Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Poddziałania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej [RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16]


Pytanie 1. Zgodnie z zapisami punktu 2.1.4.6 lit. a) regulaminu konkursu, w ramach projektu mogą być realizowane badania kolonoskopowe, których koszt jednostkowy nie przekracza 420 zł brutto. W związku z powyższym proszę o informację czy koszt przygotowania pacjenta do badania kolonoskopowego (badania laboratoryjne, lek przeczyszczający, kwalifikacja lekarska do zabiegu) wchodzi w skład ww. kwoty czy może stanowi dodatkowy koszt usługi zdrowotnej i co za tym idzie jest wyłączony spod tego limitu?

Odpowiedź 21.11.2016 r.
Wskazany koszt 420,00 zł brutto jest kosztem obejmującym: przygotowanie pacjenta do badania tj. np. podanie środka przeczyszczającego i koszt samego badania. Natomiast badanie laboratoryjne nie jest elementem składowym Programu profilaktyki raka jelita grubego a tym samym nie może być kosztem kwalifikowanym.
Konsultacja kwalifikująca pacjenta do badania może być wykonana np. w ramach wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Należy podkreślić, że kosztem kwalifikowalnym wyłączonym spod limitu 420,00zł brutto jest koszt znieczulenia pacjenta (w tym: konsultacja anestezjologa do zabiegu i koszt preparatu do znieczulenia).

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 2. Proszę o informację, czy obowiązkiem ośrodka ubiegającego się o pozyskanie dofinansowania na wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16 jest posiadanie na własność sprzętu wymienionego w “Zasadach realizacji programu badań przesiewowych w kierunku wykrywania raka jelita grubego” (zał. nr 20 do Regulaminu konkursu).
Czy dopuszczalne jest zapewnienie takiemu ośrodkowi części wymaganych videokolonoskopów na zasadzie umowy użyczenia? A jeśli takie rozwiązanie jest możliwe, to czy ośrodek powinien posiadać pisemne potwierdzenie takiego użyczenia już na etapie ubiegania się o dofinansowanie, czy też wystarczy, jeśli w treści wniosku zadeklaruje się, że brakujące videokolonoskopy (ośrodek posiada na własność tylko jeden) zostaną użyczone przed przystąpieniem do realizacji programu?

Odpowiedź 21.11.2016 r.
Zgodnie z interpretacją otrzymaną od Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, Instytucja Organizująca Konkurs nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16 informuje, że w odniesieniu do wymogu wyposażenia podmiotu leczniczego w co najmniej 3 videokolonoskopy, to może on zostać spełniony zarówno w przypadku posiadania przed dany podmiot 3 videokolonoskopów, ale także poprzez zawarcie z innym podmiotem umowy użyczenia aparatury medycznej na określony okres. Jednakże umowa użyczenia powinna zostać zawarta przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, tak aby Wnioskodawca mógł we wniosku wykazać odpowiedni potencjał niezbędny do uzyskania pozytywnej oceny projektu. Ponadto IOK wskazuje, iż nie ma konieczności przedstawienia przedmiotowej umowy jako załącznika na etapie składania wniosku o dofinasowanie w ramach konkursu, będzie ona podlegała weryfikacji dopiero na etapie kontroli projektu.
Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 3. Co może wchodzić w skład badania kolonoskopowego (w obrębie kwoty 420 zł brutto)? Czy w ramach tej kwoty można sfinansować uczestnikowi lek niezbędny do przygotowania pacjenta do badania?Odpowiedź 21.11.2016 r.
Wskazany koszt 420,00zł brutto jest kosztem obejmującym przygotowanie pacjenta do badania tj. np. podanie środka przeczyszczającego i samego badania. Należy podkreślić, że kosztem kwalifikowalnym wyłączonym spod limitu 420,00zł brutto jest koszt znieczulenia pacjenta (w tym: konsultacja anestezjologa do zabiegu i koszt preparatu do znieczulenia).
Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 4. W jaki sposób beneficjent powinien weryfikować fakt przynależności uczestnika do grupy aktywności zawodowej? Czy będzie konieczność zbierania oświadczeń od uczestników?   Odpowiedź 21.11.2016 r.
Zgodnie z zapisami pkt. 2.5 Regulaminu konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16, grupę docelową stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej definiowane jako osoby aktywne zawodowo w wieku powyżej 15 lat - pracujące albo pozostające bez zatrudnienia, ale poszukujące pracy i zainteresowane jej podjęciem. Zatem o przynależności do grupy docelowej nie decyduje określony w sposób sztywny wiek, ale aktywność zawodowa tej osoby. IOK wskazuje, że Wnioskodawca planując grupę docelową w konkursie musi wziąć pod uwagę ograniczenia wynikające z realizowanych programów profilaktycznych (wiek uczestników programów profilaktycznych) jak również ograniczenia realizacji wsparcia dla grupy docelowej z danego subregionu. Na etapie realizacji projektu, celem rozliczenia z IOK, Wnioskodawca jest zobowiązany do udokumentowania udziału uczestników w projekcie np. poprzez wymóg wypełnienia przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa oraz odpowiedniego oświadczenia. Jednocześnie zgodnie z zasadami realizacji programów profilaktycznych, Wnioskodawca musi spełnić wymóg odpowiedniej sprawozdawczości wykonanych świadczeń do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki i Ministerstwa Zdrowia poprzez System Informatyczny Programu Badań Przesiewowych.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 5.  Czy pełnomocnictwo, o którym mowa w sekcji 2.4.8 Regulaminu jest obligatoryjne w sytuacji, kiedy sama umowa partnerska w wysokim stopniu precyzuje kto za co odpowiada tzn., że partner wiodący reprezentuje partnerstwo? Odpowiedź 21.11.2016 r.
Tak, integralną częścią umowy partnerstwa jest pełnomocnictwo dla partnera wiodącego do reprezentowania partnera/partnerów projektu. W związku z powyższym jest to dokument obligatoryjny.
Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

  Pytanie 6. Czy umowa partnerska powinna zostać dołączona jako załącznik do wniosku o dofinansowanie na etapie jego składania?Odpowiedź 21.11.2016 r.
Nie, zgodnie z pkt. 2.7.12 Regulaminu konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16, Wnioskodawca składa załączniki do wniosku o dofinansowanie dotyczące wyłącznie pomocy publicznej/pomocy de minimis (jeśli dotyczy). Tym samym IOK nie przewiduje składania innych załączników do wniosku. Natomiast na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu, IOK wymaga od Wnioskodawcy przedstawienia załączników do umowy o dofinansowanie projektu – jednym z dokumentów jest umowa partnerstwa/porozumienie o partnerstwie.
Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś