Przejdź do treści głównej

Rozliczanie projektu (zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020)


Pytanie 7. Co uznaje się za datę zapłaty (poniesienia wydatku)?
Odpowiedź z 7.10.2016 r.
Za datę zapłaty (poniesienia wydatku) uznaje się:
1. w przypadku wydatków pieniężnych:
a) dokonanych przelewem lub obciążeniową kartą płatniczą z rachunku bankowego należącego do Wnioskodawcy/Beneficjenta – datę obciążenia rachunku bankowego Wnioskodawcy/Beneficjenta, tj. datę księgowania operacji;
b) dokonanych kartą kredytową lub podobnym instrumentem płatniczym o odroczonej płatności z rachunku bankowego należącego do Wnioskodawcy/Beneficjenta – datę transakcji skutkującej obciążeniem rachunku karty kredytowej lub podobnego instrumentu;
c) dokonanych gotówką – datę faktycznego dokonania płatności (przy czym dla działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wydatki poniesione gotówką są niekwalifikowalne, za wyjątkiem podróży służbowych rozliczanych w ramach działania 1.3);
2. w przypadku amortyzacji – datę dokonania odpisu amortyzacyjnego.
Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Pytanie 6. Jak udokumentować poniesienie wydatku
Odpowiedź z 7.10.2016 r.
Dokumentację niezbędną do rozliczenia wydatku precyzuje instrukcja wypełniania wniosku o płatność. Do najistotniejszych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku należą:
- faktura/rachunek do umowy cywilnej/inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej,
- potwierdzenie realizacji przelewu, wyciągi bankowe,
- umowy z wykonawcą/dostawcą (powyżej 50.000 PLN – obowiązkowo wymagana forma pisemna),
- dla kwalifikowania rat kapitałowych - umowa leasingu finansowego, noty leasingowe, dowód zakupu wystawiony leasingodawcy przez dostawcę leasingowanego dobra,
- dla kwalifikowania amortyzacji – tabele amortyzacyjne, polecenie księgowania,
- protokoły odbioru,
- ewidencja środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych.
W przypadku korzystania z uproszczonych metod rozliczania wydatków (zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie) konieczne jest potwierdzenie rzeczowej realizacji projektu – np. karty czasu pracy, oświadczenia wykonawcy/pracownika itp.
Dodatkowo na etapie rozliczania konieczne jest przedstawienie dokumentacji potwierdzającej realizację projektu zgodnie z umową o dofinansowanie, m.in.:
- decyzji nadrzędnych organów np. UDT, pozwoleń na użytkowanie,
- dokumentacji związanej z udzielonym zamówieniem,
- w przypadku kwalifikowania kosztów zaangażowania personelu należy uzupełniać na bieżąco moduł personelu projektu, przedstawiać do rozliczenia karty czasu pracy, a do wniosku o płatność końcową należy przedstawić aktualne zaświadczenie z US oraz ZUS o niezaleganiu ze składkami.
Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Pytanie 5. Czy Wnioskodawca/Beneficjent może wynająć środek trwały zakupiony w ramach realizacji projektu (w tym zakupiony w formie leasingu finansowego)?
Odpowiedź z 7.10.2016 r.
Zgodnie z Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 niekwalifikowalny jest wydatek na zakup aktywów nabytych w ramach projektu (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zmodernizowane/wybudowane nieruchomości zabudowane), które w okresie realizacji projektu oraz jego trwałości będą wynajmowane, dzierżawione lub będą podlegały innej czynności prawnej o podobnym charakterze.
Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Pytanie 4. Jakie są konsekwencje zmniejszenia wydatków kwalifikowalnych w projekcie?
Odpowiedź z 7.10.2016 r.
Zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych skutkuje proporcjonalnym zmniejszeniem dofinansowania. Ponadto w przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu lub zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego (art. 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (zwanym dalej: GBER)) zmniejszenie kosztów kwalifikowalnych może prowadzić również do braku spełnienia definicji inwestycji początkowej, a tym samym skutkować koniecznością rozwiązania umowy o dofinansowanie, a także do zwrotu środków wcześniej wypłaconych. Nie ma znaczenia w tym momencie, czy spadek wartości wydatków kwalifikowalnych wynika z oszczędności w ramach projektu, czy np. ze zrealizowania części wydatków w sposób uniemożliwiający ich kwalifikowanie w całości lub w części (np. zapłata gotówką, stwierdzenie nieprawidłowości itp.).
Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Pytanie 3. Czy sfinansowanie 25% wydatków kwalifikowalnych za pomocą środków finansowych wolnych od wszelkiego publicznego wsparcia jest obligatoryjne dla działań realizowanych na podstawie art. 14 GBER?
Odpowiedź z 7.10.2016 r.
Tak, zgodnie z zapisami art. 14 GBER oraz Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wnioskodawca/Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego. Brak spełnienia tego warunku skutkuje brakiem możliwości udzielenia wsparcia (niezależnie od momentu, na którym zostanie stwierdzony). Jeśli nieprawidłowość taka zostanie stwierdzona po podpisaniu umowy o dofinansowanie – konieczne może okazać się jej rozwiązanie, a w przypadku, gdy zostały wypłacone środki na rzecz Beneficjenta – ich zwrot z odsetkami.
Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Pytanie 2. Czy do prac budowlanych i zakupu środków trwałych wymagane będzie sporządzenie protokołu odbioru lub dokumentu OT?
Odpowiedź z 7.10.2016 r.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wymaga dostarczenia protokołu odbioru, jeśli został sporządzony. Dokumentacja OT będzie wymagana w uzasadnionych przypadkach, na przykład przy wytworzeniu środka trwałego – gdy na wartość początkową środka trwałego będzie się składać kilka dokumentów lub w przypadku płatności dokonywanych w walucie obcej – w celu zweryfikowania, czy ewentualne różnice kursowe zostały uwzględnione w wartości początkowej środka trwałego. Do prawidłowego rozliczenia wydatku niezbędna jest natomiast ewidencja środków trwałych z widoczną datą przyjęcia do użytkowania oraz stawką amortyzacyjną.
Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Pytanie 1. Czy istnieje możliwość uzyskania refundacji poprzez złożenie wniosku o płatność pośrednią dokumentującego poniesienie płatności zaliczkowej w związku z dostawą środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej (dalej: ŚT/WNiP) założonych we wniosku o dofinansowanie?
Odpowiedź z 7.10.2016 r.
Uzyskanie refundacji zapłaconej przez Beneficjenta zaliczki na dostawę założonych w projekcie ŚT/WNiP jest możliwe poprzez złożenie wniosku o płatność pośrednią z załączoną dokumentacją potwierdzającą spełnienie wszystkich warunków kwalifikowalności, w szczególności:
a) w związku z poniesioną płatnością doszło do dostarczenia i odbioru w miejscu realizacji projektu, założonych we wniosku o dofinansowanie, ŚT/WNiP lub ich części (np. dostawa urządzenia stanowiącego element linii produkcyjnej/dostawa jednego z modułów systemu informatycznego);
b) dostarczone ŚT/WNiP lub ich część (spełniająca definicję ŚT/WNiP) zostały ujęte w ewidencji ŚT/WNiP, podlegają amortyzacji (min. data przyjęcia do użytkowania, wskazanie stawki amortyzacji) oraz realizują założone w projekcie cele (w przypadku dostawy części ŚT/WNiP: część ŚT służy np. do wytwarzania półproduktów, które po dostarczeniu kolejnego urządzenia wchodzącego w skład linii produkcyjnej, zostaną wykorzystane w celu uzyskania założonego w projekcie produktu finalnego; część WNiP np. zakupiony jeden z modułów systemu informatycznego został zainstalowany na docelowym stanowisku i jest wykorzystywany przez personel projektu zgodnie z przeznaczeniem wskazanym we wniosku o dofinansowanie).
Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś