Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Prowadzenie ewidencji księgowej, w tym kwalifikowalność VAT w projektach współfinansowanych z RPO WSL 2014-2020- szkolenie 23.10.2020 r.


Pytanie 1. Kiedy tworzymy politykę rachunkowości, kiedy wyodrębnioną ewidencję - ze szkolenia rozumiem, iż z chwilą złożenia wniosku o dofinansowanie, bez względu czy została podpisana umowa?

Odpowiedź.

Podmioty realizujące projekt i ponoszące wydatki w jego ramach zobowiązane są do wprowadzenia odpowiednich zapisów do polityki rachunkowości – ustalenia i opisania zasad dotyczących ewidencji zdarzeń gospodarczych dokumentujących realizację operacji w ramach przyjętej polityki rachunkowości, tj. określenia sposobu wyodrębnienia ewidencji księgowej do projektu oraz kluczowych informacji mających wpływ na kwalifikowalność wydatków w projekcie (w szczególności w zakresie środków trwałych, amortyzacji, umorzenia, VAT itp.). Momentem wydzielenia odrębnej ewidencji księgowej może być:

1. data podpisania umowy o dofinansowanie,
2. data złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wymóg zapewnienia odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego oznacza prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej – nie odrębnych ksiąg rachunkowych – w oparciu o zasady wskazane w ustawie o rachunkowości. 

W przypadku ostatecznego stwierdzenia przez IZ nieprawidłowości i/lub wydatku niekwalifikowalnego, Beneficjent dokonuje wyksięgowania tej pozycji z wyodrębnionej ewidencji wydatków związanych z realizacją projektu.

Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek

Pytanie 2. Jak powinna wyglądać ewidencja pozabilansowa do projektów w jednostkach budżetowych?

Odpowiedź.

W załączniku nr 3 do rozporządzenia „Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych" - w zakresie ewidencji zdarzeń związanych z wykonaniem budżetu środków europejskich zostały określone:

1) konta bilansowe:

- 138 - „Rachunek środków europejskich",

- 227 - „Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich",

- 230 - „Rozliczenia z budżetem środków europejskich",

2) konta pozabilansowe:

- 970 - „Płatności ze środków europejskich",

- 982 - „Plan wydatków środków europejskich",

- 983 - „Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego",

- 984 - „Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat".

Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś