Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Często zadawane pytania

Dział, w którym się znajdujesz, może Tobie pomóc w uzyskaniu szybkiej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W przypadku, gdy nie znajdziesz tu odpowiedzi na interesujący Cię temat prosimy o kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich.


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię informacje:
Dostępne 8 pytania i odpowiedzi z wszystkich 211 dla zadanych warunków:
tematyka: Nabory;

Pytanie 1. Co oznacza sformułowanie osoby z otoczenia obszaru rewitalizacji?

Odpowiedź, 6 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z regulaminem konkursu, zapisy zawarte w tym regulaminie wynikają w szczególności z m.in. dokumentu pn. Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z odnośnym dokumentem, projekty rewitalizacyjne, co do zasady, realizowane są na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji, gdyż celem głównym takich projektów jest przede wszystkim bezpośrednie działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej na danym obszarze oraz wsparcie jego mieszkańców. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest, aby do objęcia wsparciem dopuszczone zostały także projekty planowane do realizacji / zlokalizowane poza obszarem wyznaczonym do rewitalizacji, w szczególności, w których działania będą prowadzone na styku obszaru wyznaczonego do rewitalizacji i obszaru zdegradowanego, jednak tylko i wyłącznie jeśli służą one realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji. Dotyczy to zwłaszcza inicjatyw społecznych nakierowanych np. na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji, gdzie rozwiązania dedykowane ludności z obszaru rewitalizacji mogą być podejmowane poza tym obszarem.

Takie przypadki wymagają szerszego uzasadnienia i wskazania siły powiązań i efektywności oddziaływania danego projektu rewitalizacyjnego na realizację celów określonych dla rewitalizacji.

Z powyższego wynika, że kryterium dodatkowe w kontekście „otoczenia” nie może być traktowane np. jako automatyczna możliwość objęcia wsparciem mieszkańców całego miasta.

Nie istnieje jednolita definicja otoczenia. Wszelako, na podstawie ww. zapisów można przyjąć, że w kontekście kryterium, o którym mowa w pytaniu, otoczeniem jest obszar, który łącznie spełnia następujące warunki:

1) fizycznie znajduje się poza obszarem rewitalizowanym;
2) jest bezpośrednio lub pośrednio powiązany z obszarem rewitalizowanym pod względem celowym i funkcjonalnym;
3) charakteryzuje się wyjątkowością, dzięki której skierowanie wsparcia również do osób, które go zamieszkują jest uzasadnionym odstępstwem od reguły kierowania wsparcia wyłącznie do osób z obszaru rewitalizacji.

Wnioskodawca, który chce otrzymać dodatkowe punkty za spełnienie odnośnego kryterium, powinien charakteryzować się wiedzą nt. specyfiki procesu wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, w szczególności w kontekście kwestii społecznych a także nt. specyfiki konkretnych obszarów zdegradowanych w danym mieście wymagających wsparcia w postaci instrumentów aktywizacji zawodowej. Ponadto, powinien wskazać we wniosku o dofinansowanie precyzyjne uzasadnienie dla skierowania wsparcia do osób z tego obszaru, w szczególności wskazać powiązanie celowościowe i funkcjonalne z obszarem rewitalizacji oraz scharakteryzować wyjątkowość (specyfikę), o której mowa powyżej.

W kontekście niniejszego konkursu, otoczeniem obszaru rewitalizowanego jest obszar fizyczny ujęty pod względem społecznym, który ma bezpośredni wpływ na poziom aktywności zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizowanego, w rezultacie czego osoby te mają większe prawdopodobieństwo podjęcia trwałej aktywności zawodowej.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 2. Czy można ująć w kosztach bezpośrednich koszt personelu odpowiedzialnego za organizację i nadzór nad stażami dla uczestników projektu, a jeśli tak, to jaką stawkę z Taryfikatora należy przyjąć: stawkę 55 zł/h dla pośrednika pracy (dotyczącą również osoby zajmującej się organizacją staży) czy stawkę 35 zł/h dla specjalisty do spraw zatrudnienia (staży)?

Odpowiedź, 21 sierpnia 2019 r.

Jakkolwiek właściwy załącznik do regulaminu konkursu sugeruje, że koszt, o którym mowa w pytaniu, można ująć w kosztach bezpośrednich, to jednak zgodnie z wytycznymi kwalifikowania wydatków koszty administracyjne związane z obsługą projektu są kosztami pośrednimi. Ponadto, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z 16 czerwca 2015 (znak: DZF.IV.8610.16.2015.RP1), „definicja kosztów pośrednich zawarta w Wytycznych obejmuje wszystkie koszty administracyjne związane z obsługą projektu” oraz „koszty pośrednie obejmują m.in. koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie i obsługę projektu. W praktyce dotyczy to czynności takich jak np.: (…) organizacja wsparcia w ramach projektu”.

W opinii Instytucji Organizującej Konkurs koszt, o którym mowa w pytaniu, może być ujęty w kosztach bezpośrednich wyłącznie pod warunkiem, że zakres obowiązków tych osób będzie wykraczał poza organizację i nadzór nad stażami.

Przykładowo, jeżeli będzie zawierał pośrednictwo pracy w zakresie wyboru stażodawcy optymalnego z punktu widzenia indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestnika oraz potrzeb rynku pracy, wówczas można określić stawkę dla pośrednika pracy (55,00 zł za godzinę). W przypadku innego niż pośrednictwo w wyborze stażodawcy dodatkowego (merytorycznego) zakresu obowiązków należy określić stawkę dla specjalisty ds. staży (35,00 zł za godzinę).

Wnioskodawca musi w treści wniosku uzasadnić konieczność zaangażowania osób, o których mowa w pytaniu. Komisja Oceny Projektów może uznać odnośne uzasadnienie za niewystarczające.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 3. Czy można uznać, że projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego programu rewitalizacji, jeżeli projekt był zaplanowany w tym programie, ale wnioskodawca zmienił zaplanowaną do objęcia grupę docelową z osób zamieszkujących tereny rewitalizowane na osoby zamieszkujące teren całego miasta OSI?

Odpowiedź, 21 sierpnia 2019 r.

Tak, ponieważ w uzasadnieniu kryterium dodatkowego pn. Czy projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji? znajduje się wyjaśnienie, zgodnie z którym „w odniesieniu do wynikania projektu z PR weryfikowane będzie, czy: (…) projekt znajduje się na liście projektów podstawowych lub uzupełniających (projekt musi być zgodny z projektem w PR w co najmniej 2 z następujących parametrów: 1. Okres realizacji; 2. Dane Wnioskodawcy lub Partnera; 3. 100% uczestników projektu będą stanowić osoby z obszaru rewitalizacji bądź jego otoczenia; 4. Działania)”, a więc sama zmiana grupy docelowej nie wpływa na okres realizacji projektu, dane realizatora projektu oraz działania.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 4. Czy wnioskodawca posiadający – na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – siedzibę poza województwem śląskim i oddział w województwie śląskim bez oddzielnego Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) spełnia kryterium dostępu pn. Czy Projektodawca/Partner wiodący posiada siedzibę na obszarze OSI?

Odpowiedź, 26 sierpnia 2019 r.

Jeżeli oddział wnioskodawcy nie ma odrębnego numeru NIP dla województwa śląskiego, nie spełnia kryterium dostępu.

Kryterium dotyczy NIP w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), a nie NIP w zakresie VAT.

Chodzi w nim o oddział na obszarze województwa śląskiego, który spełnia określone warunki organizacyjne i techniczne wskazujące na samodzielność i niezależność od "organizacji-matki".

Aby je spełnić, oddział musi być pracodawcą, czyli jednostką organizacyjną mającą zdolność do zatrudniania pracowników, a więc łącznie spełniać następujące warunki:

• być na tyle wyodrębniony organizacyjnie i finansowo, aby stanowić placówkę zatrudnienia dla pracowników;
• posiadać zdolność do samodzielnego (a nie w oparciu o pełnomocnictwo / upoważnienie udzielone przez "organizację-matkę") zatrudniania pracowników we własnym imieniu i do dokonywania wszelkich czynności z zakresu prawa pracy, a więc może występować samodzielnie jako strona w stosunkach pracy.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 5. Czy jeżeli w wykazie zamieszczonym na stronie internetowej nie ma jakiegoś miasta z listy OSI, to znaczy, że mieszkańcy tego miasta nie mogą być uczestnikami projektu z konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-073/19?

Odpowiedź, 4 września 2019 r.

Mieszkańcy takiego miasta nie mogą być uczestnikami projektu z tego konkursu, co wynika ze znajdującego się na stronie 28 regulaminu zastrzeżenia w brzmieniu „(…) miasto planowane do wsparcia z listy OSI musi posiadać aktualny i pozytywnie zaopiniowany przez IZ RPO program rewitalizacji (…)”.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 6. Czy uczestnikiem projektu może być każda osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy i zamieszkała na terenie miasta OSI czy – przeciwnie – są jakieś ograniczenia związana z zamieszkiwaniem na obszarach rewitalizowanych (określonymi w programie rewitalizacji)?

Odpowiedź, 4 września 2019 r.

Uczestnikiem projektu może być każda osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, zamieszkała na terenie miasta OSI będącego samodzielną gminą mającą (lub miastem wchodzącym w skład gminy mającej) aktualny i pozytywnie zaopiniowany przez IZ RPO program rewitalizacji.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

  Bezpośredni link do zagadnienia:
  https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_7_1_3_konkurs_rpsl_07_01_03_ip_02_24_07319

  Pytanie 1. Stosowanie nowych wytycznych w zakresie promocji już realizowanych od ubiegłego roku projektów, w których wykonano tablice wg dotychczasowych zasad.

  Odpowiedź, 22.02.2018 r.
  Beneficjentów, którzy podpisali swoje umowy przed 2018 r. wciąż obowiązują stare zasady promocji, co oznacza, że nie muszą umieszczać barw narodowych przy oznaczaniu swoich projektów http://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_do_31_grudnia_2017

  Opracowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego

   Bezpośredni link do zagadnienia:
   https://rpo.slaskie.pl/czytaj/realizacja_projektu_dofinansowanego_z_efrr_lsi_6022018
   Informujemy, że w grudniu 2017 r. Komisja Europejska zamieściła na swojej stronie internetowej zaktualizowane siatki analitycznych dotyczących pomocy na inwestycje w projekty infrastrukturalne.
   Siatki te, choć nie stanowią wiążących prawnie aktów normatywnych, mogą być pomocne przy ocenie, czy w danym przypadku dofinansowanie projektu stanowić będzie pomoc publiczną, a jeśli tak, jakie są możliwe podstawy prawne jej udzielenia.
   Siatki mają charakter ogólny i nie są one sporządzone wyłącznie na potrzeby wdrażania programów operacyjnych, stąd też w praktyce nie wszystkie ich zapisy będą mogły znaleźć zastosowanie do projektów realizowanych przy wsparciu środków RPO WSL 2014-2020 (np. zakres podstaw prawnych udzielania pomocy publicznej określony w regulaminie danego naboru może być węższy niż określono w siatkach analitycznych).
   Oprócz zaktualizowanych siatek na stronie Komisji dostępne są również przygotowane w roku 2016.
   LINK do siatek analitycznych:
   http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_aid_en.html --> Analytical grids on state aid to Infrastructure 2016 – 2017:

    Bezpośredni link do zagadnienia:
    https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pomoc_publiczna

    Pytanie 1. W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie ujmowania w budżetach projektów dot. subsydiowanego zatrudnienia wkładu własnego wymaganego przepisami pomocy publicznej w sytuacji, gdy wnioskodawca jest jedynie operatorem pomocy publicznej, nie zaś jej beneficjentem, zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu nw. kwestii problemowej.

    Zgodnie z Rozporządzeniem z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020: § 22. 1. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia są koszty wynagrodzeń pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne
    § 24. 1. Intensywność pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji wynosi maksymalnie 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
    2. Intensywność pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych wynosi maksymalnie 75% wartości kosztów kwalifikowalnych.
    Czy biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż zatrudnienie subsydiowane będzie realizowane w podmiotach trzecich, którym Wnioskodawca będzie udzielał pomocy publicznej (jako operator):
    1. W budżecie projektu winna znaleźć się jedynie ta część kosztów kwalifikowalnych (tj. wynagrodzenia brutto wraz ze składkami pracodawcy), która jest finansowana z dotacji, zgodnie z intensywnością pomocy publicznej, wskazaną w § 24 ww. Rozporządzenia,
    czy też
    2. W budżecie projektu należy wykazać zarówno część wynagrodzenia Uczestników Projektu finansowaną ze środków publicznych, zgodnie z intensywnością pomocy publicznej, jak i część stanowiącą wkład własny przedsiębiorstw (podmiotów trzecich), zatrudniających Uczestników projektu. A jeśli tak – czy w takiej sytuacji wykazane w projekcie koszty wkładu własnego przedsiębiorstw winny być przyporządkowane Wnioskodawcy – jako podmiotowi realizującemu zadanie i czy zastosowanie ww. rozwiązania nie byłoby sprzeczne z uzasadnieniem dla wkładu własnego, w którym wykazalibyśmy, iż wkład własny wnoszony jest przez podmioty zewnętrzne względem Wnioskodawcy, a nie Wnioskodawcę?
    Odpowiedź, 2.06.2017 r.
    W przypadku zaplanowania w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia, w budżecie powinna zostać wskazana wartość kosztów kwalifikowalnych tego instrumentu. Zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, zarówno zatem rozporządzenia krajowego, tj. rozporządzenia z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020, które przytoczyła Pani w swoim pytaniu, jak i w rozporządzeniu KE 651/2014: Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia są koszty wynagrodzeń pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone w okresie:
    1. do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji;
    2. do 24 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji;
    3. zatrudniania pracownika niepełnosprawnego.

    W przypadku gdy okres subsydiowania zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest krótszy niż odpowiednio 12 lub 24 miesiące, wówczas wysokość pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia zostaje proporcjonalnie pomniejszona. Wartość kosztu kwalifikowalnego należy zatem uwzględnić w budżecie projektu. Następnie, zgodnie z intensywnością pomocy w związku ze wsparciem określonej kategorii pracowników należy określić wartość wnioskowanego dofinansowania. Pozostała wartość kosztu kwalifikowalnego stanowić może wkład własny do projektu. Środki wnoszone przez podmioty trzecie są dozwoloną formą wkładu własnego w projekcie. W przypadku pomocy publicznej na subsydiowane zatrudnienie wymagane jest wniesienie wkładu prywatnego. W przypadku beneficjentów niebędących jednocześnie beneficjentami pomocy wysokość oraz terminy wpłat wkładu prywatnego powinny wynikać z umowy zawartej pomiędzy beneficjentem projektu a przedsiębiorcą będącym beneficjentem pomocy.

    W przypadku projektów z subsydiowanym zatrudnieniem montaż finansowy może być inny niż wynika to regulaminu konkursu tzn. wkład własny może być wyższy od wymaganego w konkursie.
    Proszę pamiętać, aby zarówno w polu B.6 oraz w polu opisowym pod danym wydatkiem zawrzeć istotne informacje z punktu widzenia danego rodzaju pomocy publicznej. Zachęcamy do zapoznania się z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

    Pytanie 2. Gmina Kroczyce zamierza realizować projekt o charakterze "słonecznej gminy" polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych na cele socjalno-bytowe mieszkańców, z wyłączeniem obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na wspólnym liczniku energii. Czy obiekty mieszkalne, w których świadczone są usługi agroturystyczne należy potraktować analogicznie do budynków, w których prowadzona jest inna działalność gospodarcza? Czy osoby prowadzące agroturystykę należy traktować, jako przedsiębiorców w rozumieniu funkcjonalnym (wykorzystuje produkty projektu do działalności o charakterze gospodarczym)?
    Odpowiedź, 2.06.2017 r.
    Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorstwa na gruncie przepisów o pomocy publicznej ma charakter funkcjonalny, oznacza to, że istotna jest kwestia czy dany podmiot oferuje towary i usługi na rynku. Kwestię tę poruszono m. in. w zawiadomieniu Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
    Oznacza to, że po pierwsze, status podmiotu na podstawie prawa krajowego nie jest decydujący. Na przykład podmiot zaklasyfikowany zgodnie z prawem krajowym jako stowarzyszenie lub klub sportowy może jednak zostać uznany za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu. Ta sama zasada ma zastosowanie do podmiotu, który formalnie jest częścią administracji publicznej. Jedynym istotnym kryterium jest fakt, czy podmiot ten prowadzi działalność gospodarczą.
    Po drugie o stosowaniu zasad pomocy państwa nie decyduje to, czy dany podmiot utworzono po to, aby przynosił zyski. Podmioty nienastawione na zysk również mogą oferować na rynku towary i usługi.
    Po trzecie klasyfikacja podmiotu jako przedsiębiorstwa zawsze odnosi się do konkretnej działalności. Podmiot prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą i działalność o charakterze niegospodarczym powinien być traktowany jako przedsiębiorstwo jedynie w odniesieniu do działalności gospodarczej
    Dopytanie 
    Reasumując, status agroturystyk należy potraktować analogicznie do innych podmiotów świadczących usługi okołoturystyczne/turystyczne?
    Odpowiedź, 2.06.2017 r.
    Tak, wydaje się, że agroturystyka stanowi jeden z rodzajów działalności turystycznej, a ta bez wątpienia ma charakter gospodarczy

    Pytanie 3. Zamek Sp. z o.o. zamierza realizować projekt polegający na pracach konserwatorskich na zamku Ogrodzienieckim.
    Czy prawidłowym będzie uznanie, że pomoc publiczna wystąpi w projekcie, gdyż:
    -Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, przedsiębiorcą w rozumieniu funkcjonalnym, bowiem wykorzystuje produkty projektu do działalności o charakterze gospodarczym. Jako dzierżawca Zamku Ogrodzienieckiego administruje obiektem, a jego przychody pochodzą ze sprzedaży biletów wstępu na zamek, jak również ze sprzedaży produktów turystycznych tj. nocne zwiedzanie zamku, biesiady, odpłatne wystawy tematyczne, inne produkty realizowane na terenie zamku.
    -Transfer zasobów przypisywalny władzy publicznej jest selektywny – tzn. uprzywilejowuje określone podmioty, w tym przypadku – Zamek Sp. z o.o.
    -Transfer skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, bowiem beneficjent zaangażuje niewspółmiernie mniej środków własnych do realizacji zadania, w przypadku pozyskania dofinansowania.
    -W efekcie transferu może wystąpić zakłócenie konkurencji. Istnieją inne podmioty na rynku i mogą powstać inne podmiotu w obszarze kultury, które zorganizują biesiady, odpłatne wystawy czy inne imprezy kulturalne o podobnym charakterze.
    -Może zaistnieć wpływ na wymianę międzynarodową - Zamek Bonerów jest jednym z najważniejszych i rozpoznawalnych zabytków na terenie południowej Polski, o dużym nasileniu ruchu turystycznego, Skala organizowanych na zamku wydarzeń jest bardzo duża. Tematyka wydarzeń obejmuje kwestie związane z kulturą, historią oraz o charakterze rekreacyjnym. Nie bez znaczenia jest lokalizacja zamku w niedalekiej odległości od Krakowa i Częstochowy, co oznacza, że zamek często odwiedzają turyści zagraniczni. Zamek Sp. z o.o. publikuje materiały promocyjne w językach obcych oraz oferuje opisy na atrakcjach w języku: angielskim i zatrudnia przewodników posługujących się językami obcymi.
    Na mocy z art. 53 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 pomoc na materialne zasoby dziedzictwa kulturowego - obiekty archeologiczne, pomniki, obiekty i budynki historyczne, dziedzictwo naturalne formalnie uznane przez władze jest dopuszczalna. Nadmieniam, że obiekt jest uznany przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w rejestrze A pod numerem 771/67.
    Pomoc inwestycyjna dotyczy w tym przypadku zabezpieczenia, ochrony i renowacji zasobów dziedzictwa kulturowego, zatem stosownie do art. 53 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 w przypadku, gdy pomoc nie przekracza kwoty 1 mln EUR (wartość projektu szacujemy na około 1,5 zł), czy maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych?
    Odpowiedź, 2.06.2017 r.
    Kwestia występowania pomocy publicznej zawsze rozpatrywana jest indywidualnie w odniesieniu do rozpatrywanego przypadku. Tym niemniej w sektorze kultury, jak wynika z przywołanego już Zawiadomienia Komisji wsparcie publiczne może nie wypełniać wszystkich przesłanek wynikających z art. 107 TFUE.
    Niektóre działania związane z kulturą, zachowaniem dziedzictwa kulturowego i ochroną przyrody mogą być organizowane w sposób niekomercyjny i nie mieć charakteru gospodarczego. Ich finansowanie ze środków publicznych nie musi więc stanowić pomocy państwa. Komisja uważa, że finansowanie publiczne kultury lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, których wyniki są dostępne dla ogółu społeczeństwa nieodpłatnie, spełnia czysto społeczny i kulturowy cel o charakterze niegospodarczym. Podobnie fakt, że odwiedzający instytucje kultury lub uczestnicy wydarzeń kulturalnych lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, w tym ochronie przyrody, otwartych dla ogółu społeczeństwa są zobowiązani do wniesienia świadczenia pieniężnego, które pokrywa jedynie ułamek kosztów rzeczywistych, nie zmienia niegospodarczego charakteru tej działalności, ponieważ takiego świadczenia nie można uznać za rzeczywiste wynagrodzenie za świadczoną usługę.
    Z drugiej strony, wydarzenia kulturalne lub działania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego (w tym ochronie przyrody) finansowane głównie z opłat wnoszonych przez odwiedzających lub użytkowników lub w inny komercyjny sposób (np. wystawy komercyjne, kina, komercyjne spektakle muzyczne i festiwale, szkoły artystyczne finansowane głównie z czesnego) należy uznać za mające charakter gospodarczy. Podobnie wydarzenia kulturalne lub działania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego przynoszące korzyści wyłącznie niektórym przedsiębiorstwom, a nie ogółowi społeczeństwa (np. renowacja zabytkowego budynku wykorzystywanego przez przedsiębiorstwo prywatne) należy zasadniczo uznać za działalność gospodarczą.
    Niezależnie od powyższego zbadaniu powinna również podlegać w szczególności przesłanka dot wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny. Istotne jest zatem, aby zweryfikować, czy dany obiekt dziedzictwa kulturowego może być atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz czy inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych) mogą oferować podobne usługi/towary. Pomocne może być zatem ustalenie jaki jest krąg odbiorców, czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu, czy oferta kierowana jest (np. poprzez działania reklamowe i marketingowe) wprost do odbiorców zagranicznych , jaki jest język w jakim oferowana jest usługa (tylko polski czy również języki innych państw UE).
    Niezależnie od powyższego zbadaniu powinna również podlegać w szczególności przesłanka dot wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny. Istotne jest zatem, aby zweryfikować, czy dany obiekt dziedzictwa kulturowego może być atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz czy inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych) mogą oferować podobne usługi/towary. Pomocne może być zatem ustalenie jaki jest krąg odbiorców, czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu, czy oferta kierowana jest (np. poprzez działania reklamowe i marketingowe) wprost do odbiorców zagranicznych , jaki jest język w jakim oferowana jest usługa (tylko polski czy również języki innych państw UE).
    W zakresie analizy ww. kwestii zachęcamy do zapoznania się z Zawiadomieniem KE dostępnym pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719%2805%29&from=EN
    Natomiast w przypadku stwierdzenia, iż projekt faktycznie spełnia wszystkie przesłanki pomocy publicznej, można zastosować pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego. W przypadku, gdy wartość pomocy nie przekracza 1 mln EUR, zgodnie z art. 53 ust. 9 rozporządzenia 651/2014 maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80 % kosztów kwalifikowalnych.

    Pytanie 4. Badanie przesłanki dot. wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny jest trudne. Bowiem, zakładamy, że nasz obiekt dziedzictwa kulturowego jest atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz istnieją inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych np. szereg zamków na Słowacji, czy w Czechach), które mogą oferować podobne usługi/towary. Jak ustalić, jaki może być krąg odbiorców i czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu. Oferta kierowana jest w jednakowy sposób do wszystkich, nie planuje się szczególnej kampanii reklamowej do turystów zagranicznych. Niemniej obserwujemy wzrost ilości podmiotów zagranicznych ale wynika to z ogólnej koniunktury - odczuwalnej dla całego regionu. Czy to już wystarczyć, aby zweryfikować tę ostatnią przesłankę za pozytywną?
    Odpowiedź, 2.06.2017 r.
    W przypadkach, co do których nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć, czy pomoc publiczna wystąpi, zalecamy przyjęcie założenia, iż projekt jest objęty pomocą. W przypadku dziedzictwa kulturowego, potencjalna podstawa prawna tj. art. 53 rozporządzenia 651/2014 wydaje się dość atrakcyjna. Oczywiście wszystkie warunki udzielenia tego rodzaju pomocy powinny zostać spełnione.

    Pytanie 5. 
    Witam, czy w sytuacji, gdy wstęp do muzeum jest biletowany, jednak przychody z tego tytułu są marginalne w stosunku do kosztów ponoszonych przez muzeum (np. utrzymanie budynku, pensje pracowników, itp) to można mówić o działalności mającej charakter gospodarczy? Czy w przypadku uniknięcia pomocy publicznej należy udostępnić wstęp do muzeum bezpłatnie? Jeżeli można by nadal biletować wstęp to do jakiego poziomu przychody z tego tytułu nie będą uznawane za działalność mającą charakter gospodarczy?
    Odpowiedź, 2.06.2017 r.
    Zgodnie ze stanowiskiem KE wyrażonym w przywoływanym już Zawiadomieniu (pkt 34), Komisja finansowanie publiczne kultury lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, których wyniki są dostępne dla ogółu społeczeństwa nieodpłatnie, spełnia czysto społeczny i kulturowy cel o charakterze niegospodarczym. Podobnie fakt, że odwiedzający instytucje kultury lub uczestnicy wydarzeń kulturalnych lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, w tym ochronie przyrody, otwartych dla ogółu społeczeństwa są zobowiązani do wniesienia świadczenia pieniężnego, które pokrywa jedynie ułamek kosztów rzeczywistych, nie zmienia niegospodarczego charakteru tej działalności, ponieważ takiego świadczenia nie można uznać za rzeczywiste wynagrodzenie za świadczoną usługę.
    Zatem w przypadku opłat z tytułu wstępu do muzeum, które pokrywają jedynie w ułamkowym stopniu faktyczne koszty działalności muzeum, wówczas, wydaje się, że działalność taka może być uznana za niegospodarczą, jeśli w dominującym zakresie koszty działalności pokrywane są ze środków publicznych . Niestety KE nie wskazała progu, który można by uznać za „bezpieczny”


     Bezpośredni link do zagadnienia:
     https://rpo.slaskie.pl/czytaj/webinar_pp_pomocy_de_minimis_pytania

     Pytanie 7. Przesyłanie wniosku za pośrednictwem platformy SEKAP.
     Odpowiedź, 06.06.2017 r.
     Zgodnie z „Instrukcją składania wniosków, korespondencji i protestów w ramach naborów dotyczących projektów finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020” (znajdującą się na stronie http://rpo.slaskie.pl/czytaj/lokalny_system_informatyczny_2014), rozdziałem II.2.3. Podpisywanie tego samego dokumentu przez więcej niż jedną osobę na SEKAP:

     Jeżeli do złożenia wniosku przez instytucje wymagane jest jego podpisanie przez więcej niż jedną osobę, można to zrobić, należy jednak uwzględnić fakt, że z przyczyn technicznych nie jest możliwe dwukrotne podpisanie formularza z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, natomiast w przypadku wystąpienia konieczności złożeniach dwóch podpisów pod formularzem wykorzystywanym do przesyłania Wniosków o dofinansowanie jeżeli składający podpis zamierza wykorzystać Profil Zaufany to drugi (i ewentualnie kolejne) podpis powinien być złożony z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, lub z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP

     Przesyłanie wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP entW przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP identycznie jak za pośrednictwem platformy SEKAP z tym wyjątkiem, że na platformie ePUAP nie można podpisać z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP.

     Reasumując w sytuacji kiedy wymagane są podpisy więcej niż jednej osoby a do podpisu wykorzystywany jest profil zaufany ePUAP to ten podpis należy użyć tylko raz i wyłącznie jako pierwszy, drugi oraz kolejne podpisy muszą być złożone:
     -z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym (w przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP),
     -z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, lub z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP (w przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy SEKAP).
     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

     Pytanie 6. Czy na etapie podpisywania umowy sp. z o.o. przedstawiająca VAT jako koszt niekwalifikowalny wystarczy, że posiada promesę kredytową na 15% kosztów kwalifikowalnych jako wkładu własnego bez wykazywania kosztów VAT? Ich pokrycia?Odpowiedź z 25.10.2016
     Zgodnie z kryteriami wyboru projektów zabezpieczenie środków na pokrycie minimum wkładu własnego odnosi się do kosztów kwalifikowanych projektu. Tym samym na etapie podpisywania umowy o dofinasowanie nie jest wymagane przedstawianie dokumentów poświadczających posiadanie wkładu własnego dla części niekwalifikowanej projektu, nawet wówczas gdy kosztem niekwalifikowanym projektu będzie wartość podatku VAT. Dokumentem potwierdzającym posiadanie, wynikającego z wniosku o dofinansowanie, wkładu własnego może być promesa.
     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

     Pytanie 5. Czy amortyzację w projekcie należy przeprowadzać w sposób uproszczony czy zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora?Analizę finansową należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami/warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020. Odnośnie sposobu kalkulacji amortyzacji i uwzględniania w analizie nakładów odtworzeniowych należy zastosować zapisy Wytycznych, tj. amortyzować każdy typ aktywa zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora. Natomiast nakłady odtworzeniowe zgodnie z Wytycznymi powinny być zaliczone do kosztów operacyjnych projektu.

      Pytanie 4. Czy trzeba czekać z rozliczeniem projektu EFRR na zrealizowanie projektu miękkiego?Rozliczenie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nastąpi niezależnie od rozliczenia projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym, płatność końcowa z tytułu rozliczenia projektu złożonego w ramach EFRR nie będzie wstrzymywana do czasu zrealizowania projektu z EFS.W tym miejscu należy podkreślić, że egzekwowanie zobowiązań wynikających z realizacji projektu EFS będzie weryfikowanie na etapie trwałości projektu z EFRR. Obowiązki wnioskodawcy w zakresie podlegania okresowi zachowania trwałości projektu zostały zawarte w § 7 wzoru umowy o dofinansowanie, który nawiązuje do art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

     Pytanie 3. Jak prawidłowo pobrać wniosek o dofinansowanie z Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI)?
     Z uwagi na możliwe problemy z błędnym zapisem Wniosku o dofinansowanie, a co za tym idzie z negatywną autoryzacją autentyczności Wniosku proszę o postępowanie zgodnie ze wzorem umieszczonym TUTAJ.

     Pytanie 2. Jak skutecznie złożyć wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem platformy SEKAP ? 
     W celu skutecznego przesłania platformą SEKAP wniosku o dofinansowanie należy uzupełnić formularz elektroniczny: „Korespondencja w sprawie projektu finansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020” znajdujący się pod adresem https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=56000.
     Aby ułatwić identyfikację wniosku w obiegu kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zalecamy wypełnienie ww. formularza zgodnie ze wzorem umieszczonym TUTAJ.

     Pytanie 1. Co to znaczy, że część projektów w funduszach na lata 2014 – 2020 powinna wpisywać się w koncepcję inteligentnej specjalizacji.Fundusze unijne w latach 2014 – 2020 podlegają silnej koncentracji. Skupiają się na konkretnych obszarach, określonych w dokumentach strategicznych. Komisja Europejska, przygotowując państwa członkowskie do wdrażania nowych środków, określiła 11 celów tematycznych, czyli obszarów przewidzianych do wsparcia. Pierwszym z nich jest sfera badań, rozwoju i innowacji. Warunkiem realizacji projektów w tym celu tematycznym jest jednak wpisanie się w koncepcję inteligentnej  specjalizacji. Na czym to polega? Każde państwo dokonuje analizy swoich potencjałów i możliwości rozwojowych, a następnie wybiera te dziedziny, które świadczą o jego największej konkurencyjności i stanowią największą szansę na osiągnięcie sukcesu, zwiększenie przewagi nad innymi regionami, czyli na wyspecjalizowanie się w konkretnych branżach. Ponieważ specjalizacje te dotyczą najczęściej obszarów badawczych i innowacyjnych, nazywane są inteligentnymi specjalizacjami.
     Sporządzenie strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji stanowi duże wyzwanie dla państw członkowskich, szczególnie dla tych z niewielkim doświadczeniem w zakresie kreowania, wdrażania i oceny polityki innowacyjnej. Aby to ułatwić, Komisja Europejska udostępniła w 2011 r. tzw. Platformę S3 (Smart Specialization Platform)– narzędzie wspomagające opracowywanie strategii. Platforma obsługiwana przez Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych nie oferuje gotowych do zastosowania rozwiązań, lecz służy wymianie kontaktów, poglądów i doświadczeń, a także dostarcza pomysłów i wskazówek, udostępnia case studies i metodologię. W ramach platformy dochodzi do warsztatów, szkoleń oraz corocznych spotkań polityków i podmiotów zajmujących się przygotowywaniem inteligentnych specjalizacji, które reprezentują ponad 100 regionów i państw członkowskich UE. Platforma S3.
     Krajowe inteligentne specjalizacje w Polsce zostały określone w Programie Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki, a przyjętym przez Radę Ministrów 8 kwietnia 2014 roku. Dokument przedstawia proces analityczny wyłaniania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym oraz zarys procesu ich monitorowania i aktualizacji. Określa priorytety gospodarcze w obszarze B+R+I, których rozwój zapewni tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych.
     Krajowa inteligentna specjalizacja jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze.
     1. Zdrowe społeczeństwo ,
       - Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne,
       - Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej,
       - Wytwarzanie produktów leczniczych.
     2. Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa:
       - Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego.
       - Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji).
     3. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska:
       - Zrównoważona energetyka.
       - Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.
       - Inteligentne i energooszczędne budownictwo.
       - Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku.
     4. Surowce naturalne i gospodarka odpadami,
       - Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów,
       - Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)..
       - Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie.
     5. Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym):
       - Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty.
       - Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe.
       - Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne.
       - Elektronika oparta na polimerach przewodzących.
       - Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.
       - Optoelektroniczne systemy i materiały.

     Każde województwo określa własne inteligentne specjalizacje. Opracowywane są specjalne dokumenty, tzw. regionalne strategie innowacji, których integralną część stanowi także wykaz regionalnych inteligentnych specjalizacji.
     Spełnienie wymagań unijnych i przygotowanie strategii rozwoju uwzględniających inteligentną specjalizację jest istotnym wyzwaniem dla regionów. W celu wsparcia regionów w przygotowaniu regionalnych strategii innowacji uwzględniających koncepcję inteligentnej specjalizacji opracowany został przewodnik RIS 3 Guide. Powstał on w ramach Platformy S3.
     Większość regionów wszystkie procedury ma już za sobą. Województwa wyłoniły już swoje inteligentne specjalizacje.
     Wnioskodawcy, którzy będą chcieli realizować przedsięwzięcia w pierwszym celu tematycznym, poświęconym zagadnieniom badawczo – rozwojowym i innowacyjnym, będą musieli wpisywać się w tą koncepcję. Przedsiębiorcy planujący projekty zwiększające konkurencyjność swoich firm będą natomiast mogli skorzystać na tym, że realizują przedsięwzięcia zgodne z inteligentnymi specjalizacjami. Projekty w trzecim celu tematycznym będą bowiem przewidywać dodatkowe punkty przy wyborze wniosków, jeśli będą one zgodne z koncepcją inteligentnej specjalizacji.

       Bezpośredni link do zagadnienia:
       https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_dotyczace_naborow_do_wszystkich_osi_priorytetowych_rpo_wsl_2014_2020

       Pytanie 18. Czy zmiana sformułowania dot. przyczyn zwolnienia pracownika z „z przyczyn dotyczących zakładu pracy na „z przyczyn niedotyczących pracownika” należy rozumieć dokładnie jak dotychczas tj. jako przyczyny dotyczące zakładu pracy, tj. jako spełnienie jednej z czterech przesłanek:

       a)  rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami Kodeksu pracy,
       w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,

       b)  rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy
       z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,

       c)  wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,

       d)  rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 Kodeksu pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika.

       A jeżeli nie, to w jaki sposób należy rozumieć sformułowanie zwolniony lub przewidziany do zwolnienia „ z przyczyn niedotyczących pracownika”?

       Jakie warunki muszą zostać spełnione aby można było zakwalifikować osobę do projektu?

       Odpowiedź. 24.04.2017 r. (przygotowana na podstawie zapytań kierowanych ze strony Beneficjentów)
       Do projektów outplacementowych można zakwalifikować osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych, które zostały zwolnione z zakładu pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (tym samym, np. zakończenie pracy wykonywanej na podstawie umowy cywilno-prawnej z powodu upływu okresu na jaki została zawarta niniejsza umowa nie spełnia kryteriów zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika).

       Pragnę przypomnieć, że ogólna definicja pracownika zawarta w Wytycznych Ministra Rozwoju w sprawie przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian zawiera odesłanie do definicji personelu w rozumieniu art. 5 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu. Zgodnie z powyższą definicją przez personel przedsiębiorstwa należy rozumieć, oprócz pracowników, również osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego (na gruncie prawa polskiego będą to osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło).

       Powyższa definicja ma zatem zastosowanie do wszystkich działań realizowanych w obszarze adaptacyjności, w tym również do projektów outplacementowych, o których mowa w rozdziale 5 wytycznych.

       Sam fakt zwolnienia pracownika (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy) nie może stanowić wyłącznej podstawy do zakwalifikowania go do udziału w projekcie. Zwolnienie powinno nastąpić, jak o tym mowa powyżej, z przyczyn niedotyczących pracownika, czyli leżących de facto po stronie zakładu pracy. W przypadku, gdy nie jest możliwe zweryfikowanie tego wymogu na podstawie ogólnodostępnych informacji (np. danych z powiatowego urzędu pracy), wówczas niezbędne będzie uzyskanie dokumentów potwierdzających status uczestnika projektu, w tym m.in. oświadczeń składanych przez pracodawcę potwierdzających fakt zwolnienia lub zakończenia umowy cywilno-prawnej z przyczyn niedotyczących pracownika.

       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

       Pytanie 21. Czy w projekcie typu outplacement można kwalifikować osoby zwolnione, które były zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych?

       Zgodnie z pismem MRR (dot. POKL) z dn. 08/07/2010 (sygn. DZF-I-82202-17-RG/10, NK92923/10) zarówno osoby:

       a)    których umowy o pracę na czas określony zostały rozwiązane wraz z upływem terminu, na jaki były zawarte lub przed upływem tego terminu,

       b)   jak również w ramach projektów otwartych osoby, które zakończyły wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych,

       mogą brać udział w projektach outplacementowych. W ramach POKL warunkiem do spełnienia było przechodzenie przez pracodawcę procesów adaptacyjno-modernizacyjnych. Z uwagi na brak regulacji w tym zakresie w obecnej perspektywie programowania proszę o informację czy osoby
       o wyżej wspominanych statusach kwalifikują się w ramach otwartych projektów outplacementowych? Ponadto jeśli jest możliwe kwalifikowanie takich osób do projektu czy wystarczy sam fakt zakończenia umowy (nie dłużej niż 6 m-cy) czy beneficjent powinien w przypadku takich osób ( wymagać dodatkowych oświadczeń wystawionych przez pracodawcę potwierdzających fakt zwolnienia/nieprzedłużenia umowy cywilno-prawną z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub niedotyczących pracownika)?
       Odpowiedź. 24.04.2017 r. (przygotowana na podstawie zapytań kierowanych ze strony Beneficjentów)
       Do projektów outplacementowych można zakwalifikować osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych, które zostały zwolnione z zakładu pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (tym samym, np. zakończenie pracy wykonywanej na podstawie umowy cywilno-prawnej z powodu upływu okresu na jaki została zawarta niniejsza umowa nie spełnia kryteriów zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika).

       Pragnę przypomnieć, że ogólna definicja pracownika zawarta w Wytycznych Ministra Rozwoju w sprawie przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian zawiera odesłanie do definicji personelu w rozumieniu art. 5 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu. Zgodnie z powyższą definicją przez personel przedsiębiorstwa należy rozumieć, oprócz pracowników, również osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego (na gruncie prawa polskiego będą to osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło).

       Powyższa definicja ma zatem zastosowanie do wszystkich działań realizowanych w obszarze adaptacyjności, w tym również do projektów outplacementowych, o których mowa w rozdziale 5 wytycznych.

       Sam fakt zwolnienia pracownika (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy) nie może stanowić wyłącznej podstawy do zakwalifikowania go do udziału w projekcie. Zwolnienie powinno nastąpić, jak o tym mowa powyżej, z przyczyn niedotyczących pracownika, czyli leżących de facto po stronie zakładu pracy. W przypadku, gdy nie jest możliwe zweryfikowanie tego wymogu na podstawie ogólnodostępnych informacji (np. danych z powiatowego urzędu pracy), wówczas niezbędne będzie uzyskanie dokumentów potwierdzających status uczestnika projektu, w tym m.in. oświadczeń składanych przez pracodawcę potwierdzających fakt zwolnienia lub zakończenia umowy cywilno-prawnej z przyczyn niedotyczących pracownika.

       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

       Pytanie 20. Zgodnie z definicją pracownika zawartą w słowniku Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 (pkt.12), przez pracownika należy rozumieć personel, o którym mowa w art.5 załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 str.1, z późn. zm.). Zgodnie z powyższym przepisem, w skład personelu wchodzą osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego. W związku z tym czy osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług (np. kontrakt pielęgniarski) do której ma zastosowanie kodeks cywilny uważana jest za pracownika?
       Odpowiedź. 24.04.2017 r. (przygotowana na podstawie zapytań kierowanych ze strony Beneficjentów)
       Definicja personelu przedsiębiorstwa implementująca na grunt prawa polskiego definicję zawartą w art.5 załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu została zawarta w § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis i pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z EFS na lata 2014-2020. Zgodnie z powyższą definicją przez osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego należy rozumieć osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło.

       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

       Pytanie 19. Jak należy określić termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, w przypadku gdy biuro projektu jest czynne w dni robocze w godz. 7.00-15.00.
       Odpowiedź 09.05.2017 r. (przygotowana na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju z dnia 20 stycznia 2017r. znak: DZF-IV.7620.7.2017.DS)
       Zgodnie z pkt. 8 lit. a tiret vi. Sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020, termin na złożenie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności wynosi:

       a) nie mniej niż 7 dni – w przypadku dostaw i usług o wartości niższej niż do 209 000 EUR;
       b) nie mniej niż 14 dni – w przypadku robót budowlanych o wartości niższej niż 5 225 000 EUR;
       c) nie mniej niż 30 dni – w przypadku dostaw i usług o wartości równej lub przekraczającej 209 000 EUR oraz w przypadku robót budowlanych o wartości równej lub przekraczającej 5 225 000 EURod daty upublicznienia zapytania ofertowego.

       Zamawiający jest zobowiązany ustalić termin na składanie ofert (osobiście, pocztą tradycyjną, czy elektronicznie) z uwzględnieniem minimalnej liczby dni, o których mowa powyżej. Termin 7, 14 albo 30 dni liczy się od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

       Ofertę złożoną przez potencjalnego wykonawcę w ostatnim dniu wyznaczonego terminu zamawiający uznaje za ofertę złożoną w terminie. Jednocześnie wskazać należy, iż w przypadku ofert nadanych w placówce pocztowej termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta została nadana w polskiej placówce pocztowej.

       Zamawiający natomiast zobowiązany jest ustalić termin na składanie ofert (osobiście, pocztą tradycyjną czy elektronicznie) z uwzględnieniem minimalnej liczby dni, o których mowa w pkt. 8 lit. a tiret vi. Sekcji 6.5.2 Wytycznych. Ustalenie terminów składania ofert krótszych niż przewidziane w Wytycznych jako minimalne (np. poprzez ustalenie, że oferty można składać osobiście w godzinach pracy biura, tj. do godz. 15.00, podczas gdy ostateczny termin upływa o godz. 23.59 tego samego dnia) może skutkować korektą finansową, o ile wskutek działania zamawiającego doszło do powstania szkody finansowej (realnej lub potencjalnej) – w takim przypadku zastosowanie będzie mieć korekta wskazana w pkt. 15 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016 r., poz. 200).

       Zasada ustalania terminu składania ofert obowiązująca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 polegająca na tym, że zamawiający może ustalić ostateczny termin osobistego składania ofert w godzinach pracy biura np. do godz. 15.00 ostatniego dnia, nie obowiązuje w ramach obecnej perspektywy finansowej z racji tego, iż przeprowadzenie zamówień w ramach projektów 2014-2020 jest wspomagane przez bazę konkurencyjności umieszczoną w: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

       Pytanie 18. Co w sytuacji, gdy Beneficjent dokona zakupu usługi w oparciu o przeprowadzoną procedurę zasady konkurencyjności w przypadku gdy formalnie nie był do takiej czynności zobowiązany, tj. wartość prawidłowo oszacowanej wartości zamówienia nie przekraczała 50 tys. PLN netto.
       Czy w przypadku stwierdzenia przez kontrolę naruszeń tej procedury (zasady konkurencyjności), będzie miała zastosowanie korekta finansowa wynikająca z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016r. poz. 200)?
       Odpowiedź 09.05.2017 r. (przygotowana na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju z dnia 20 stycznia 2017r. znak: DZF-IV.7620.7.2017.DS)
       Zasada konkurencyjności ma zastosowanie do zamówień o wartości powyżej 50 tys. PLN netto, a rozeznanie rynku, o którym mowa w sekcji 6.5.1 Wytycznych do wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie (w poprzedniej wersji Wytycznych z dnia 10 kwietnia 2015 r. rozeznanie rynku określono w pkt. 4 podrozdziału 6.2). Zgodnie z Wytycznymi z dnia 10 kwietnia 2015 r., zarówno rozeznanie rynku, jak i zasada konkurencyjności zmierzały do wyboru najkorzystniejszej oferty, jednakże w przypadku zasady konkurencyjności wymagane było ponadto przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Zgodnie z obecnie obowiązującymi Wytycznymi z dnia 19 kwietnia 2016 r., celem rozeznania rynku nie jest jak uprzednio wybór najkorzystniejszej oferty, lecz potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa – bez konieczności przeprowadzenia procedury postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji. Celem Wytycznych zatem jest, aby dla wydatków o wartości poniżej 50 tys. PLN netto włącznie zastosowanie miała bardziej uproszczona procedura wyboru najkorzystniejszej oferty aniżeli zasada konkurencyjności.

       W związku z faktem, że Wytyczne nie przewidują możliwości zastąpienia procedury rozeznania rynku zasadą konkurencyjności, beneficjenci dla wydatków do 50 tys. PLN netto włącznie mogą zastosować zasadę konkurencyjności pod warunkiem dopełnienia procedur rozeznania rynku wskazanych w Wytycznych i umowie o dofinansowanie. Bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl dedykowana zamówieniom udzielanym zgodnie z zasadą konkurencyjności nie służy jednak do upubliczniania zapytań ofertowych powstałych w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku. Zatem nawet jeśli beneficjent zdecyduje się na zastosowanie zasady konkurencyjności dla wydatków o wartości nieprzekraczającej 50 tys. PLN netto uzupełnionej o procedurę rozeznania rynku, to procedura ta nie będzie obejmować upubliczniania zapytania ofertowego w rozumieniu zasady konkurencyjności, tj. zastosowania bazy konkurencyjności. Oznacza to, że rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016 r., poz. 200) nie ma zastosowania do zasady konkurencyjności przeprowadzonej dla wydatków do 50 tys. PLN włącznie.
       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

       Pytanie 17. Czy beneficjent może określić w zapytaniu ofertowym, że o wykonanie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne (wskazane we
       wniosku jako personel projektu) lub wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą?
       Odpowiedź 13.03.2017 r.
       Realizacja usług merytorycznych w ramach projektu.
       Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą zawężać konkurencji poprzez ustanowienie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu.

       Oznacza to, że beneficjenci nie powinni formułować kryteriów oceny ofert w taki sposób, aby o udzielenie zamówienia publicznego ubiegali się wykonawcy będący osobami fizycznymi, nawet jeśli we wniosku o dofinansowanie projektu wskazali daną pozycję jako personel projektu.

       W przypadku zlecania usług w postępowaniu realizowanym w trybie zasady konkurencyjności lub przewidzianym w ustawie PZP brak jest możliwości przewidzenia, czy wybranym wykonawcą okaże się osoba spełniająca warunki uznania jej za personel projektu w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Postępowanie o udzielenie zamówienia może bowiem wygrać wykonawca (firma zatrudniająca osoby o kompetencjach wymaganych przez beneficjenta), którego nie można uznać za personel projektu. Nie ma przy tym znaczenia, że beneficjent założył we wniosku o dofinansowanie, iż dany wydatek będzie rozliczany w ramach kategorii „personel projektu”.

       Beneficjent powinien mieć na uwadze, że bez względu na to czy zamierza angażować personel czy też zlecać zadanie innemu wykonawcy, powinien najpierw zweryfikować, czy dane pozycje budżetowe (również te oznaczone jako „personel projektu”) nie stanowią tego samego przedmiotu zamówienia, które po zsumowaniu obligują beneficjenta do wyłonienia wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności lub ustawą PZP.

       Dopiero w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego beneficjent jest w stanie ustalić, czy wybrany wykonawca spełnia warunki uznania go za personel projektu w rozumieniu Wytycznych. W przypadku gdy wykonawca spełnia te warunki, wydatki na wynagrodzenie wykonawcy – personelu muszą dodatkowo spełniać warunki przewidziane w podrozdziale 6.16 Wytycznych, w tym konieczność zachowania limitu 276 godzin i wprowadzania danych do bazy personelu w SL2014.

       Podsumowując, zapisy wniosku o dofinansowanie projektu nie są decydujące dla oceny czy dane zadanie lub jego część w ramach projektu będzie rzeczywiście wykonywał personel projektu, czy też wykonawca w postaci firmy. Równocześnie fakt, że beneficjent przewidział we wniosku, że dane usługi będzie wykonywał personel projektu, nie zwalnia go z obowiązku zapewnienia, że usługi te zostały zlecone zgodnie z zasadą konkurencyjności lub ustawą PZP, o ile mają one zastosowanie. Wreszcie, wyłonienie wykonawcy – firmy w trybie zasady konkurencyjności lub ustawy PZP, podczas gdy we wniosku o dofinansowanie beneficjent zakładał realizację zadania przez personel, nie powinno być poczytywane jako realizacja projektu niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Nie stanowi również naruszenia zapisów wniosku sytuacja odwrotna, tj. wybranie przez beneficjenta wykonawcy – personelu, podczas gdy zgodnie z wnioskiem dana pozycja budżetowa powinna stanowić zlecenie usługi merytorycznej. Ponadto w opinii Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa obie sytuacje nie będą wymagały zmiany wniosku o dofinansowanie poprzez oznaczenie wydatku jako zlecanych usług merytorycznych lub personelu projektu.
       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

       Pytanie 16. W związku z zakończonym procesem rekrutacji do projektu w ramach Poddziałania 7.3.3 RPO WSL 2014-2020 obywatel Rumuni złożył dokumenty rekrutacyjne oraz dokumenty, z których wynika, iż jego pobyt jako obywatela Unii Europejskiej został zarejestrowany w 2010r. Dodatkowo z dokumentów wynika, iż jest w związku małżeńskim z Polką.
       Czy można taką osobę zakwalifikować do projektu mając na uwadze, iż Obywatel Unii Europejskiej nabywa prawo stałego pobytu po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
       Odpowiedź. 23.03.2017 r. (przygotowana na podstawie pytań kierowanych ze strony Beneficjentów)
       Osoba fizyczna, która nabyła prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jednocześnie uczy się lub zamieszkuje na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego może zostać zakwalifikowana do projektu realizowanego w ramach Podziałania 7.3.3 RPO WSL 2014-2020.
       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


       Pytanie 15.Czy osoby, które ukończyły 65 lat i nabyły prawo do emerytury, mogą ubiegać się o wsparcie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w ramach podziałania 7.3.3 RPO WSL 2014 – 2020 ?
       Odpowiedź. 23.03.2017 r. (przygotowana na podstawie pytań kierowanych ze strony Beneficjentów)
       Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach RPO WSL 2014-2020 Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia stanowią:
       Osoby po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zwłaszcza te należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
       - osoby powyżej 50 roku życia;
       - kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
       - osoby niepełnosprawne;
       - osoby długotrwale bezrobotne; - osoby o niskich kwalifikacjach.
       Osoby spełniające powyższe kryteria mogą zostać uczestnikami projektu.

       Z uwagi na fakt, iż nie określono górnej granicy wieku osób zamierzających ubiegać się o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, należy przyjąć iż osoby, które ukończyły 65 lat mogą ubiegać się o wspomniane wsparcie, o ile spełnią pozostałe kryteria udziału w projekcie.

       Należy także mieć jednocześnie na uwadze fakt, iż poszczególni Beneficjenci przy rekrutacji uczestników powinni zastosować weryfikację potencjalnych uczestników, biorąc pod uwagę adekwatność adresowanego wsparcia do faktycznych możliwości i potrzeb ich aktywizacji zawodowej, a także cel projektu.
       Podobnie będzie się przedstawiała sytuacja także w odniesieniu do uczestników projektów w ramach podziałania 7.1.3, gdyż tam także nie została określona górna granica wiekowa.
       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

       Pytanie 14. W związku z ostatnią zmianą Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 proszę o informację czy osoba, która podjęła pracę na umowę zlecenie na okres 2 miesięcy może zostać uwzględniona we wskaźniku efektywności zatrudnieniowej.
       Odpowiedź 23.03.2017 r. (przygotowana na podstawie pytań kierowanych ze strony Beneficjentów)
       Kolejna wersja Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 wprowadziła szereg korzystnych dla Beneficjentów zmian w zakresie weryfikowania kryterium efektywności zatrudnieniowej.

       Na skutek wprowadzenia nowych regulacji w powyższym zakresie:
       - w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej – już nie ma konieczności monitorowania długości trwania samozatrudnienia, liczy się czy uczestnik rozpoczął działalność w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie;
       - w mianowniku wskaźnika efektywności powinniśmy wliczać osoby, które ukończyły pełną ścieżkę wsparcia i osoby, które przerwały udział w wyniku podjęcia pracy spełniającej kryteria wskazane w wytycznych. Jeżeli uczestnik podjął krótkotrwałe zatrudnienie nie mieszczące się w warunkach brzegowych efektywności nie powinniśmy uwzględniać go w mianowniku wskaźnika.

       Zatem, odnosząc się do pytania - efektywności zatrudnieniowej nie należy mierzyć w odniesieniu do osób nie spełniających powyższych warunków np. podejmujących pracę na umowy cywilno-prawne na okres krótszy niż 3 miesiące lub o wartości umowy niższej od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu.

       Jednocześnie jeśli w ciągu 3 miesięcy instytucja zatwierdzi końcowy wniosek o płatność i zatwierdzi efektywność zatrudnieniową na określonym poziomie, a po tych 3 miesiącach się okaże, że jest ona wyższa to, co do zasady, nie ma obowiązku korygowania na plus efektywności. Należy jednak pamiętać o wynikającym z zapisów umowy o dofinansowanie obowiązku monitorowania wskaźnika.
       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

       Pytanie 13. Czy osobą bierną zawodowo może być wyłącznie student studiów stacjonarnych i osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) - jeśli nie jest zarejestrowana jako bezrobotna?
       Odpowiedź 23.03.2017 r. (przygotowana na podstawie pytań kierowanych ze strony Beneficjentów)
       Osoba bierna zawodowo to osoba, która nie pracuje, nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy i nie poszukuje (w dniu składania oświadczenia) pracy. Studenci studiów stacjonarnych i osoby będące na urlopie wychowawczym (spełniające wskazane powyżej kryteria) są przykładem osób biernych zawodowo, a nie jedynymi grupami osób biernych zawodowo.
       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

       Pytanie 12. Czy osoba bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy jest osobą bierną zawodowo?
       Odpowiedź 23.03.2017 r. (przygotowana na podstawie pytań kierowanych ze strony Beneficjentów)
       Osoba bezrobotna nie jest osobą bierną zawodowo. Osobą bezrobotną jest osoba, która:
       a) jest zarejestrowana w urzędzie pracy - bezrobotny zarejestrowany w ewidencji urzędu pracy;
       b) nie pracuje i nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy, ale poszukuje pracy i jest gotowa do jej podjęcia - bezrobotny niezarejestrowany w ewidencji urzędu pracy. Fakt poszukiwania zatrudnienia i gotowości do podjęcia pracy wskazuje na to, iż osoba niezarejestrowana w urzędzie pracy nie jest osobą bierną zawodowo
       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

       Pytanie 11. Zgodnie z zapisami punktu 6.5 ppkt.7 wytycznych kwalifikowalności : „Procedur określonych w niniejszym podrozdziale nie stosuje się do:
       a) zamówień określonych w art. 4 Pzp, z wyjątkiem zamówień określonych w art. 4 pkt 8 Pzp, przy czym udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości przez podmiot niebędący zamawiającym w rozumieniu Pzp z pominięciem zasady konkurencyjności jest możliwe jedynie w przypadku braku powiązań osobowych i kapitałowych, o których mowa w sekcji 6.5.2 pkt 2 lit. a, oraz do zamówień określonych w art. 4d Pzp.”

       Czy w związku z powyższym zapisem, ma on wpływ na realizację projektu w kontekście stosowania lub nie stosowania zasady konkurencyjności do sal szkoleniowych, sal wykorzystywanych na doradztwo i pośrednictwo?
       Odpowiedź. 25.01.2017 r.
       Tak, przepis art. 4 ust. 3 lit. i ustawy właściwej w zakresie zamówień publicznych,   odnosi się również do realizowanego w projekcie najmu sal szkoleniowych i sal wykorzystywanych w celu świadczenia innych właściwych z punktu widzenia celu projektu usług, np. doradztwa lub pośrednictwa pracy.

       Zapis poprzedniej wersji wytycznych kwalifikowalności był tożsamy co do rozstrzygnięcia.

       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

       Pytanie 10. Czy można obok ceny w kryteriach oceny ująć doświadczenia trenera np. liczba dni szkoleń przeprowadzonych w okresie ostatnich 2 lat przez Oferenta w zakresie tematu szkolenia.
       Odpowiedź. 25.01.2017 r.
       Zgodnie z wytycznymi właściwymi w zakresie kwalifikowania wydatków (sekcja 6.5.2, pkt 7 lit. d), kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.
       Celem doprecyzowania pojęcia właściwości wykonawcy można posiłkować się interpretacjami w tym zakresie, obowiązującymi w przypadku zamówień publicznych, udzielanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. I tak na przykład jak wynika z jednej z interpretacji Urzędu Zamówień Publicznych, wskazując na niedopuszczalność zastosowania jako kryteriów oceny ofert (art. 91 ust. 2 i 3 ustawy PZP) takich aspektów jak doświadczenie wykonawcy, czy też posiadanie przez niego znajomości określonej branży, zdobytej w trakcie wykonywania podobnych zamówień dla podmiotów działających w określonej branży, należy jednocześnie zaznaczyć, że mogą one stanowić warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy PZP). Tym samym posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w realizowaniu określonych zamówień nie pozostaje bez znaczenia dla oceny możliwości udzielenia zamówienia publicznego temu wykonawcy. Zamawiający ma możliwość określenia warunków udziału w postępowaniu tak, aby zapewnić udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy gwarantującemu należyte wykonanie zamówienia (zob. wyrok KIO z dnia 23 czerwca 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 561/08). W tym celu zamawiający może posłużyć się warunkami wskazanymi w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że zgodnie z postanowieniem art. 22 ust. 2 ustawy PZP zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (zob. wyrok KIO z dnia 23 czerwca 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 561/08, wyrok KIO z dnia 16 maja 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 423/08).
       Wszelako, odnośny zakaz nie dotyczy zamówień na usługi społeczne i innych szczególnych usług. Wykaz usług społecznych i innych szczególnych usług stanowi załącznik XIV do Dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., str. 65).
       Zgodnie z tym załącznikiem, jednymi z wyłączonych rodzajów usług są usługi edukacyjne i szkoleniowe (kody CPV: od 80000000-4 do 80000000-8).
       W świetle powyższego, TAK, MOŻNA we wskazanym przypadku obok ceny w kryteriach oceny ująć doświadczenie trenera, POD WARUNKIEM dochowania zgodności z pozostałymi przepisami regulującymi zasady udzielania zamówień.

       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

       Pytanie 9. Czy do realizowanych projektów należy stosować znowelizowaną wersję Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020?          
       Odpowiedź 08.12.2016 r.
       W związku z powstałymi wątpliwościami dotyczącymi stosowania Wytycznych, zgodnie z interpretacją Departamentu EFS w Ministerstwie Rozwoju informujemy, że co do zasady wytyczne są stosowane dla konkursów i naborów ogłaszanych po wejściu w życie nowej wersji dokumentu, czyli w przypadku Wytycznych w obszarze rynku pracy od 2 listopada br.
       Jednocześnie IZ RPO może podjąć decyzję o zastosowaniu znowelizowanych postanowień ww. dokumentu do konkursów i naborów ogłoszonych przed 2 listopada br. lub projektów, które już są realizowane , o ile:
       - nie będzie to stanowiło naruszenia przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 finansowej 2014-2020 w zakresie zapewnienia równego traktowania wnioskodawców.
       - nie będzie to w sprzeczności z kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitety Monitorujące,
       - wszystkie postanowienia znowelizowanych Wytycznych zostaną zastosowane do wszystkich projektów w ramach danego konkursu lub naboru pozakonkursowego.
       Zatem, realizatorzy projektów w ramach RPO WSL, którzy zostali zobowiązani w umowie o dofinansowanie projektu do stosowania wspomnianych powyżej Wytycznych będą realizowali projekty na dotychczasowych zasadach i nie obejmą ich znowelizowane w dniu 2 listopada 2016r. wytyczne.
       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

       Pytanie 8.
       Kiedy beneficjent objęty jest obowiązkiem stosowania prawa zamówień publicznych?
       Odpowiedź, 08.08.2016 r.
       Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, należy ją stosować w przypadku udzielania zamówień publicznych przez osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot.  
       a) finansują je w ponad 50% lub
       b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji lub
       c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym lub
       d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego   
       - o ile osoba prawna nie działa w zwykłych warunkach rynkowych, jej celem nie jest wypracowanie zysku i nie ponosi strat wynikających z prowadzenia działalności.

       Grupa podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy odpowiada na gruncie dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (dalej: dyrektywa) kategorii podmiotów prawa publicznego należy rozumieć każdy podmiot, który łącznie spełnia następujące przesłanki:
       a) został utworzony w konkretnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego;
       b) posiadają osobowość prawną; oraz
       c) jest finansowany w przeważającej części przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne podmioty prawa publicznego; bądź ponad połowa członków jego organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorującego została wyznaczona przez państwo,wladze regionalne lub lokalne, lub przez inne podmioty prawa publicznego.

       Szczegółowe objaśnienie weryfikacji spełnienia poszczególnych przesłanek wynikających   z ww. przepisów zawierają następujące opinie Prezesa UZP, zamieszczone na stronie  www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy – interpretacja przepisów:
       - „Podmioty prawa publicznego w świetle UE”,
       - „Obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz art.3 ust.1 pkt 5”,
       - „Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przez organizacje pozarządowe uzyskujące  dotację z budżetu państwa na realizację zadań publicznych”,
       - „Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki badawczo-rozwojowe – ocena możliwości wyłączenia”,
       - „Obowiązek stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych przez instytuty badawcze (dawniej jednostki badawczo rozwojowe)”.

       Ponadto, zagadnienia dotyczące stosowania prawa zamówień publicznych przez podmioty prawa publicznego były poruszane w następujących orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej:
       - wyrok z 10 listopada 1998 r. w sprawie C - 360/96,
       - wyrok z 15 stycznia 1998 r. w sprawie C – 44/96,
       - wyrok z 3 października 2000 r. w sprawie C – 380/98,
       - wyrok z 1 lutego 2001 r. w sprawie połączonych C – 223/99 i C – 260/99,
       - wyrok z 12 grudnia 2002 r. w sprawie C – 470/99,
       - wyrok z 27 lutego 2003 r. w sprawie C – 373/00,
       - wyrok z 13 grudnia 2007 r. w sprawie C – 377/06,
       - wyrok z 10 września 2009 r. w sprawie C – 573/07.

       Powyższe interpretacje prezesa UZP i orzeczenia TSUE stanowią kompendium wiedzy na temat zakresu podmiotowego stosowania ustawy Pzp określonego w art. 3 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

       Pytanie 7.
       Czy można sfinansować uczestnikowi projektu przejazdy komunikacją prywatną, gdy brak jest połączenia publiczną komunikacją?
       Odpowiedź, 27.07.2016 r.
       Zwrot kosztów dojazdu winien być dokonywany tylko w oparciu o wydatki niezbędne do realizacji projektu, podlegające ocenie celowości i racjonalności ich poniesienia. Beneficjent powinien zgromadzić wiarygodną dokumentację potwierdzającą spełnienie powyższych warunków.

       Co do zasady koszty dojazdu należy rozliczać do wysokości stawek za przejazd najtańszymi środkami komunikacji publicznej, chyba że z uwagi na okoliczności organizacyjne lub stan zdrowia uczestnika projektu nie byłoby możliwe skorzystanie ze środków komunikacji publicznej. Kwestia szczegółowych zapisów leży po stronie beneficjenta, kluczowe jest aby udokumentować faktyczną obecność w danym dniu uczestnika projektu na formie wsparcia oraz efektywne i racjonalne koszty dojazdu.

       W uzasadnionych przypadkach uczestnik projektu może skorzystać z komunikacji prywatnej. Zastosowanie takiego rozwiązania powinno jednak zostać dokładnie przeanalizowane, a zwrot kosztów dojazdu poniesiony przez uczestników nie powinien przekraczać kosztów transportu publicznego. Weryfikacja może następować w oparciu o dokumenty uprawdopodabniające wysokość kosztów np. zaświadczenie przewoźnika.

       Pytanie 6. Czy w przypadku gdy uczestnik projektu udokumentuje poniesienie wyższych kosztów podróży można zwiększyć kwotę wypłaty do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków (np. zapis w budżecie 10 zł/osobodzień lub 100 zł/osobomiesiąc), pod warunkiem posiadania na ten cel wystarczającej puli środków finansowych w budżecie danego zadania oraz w zależności od łącznej kwoty złożonych wniosków o zwrot kosztów?
       Odpowiedź, 27.07.2016 r.
       Uczestnicy projektu mogą otrzymywać zwrot kwoty wydatków faktycznie poniesionych nawet jeżeli będą one większe od założonej w budżecie średniej kwoty 10 zł/osobodzień lub 100 zł/osobomiesiąc jeśli beneficjent posiada w budżecie danego zadania na ten cel wystarczającą pulę środków finansowych.

       Pytanie 5. Czy można rozliczyć koszty dojazdu na zajęcia dotyczące dwóch różnych zadań odbywających się jednego dnia?
       Odpowiedź, 27.07.2016 r.
       Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia dotyczące różnych zadań proporcjonalnie w tym samym dniu, w oparciu o faktyczne wydatki o ile są one celowe i racjonalne. Sytuacje takie powinny być jednak incydentalne, gdyż harmonogram projektu, w tym poszczególnych zadań powinien zostać skonstruowany w sposób umożliwiający osobom biorącym udział w projekcie efektywne uczestnictwo w zajęciach.

       Pytanie 4. Czy przed przystąpieniem do szkoleń zawodowych, za które przysługuje stypendium szkoleniowe uczestnik projektu musi się wyrejestrować z Urzędu Pracy niezależnie czy posiada prawo do zasiłku dla bezrobotnych?
       Odpowiedź, 27.07.2016 r.
       Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – art. 41 pkt. 11:
       Osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie (…) organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, powiadamiają powiatowy urząd pracy o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

       W oparciu o tą informacje Powiatowy Urząd Pracy będzie podejmował decyzje o ewentualnej utracie statusu osoby bezrobotnej uczestnika szkolenia.

       Pytanie 3.
       Jak prawidłowo obliczyć kwotę stypendium stażowego za niepełny miesiąc?
       Czy wyliczona kwota miesięcznego stypendium/30 dni szkolenia/stażu?
       Czy też bierzemy pod uwagę ilość dni roboczych?Odpowiedź, 27.07.2016 r.
       Stypendium stażowe za niepełny miesiąc winno zostać obliczone poprzez podzielenie kwoty miesięcznego stypendium przez 30, a następnie pomnożone przez ilość dni obecnych na stażu.
       Natomiast w przypadku wypłaty stypendium szkoleniowego kwota wyliczona będzie w oparciu o faktyczną liczbę godzin obecności na szkoleniu. Dodatkowo należy mieć na względzie, że jeżeli liczba godzin szkolenia jest równa lub większa niż 150 godzin szkolenia w miesiącu, stypendium szkoleniowe wynosi 120 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Natomiast w sytuacji szkoleń o wymiarze godzin poniżej 150 w miesiącu stypendium szkoleniowe obliczyć należy proporcjonalnie do liczby godzin obecności na szkoleniu, biorąc za podstawę kwotę 120% zasiłku, przykładowo jeżeli oferują Państwo 75 godzin szkoleń, wysokość stypendium wyniesie 60% kwoty zasiłku, ponieważ – zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju (pismo z dnia 21 czerwca 2016, znak: DZF.VI.8610.104.2016.SK.1) – „(…) nie może być sytuacji, że osoba obejmowana wsparciem w ramach działań konkursowych otrzymuje gorsze warunki aktywizacji zawodowej niż klient publicznych służb zatrudnienia”.

       Pytanie 2. W budżecie projektu przewidziano kwotę 500 zł na wynagrodzenie opiekuna przypadającego na 3 stażystów. Faktem jest, że trudno znaleźć jedno miejsce stażowe dla trzech osób, gdyż stażyści mają różne preferencje, zainteresowania, miejsca zamieszkania. Czy w związku z powyższym można kwotę 500 zł podzielić na 3 i taką przekazać opiekunowi stażu za opiekę nad jednym stażystą? Czy istnieje możliwość wypłacania dwu- lub trzy-krotnej kwoty wyliczonego dodatku dla opiekuna stażu jeżeli opiekuje się grupą odpowiednio dwóch lub trzech stażystów?
       Odpowiedź, 27.07.2016 r.
       Z zapytania wynika, że przyjęto opcję:

       „refundacji podmiotowi przyjmującemu na staż dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty, w sytuacji, gdy nie został zwolniony od świadczenia pracy,w wysokości nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań (opieka nad grupą stażystów, o której mowa w pkt 6, ale nie więcej niż 500 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystów. „

       Należy mieć na względzie, iż w tej opcji łącznie winny zostać spełnione 2 warunki dotyczące ustalenia maksymalnej kwoty możliwej do refundacji: nieprzekroczenie 10 % wynagrodzenia zasadniczego oraz nie więcej niż 500 zł brutto. Zatem, nie w każdym przypadku refundacja dla opiekuna stażysty będzie w kwocie 500 zł.
       Jednocześnie należy pamiętać, że dodatek do wynagrodzenia przysługujący opiekunowi stażysty jest wypłacany z tytułu wypełnienia obowiązków, nie zależy natomiast od liczby stażystów, wobec których te obowiązki świadczy, co potwierdzają również „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem EFS w obszarze rynku pracy”.

       Zatem, w sytuacji braku realizacji programu stażu, spowodowanym usprawiedliwioną nieobecnością w pracy stażystów, za ten okres wynagrodzenie opiekunowi stażu nie przysługuje. Natomiast obecność chociażby jednego ze stażystów nie będzie miała wpływu na wysokość refundacji wynagrodzenia opiekuna stażu.

       Pytanie 1. W jakiej formie i z kim powinna być zawarta umowa regulująca warunki zatrudnienia opiekuna stażu ? Na podstawie jakich dokumentów Beneficjent, kierujący uczestników projektu na staż powinien dokonać refundacji wynagrodzenia stażu? Czy pracodawca może być opiekunem stażu?
       Odpowiedź, 27.07.2016 r.
       Jednym z obowiązków podmiotu przyjmującego na staż jest wyznaczenie opiekuna stażu, a jego wynagrodzenie przyjmuje formę refundacji wynagrodzenia.
       Zatem, w umowie stażowej regulującej wzajemne obowiązki stron tj. pracodawcy, beneficjenta oraz uczestnika stażu winien zostać wskazany opiekun stażu.
       Natomiast w ramach umowy wiążącej pracodawcę z pracownikiem – sprawującym obowiązki opiekuna stażu winny zostać zawarte stosowne zapisy.

       Co do zasady refundacja dodatku do wynagrodzenia winna zostać dokonana w oparciu wspomniane wcześniej umowy oraz dokumenty potwierdzające zarówno fakt realizacji stażu przez stażystę, sprawowanie w tym czasie opieki przez jego opiekuna, a także dokumenty dotyczące otrzymanego wynagrodzenia. Z przepisów prawa oraz dokumentów programowych nie wynika aby pracodawca nie mógł być opiekunem stażu. Tym niemniej muszą być zachowane warunki określone w standardzie wsparcia związanym z organizacją staży, w zależności od formy organizacyjno-prawnej pracodawcy.

        Bezpośredni link do zagadnienia:
        https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_os_vii_regionalny_rynek_pracy_2016_08_04

        Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursów nr: RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16, RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16, RPSL.07.01.02-IP.02-24-013/16, RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 (z dnia 18.07.2016 r.)


        a) Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT SUBREGIONU CENTRALNEGO
        b) Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO
        c) Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO
        d) Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT SUBREGIONU ZACHODNIEGO

        Pytanie 3. Zgodnie z dokumentacją konkursową, jednym ze szczegółowych kryteriów dostępu jest kwestia "czy projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR". Na dzień dzisiejszy wiemy, że planowany do złożenia przez PUP projekt wynika z Programów Rewitalizacji - jednak te programy nie są jeszcze uchwalone. Zatem aby spełnić kryterium dostępu, skupimy się na komplementarności.
        1) Jeżeli w ramach projektu współfinansowanego w ramach EFRR została dofinansowana (np. modernizowana lub utworzona) infrastruktura w postaci
        budynku. Budynek znajduje się np. na ulicy X Czy do spełnienia kryterium dostępu wystarczy, że w ramach naszego projektu zaktywizujemy (np. poślemy na staż) osoby jedynie zamieszkujące ulicę X? Czy powinniśmy do działań projektowych wykorzystać ten budynek (np. zrobić w nim szkolenie albo spotkanie)?
        2) Czy żeby spełnić warunek komplementarności - czy zmodernizowany w ramach EFRR budynek mógł zostać sfinansowany z EFRR w poprzednim okresie programowania?
        3) Czy po wykazaniu komplementarności (budynek leżący na ulicy X w Wodzisławiu Śl.) możemy w projekcie objąć również wsparciem osoby z ulicy X w Wodzisławiu Śl. ale również osoby z innych ulic w Wodzisławiu Śl. i innych miastach?
        W nawiązaniu do powyższego bardzo prosimy o wyjaśnienie jak szczegółowa powinna być komplementarność pomiędzy naszym projektem oraz projektami współfinansowanymi w ramach EFRR.
        W odniesieniu do poruszanej kwestii wyjaśniam, że spełnienie kryterium dostępu w brzmieniu: Czy Projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR? będzie można uznać za spełnione w sytuacji założenia realizacji działań w infrastrukturze współfinansowanej ze środków EFRR, również współfinansowanej w poprzednim okresie programowania. W takim przypadku wsparciem będzie można objąć nie tylko mieszkańców danej ulicy lecz całego miasta.
        Jednocześnie wyjaśniam, że nie wystąpi komplementarność w przedstawionej sytuacji , kiedy na staż zostaną skierowane osoby z ulicy X, przy której znajduje się infrastruktura współfinansowana z EFRR, lecz nie będzie ona wykorzystywana na potrzeby realizacji projektu.

        Pytanie 2. Czy Urzędy Pracy mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu z Poddziałania 7.1.1? Jeżeli tak, to w przypadku stażu w ramach w/w konkursu urzędy pracy mogą stosować wysokość stypendium do najniższego wynagrodzenia, czy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych (997,40zł)?
        Powiatowe Urzędy Pracy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu „o dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:1. agencje zatrudnienia;2. instytucje szkoleniowe;3. instytucje dialogu społecznego;4. instytucje partnerstwa lokalnego;5. Lokalne Grupy Działania.”
        Nadto, w odniesieniu do typu 4 operacji – uprawnione są wyłącznie podmioty prowadzące agencje zatrudnienia oraz podmioty, o których mowa w art. 18c ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.), po uzyskaniu akredytacji, o której mowa w art. 36 a ust. 4 pkt 2 wskazanej ustawy. Dlatego też, we wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć informację jakiego rodzaju instytucją jest wnioskodawca.
        O dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Centralnego. Jednocześnie pragnę zauważyć, iż Powiatowe Urzędy Pracy są zobowiązane do stosowania kwot, stawek oraz form wsparcia (usług i instrumentów rynku pracy, w tym staży) zgodnych z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia. Informacje w powyższym zakresie można znaleźć w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu - Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” – Regulacje ogólne pkt. 9 (str. 2).

        Pytanie 1. Czy średni koszt wsparcia jednego uczestnika należy uznać za nieprzekraczalny przy konstrukcji budżetu projektu? Jeśli byłby wyższy czy istnieje konieczność uzasadnienia w treści wniosku jego przekroczenia?
        Średni koszt uczestnika projektu jaki został określony dla poszczególnych konkursów w wysokości:
        a) 15 244,68 zł
        b) 15 298,76 zł
        c) 15 153,03 zł
        d) 15 412,12 zł

         Bezpośredni link do zagadnienia:
         https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_7_1_1__oraz_7_1_2__zit_rit_2016_07_25

         Pytania dotyczące konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16.

         Pytanie 32. Czy konieczne jest przeprowadzenie własnej (Wnioskodawcy) analizy dotyczącej grupy docelowej? Czy nie można oprzeć się na analizach ogólnie dostępnych, np. WUP (ranking zawodów deficytowych, analizy rynku pracy)?
         Odpowiedź. 27.04.2016 r.
         Przeprowadzenie przez Wnioskodawcę własnego badania dotyczącego grupy docelowej nie jest obligatoryjne. Niemniej, może ono być pomocne na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie, zwłaszcza pod kątem wyboru potencjalnych uczestników projektu oraz form wsparcia. Powyższe jest szczególnie istotne w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie dysponuje wystarczającym zasobem danych lub nie są one precyzyjne (np. gdy projekt dedykowany jest mieszkańcom konkretnego powiatu lub kilku powiatów). Zebrane dane stanowią wówczas punkt wyjścia dla projektu, a na etapie oceny wniosku – uzasadnienie dla realizacji przedsięwzięcia.
         Wybór formy ewentualnych badań własnych należy do Wnioskodawcy. Dotychczasowe doświadczenia Wnioskodawcy w obszarze związanym z wsparciem projektowym mogą stanowić źródło danych służące opracowaniu wniosku o dofinansowanie. Na względzie natomiast należy mieć w tym wypadku aktualność danych oraz ich adekwatność względem grupy docelowej projektu (grupa powinna zostać wybrana na podstawie wyników badań).

         Pytanie 31. Czy beneficjentami w konkursie mogą być: Miasta i gminy oraz przedsiębiorcy?
         Odpowiedź. 27.04.2016 r.
         W regulaminie konkursu (str. 26) spośród podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie wykluczone są tylko osoby fizyczne (nie dotyczy osób, które prowadzą działalność gospodarcza lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Należy zatem stwierdzić, że wymienione podmioty mogą być beneficjentami w konkursie 7.1.3 RPO WSL. Jednocześnie pragnę podkreślić iż, w odniesieniu do typu 4 operacji – uprawnione są wyłącznie podmioty prowadzące agencje zatrudnienia oraz podmioty, o których mowa w art. 18c ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.), po uzyskaniu akredytacji, o której mowa w art. 36 a ust. 4 pkt 2 wskazanej ustawy.

         Pytanie 30. Czy wnioskodawca w konkursie 7.1.3 może być jednocześnie partnerem w innym projekcie/innych projektach w tym samym konkursie?
         Odpowiedź 27.04.2016 r. Podmiot będący wnioskodawcą, może złożyć w ramach ww. konkursu tylko jeden wniosek o dofinansowanie, natomiast w tym samym konkursie może występować również jako partner w innych złożonych wnioskach do tego samego konkursu. Jednakże należy mieć na względzie zapis z „Instrukcji wypełniania wniosku” dot. spełnienia kryterium formalnego pn. „Potencjał finansowy”. Należy pamiętać, iż roczny obrót lidera i partnera (jeśli dotyczy), musi być równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w projektach złożonych w ramach danego konkursu/naboru oraz realizowanych w danej instytucji w ramach EFS przez lidera projektu. W przypadku projektów trwających powyżej 1 roku obrót powinien być równy bądź wyższy od wydatków w roku, w którym koszty są najwyższe.
         Pytanie 29. Czy zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej osoba bierna zawodowo to ta sama kategoria co osoba nieaktywna zawodowo.
         Odpowiedź. 27.04.2016 r.
         Termin „osoba bierna zawodowo”, zgodnie z definicją znajdującą się na str. 2 załącznika nr 13 do regulaminu konkursu, oznacza osobę, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna), np. studenta studiów stacjonarnych czy osobę przebywającą na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), chyba że jest zarejestrowana jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).
         Zgodnie z zapisami SzOOP RPO WSL 2014-2020, wersja 4, str. 153, „wskazane w grupie docelowej osoby nieaktywne zawodowo należy definiować w rozumieniu osób biernych zawodowo zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Definicja ta znajduje się w ww. regulaminie. Wobec powyższego, na potrzeby niniejszego konkursu przyjmuje się, że osoba bierna zawodowo jest tożsamą kategorią z osobą nieaktywną zawodowo.

         Pytanie 28. Czy Urzędy Pracy mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu z Poddziałania 7.1.3? Jeżeli tak, to w przypadku stażu w ramach w/w konkursu urzędy pracy mogą stosować wysokość stypendium do najniższego wynagrodzenia, czy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych (997,40 zł)?
         Odpowiedź. 27.04.2016 Pow
         iatowe Urzędy Pracy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16.
         Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu „o dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:agencje zatrudnienia; instytucje szkoleniowe; instytucje dialogu społecznego;instytucje partnerstwa lokalnego;Lokalne Grupy Działania.”Nadto, w odniesieniu do typu 4 operacji – uprawnione są wyłącznie podmioty prowadzące agencje zatrudnienia oraz podmioty, o których mowa w art. 18c ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.), po uzyskaniu akredytacji, o której mowa w art. 36 a ust. 4 pkt 2 wskazanej ustawy.
         Jednocześnie pragnę zauważyć, iż Powiatowe Urzędy Pracy są zobowiązane do stosowania kwot, stawek oraz form wsparcia (usług i instrumentów rynku pracy, w tym staży) zgodnych z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia. Informacje w powyższym zakresie można znaleźć w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu - Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” – Regulacje ogólne pkt. 9 (str. 2).

         Pytanie 27. Szkolenia zamknięte-dedykowane dla jednej ścisłej grupy docelowej… pytanie co oznacza pojęcie „ścisłej” np. czy dotyczy to określonego podmiotu gospodarczego, czy tylko tematu szkoleń, a po drugie czy okreslona jest liczebność takiej grupy, bo np. w ramach kwalifikacji będą 3 osoby …
         Odpowiedź. 27.04.2016 r.
         Str. 14 przypis 7- regulaminu konkursu, odnosi się do:
         Szkolenie zamknięte – szkolenia dedykowane dla jednej ścisłej grupy docelowej czy dla uczestników danego projektu, tzw. „szyte na miarę”. Słowo „ścisłej” nie odnosi się do podmiotu gospodarczego. Liczebność grupy nie jest określona, ale musi spełniać wymogi racjonalnego, efektywnego gospodarowania środkami publicznymi.

         Pytanie 26. Wnioskodawca nie ma doświadczenia, nie ma potencjału, działa od roku, ale dobiera partnera z doświadczeniem z odpowiednim potencjałem – czy tak może być. Za realizację projektu odpowiada Wnioskodawca.
         Odpowiedź. 27.04.2016r.
         W takim przypadku, gdy wnioskodawca nie ma potencjału jak również doświadczenia, powinien być ewentualnie partnerem, a nie liderem projektu.

         Pytanie 25. Proszę o podanie definicji osoby nieaktywnej zawodowo oraz różnic pomiędzy osobą bezrobotną a bierną zawodowo, a także wskaźnika produktu do którego należy przypisać osoby nieaktywne zawodowo.
         Odpowiedź. 27.04.2016 r.
         Osoba bierna zawodowo jest tożsama z osobą nieaktywną zawodowo. Są to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).
         Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane, jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne.Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.
         Definicja wskaźnik produktu określona została w Tabeli nr 1, w punkcie 4, Regulaminu konkursu: Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

         Pytanie 24. Czy średni koszt wsparcia jednego uczestnika 14 700,00 zł. należy uznać za nieprzekraczalny przy konstrukcji budżetu projektu? Jeśli byłby wyższy czy istnieje konieczność uzasadnienia w treści wniosku jego przekroczenia
         Odpowiedź. 27.04.2016 r.
         Wartość 14 700,00 zł jest to kwota jaka została określona jako średni koszt wsparcia uczestnika projektu. Można ją przekroczyć podając uzasadnienie. Uzasadnienie takie podlegać będzie ocenie dokonywane przez członków KOP i jest ona oceną subiektywną.

         Pytanie 23. Jakie warunki co do czasu trwania i wysokości wynagrodzenia muszą spełniać pracownicy zatrudnieni w ramach umowy na czas wykonania określonej pracy przez agencję pracy tymczasowej? Czy takie same jak w przypadku umowy o pracę?
         Odpowiedź. 27.04.2016 r.
         Pytanie mało precyzyjne. Brak określenia rodzaju umowy.
         Cechą, która w sposób najbardziej wyraźny odróżnia pracownika od osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej jest podporządkowanie pracownika pracodawcy. Ta cecha - jej występowanie lub brak - przeważnie decyduje o tym, czy mamy do czynienia ze stosunkiem pracy, czy ze stosunkiem cywilnoprawnym.Co do zasady Agencja dokonuje wyboru formy zatrudnienia pracownika po uzgodnieniu z pracodawcą użytkownikiem szczegółowych warunków pracy, jaka będzie wykonywana. Należy jednak zwrócić uwagę na przepis art. 22 §11 Kodeksu pracy (który ma zastosowanie również do pracy tymczasowej), zgodnie z którym zatrudnienie w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy należy uznać za zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, niezależnie od nazwy, jaką strony nadały umowie.Należy zwrócić uwagę, że przepisy prawa pracy, w tym Kodeksu pracy, stosuje się odpowiednio do stosunku pracy tymczasowej, w zakresie nieuregulowanym w ustawie (art. 5). Pracodawca użytkownik ma zatem obowiązek przestrzegania zasady równego traktowania w zatrudnieniu (art. 15). Pracownik tymczasowy nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni przez tego pracodawcę użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy.Jedynie do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych organizowanych przez pracodawcę użytkownika pracownik tymczasowy uzyskuje prawo dopiero, gdy zatrudniony jest dłużej niż 6 tygodni. Należy również stosować przepisy Kodeksu pracy regulujące zasady równego traktowania pracowników.

         Pytanie 22. Czy podjecie zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie przez uczestnika projektu za granicą RP wlicza się do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej o ile spełnione będą warunki dla danego typu umów/samo zatrudnienia? Jeśli tak czy obligatoryjne jest przetłumaczenie umowy zatrudnienia przez Projektodawcę?
         Odpowiedź. 27.04.2016 r.
         Tak, podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie przez uczestnika projektu za granicą RP wlicza się do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej o ile spełnione będą warunki dla danego typu umów. Przetłumaczenie umowy jest wymagane. Nie obejmuje to samozatrudnienia.

         Pytanie 21. Czy miejscem wykonywania pracy w ramach stażu zawodowego/praktyki zawodowej może być poza granicą RP?
         Odpowiedź. 27.04.2016Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 w ramach RPO WŚL 2014-2020- Standard udzielania wsparcia związanego z organizacją staży lub praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 7.1.3 RPO WSL na lata 2014-2020Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.Z uwagi na realizację projektu na terenie województwa śląskiego staże nie mogą być realizowane poza granicami kraju.
         Pytanie 20. Czy agencja pracy tymczasowej może przyjąć jako strona na staż zawodowy uczestnika projektu, którego miejscem wykonywania stażu będzie siedziba pracodawcy użytkownika ? Jeśli tak, czy zawierana umowa stażowa jest pomiędzy czterema stronami : Projektodawcą, uczestnikiem projektu, agencją pracy tymczasowej, pracodawcą użytkownikiem?
         Odpowiedź. 27.04.2016 r.
         Agencjami zatrudnienia są podmioty wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, świadczącą usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej.
         Nie świadczą usług dotyczących organizacji staży zawodowych.
         Pod pojęciem stażu rozumie się nabywanie przez osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne) umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

         Pytanie 19. Jakie są wymagania formalne udziału w projekcie?
         Odpowiedź. 27.04.2016 r.
         Dla uczestnika projektu są to zapisy dotyczące grupy docelowej określone w regulaminie konkursu.

         Pytanie 18. Czy w ramach projektu mogą być realizowane szkolenia wskazane w Taryfikatorze jako Szkolenia/kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe, np. Florystyka, Fryzjer, Kosmetyczka, Murarz/tynkarz, które nie kończą się egzaminem certyfikowanym? Czy w przypadku zakończenia ww. szkoleń pozytywnym zewnętrznym egzaminem przeprowadzonym przez jednostkę mającą wieloletnie doświadczenie w realizacji wskazanego szkolenia, uznaje się, że uczestnik uzyskał kwalifikacje?
         Odpowiedź. 27.04.2016 r.
         Wszystkie szkolenia i kursy realizowane w ramach 2 typu operacji podnoszące kwalifikacje zawodowe, w tym również te wymienione w Taryfikatorze jako „Szkolenia/kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe” muszą zostać zakończone procesem walidacji i certyfikacji.W ramach 2 typu operacji można również realizować kursy podwyższające kompetencje ogólne, miękkie z zakresu np. pisania CV, poruszania się po rynku pracy, które powinny zakończyć się tylko zaświadczeniem o ukończonym szkoleniu. Szkolenia takie mogą być realizowane jedynie jako uzupełnienie kursów podwyższających kwalifikacje zawodowe zakończonym egzaminem i nie powinny stanowić samodzielnej formy wsparcia.W przypadku szkoleń i kursów w zawodach wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i opisanych w podstawach programowych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (dostępne na stronie http://www.koweziu.edu.pl w zakładce Podstawy programowe) proces walidacji i certyfikacji powinien odbywać się zgodnie z w/w aktami prawnymi.
         W przypadku pozostałych kursów i szkoleń dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży. W przypadku, w którym dla danego tematu kursu nie zostały określone efektyuczenia się, więc brak jest instytucji publicznej, która dokonuje walidacji i certyfikacji, można np. starać się o certyfikat nadawany przez jedną z funkcjonujących na rynku prywatnym instytucji certyfikujących.
         Podsumowując, w przypadku szkolenia w zawodzie florysta, które jest objęte podstawą programową szkolenie powinno zakończyć się egzaminem przeprowadzonym przez okręgową komisję egzaminacyjną. W przypadku innych szkoleń, nie objętych podstawą programową, egzamin powinien być przeprowadzony przez podmiot rozpoznawalny i uznawany w danym środowisku, branży, np. przez jednostkę mającą wieloletnie doświadczenie w realizacji danego szkolenia.Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://efs.wup-katowice.pl/newsy/aktualizacja-informacji-o-uzyskiwaniu-kwalifikacji-w-projektach-efs

         Pytanie 17. Efektywność zatrudnieniowa wyrażona jest w procentach. W przypadku obliczania liczby osób objętych efektywnością, w jaki sposób należy zaokrąglać wartości ułamkowe, np. liczbę osób wyliczoną jako 16,34?
         Odpowiedź. 27.04.2016 r.
         Zaokrągleń ułamków dotyczących liczby osób należy zawsze dokonywać do pełnych wartości w górę. Wyliczona wartość odnosi się do minimalnej liczby osób (treść kryterium wskazuje na określony procentowo poziom „co najmniej”), tak więc zaokrąglenie 16,34 do 16 nie spełniłoby tego wymogu, bowiem liczba 16 nie spełnia warunku „co najmniej 16,34”. W omawianym przypadku wskaźnik należy więc ustalić na poziomie 17 osób.

         Pytanie 16. Czy prawdą jest, że jeśli kierujemy projekt w całości do jednej grupy docelowej wskazanej w kryteriach dotyczących efektywności zatrudnieniowej, nie musimy mierzyć efektywności dla innych grup docelowych?
         Odpowiedź. 27.04.2016 r.
         Tak. W przypadku projektów sprofilowanych, czyli odnoszących się w 100% do jednej grupy odbiorców spośród podlegających kryterium efektywności zatrudnieniowej (np. tylko do osób długotrwale bezrobotnych), wnioskodawca nie ma obowiązku pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych grup. Niemniej jednak we wniosku o dofinansowanie należy wybrać wszystkie grupy, o których mowa w punkcie 2.4.21 Regulaminu konkursu i określić dla nich poziom wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, natomiast Wnioskodawca rozliczany będzie ze spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej wyłącznie w odniesieniu do grupy, na którą w 100% sprofilowany jest projekt.
         Jeśli osoba jednocześnie posiada cechy przypisujące ją do innych grup (np. jest długotrwale bezrobotna, niepełnosprawna i ma niskie kwalifikacje), nie jest obligatoryjne wykazywanie jej w innych grupach niż wynika to z profilu odbiorców, czyli w tym przypadku długotrwale bezrobotnych.

         Pytanie 15. W regulaminie konkursu jest informacja, że wskaźnik efektywności należy podać we wniosku o dofinansowanie odrębnie dla każdej grupy uczestników. Jaką wartość mamy przyjąć dla grupy, której nie planujemy obejmować wsparciem?
         Odpowiedź. 27.04.2016 r.
         We wniosku aplikacyjnym w części E.2 należy wybrać z listy sześć wskaźników specyficznych, każdy dla odrębnej grupy odbiorców wsparcia, o których mowa w punkcie 2.4.21 Regulaminu konkursu. Dla każdej z nich należy określić wartość docelową wskaźnika na poziomie nie mniejszym niż wskazany w cytowanym punkcie Regulaminu. Wpisywanie wartości bazowej, a także podział wartości ogółem na kobiety i mężczyzn nie jest obligatoryjny. Dla grup nie objętych wsparciem należy postąpić analogicznie – zakładając np. 33% efektywności dla grupy liczącej zero osób otrzymamy bowiem zero, a jednocześnie spełnione zostanie kryterium efektywności zatrudnieniowej.

         Pytanie 14. Jakie warunki muszą być spełnione, aby uzyskać status osoby niepełnosprawnej? Jakie dokumenty potwierdzają niepełnosprawność?
         Definicja wskaźnika produktu liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie zawartego we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS (Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020) stwierdza, że mierzy on liczbę osób niepełnosprawnych w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.
         Osobę można wykazać w ww. wskaźniku, jeśli posiada odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia. Potwierdzeniem statusu osoby niepełnosprawnej w świetle przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest orzeczenie o niepełnosprawności. Natomiast osoba ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi na potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej może przedstawić inny niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię.

         Pytanie 13. Czy uczestnicy projektu mogą skorzystać ze wsparcia wynikającego z przygotowania zawodowego w postaci przyuczenia do pracy dorosłych? Czy zaświadczenie o nabyciu umiejętności zawodowych oraz proces walidacji i certyfikacji spełniają warunki dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego?
         Istnieje możliwość realizacji przygotowania zawodowego dorosłych w postaci przyuczenia do pracy dorosłych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w ramach niniejszego konkursu. Zgodnie z art. 53 d ust.4 wspomnianej ustawy egzamin sprawdzający w wyniku którego wydawane jest zaświadczenie (na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych) potwierdza wyłącznie nabycie umiejętności. Natomiast dopiero przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 53 d ust. 3 ustawy, pozwala na otrzymanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie spełniającego warunki dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

         Pytanie 12. Czy limit który jest określony jako 10 % dla środków trwałych i cross-financingu określa osobno limit dla środków trwałych i osobno dla crossfinancingu?
         Limit 10 % dla środków trwałych i cross-financingu jest określany łącznie. Zatem, przykładowo jeśli cross-financing wyniesie 3% to na środki trwałe pozostanie maksymalnie 7 %.

         Pytanie 11. Czy dotacja dla przedsiębiorcy" na doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy jest zakupem środków trwałych?
         W sytuacji gdy adaptacja, doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy będzie dotyczyć bezpośrednio wnioskodawcy kwoty wsparcia należy wliczać w limit 10% środków trwałych oraz cross financingu. Natomiast w sytuacji organizacji 4 typu operacji na rzecz przedsiębiorców (niebędących wnioskodawcą) wspomniany limit 10% nie będzie miał zastosowania.

         Pytanie 10. Czy efektywność zatrudnieniowa stanowi wskaźnik produktu czy wskaźnik rezultatu?
         Efektywność zatrudnieniowa nie stanowi wskaźnika ani produktu ani rezultatu. Jest to specyficzny wskaźnik, pozwalający na weryfikację spełnienia jednego z kryteriów wyboru projektu. Wyłącznie z przyczyn technicznych w LSI 2014 został on przypisany do sekcji E.2 „wskaźniki rezultatu” i tylko w tej sekcji możliwy jest wybór wskaźników związanych z efektywnością zatrudnieniową.

         Pytanie 9. Czy w ramach projektu oprócz pośrednictwa pracy można realizować poradnictwo zawodowe?
         Istnieje możliwość realizacji w projekcie zarówno poradnictwa zawodowego jak i pośrednictwa pracy. Zgodnie z uwagą zamieszczoną na 12 stronie regulaminu na każdym etapie realizacji IPD uczestnik projektu powinien mieć zapewniony dostęp do usługi pośrednictwa pracy.
         Pytanie 8. Czy identyfikacji potrzeb pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy może dokonywać mgr psychologii posiadający zgodnie z „Taryfikatorem” 2- letnie doświadczenie zawodowe?
         Czy mgr psychologii posiadający 2-letnie doświadczenie zawodowe może przeprowadzać poradnictwo zawodowe?
         Zadania z zakresu przeprowadzania IPD i poradnictwa zawodowego może realizować psycholog z 2 letnim doświadczeniem zawodowym. Powinien jednak mieć doświadczenie w obszarze realizowanych zadań w projekcie oraz wykorzystywać narzędzia i metody, w zakresie których został przeszkolony lub posiada uprawnienia.
         Pytanie 7. Czy w przypadku przedstawienia metodologii wyliczenia kosztów szkolenia/kursów realizowanych przy wykorzystaniu własnych zasobów koszty cateringu – przerwy kawowej i obiadu uczestników wchodzą w całościowy koszt wsparcia, który nie może przekroczyć dla stawek określonych w Taryfikatorze dla danego szkolenia/kursu?
         Przedstawione w Taryfikatorze stawki zakupu usług szkoleniowych nie obejmują kosztów cateringu. Dla kosztów cateringu należy zastosować osobną stawkę określoną w Taryfikatorze.
         Pytanie 6. Czy koszty cateringu (przerwy obiadowej, przerwy kawowej) mogą dotyczyć również trenera, który prowadzi dane szkolenie/kurs?
         Koszt cateringu nie obejmuje trenera, lecz wyłącznie uczestników projektu.
         Pytanie 5. Czy w przypadku realizacji szkoleń/kursów przy wykorzystaniu własnych zasobów w budżecie projektu należy przedstawić szczegółowe koszty związane z tymi szkoleniami/kursami (koszt wynagrodzenia trenerów, koszt Sali szkoleniowej, koszty materiałów szkoleniowych), czy należy wykazać stawkę na osobę wykazaną w Taryfikatorze i w Uzasadnieniu wydatków podać metodologię wyliczenia tego kosztu?
         Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług ma charakter orientacyjny. Zgodnie z zapisami Taryfikatora „W przypadku wykorzystania przez wnioskodawcę własnych zasobów (trenerzy, sale szkoleniowe itp.), jest on zobowiązany do przedstawienia metodologii wyliczenia kosztu szkolenia / kursu we wniosku w oparciu o faktyczne wydatki, a całościowy koszt wsparcia nie może przekroczyć stawek określonych w Taryfikatorze dla danego szkolenia / kursu.”
         Pytanie 4. Jeżeli szkolenia/kursy realizowane są z własnych zasobów i szkolenia realizowane są w salach będących w zasobach Wnioskodawcy/Partnera w jaki sposób powinien on określić koszt wynajmu sali na potrzeby przedstawienia metodologii, o której mowa w „Taryfikatorze”?
         Zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków….” oraz „Taryfikatora” w przypadku wykorzystania na potrzeby realizacji projektu własnych sal nie jest możliwe zastosowanie stawek, po których Wnioskodawca wynajmuje sale innym podmiotom.
         Przywołane dokumenty dopuszczają w przedstawionej sytuacji tylko koszty eksploatacji/utrzymania sal będących własnością Wnioskodawcy wraz z zobowiązaniem przedstawienia metodologii kalkulacji kosztów w oparciu o faktyczne wydatki. Całościowy koszt wsparcia nie może przekroczyć stawek określonych w Taryfikatorze dla danego szkolenia / kursu.

         Pytanie 3. Czy dopuszczają Państwo realizację szkoleń zawodowych w trybie modułowym (każdy kurs składa się z modułów, każdy moduł stanowi zamkniętą całość i związany jest z określonymi zadaniami zawodowymi)?
         Istnieje możliwość organizacji szkoleń w formie modułów. Należy pamiętać, że stawki ujęte w katalogu są stawkami dopuszczalnymi (uwzględniającymi wartość brutto wydatku), co jednak nie oznacza automatycznego akceptowania przez oceniających stawek założonych w budżecie. Przyjęcie dopuszczalnej stawki nie oznacza również, że będzie akceptowana w każdym budżecie – przy ocenie będą brane pod uwagę takie czynniki jak: specyfika projektu, stopień złożoności projektu, wielkość grupy docelowej, miejsce realizacji.
         Od decyzji Wnioskodawcy zależeć będzie przyjęcie średniej stawki godzinowej dla realizowanego szkolenia lub kalkulacja odrębna dla każdego modułu.

         Pytanie 2. Jaka jest obowiązująca wysokość stypendium stażowego?
         Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Taryfikator mówi o " 120 % kwoty zasiłku, czyli na dzień 12.05.2016 jest to 120% kwoty 997,40 zł.
         Natomiast Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Standard udzielania wsparcia związanego z organizacją staży lub praktyk zawodowych wskazuje, że "osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym praktyki zawodowe przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę naliczone proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanego przez stażystę", czyli na dzień 12.05.2016 jest to kwota max. 1850 zł.
         Która z tych informacji jest wiążąca dla potencjalnych Beneficjentów projektu.
         W odniesieniu do poruszanej przez Panią kwestii wyjaśniam ,iż wiążąca dla Wnioskodawców jest wysokość stypendium stażowego zawarta w Załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 w ramach RPO WŚL 2014-2020 "Standard udzielania wsparcia związanego z organizacją staży lub praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 7.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020" tj. stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę naliczone proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanego przez stażystę", czyli na dzień 12.05.2016 jest to kwota max. 1850 zł.
         Powyższe wynika bezpośrednio z zapisów wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

         Pytanie 1. Czy możliwe będzie zatrudnienie pracownika projektu łącząc funkcję personelu projektu finansowanego w ramach kosztów pośrednich (np. koordynator projektu) oraz personelu finansowanego w kosztach bezpośrednich (np. trener) w ramach um. o pracę , monitorując limitu zaangażowania 276 godzin miesięcznie.
         Możliwe jest połączenie stanowisk koordynatora projektu oraz szkoleniowca/trenera, o ile obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie. Odpowiednie zapis winny zostać umieszczone we wniosku o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące zasad zatrudniania i rozliczania kosztów personelu projektu można znaleźć w rozdziale 6.16 (str.67) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

          Bezpośredni link do zagadnienia:
          https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_do_rpsl_07_01_03_ip_02_24_01016_2016_05_19
          Pomóż nam poprawić serwis
          Anuluj
          Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś