Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Poddziałanie 7.1.1. oraz 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych (ZIT/RIT)


Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursów nr: RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16, RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16, RPSL.07.01.02-IP.02-24-013/16, RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 (z dnia 18.07.2016 r.)


a) Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT SUBREGIONU CENTRALNEGO
b) Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO
c) Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO
d) Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT SUBREGIONU ZACHODNIEGO

Pytanie 3. Zgodnie z dokumentacją konkursową, jednym ze szczegółowych kryteriów dostępu jest kwestia "czy projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR". Na dzień dzisiejszy wiemy, że planowany do złożenia przez PUP projekt wynika z Programów Rewitalizacji - jednak te programy nie są jeszcze uchwalone. Zatem aby spełnić kryterium dostępu, skupimy się na komplementarności.
1) Jeżeli w ramach projektu współfinansowanego w ramach EFRR została dofinansowana (np. modernizowana lub utworzona) infrastruktura w postaci
budynku. Budynek znajduje się np. na ulicy X Czy do spełnienia kryterium dostępu wystarczy, że w ramach naszego projektu zaktywizujemy (np. poślemy na staż) osoby jedynie zamieszkujące ulicę X? Czy powinniśmy do działań projektowych wykorzystać ten budynek (np. zrobić w nim szkolenie albo spotkanie)?
2) Czy żeby spełnić warunek komplementarności - czy zmodernizowany w ramach EFRR budynek mógł zostać sfinansowany z EFRR w poprzednim okresie programowania?
3) Czy po wykazaniu komplementarności (budynek leżący na ulicy X w Wodzisławiu Śl.) możemy w projekcie objąć również wsparciem osoby z ulicy X w Wodzisławiu Śl. ale również osoby z innych ulic w Wodzisławiu Śl. i innych miastach?
W nawiązaniu do powyższego bardzo prosimy o wyjaśnienie jak szczegółowa powinna być komplementarność pomiędzy naszym projektem oraz projektami współfinansowanymi w ramach EFRR.
W odniesieniu do poruszanej kwestii wyjaśniam, że spełnienie kryterium dostępu w brzmieniu: Czy Projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR? będzie można uznać za spełnione w sytuacji założenia realizacji działań w infrastrukturze współfinansowanej ze środków EFRR, również współfinansowanej w poprzednim okresie programowania. W takim przypadku wsparciem będzie można objąć nie tylko mieszkańców danej ulicy lecz całego miasta.
Jednocześnie wyjaśniam, że nie wystąpi komplementarność w przedstawionej sytuacji , kiedy na staż zostaną skierowane osoby z ulicy X, przy której znajduje się infrastruktura współfinansowana z EFRR, lecz nie będzie ona wykorzystywana na potrzeby realizacji projektu.

Pytanie 2. Czy Urzędy Pracy mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu z Poddziałania 7.1.1? Jeżeli tak, to w przypadku stażu w ramach w/w konkursu urzędy pracy mogą stosować wysokość stypendium do najniższego wynagrodzenia, czy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych (997,40zł)?
Powiatowe Urzędy Pracy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu „o dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:1. agencje zatrudnienia;2. instytucje szkoleniowe;3. instytucje dialogu społecznego;4. instytucje partnerstwa lokalnego;5. Lokalne Grupy Działania.”
Nadto, w odniesieniu do typu 4 operacji – uprawnione są wyłącznie podmioty prowadzące agencje zatrudnienia oraz podmioty, o których mowa w art. 18c ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.), po uzyskaniu akredytacji, o której mowa w art. 36 a ust. 4 pkt 2 wskazanej ustawy. Dlatego też, we wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć informację jakiego rodzaju instytucją jest wnioskodawca.
O dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Centralnego. Jednocześnie pragnę zauważyć, iż Powiatowe Urzędy Pracy są zobowiązane do stosowania kwot, stawek oraz form wsparcia (usług i instrumentów rynku pracy, w tym staży) zgodnych z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia. Informacje w powyższym zakresie można znaleźć w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu - Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” – Regulacje ogólne pkt. 9 (str. 2).

Pytanie 1. Czy średni koszt wsparcia jednego uczestnika należy uznać za nieprzekraczalny przy konstrukcji budżetu projektu? Jeśli byłby wyższy czy istnieje konieczność uzasadnienia w treści wniosku jego przekroczenia?
Średni koszt uczestnika projektu jaki został określony dla poszczególnych konkursów w wysokości:
a) 15 244,68 zł
b) 15 298,76 zł
c) 15 153,03 zł
d) 15 412,12 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś