Przejdź do treści głównej

Podatek VAT w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 - szkolenie 10.12.2020 r.


Pytanie 1. W ramach inwestycji drogowych budowane są kanały technologiczne, które zgodnie z Wykazem wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach Osi Priorytetowej VI. Transport, uznawane są za wydatki kwalifikowalne. Na dzień składania wniosku o dofinansowanie, kanały technologiczne planowane były o wykorzystania wyłącznie na potrzeby własne gminy. Niemniej jednak w związku z przepisami krajowymi, w tym implementacją w polskim prawie postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej, na zgłoszenie zainteresowanych operatorów istnieje obowiązek udostępniania kanałów w drodze umowy dzierżawy/ najmu lub decyzji administracyjnej.
Czy w związku powyższym, można interpretować, że gmina potencjalnie ma możliwość odzyskania podatku VAT, a tym samym nie powinna kwalifikować do dofinansowania podatku VAT?

Odpowiedź.

Jak wynika z pkt 6.13. Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków z 22 sierpnia 2019 r., MIiR/2014-2020/12(4), podatki i inne opłaty, w szczególności podatek VAT, mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne tylko wtedy, gdy brak jest prawnej możliwości ich odzyskania na mocy prawodawstwa krajowego.

Powyższy warunek oznacza, iż zapłacony podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w projekt lub wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (tzn. brak jest prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości)  wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez podmiot czynności zmierzających do realizacji tego prawa.

Tak więc, podatek VAT będzie wydatkiem niekwalifikowalnym w sytuacji gdy:

  – gmina udostępnia kanały w drodze umowy dzierżawy lub najmu (za wynagrodzeniem) i nie działa w tym przypadku w charakterze organu władzy publicznej (art. 15 ust. 6 ustawy o VAT). W takim bowiem przypadku czynność ta podlega opodatkowaniu. Jeśli udostępnienie kanałów odbywa się w formie decyzji administracyjnej, to można przyjąć, że jest to realizacja obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, co oznacza, że gmina nie występuje w charakterze podatnika VAT.

kanały zostają udostępnione w drodze decyzji administracyjnej (poza podatkiem VAT) i operator wykorzystuje je do działalności opodatkowanej.

Opracowane przez pana Mariusza Jabłońskiego

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś