Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Prawo Zamówień Publicznych w projektach współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – poziom zaawansowany - szkolenie 11 lipca 2017 r.


Pytanie 4. W jaki sposób (prawidłowo) opisywać/wypełniać ogłoszenie o zamówieniu powyżej progów unijnych (głównie przez pryzmat ograniczenia ilości znaków w ogłoszeniu)?
Odpowiedź, 17.07.2017 r.
Ogłoszenie o zamówieniu musi zawierać informacje, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie trybu zamówienia;
3) adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
5) informację o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej;
6) termin wykonania zamówienia;
7) warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia;
7a) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
8) informację na temat wadium;
9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
10) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone;
11) termin związania ofertą;
12) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej;
13) informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów;
14) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna;
15) informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Nie ma problemu z zamieszczeniem właściwych informacji w ogłoszeniu o zamówieniu, którego wartość jest mniejsza od tzw. kwoty unijnej, ponieważ wzór ogłoszenia przy tego typu zamówieniach zawiera właściwe rubryki i nie ma ograniczeń co do ilości znaków.

Problem pojawia się przy zamówieniach od kwoty unijnej wzwyż. W takich przypadkach, po pierwsze, standardowy formularz ogłoszenia zgodnie z rozporządzeniem unijnym nie zawiera pewnych informacji, które obowiązkowo należy zamieścić w ogłoszeniu (np. dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, informację na temat wadium), a po drugie, występuje ograniczenie co do ilości znaków w poszczególnych sekcjach.

Pierwsza rada jak należy postępować w przypadku, gdy nie ma w ogłoszeniu stosownej rubryki bądź skończy nam się ilość znaków, to zamieścić stosowne informacje w informacjach dodatkowych, pod koniec ogłoszenia. Druga rada, to pisać skrótami, a ewentualne rozwinięcie zamieścić we wspomnianych informacjach dodatkowych. Po trzecie, do ogłoszenia wpisywać tylko to, co jest absolutnie konieczne, czego wymagają przepisy, żeby nie zajmować niepotrzebnie miejsca jeżeli chodzi o ilość znaków.

Opracowane przez panią Marlenę Moliszewską - Gumulak 

Pytanie 3. Czy w zasadzie konkurencyjności oferent może uzupełnić po terminie składane dokumenty, nie wpływające na treść oferty?
Odpowiedź, 17.07.2017 r.
Postanowienia wytycznych nie regulują tej kwestii, dlatego też uważam, że zamawiający powinien to sam uregulować w treści zapytania ofertowego. Osobiście jestem zwolennikiem dopuszczenia możliwości uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków, braku podstaw do wykluczenia lub tego, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania zamawiającego. Oczywiście trzeba to jednoznacznie opisać w zapytaniu, celem zapewnienia przejrzystości postępowania. Chodzi zatem a zastosowanie procedury zbliżonej do art. 26 ust. 3 oraz ust. 3a ustawy.

Opracowane przez panią Marlenę Moliszewską - Gumulak 

Pytanie 2. Jak badamy fakultatywne podstawy wykluczenia?
Odpowiedź, 17.07.2017 r.
Obojętnie czy mamy do czynienia z podstawami do wykluczenia obligatoryjnymi, czy fakultatywnymi, badamy je za pomocą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy – Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126).

Oczywiście, zgodnie z nowymi zasadami, zgodnie z art. 25a ust.1 ustawy wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wykonawca składa wstępne oświadczenie (od kwoty unijnej wzwyż w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia), a dopiero tzw. zwycięski wykonawca składa pozostałe dokumenty, zgodne ze wspomnianym rozporządzeniem. Zgodnie z art. 26 ust. 1 zamawiający musi wezwać takiego wykonawcę do potwierdzenia oświadczenia stosownymi dokumentami, a poniżej kwoty unijnej może wezwać, ale nie musi. Kwestia wezwania do złożenia dokumentów poniżej kwoty unijnej musi wynikać jednoznacznie z ogłoszenia o zamówieniu oraz z treści SIWZ.

Opracowane przez panią Marlenę Moliszewską - Gumulak 

Pytanie 1. Otrzymana oferta nie spełnia określonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny -> odrzucamy ofertę czy prosimy o uzupełnienie/korektę?
Odpowiedź, 17.07.2017 r.
Trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo nie do końca wiadomo o co chodzi. Czy chodzi o warunki udziału w postępowaniu? A może pytanie odnosi się do kryteriów oceny czyli do punktacji? Jeżeli chodzi o punktację to też zależy od sytuacji. Jeżeli oferta nie odpowiada treści zapytania ofertowego, to co do zasady powinna podlegać odrzuceniu. Ale to powinno zostać opisane w treści zapytania: kiedy zamawiający wykluczy wykonawcę, kiedy odrzuci złożoną ofertę.

Można oczywiście wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty, ale znowu, co do zasady, wyjaśniania wykonawcy nie powinny prowadzić do zmiany treści oferty. Tu należy stosować rozwiązania analogiczne do przepisów ustawy. Żeby nie było żadnych wątpliwości, sugeruję, aby te kwestie również były opisane w zapytaniu ofertowym.

Opracowane przez panią Marlenę Moliszewską - Gumulak 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś