Przejdź do treści głównej

Zamykanie projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (rozliczanie końcowe projektu, trwałość projektu) - szkolenie 04.06.2020 r.


Pytanie 1. Z jaką częstotliwością beneficjent powinien składać ankietę trwałości w systemie LSI w projekcie 9.2.1 oraz 9.1.1?

Odpowiedź.
Nazwa sprawozdania, które beneficjent jest zobligowany przesyłać w okresie trwałości sugeruje, że jest to roczne sprawozdanie z trwałości.  Z instrukcji wypełniania tego dokumentu wynika, że jest on dostępny w systemie lsi dopiero dla projektów, dla których upłynął już okres realizacji.

Końcowy termin zachowania trwałości rezultatów wynika z zapisów wniosku o dofinansowanie/regulaminu konkursu i liczony jest, co do zasady, od daty zakończenia projektu.

Końcowy termin zachowania trwałości projektu wynika z odrębnych przepisów (art. 71 rozporządzenia ogólnego) i dotyczy projektów, w których poniesiono wydatki w ramach cross-financingu. Termin ten liczony jest od daty otrzymania płatności końcowej lub zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność.

W ramach jednego projektu może obowiązywać zarówno trwałość rezultatów, jak i trwałość projektu.

W przypadku pierwszego sprawozdania będzie to okres roku kalendarzowego liczonego od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji projektu.W każdym kolejnym sprawozdaniu okres sprawozdawczy rozpoczyna się od pierwszego dnia kalendarzowego następującego po dacie „do” określonej w sprawozdaniu poprzednim.

Sprawozdania z zachowania trwałości w postaci wygenerowanego w systemie pliku pdf z nadanym mu automatycznie numerem oraz sumą kontrolną należy przesłać z wykorzystaniem platformy elektronicznej. Sprawozdania, wypełnione w LSI2014, przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej, https://www.sekap.pl) lub skrzynki podawczej ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, www.epuap.gov.pl). Platformą zalecaną jest SEKAP.

Dla obu wspomnianych w pytaniu poddziałań w dokumentacjach konkursowych/naboru napisano:
W przypadku, gdy w projekcie pojawią się elementy objęte obowiązkiem utrzymania trwałości, beneficjent zobowiązuje się do jej zachowania co najmniej przez okres odpowiadający połowie okresu realizacji projektu ( dz. 9.2.1).

W przypadku utworzenia w ramach projektu nowego podmiotu np. Klubu Integracji Społecznej, Beneficjent zostanie zobowiązany w umowie o dofinansowanie projektu do zachowania trwałości utworzonego podmiotu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu ( dz. 9.1.1.).

Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia popytu na usługę beneficjent musi być gotowy do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości. W przypadku niewystąpienia popytu na te usługi nie ma konieczności zatrudnienia kadry, jednak w przypadku wystąpienia popytu na usługę (zgłoszenia się po usługę) kadra ta musi być zatrudniona, a tym samym usługa uruchomiona. Aktualna informacja dotycząca liczby miejsc oferowanych przez beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu w okresie trwałości musi być obowiązkowo opublikowana na jego stronie internetowej. Potencjalni odbiorcy usług muszą wiedzieć, że mogą zgłosić się po usługę.

Weryfikacja spełnienia powyższego warunku po upływie okresu wskazanego w decyzji lub umowie o dofinansowanie projektu zostanie dokonana przez IZ RPO.

Reasumując, jeśli w projekcie nie dz. 9.2.1 nie było wydatków na cross-financing należy utrzymać wyłącznie  trwałość rezultatów przez okres minimum równy połowie okresu realizacji projektu np. projekt trwał dwa lata, rezultat musi być utrzymany minimum rok, więc trzeba zrobić jedno roczne sprawozdanie z trwałości.

Jeśli w tym samym projekcie były wydatki np. na remont w ramach cross-financingu, a beneficjentem jest gmina/ops, to należy przez pięć lat corocznie składać sprawozdanie, a w pierwszym również wspomnieć o zachowaniu trwałości rezultatu.

Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś