Przejdź do treści głównej

Realizacja i rozliczanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020- szkolenie 20.05.2021 r.


Pytanie 1. Prosimy o odpowiedź, kiedy należy przeprowadzić ankiety–są one wskazane w umowie dot. realizowanego projektu we wskaźnikach – czy po zakończonych zajęciach np. z psychologiem czy na zakończenie całego bloku zajęć? W naszym wniosku zajęcia z psychologiem zawierały się w bloku reintegracji społecznej.

Odpowiedź.

Istotną kwestią jest dokładna analiza opisu we wniosku dofinansowanie, czy zawiera dodatkowe informacje ponadto co jest zawarte w umowie? Bo zapisy odnośnie wskaźników w umowie pochodzą z wniosku.

Co w Państwa zamyśle miała oceniać ankieta? Cały blok? Czy pracę tylko psychologa? Jeśli tylko pracę psychologa warto (ale to nie wymóg obligatoryjny) ją przeprowadzić niezwłocznie, jak uczestnicy na „świeżo” pamiętają swoje oceny przebiegu pracy z nim. Inna ankieta ma dotyczyć całego bloku reintegracji społecznej, wtedy z mojej praktyki warto rozważyć argument ograniczenia nadmiernej uciążliwości dodatkowymi czynnościami uczestników projektu zastanowić się nad jedną ankietą na koniec ścieżki wsparcia, a nie wieloma w trakcie wsparcia (o ile Państwo oczywiście nie zadeklarowali takiego czegoś we wniosku, bo kluczowa jest tu Państwa deklaracja we wniosku).

Opracowane przez pana Mateusza Górę

Pytanie 2. Czy w projektach ryczałtowych, kiedy nie wykazujemy personelu, mamy też obowiązek weryfikacji 276 godzin zaangażowania?

Odpowiedź.

Na etapie realizacji projektu, do personelu projektu zaangażowanego w ramach zadań rozliczanych kwotami ryczałtowymi nie ma zastosowania podrozdział 6.15 Wytycznych (Koszty związane z angażowaniem personelu).

W związku z powyższym, po zatwierdzeniu projektu do realizacji nie będzie weryfikowany sposób angażowania personelu projektu jak również np. nie będzie obowiązku wprowadzania danych dotyczących personelu do Bazy personelu. Ewentualnie mogą być zweryfikowane zapisy wniosku np. dotyczące opisu personelu, jego wymaganego doświadczenia, kwalifikacji itp. Wytyczne stanowią: 6.6.2 Weryfikacja wydatków rozliczanych uproszczoną metodą (…)

2) Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków rozliczanych uproszczoną metodą. Niemniej właściwa instytucja będąca stroną umowy zobowiązuje beneficjenta w umowie o dofinansowanie projektu do przedstawienia dokumentacji:
a) potwierdzającej osiągnięcie rezultatów, wykonanie produktów lub zrealizowanie działań zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu – w przypadku stawek jednostkowych oraz kwot ryczałtowych, o których mowa w sekcji 6.6.1 pkt 1 lit. a i b, lub
b) potwierdzającej rozliczenie kosztów będących podstawą do rozliczenia stawek ryczałtowych – w przypadku stawek ryczałtowych, o których mowa w sekcji 6.6.1 pkt 1 lit. c.

Opracowane przez pana Mateusza Górę

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś