Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Prowadzenie ewidencji księgowej, w tym kwalifikowalność VAT w projektach współfinansowanych z RPO WSL 2014-2020 – szkolenie 4 listopada 2021 r.


Pytanie 1. Część wydatków na pomoce dydaktyczne wykazanych we wniosku o płatność została uznana za niekwalifikowane, kwota pomniejszenia zostanie wykorzystana w projekcie na inne wydatki, szkoła zakupi pomoce dydaktyczne z własnych środków. Proszę o informację, w jaki sposób rozliczyć i zaksięgować takie zakupy?

Odpowiedź.

W opisanym przypadku istotna jest przyczyna uznania wydatku za niekwalifikowalny. Jeśli wydatek zostałby zakwestionowany dlatego, że nie ma związku z projektem (nie jest niezbędny do poniesienia, nie był ujęty w budżecie projektu) wydatek ten należy wyksięgować z wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego projektu. Środki finansowe za ten wydatek nie zostaną rozliczone w ramach projektu (nie zostaną sfinansowane z zaliczki ani zrefundowane) ponieważ nie wchodzą w zakres rzeczowy projektu.

Jeśli w miejsce zakwestionowanego wydatku Beneficjent poniesie inne wydatki, które mogą być wydatkami kwalifikowalnymi w projekcie (spełniają wszystkie kryteria kwalifikowalności, w tym są niezbędne do poniesienia oraz są ujęte w budżecie projektu) mogą być w projekcie rozliczone na zasadach ogólnych (w tym ujęte w wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu).

Jeśli jednak wydatki na pomoce dydaktyczne są wydatkiem niezbędnym do poniesienia w projekcie, ale zostały zakwestionowane ze względu np. na ich niewystarczającą jakość, to wydatek taki musi zostać poniesiony ponownie. Musi też zostać ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu.

Opracowane przez panią Halinę Kędziorę

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś