Przejdź do treści głównej

Pytania i odpowiedzi dotyczące Przedsiębiorców wnioskujących o dofinansowanie.


Pytanie 5. Czy zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa po zawarciu umowy o dofinansowanie jest dozwolona?Od zawarcia umowy o dofinansowanie beneficjent jest zobowiązany do niedokonywania zmian formy prawnej przedsiębiorstwa Beneficjenta lub przeniesienia jego przedsiębiorstwa w całości lub części na podmiot trzeci, za wyjątkiem takich zmian, które dokonywane są w trybie określonym w Tytule IV Kodeksu spółek handlowych i które skutkują wstąpieniem podmiotu działającego w zmienionej formie prawnej (spółka przekształcona) lub podmiotu trzeciego (spółka przejmująca lub spółka nowo zawiązana) w ogół praw i obowiązków beneficjenta z mocy prawa.

W związku z powyższym Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP) może nie wyrazić zgody na wniesienie przez beneficjenta aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do innego podmiotu prawnego, jak również na przeniesienie tego przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podmiot trzeci w drodze innych czynności (np. darowizna, sprzedaż, zamiana). Powyższe zasady dotyczą również poszczególnych elementów infrastruktury, nabytych z udziałem dofinansowania.

Beneficjent zobowiązany jest poinformować ŚCP o wszelkich planowanych zmianach formy prawnej lub zamiarze dokonania jakichkolwiek rozporządzeń przedsiębiorstwem/jego zorganizowaną częścią/elementami nabytej infrastruktury, przed przeprowadzeniem tych czynności. W przypadku dokonania zmian bez wcześniejszego poinformowania ŚCP, beneficjent może zostać zobowiązany do zwrotu części lub całości uzyskanego dofinansowania wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych i/lub może zostać rozwiązana umowa o dofinansowanie projektu.

Pytanie 4. W sytuacji gdy inwestycja ujęta we wniosku o dofinansowanie stanowi zarówno dywersyfikację zakładu jak i zasadniczą zmianę procesu produkcji, to czy Wnioskodawca w pkt B.13.3 wniosku zaznacza obie opcje i przedstawia dane  dla obu opcji – zarówno dla dywersyfikacji zakładu jak i zasadniczej zmiany procesu produkcji?
Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej jest zobowiązany wskazać wyłącznie jedną - dominującą kategorię RPI. Zgodnie z wyjaśnieniami KE niezbędne jest wyraźne rozróżnienie poszczególnych form inwestycji początkowej, w zależności od specyfiki danej inwestycji. W związku z powyższym w pkt B.13.3 należy wybrać dominujący  rodzaj inwestycji początkowej i przedstawić stosowne dane.

Pytanie 3. Prowadzę działalność gospodarczą i chciałbym się rozwijać – zakupić nowe maszyny i wprowadzić nowe usługi. Czy mogę otrzymać dofinansowanie na ten cel?W 2015 roku rozwijając swoje firmy, ciągle możemy korzystać ze środków funduszy pożyczkowych i inicjatywy wspólnotowej JEREMIE realizowanych w latach 2007 – 2013. W wielu województwach kontynuowane są projekty przewidujące preferencyjne pożyczki skierowane na rozszerzanie działalności gospodarczej. Po szczegółowe informacje na ten temat zapraszamy do Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
Fundusze na rozwój konkurencyjności firm w latach 2014 – 2020 są zaplanowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych przygotowanych przez każde województwo. Warto na wstępie zaznaczyć, że środki te jeszcze nie zostały uruchomione. Aktualnie trwają prace nad programami regionalnymi i szczegółowymi zasadami dofinansowania.
Środki dla przedsiębiorców będą mogły być przeznaczone na wydatki związane z rozszerzaniem działalności gospodarczej, inwestycjami umożliwiającymi wprowadzenie nowych produktów bądź nowych usług. W związku z tym, - firmy będą mogły finansować np.:
- prace budowlane czy remontowe,
- nabycie sprzętów, maszyn i innych środków trwałych,
- zakup usług.
Fundusze dla przedsiębiorców w programach regionalnych to także możliwość otrzymania wsparcia na inne kwestie. Szczególnie podkreślane są inwestycje firm w różne rozwiązania informatyczne. Zaplanowano więc dofinansowania m. in. na:
- wprowadzenie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania relacjami z klientem, itp.,
- rozwój e-handlu,
- wprowadzanie i rozwój e-usług świadczonych przez firmy,
- rozwiązania elektroniczne łączące biznes (typu B2B).
Ważne są także dofinansowania na internacjonalizację przedsiębiorstw, czyli przedsięwzięcia sprzyjające rozwojowi handlu międzynarodowego. Wsparcie skierowane zostanie m.in. na udział w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych. Podstawą powinno być posiadanie przez przedsiębiorstwo strategii rozwoju eksportu, która w szczególności przeanalizuje i wskaże nowe rynki docelowe działalności eksportowej firmy.
Warto zaznaczyć, że wsparcie dla firm zaplanowane w Regionalnych Programach Operacyjnych na lata 2014 – 2020 może być przyznawane także w postaci instrumentów finansowych (np. pożyczek i poręczeń) albo instrumentów mieszanych (łączących wsparcie dotacyjne i zwrotne). Oznacza to, że część inwestycji nie będzie mogła być sfinansowana w postaci dotacji bezzwrotnych. W tej chwili nie dysponujemy jeszcze szczegółowym podziałem, na jakie cele będą dotacje, a na jakie pożyczki. Analizy w tym zakresie są prowadzone przez urzędy marszałkowskie w województwach (są to tzw. ewaluacje ex-ante).
 Szczegółowe warunki i listy możliwych do sfinansowania kosztów będą doprecyzowywane różniły się w zależności od województwa, terminu konkursu czy też instytucji przyjmującej wnioski. Warto pamiętać,  że aktualnie trwają jeszcze prace nad szczegółowymi zasadami otrzymywania dofinansowania na rozwój firmy w programach regionalnych na lata 2014 – 2020, a więc m.in. nad takimi kwestiami, jak rodzaje wydatków do dofinansowania, wysokości dofinansowania, poziomy wsparcia, formy wsparcia.

Pytanie 2. Planuję założenie własnej działalności gospodarczej. Jak mogę starać się o dofinansowanie na ten cel?W 2015 roku przy otwieraniu działalności gospodarczej ciągle możemy korzystać ze środków Programu Kapitał Ludzki realizowanego w latach 2007 – 2013. W wielu województwach nadal realizowane są projekty przewidujące najczęściej preferencyjne pożyczki na start.
Środki z Programu Kapitał Ludzki w programach na lata 2014 – 2020 są zastępowane dwoma źródłami dofinansowania:
1. w przypadku osób do 29 lat – dotacjami w Programie Wiedza Edukacja Rozwój oraz pożyczkami w programie krajowym Banku Gospodarstwa Krajowego,
2. w przypadku osób powyżej 29 lat – dotacjami i pożyczkami w Regionalnych Programach Operacyjnych realizowanych w każdym województwie.
Osoby do 29 roku zycia.
Środki na zakładanie działalności gospodarczej będzie można uzyskać w formie dotacji w ramach I osi priorytetowej Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Program został pod koniec grudnia 2014 r. zaakceptowany przez Komisję Europejską. Zatwierdzony program można znaleźć na oficjalnym serwisie Programu. Zaakceptowanie programu nie oznacza jednak, że dofinansowania będą od razu dostępne. Czekamy jeszcze na szczegółowe dokumenty oraz wybór pośredników, którzy będą diagnozować potrzeby, a następnie udzielać dofinansowania na założenie działalności gospodarczej.
Dofinansowania są skierowane do osób w wieku 15 – 29 lat, które nie pracują i nie uczą się. O środki będą mogły się starać zarówno osoby zarejestrowane w urzędzie pracy (poszukujące pracy), bierne zawodowo, jak i osoby niepracujące, ale nie zarejestrowane w urzędzie pracy.
Środki na założenie firmy mają być dostępne w postaci dotacji (w tej chwili nie znamy jeszcze planowanych kwot dofinansowania). Pomoc może dodatkowo obejmować także szkolenie przygotowujące do prowadzenia firmy oraz tzw. wsparcie pomostowe (w początkowym okresie działania firmy).
Środki na zakładanie firmy będą dostępne także w formie pożyczek w programie Banku Gospodarstwa Krajowego „Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie”. Jest on finansowany ze źródeł krajowych, a koordynowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Funduszami dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego, który wybrał już pośredników finansowych w całym kraju. W związku z tym, już teraz mamy możliwość starania się o pożyczkę w programie Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie.W programie przewidziane są dwa instrumenty: pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pożyczka na utworzenie miejsca pracy.
Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być przyznana:
- niepracującym studentom ostatniego roku studiów wyższych,
- absolwentom szkoły wyższej do 4 lat od ukończenia studiów,
- zarejestrowanym osobom bezrobotnym.

Warunki pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, to:
- kwota pożyczki: maksymalnie 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie – ponad 75 tys. zł),
- oprocentowanie: 0,56% w skali roku (wysokość oprocentowania to 1/4 stopy redyskonta weksli NBP),
- okres spłaty: do 7 lat,
- karencja w spłacie kapitału: do 1 roku,
- zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy oraz poręczenie osoby fizycznej.

Pożyczka na utworzenie miejsca pracy może być przyznana:
- podmiotom, które skorzystały z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- osobom prowadzącym działalność gospodarczą,
- niepublicznym przedszkolom i szkołom, żłobkom i klubom dziecięcym,
- gospodarstwom rolnym i podmiotom prowadzącym dział specjalny produkcji rolnej (które w ciągu ostatnich 6 miesięcy zatrudniały już co najmniej 1 pracownika).

Warunki pożyczki na utworzenie miejsca pracy, to:
- kwota pożyczki: maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie – ponad 22 tys. zł),
- oprocentowanie: 0,56% w skali roku (wysokość oprocentowania to 1/4 stopy redyskonta weksli NBP),
- okres spłaty: do 3 lat,
- zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy oraz poręczenie osoby fizycznej.
przez urząd pracy, może ubiegać się o umorzenie części pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, o ile miejsce pracy zostanie utrzymane przez okres co najmniej roku.
Więcej informacji oraz dane kontaktowe do pośredników finansowych w poszczególnych województwach znajdują się na stronie internetowej: http://wsparciewstarcie.bgk.pl/.

Osoby powyżej 29 roku życia

Środki dla osób powyżej 29 roku życia będą przyznawane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, które zostały przygotowane w każdym województwie.
W programach regionalnych zaplanowano pomoc w postaci dotacji (bezzwrotnych) oraz w postaci pożyczek (zwrotnych) na założenie działalności gospodarczej z możliwością połączenia z modułem szkoleń przygotowujących organizacyjnie do podjęcia aktywności zawodowej.
Pomoc w postaci dotacji skierowana zostanie wyłącznie do osób z grup defaworyzowanych, tj. osób, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy (są to np. osoby po 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby bez kwalifikacji zawodowych, osoby długotrwale bezrobotne i kobiety). W każdym województwie zostały wskazane grupy, do których w sposób szczególny kierowane będzie wsparcie na założenie działalności gospodarczej adekwatnie do sytuacji panującej na rynku pracy w danym regionie.
W tej chwili nie są jeszcze znane szczegółowe warunku uzyskania wsparcia, ani kwoty dofinansowania, które będzie można uzyskać. Dofinansowania będą przyznawane przez pośredników wybranych specjalnie w tym celu w każdym z województw. Na wybór pośredników jeszcze czekamy.
Szczegółowe zasady otrzymania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej mogą się różnić w zależności od województwa. Dlatego, aby poznać precyzyjne zasady, warto kontaktować się z instytucjami odpowiedzialnymi za przygotowanie tego wsparcia w poszczególnych regionach (są to najczęściej Urzędy Marszałkowskie). Zachęcamy także do kontaktu z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w  województwach, które udzielą stosownych informacji.

Pytanie 1. Czy rolnicy mogą otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?Rolnicy mogą starać się o środki na uruchomienie działalności gospodarczej o charakterze pozarolniczym. Takie fundusze przewiduje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w części: Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.
Środki są skierowane dla rolników, którzy przekazują swoje gospodarstwa innym rolnikom oraz osób, które:
- są ubezpieczone na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (KRUS) jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,
- posiadają gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 15 tys. euro,
- za rok poprzedzający rok złożenia wniosku otrzymały płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
- posiada gospodarstwo położone w miejscowości należącej do:gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Wnioskodawca jest także zobowiązany do przedstawienia biznesplanu. Dokument ten powinien zakładać, że:
- miejsce zamieszkania wnioskodawcy oraz główne miejsce wykonywania działalności (a także nieruchomość związana z działalnością) znajduje się w miejscowości, należącej do:gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.
- w wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy.

Preferencyjnie traktowane będą plany na działalność gospodarczą o charakterze pozarolniczym, które są innowacyjne, zakładają utworzenie dodatkowych miejsc pracy oraz będą realizowane przez osoby  zamieszkujące na terenie powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w województwie i posiadające odpowiednie kwalifikacje z zakresu prowadzenia działalności pozarolniczej przewidzianej w biznesplanie.
Dofinansowanie w postaci premii (czyli zaliczki) może wynieść maksymalnie 100 000 zł.  Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga – w wysokości 20%.
ardziej szczegółowych informacji w temacie środków związanych z uruchamianiem działalności pozarolniczej warto szukać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w Punkcie Informacyjnym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Poleczki 33
02-822 Warszawa
Infolinia: 0-800 38-00-84
Fax: 22 318-53-30
Adres e-mail: info@arimr.gov.pl
www.arimr.gov.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Punkt informacyjny PROWtel.: (22) 623-14-76, (22) 623-13-66,
fax: (22) 623-20-51
Adres e-mail: Alina.Osinska@minrol.gov.pl; Katarzyna.Laskowska@minrol.gov.pl
www.minrol.gov.pl

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś