Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2016-06-28 [00:00:00] do 2016-07-27 [12:00:00]
Instrument terytorialny
RIT Subregionu Zachodniego
Oś priorytetowa
7. Regionalny rynek pracy
Działanie
7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Poddziałanie:
7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
95,00 %
Budżet naboru [PLN]
453 886,95

Ogłoszenie konkursu w ramach Podziałania 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego RPO WSL 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs[1] na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, obejmujące następujące typy operacji:

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne)[2]:
  1. identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy;
  2. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
 2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji, w tym m.in.:
  1. nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia[3].
 3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców jak i przedsiębiorców, w tym m.in.:
  1. nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki[4], spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży oraz w Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk;
  2. wsparcie zatrudnienia osoby pozostającej bez zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia[5] dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia[6] stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem[7]).
 4. Działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i pracodawców:
  1. pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES obejmujące działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) oraz inne usługi świadczone w ramach tej sieci, określone w przepisach Unii Europejskiej, w tym: usługi rekrutacyjne, procedowanie z dokumentami aplikacyjnymi kandydatów, organizacja rozmów kwalifikacyjnych. Warunki wsparcia muszą posiadać pozytywną opinię Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

O dofinansowanie mogą występować

 1. W odniesieniu do typów operacji od 1 do 3 wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:
  1. agencje zatrudnienia[8];
  2. instytucje szkoleniowe;
  3. instytucje dialogu społecznego[9];
  4. instytucje partnerstwa lokalnego[10];
  5. Lokalne Grupy Działania.
 2. W odniesieniu do typu 4 operacji: - wyłącznie podmioty prowadzące agencje zatrudnienia oraz podmioty, o których mowa w art. 18c ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.), po uzyskaniu akredytacji, o której mowa w art. 36 a ust. 4 pkt 2 wskazanej ustawy.

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia stanowią:

 1. Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin):
  1. bezrobotne,
  2. nieaktywne zawodowo

należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup[11]:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • kobiety;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Kwota przeznaczona na konkurs w ramach Działania 7.1.2 RPO WSL 2014-2020 wynosi 477 775,75 PLN[12] tj. 108 882,35 Euro, w tym maksymalna kwota dofinansowania ze środków UE i środków budżetu państwa – 453 886,95 PLN.

Instytucja Organizująca Konkurs w ramach planowanej kwoty środków na konkurs tworzy rezerwę finansową w wysokości 1% wartości alokacji (tj. 4 538,87 PLN) w celu zapewnienia możliwości finansowania ponoszonych przez projektodawców kosztów związanych z realizacją mechanizmu racjonalnych usprawnień

Liczba osób planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektów dofinansowanych w niniejszym konkursie wynosi 31. Aby umożliwić objęcie wsparciem zakładanej liczby osób przy alokacji w tej wysokości należy przyjąć, że średni koszt wsparcia jednego uczestnika projektu wynosi 15 412,12 PLN.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice) zwany dalej Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) w ramach planowanej kwoty środków na konkurs tworzy rezerwę finansową w wysokości 250 000,00 PLN z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze wnoszone przez projektodawców.

Minimalna wartość projektu w konkursie wynosi 100 000,00 PLN.

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE 85 % i środków budżetu państwa 10 %) wynosi 95%. Poziom wkładu własnego wynosi 5%.

Nabór przeprowadza Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Termin, miejsce oraz forma składania wniosków:

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 28 czerwca 2016 r. do dnia 27 lipca 2016 r., do godziny 12:00:00 Wnioski złożone po upływie terminu naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia (decyduje data i godzina złożenia wniosku).

Projekty składane są na formularzu wniosku aplikacyjnego (Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 – EFS - załącznik nr 1 do Regulaminu) wypełnionym w Lokalnym Systemie Informatycznym, dostępnym pod adresem lsi.slaskie.pl. Wniosek powinien zostać wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 2: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

Wniosek należy przesłać w formie elektronicznej (w formacie.pdf utworzonym za pomocą LSI) z wykorzystaniem platform elektronicznych:

 1. Platformy SEKAP, dostępnej pod adresem:wwwsekap.pl
  lub
 2. Skrzynki podawczej ePUAP, dostępnej pod adresem:www.epuap.gov.pl[13].

Jako faktyczny termin złożenia wniosku uznana jest data wpływu podpisanego wniosku w formie elektronicznej do IOK. Potwierdzeniem złożenia wniosku jest UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. W przypadku wystąpienia problemów technicznych z funkcjonowaniem platformy SEKAP należy się zgłosić o pomoc do Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego pod numerem telefonu 32 700 78 16 lub 32 700 78 44 oraz e-mail: scsi@e-slask.pl.

Wniosek należy podpisać za pomocą:

 1. bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, lub
 2. certyfikatu CC SEKAP, lub
 3. profilu zaufanego ePUAP.

Wniosek musi zostać podpisany elektronicznie przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy. Wniosek podpisywany jest wyłącznie przez wnioskodawcę/beneficjenta/partnera wiodącego projektu. Wniosek nie jest podpisywany przez pozostałych partnerów projektu. Wnioskodawca powinien posiadać stosowne dokumenty potwierdzające złożone we wniosku oświadczenia w imieniu partnera/partnerów projektu.

Dodatkowych informacji w zakresie konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 udziela Zespół ds. Promocji i Informacji - ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice (pokój nr 2), tel. 32 757 33 11 i 32 757 33 57, fax: 32 757 33 62, e-mail: efs@wup-katowice.pl. http://wupkatowice.praca.gov.pl, http://efs.wup-katowice.pl, https://rpo.slaskie.pl

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Załączniki :

Regulamin konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16


[1]
Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy Wdrożeniowej – wybór projektów do dofinansowania, następuje w trybie konkursowym albo pozakonkursowym.

[2] Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób ma opierać się na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy (dwa z nich wskazane jako obligatoryjne, trzeci i kolejne –wybierane w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym udzielane jest wsparcie).Każdy uczestnik projektu musi zostać objęty co najmniej jedną z dodatkowych form wsparcia przewidzianych przez wnioskodawcę w treści wniosku.

[3] Zgodnie z zapisami Wykazu maksymalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikatora”, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu.

Szkolenie otwarte – szkolenia o ustalonej z góry dacie, miejscu, programie lub ramach merytorycznych, grupie docelowej, celach szkoleniowych i cenie. Zazwyczaj są to szkolenia miękkie, psychologiczne, językowe, prawne czy kursy zawodowe, na które jest prowadzony przez firmę szkoleniową otwarty nabór uczestników;

Szkolenie zamknięte – szkolenia dedykowane dla jednej ścisłej grupy docelowej czy dla uczestników danego projektu, tzw. „szyte na miarę”.

IOK zastrzega, iż usługi szkoleniowe są realizowane przez instytucje posiadające wpis do rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Szkolenia otwarte mogą być realizowane jedynie w uzasadnionych przypadkach, w odniesieniu do osób, u których zidentyfikowano konieczność nabycia w taki sposób niezbędnych umiejętności czy kwalifikacji zawodowych.

[4] W celu zagwarantowania wysokiej jakości organizowanych staży i praktyk konieczne jest zagwarantowanie minimalnych wymogów. Wymogi te powinny uwzględniać Zalecenie Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 88/01) oraz Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk. Instytucja Ogłaszająca Konkurs opracowała również na podstawie ww. zaleceń Standard udzielania wsparcia związanego z organizacja staży lub praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w województwie śląskim, który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu.

[5] Instytucja Organizująca Konkurs opracowała Standard udzielania wsparcia związanego z organizacją subsydiowanego zatrudnienia na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 7.1.2Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w województwie śląskim, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszego Regulaminu.

[6] Zgodnie z zapisami art. 46 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t..j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) maksymalna refundacja kosztu wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wynosi 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Przeciętne wynagrodzenie jest przyjmowane w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy (art. 46 ust. 5).

[7] Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Powiatowe Urzędy Pracy nie mają możliwości realizacji wymienionych form wsparcia łącznie.

[8] Agencjami zatrudnienia są podmioty wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej.

[9] Instytucjami dialogu społecznego na rynku pracy zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są: związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, organizacje bezrobotnych, organizacje pozarządowe, jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

[10] Instytucją partnerstwa lokalnego zgodnie z art.6 ust. 7 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest:: grupa instytucji realizujących na podstawie umowy przedsięwzięcia i projekty na rzecz rynku pracy

[11] Grupa docelowa została zawężona do zapisów Załącznika nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020

Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań

[12] Podana wartość w PLN zostaje przeliczona wg kursu wymiany PLN/EURO Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w EBC w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości dofinansowania na konkurs, tj. kurs obowiązujący na miesiąc maj z 28 kwietnia 2016 r., aktualny na planowany dzień ogłoszenia konkursu (1 EUR= 4,3880 PLN). W miesiącu zatwierdzania Listy rankingowej, przeznaczone na konkurs dofinansowanie w Euro zostanie ponownie przeliczone na PLN według kursu Euro obowiązującego na ten miesiąc.

[13] IOK zaleca korzystanie z platformy SEKAP(www.sekap.pl.) IOK nie ponosi odpowiedzialności za sposób funkcjonowania platformy ePUAP (www.epuap.gov.pl).Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2016-05-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś