Przejdź do treści głównej

Zamówienia publiczne do 130 000 zł, w tym rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych z RPO WSL 2014-2020 – 17 sierpnia 2021 r.


Pytanie 1. Czy w razie braku ofert na bazie konkurencyjności można zakupić sprzęt z wolnej ręki w cenie rynkowej?


Odpowiedź

Zgodnie z punktem 6.5 ppkt 7) lit a) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 możliwe jest niestosowanie procedur określonych w sekcjach 6.5.1 (Rozeznanie rynku) i 6.5.2 (Zasada konkurencyjności) przy udzielaniu zamówień w sytuacji, gdy w wyniku prawidłowego zastosowania zasady konkurencyjności określonej w sekcji 6.5.2 nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu; zawarcie umowy w sprawie realizacji zamówienia z pominięciem zasady konkurencyjności jest możliwe, gdy pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione.

Zastrzeżono jednak, że przesłankę tę należy interpretować biorąc pod uwagę wykładnię odpowiednich przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych umożliwiających zastosowanie trybu niekonkurencyjnego po spełnieniu określonych warunków. W tym kontekście można przykładowo i posiłkowo wskazać na publikację Urzędu Zamówień Publicznych pt. Prawo zamówień publicznych. Komentarz”, w szczególności zawarty tam komentarz do art. 214 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (punkt 6 na stronie 656 Komentarza).

W związku z tym, w razie braku ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności możliwe jest zawarcie umowy bez jej zastosowania (w sposób zbliżony do zamówienia z wolnej ręki) pod warunkiem, że wydatek zostanie dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, czyli jak wspomniano w pytaniu – po cenie rynkowej.

Opracowane przez panią Magdalenę Falkowską

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś