Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę- stanowisko Instytucji Ogłaszającej Konkurs


Sposób wykazywania wartości docelowej wskaźników produktu:

Liczba osób indywidualnie odwiedzających Planetarium Śląskie
Liczba osób odwiedzających Planetarium Śląskie ze zorganizowanych grup uczniowskich i przedszkolnych

Odpowiedź, 28.09.2017 r.
Wartość docelowa dla wskaźnika produktu to wyrażony liczbowo stan danego wskaźnika na moment zakończenia rzeczowej realizacji projektu realny do osiągnięcia. Wnioskodawca powinien w polu tekstowym w części F.1 wniosku: „Opis sposobu pomiaru i monitorowania wskaźnika” w sposób jednoznaczny określić, co składa się na wartość docelową danego wskaźnika (w jaki sposób została ona oszacowana) lub też wskazać dokładne miejsce w dokumentacji aplikacyjnej, gdzie zamieścił stosowną informację na ten temat. W opisie sposobu pomiaru i monitorowania wskaźnika należy wskazać dodatkowo źródło informacji, z którego wynikać będzie rzeczywista wartość osiągniętego wskaźnika. Jako źródło wskazać należy odpowiedni dokument (np. protokół odbioru/ raport z kampanii promocyjnej/ potwierdzony wykaz ze statystyk serwerów).

W związku z momentem wykazywania wskaźników produktu należy wybrać właściwy dokument, którym wnioskodawca dysponować będzie na moment zakończenia rzeczowej realizacji projektu np. protokołu odbioru robót potwierdzającego, że inwestycja została wykonana zgodnie z założeniami. W ten sposób dzięki zrealizowaniu projektu potwierdza się, że powstała infrastruktura jest gotowa do przyjęcia wskazanej liczby osób indywidualnie odwiedzających Planetarium w ciągu roku oraz wskazanej liczby osób rocznie ze zorganizowanych grup uczniowskich i przedszkolnych.

Badanie rzeczywistej liczby osób odwiedzających Planetarium dokonane zostanie poprzez wskaźnik rezultatu, tj. Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje (wskaźnik rezultatu bezpośredniego).

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś