pierwszej kolejności należy mieć na uwadze, iż przedstawiona odpowiedź stanowi opinię Instytucji Zarządzającej – Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Wiążące dla Beneficjenta stanowisko w tej sprawie winna przedstawić odpowiednia Instytucja Pośrednicząca, będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu.

Jednakże, w opinii IZ stypendium stażowe powinno być wypłacone w pełnej wysokości, a „ciężar” składek spoczywa na organizatorze stażu.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 4. Jakie konsekwencje będą za konkretne uchybienia, np. za brak w polityce rachunkowości zasad dot. rozliczania środków publicznych?           
Odpowiedź, 4.09.2018 r.
Uchybienia – co do zasady – stanowią wynik stwierdzonych przez IZ omyłek, braków w dokumentacji itp., które nie mają wpływu na kwalifikowalność wydatku/ów, w związku z czym nie skutkują zwrotem środków czy pomniejszeniem wydatków wykazanych we wniosku o płatność.

W związku z powyższym, w przypadku stwierdzenia uchybienia, o którym mowa, IZ może zalecić Beneficjentowi uzupełnienie zapisów regulacji wewnętrznych o niezbędne elementy dotyczące realizacji projektu.

Jednakże, należy mieć na uwadze różnicę pomiędzy formalnymi brakami w zapisach polityki rachunkowości, przy jednoczesnej poprawnej ewidencji wydatków w projekcie – zgodnie z wymogami IZ w tym zakresie, określonymi w umowie o dofinansowanie projektu (poprawne wyodrębnienie ewidencji księgowej), co może stanowić uchybienie, a możliwością uznania wydatków za niekwalifikowalne ze względu na brak ich ewidencji księgowej w ramach wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu (podrozdział 6.2 pkt 3 e) Wytycznych).

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś