Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Poddziałanie 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs (052/17)


Pytanie 7. Czy dla kursów kompetencji cyfrowych należy stosować stawki wskazane w Taryfikatorze dla Szkoleń komputerowych prowadzących do uzyskania kompetencji w zakresie ECDL?  
Odpowiedź. 15.12.2017 r. 
W przypadku szkoleń i kursów realizowanych w zakresie umiejętności dotyczących ICT, zakres wsparcia musi obejmować kursy lub szkolenia kończące się certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu określonych kwalifikacji lub uzyskaniem dokumentu potwierdzającego zdobycie i poprawę kompetencji  cyfrowych zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie projektu etapami. Uczestnik projektu po przedstawieniu Operatorowi/Beneficjentowi swoich potrzeb w zakresie szkoleń dostępnych w projekcie będzie samodzielnie dokonywał wyboru szkolenia, które realizować będzie Operator/Beneficjent poprzez wykupienie dla uczestnika odpowiedniego szkolenia na rynku usług szkoleniowych lub samodzielną organizację grup szkoleniowych gromadzących większą liczbę uczestników zgłaszających potrzebę szkolenia w  takim samym zakresie. Przy czym od momentu zgłoszenia przez uczestnika projektu  potrzeby szkolenia do momentu rozpoczęcia danej formy wsparcia nie może upłynąć więcej niż trzy miesiące.

Cena szkolenia komputerowego nie może przekraczać cen szkoleń i kursów określonych w tabeli I.3 Wykazu dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” obowiązującego dla konkursów i naborów ogłaszanych w województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiącego Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu. 

Ponadto zakres szkolenia komputerowego musi odpowiadać wymogom wskazanym w Załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu- Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektów w PI 10 iii w ramach Poddziałania 11.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

Zatem, jeśli uczestnik dokona wyboru szkolenia ECDL należy stosować stawki nieprzekraczające stawek wskazanych w Taryfikatorze dla szkoleń komputerowych prowadzących do uzyskania kompetencji w zakresie ECDL.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 6. Czy koszty podręczników oraz koszty przeprowadzenia egzaminu i wydania certyfikatu dla szkoleń językowych powinny zostać ujęte w osobnej pozycji
w budżecie projektu (poza kosztami jednostkowymi)?
Odpowiedź. 15.12.2017 r. Zgodnie z zapisami regulaminu koszty związane z zakupem podręcznika (teoretycznego i ćwiczeniowego), przeprowadzeniem egzaminu, wydaniem certyfikatu, pokryciem wydatków poniesionych w celu ułatwienia dostępu w projekcie osób z niepełnosprawnościami, kosztami opieki nad dzieckiem do lat 7 albo osobą zależną  oraz  koszty pośrednie mogą być rozliczane poza stawką jednostkową jako osobna pozycja budżetu.

Jednocześnie należy pamiętać, że stawek jednostkowych nie stosuje się do projektów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 5. Czy istnieje możliwość sfinansowania zakupu laptopów dla celów związanych z realizowaniem szkoleń ICT w ramach kosztów bezpośrednich projektu?
Odpowiedź. 15.12.2017 r.
W przypadku zakupu laptopów na potrzeby realizacji szkoleń należy kierować się zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które regulują kwestię zakupu środków trwałych do projektu.

Zgodnie z rozdziałem 6.12 Wytycznych koszty pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu.

Należy pamiętać, że wydatki w ramach projektu na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach cross-financingu, nie mogą łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu.
Zatem w zakup laptopa w tym przypadku co do zasady będzie wydatkiem kwalifikowanym w kosztach bezpośrednich
.
Jednak zasadność poniesienia wydatku będzie podlegała subiektywnej ocenie przez członka KOP, w tym także w  powiązaniu z oceną zdolności do efektywnej realizacji projektu w szczególności w zakresie posiadanego potencjału wnioskodawcy (część B12 wniosku o dofinansowanie).

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 4. Czy w ramach projektu zaplanować można wyłącznie wsparcie w obszarze umiejętności ICT lub wyłącznie w obszarze znajomości języków obcych, czy należy w ramach jednego projektu zapewnić wsparcie zarówno w obszarze ICT jak i języków obcych?
Odpowiedź, 15.12.2017 r. 
Zgodnie z Regulaminem konkursu  wnioskodawca jest obowiązany uwzględnić wsparcie uczestników w zakresie szkoleń językowych i komputerowych.

Zatem, Wnioskodawca powinien zaplanować w projekcie następujące typy działań:
1.        Szkolenia:
a) językowe dla wszystkich poziomów znajomości (informacja o stawkach znajduje się w załączniku nr 6 do regulaminu konkursu)
–angielskiego,
- francuskiego,
- niemieckiego
b) komputerowe (standard dla szkoleń komputerowych został określony w załączniku nr 7 do regulaminu konkursu)

2.        Walidację i certyfikację kompetencji językowych i komputerowych uzyskanych poza projektem.

Należy pamiętać, że Poddziałanie 11.4.3 oparte jest na podejściu popytowym, oznacza to, że należy zapewnić każdemu uczestnikowi dostęp do wszystkich form wsparcia (szczegółowe kryterium dostępu). W ten sposób uczestnik będzie mógł samodzielnie dokonać wyboru interesującego go kursu/szkolenia.

Tym samym operator/beneficjent powinien dostarczyć uczestnikom/uczestniczkom zarówno szkoleń językowych jak i z obszaru ICT, każde odrębnie. Zarówno poziom jak i zakres winien zostać dostosowany do potrzeb zgłaszanych przez uczestników/uczestniczki projektu.

Ponadto, jeżeli w przypadku danej osoby szkolenie nie będzie potrzebne, należy zapewnić jej możliwość skorzystania wyłącznie z walidacji i certyfikacji posiadanych przez nią kompetencji językowych lub w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 3. Czy we wniosku o dofinansowanie może występować pomoc publiczna?
Odpowiedź, 13.11.2017 r.
Zapisy SZOOP RP WSL 2014-2020 wskazują, iż działanie 11.4 jest adresowane do osób fizycznych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane szkoleniami dostępnymi w ramach ww. działania. SZOOP wprowadza też linię demarkacyjną między  Działaniem 8.2, w którym przedsiębiorcy mogą szkolić swoich pracowników, a Działaniem 11.4.

W związku z powyższym we wniosku nie powinna występować pomoc publiczna.

Zapisy w regulaminie konkursu (pkt. 2.1.1. ppkt. 14) dotyczące wykluczenia występowania w projekcie pomocy publicznej są zgodne z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 tj. Dodatkowymi wyjaśnieniami dotyczącymi działania 11.4 (str. 342-344).

Opisane dodatkowe warunki, pozwalają wykluczyć występowanie pomocy publicznej, po spełnieniu których można uznać, iż wsparcie udzielone na rzecz danego podmiotu nie spełnia wszystkich przesłanek występowania pomocy publicznej, a tym samym nie mają wobec niego zastosowania reguły dotyczące udzielania pomocy publicznej.  Informacje powinny być stosowane pomocniczo w trakcie weryfikacji projektów pod kątem występowania pomocy publicznej.

Dodatkowo należy mieć na względzie fakt, że obowiązkiem Beneficjenta jest także weryfikacja wątpliwości na podstawie testu pomocy publicznej na każdym etapie realizacji projektu.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 2. Co to znaczy jedna tematyka szkoleniowa?
Załóżmy, że w projekcie organizowane są kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i kursy komputerowe, na różnych poziomach zaawansowania.
Od czego dokładnie należy liczyć 20%?
Odpowiedź, 13.11.2017 r.
Pojęcie jednego szkolenia zostało zinterpretowane przez Instytucję Zarządzającą PO KL jako:

- jedna edycja szkolenia (w przypadku szkoleń jednorodnych [jednomodułowych], tj. o tym samym zakresie merytorycznym)
albo
- jedna, wyodrębniona pod względem merytorycznym część szkolenia realizowanego w ramach danego projektu objętego dofinansowaniem.

Ponadto, odnośna interpretacja stwierdza, że w przypadku kursu języka obcego, za jedno szkolenie należy uznać w szczególności jedną edycję szkolenia (o tym samym zakresie merytorycznym, tj. np. na jednym poziomie znajomości języka) z jednego języka obcego. W sytuacji, gdy edycja dzieli się na grupy szkoleniowe, grupy te nie stanowią odrębnego szkolenia. Ponadto, limit 20% uczestników projektu pochodzących od jednego pracodawcy należy odnieść do ogólnej liczby osób rozpoczynających szkolenie.

Przez pojęcie tematyka należy rozumieć ogół zagadnień poruszanych w danym obszarze wiedzy.

Wobec powyższego, pojęcia jednego szkolenia i jednej tematyki, w obrębie Działania 11.3 oraz Działania 11.4 są tożsame i oznaczają:
w przypadku projektu z Działania 11.3 jeden temat jednego rodzaju kursu (kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych lub kursu kompetencji ogólnych lub kursu innego niż wymienione);
w przypadku projektu z Działania 11.4 jeden poziom znajomości jednego języka obcego, np. język angielski na poziomie A1 lub język angielski na poziomie A2 lub język angielski na poziomie B1 lub język angielski na poziomie B2 lub język angielski na poziomie C1 lub język angielski na poziomie C2 (a więc 6 różnych tematyk).

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 1. Jaka jest kwota alokacji przeznaczona na procedurę odwoławczą?
Odpowiedź, 13.11.2017 r.
Informujemy, że dla naboru nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-052/17 nie została wydzielona kwota rezerwy finansowej przeznaczonej na projekty wybrane do dofinansowania w wyniku  procedury odwoławczej.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś