Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2018-11-30 [07:00:00] do 2019-09-30 [12:00:00]
Oś priorytetowa
1. Nowoczesna gospodarka
Działanie
1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
66 001 800,42

Informacja dotycząca likwidacji certyfikatu CC SEKAP

Zgodnie z wcześniejszą informacją na stronie rpo.slaskie.pl „Koniec działalności Centrum Certyfikacji SEKAP”, dotyczącą wygaśnięcia możliwości użycia certyfikatu CC SEKAP informujemy o zmianie regulaminów konkursów oraz zapisów instrukcji wypełniania wniosków.
Data publikacji: 2020-08-28

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr VI/19/9/2020 r. Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r., 31 sierpnia 2020 r. nastąpi likwidacja Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, w ramach którego działa Centrum Certyfikacji SEKAP (CC SEKAP). Wobec powyższego od 1.09.2020 r. nie będzie możliwości podpisywania dokumentów przy pomocy podpisu niekwalifikowanego CC SEKAP. Podpisywanie dokumentów możliwe będzie z użyciem podpisu kwalifikowanego bądź profilu zaufanego ePUAP.
Data publikacji: 2020-08-14

 


Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu

W celu sprawnej realizacji RPO WSL 2014-2020 w końcowym okresie wdrażania dokonano zmiany zapisów regulaminu w zakresie uelastycznienia terminu na postępowanie w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Potrzeba zmiany spowodowana pandemią COVID-19."
Data publikacji: 2020-11-27

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia II etapu konkursu został przesunięty na październik 2020 r. Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia naboru wynika ze złożoności procesów oceny, w tym konieczności uzyskania interpretacji Wytycznych z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
Data publikacji: 2020-09-11

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia II etapu konkursu został przesunięty na sierpień 2020 r. Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia naboru wynika z konieczności uzyskania interpretacji Wytycznych z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
Data publikacji: 2020-06-25


Orientacyjny termin rozstrzygnięcia II etapu konkursu został przesunięty na czerwiec 2020 r. Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu wynika z obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz związanych z nią ograniczeń.
Data publikacji: 2020-05-28


Orientacyjny termin rozstrzygnięcia II etapu konkursu został przesunięty na maj 2020 r. Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu wynika z obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz związanych z nią ograniczeń.
Data publikacji: 2020-04-30


26 lutego 2020 r. zaktualizowaliśmy treść regulaminu konkursu w zakresie wprowadzenia etapów rozstrzygnięcia konkursu oraz zwiększenia kwoty alokacji. Zmiany w regulaminie mają na celu przyspieszenie wdrażania RPO WSL 2014-2020.
Data publikacji: 2020-03-02

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1491/53/VI/2019 z dnia 03.07.2019 r. zaktualizował pakiety aplikacyjne o nowe wzory umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2019-07-26

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w związku z kończącymi się pracami nad aktualizacją Kontraktu Terytorialnego (w zakresie listy projektów możliwych do wsparcia w ramach działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) przedłuża czas niezbędny na złożenie wniosków o dofinansowanie dla konkursu. Określony w regulaminie naboru termin złożenia wniosków – 27 czerwca 2019 r. – ulega zmianie na 30 września 2019 r., a terminy rozstrzygnięcia konkursu, został przesunięty z grudnia 2019 r. na marzec 2020 r.
Data publikacji: 2019-06-17

Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 619/30/VI/2019 z dnia 27 marca 2019 r. – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych wynikające ze zmian wzorów umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2019-04-01

Informujemy, że określony w regulaminie naboru termin składania wniosków został wydłużony z 28 marca 2019 r. do 27 czerwca 2019 r. Natomiast termin rozstrzygnięcia konkursu został przeniesiony z września 2019 r. na grudzień 2019 r.

Przesunięcie terminów zakończenia i rozstrzygnięcia konkursu jest wynikiem potrzeby aktualizacji załącznika 5b Kontraktu Terytorialnego, która nie byłaby możliwa do przeprowadzenia w pierwotnym terminie.
Data publikacji: 14.03.2019 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.01.00-IZ.01-24-292/18 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza RPO WSL 2014-2020

Informacje o konkursie

Terminy:

 1. Termin, od którego można składać wnioski - 30.11.2018  (od godziny 7:00:00).
 1. Termin, do którego można składać wnioski - 30.09.2019 (do godziny 12:00:00).

Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu

Termin składania wniosków o dofinansowanie nie może ulec skróceniu

 1. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu - marzec 2020 r., orientacyjny czas trwania oceny projektów 6 miesięcy

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej  na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) http://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

 1. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

z wykorzystaniem:

 1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka Działania 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza.

Kto może składać wnioski?

 1. Jednostki naukowe
 2. Konsorcja naukowe
 3. Konsorcja naukowo-przemysłowe
 4. Konsorcja, których liderem jest jednostka naukowa z udziałem podmiotów:
 • Uczelnie
 • Jednostki naukowe
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
 • Związek Metropolitalny
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej
 • Fundacje

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu:

Budowa, wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą kluczowej infrastruktury badawczej, służącej realizacji badań naukowych zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu (w wersja nr 14.0 przyjęta uchwałą nr 2249/289/V/2018 dnia 02 października 2018 r. wraz z aktualizacją załącznika nr 3 do SZOOP przyjętą przez Zarząd Województwa uchwałą nr 2356/293/V/2018 z dnia 16 października 2018 roku).

Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

 

66 001 800,42 PLN[1]

15 394 724,05 EUR

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie [środki UE]:

(maksymalna kwota dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalna kwota dofinansowania projektu - jeśli dotyczy)

 

66 001 800,42 PLN[2]

15 394 724,05 EUR

Warunki i planowany zakres stosowania cross- financingu (%)

 

Nie dotyczy

Kwota współfinansowania z budżetu państwa projektów w konkursie, (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

Poziom dofinansowania projektu

- środków UE

- środków BP (jeśli dotyczy)

 (maksymalny poziom dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalny poziom dofinansowania projektu- jeśli dotyczy)

 

 

Wartość projektu:

(minimalna wartość projektu- jeśli dotyczy/

maksymalna wartość projektu-jeśli dotyczy)

 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85% w tym, zgodnie z zasadami pomocy publicznej:

-           dla części gospodarczej: intensywność udzielanej pomocy publicznej i pomocy de minimis wynosi maksymalnie 50%

-           dla części niegospodarczej: 100%.

 

Nie przewiduje się współfinansowania z budżetu państwa.

Nie ustala się minimalnej dopuszczalnej w konkursie wartości projektu.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie może przekroczyć 50 mln EUR[3].

Wartość środków przeznaczonych na procedurę odwoławczą w konkursie

15% kwoty dofinansowania (środki UE)

Wartość środków przeznaczonych na mechanizm racjonalnych usprawnień w konkursie

Nie dotyczy

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów może ulec zwiększeniu przed rozstrzygnięciem konkursu o ile dostępne są środki w działaniu/ poddziałaniu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Informacje na temat konkursu można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 307
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: mailto:punktinformacyjny@slaskie.pl
 • w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Regionie

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.01.01.00-IZ.01-24-292/18 który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Integralną częścią Ogłoszenia o konkursie jest Regulamin konkursu nr RPSL.01.01.00-IZ.01-24-292/18.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 30.01.2020 r., gdzie 1 EUR  = 4,2873 PLN. Wartość w PLN na moment rozstrzygnięcia konkursu zostanie określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym nastąpi rozstrzygnięcie, w związku z czym może ulec zmianie.

[2] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 30.01.2020 r., gdzie 1 EUR  = 4,2873 PLN. Wartość w PLN na moment rozstrzygnięcia konkursu zostanie określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym nastąpi rozstrzygnięcie, w związku z czym może ulec zmianie.

[3] Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy te publikowane są w mediach elektronicznych pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html. Informacji należy szukać na stronach Narodowego Banku Polskiego, zgodnie ze ścieżką: Statystyka i sprawozdawczość → Kursy → Archiwalne kursy walut → Kursy średnie miesięczne, na koniec miesiąca, średnie .roczne. Wskazany adres strony może ulec zmianie.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2018-10-30
Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-01


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś