Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Oś VII Regionalny Rynek Pracy


Pytanie 18. Czy zmiana sformułowania dot. przyczyn zwolnienia pracownika z „z przyczyn dotyczących zakładu pracy na „z przyczyn niedotyczących pracownika” należy rozumieć dokładnie jak dotychczas tj. jako przyczyny dotyczące zakładu pracy, tj. jako spełnienie jednej z czterech przesłanek:

a)  rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami Kodeksu pracy,
w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,

b)  rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy
z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,

c)  wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,

d)  rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 Kodeksu pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika.

A jeżeli nie, to w jaki sposób należy rozumieć sformułowanie zwolniony lub przewidziany do zwolnienia „ z przyczyn niedotyczących pracownika”?

Jakie warunki muszą zostać spełnione aby można było zakwalifikować osobę do projektu?

Odpowiedź. 24.04.2017 r. (przygotowana na podstawie zapytań kierowanych ze strony Beneficjentów)
Do projektów outplacementowych można zakwalifikować osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych, które zostały zwolnione z zakładu pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (tym samym, np. zakończenie pracy wykonywanej na podstawie umowy cywilno-prawnej z powodu upływu okresu na jaki została zawarta niniejsza umowa nie spełnia kryteriów zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika).

Pragnę przypomnieć, że ogólna definicja pracownika zawarta w Wytycznych Ministra Rozwoju w sprawie przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian zawiera odesłanie do definicji personelu w rozumieniu art. 5 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu. Zgodnie z powyższą definicją przez personel przedsiębiorstwa należy rozumieć, oprócz pracowników, również osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego (na gruncie prawa polskiego będą to osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło).

Powyższa definicja ma zatem zastosowanie do wszystkich działań realizowanych w obszarze adaptacyjności, w tym również do projektów outplacementowych, o których mowa w rozdziale 5 wytycznych.

Sam fakt zwolnienia pracownika (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy) nie może stanowić wyłącznej podstawy do zakwalifikowania go do udziału w projekcie. Zwolnienie powinno nastąpić, jak o tym mowa powyżej, z przyczyn niedotyczących pracownika, czyli leżących de facto po stronie zakładu pracy. W przypadku, gdy nie jest możliwe zweryfikowanie tego wymogu na podstawie ogólnodostępnych informacji (np. danych z powiatowego urzędu pracy), wówczas niezbędne będzie uzyskanie dokumentów potwierdzających status uczestnika projektu, w tym m.in. oświadczeń składanych przez pracodawcę potwierdzających fakt zwolnienia lub zakończenia umowy cywilno-prawnej z przyczyn niedotyczących pracownika.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 21. Czy w projekcie typu outplacement można kwalifikować osoby zwolnione, które były zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych?

Zgodnie z pismem MRR (dot. POKL) z dn. 08/07/2010 (sygn. DZF-I-82202-17-RG/10, NK92923/10) zarówno osoby:

a)    których umowy o pracę na czas określony zostały rozwiązane wraz z upływem terminu, na jaki były zawarte lub przed upływem tego terminu,

b)   jak również w ramach projektów otwartych osoby, które zakończyły wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych,

mogą brać udział w projektach outplacementowych. W ramach POKL warunkiem do spełnienia było przechodzenie przez pracodawcę procesów adaptacyjno-modernizacyjnych. Z uwagi na brak regulacji w tym zakresie w obecnej perspektywie programowania proszę o informację czy osoby
o wyżej wspominanych statusach kwalifikują się w ramach otwartych projektów outplacementowych? Ponadto jeśli jest możliwe kwalifikowanie takich osób do projektu czy wystarczy sam fakt zakończenia umowy (nie dłużej niż 6 m-cy) czy beneficjent powinien w przypadku takich osób ( wymagać dodatkowych oświadczeń wystawionych przez pracodawcę potwierdzających fakt zwolnienia/nieprzedłużenia umowy cywilno-prawną z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub niedotyczących pracownika)?
Odpowiedź. 24.04.2017 r. (przygotowana na podstawie zapytań kierowanych ze strony Beneficjentów)
Do projektów outplacementowych można zakwalifikować osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych, które zostały zwolnione z zakładu pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (tym samym, np. zakończenie pracy wykonywanej na podstawie umowy cywilno-prawnej z powodu upływu okresu na jaki została zawarta niniejsza umowa nie spełnia kryteriów zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika).

Pragnę przypomnieć, że ogólna definicja pracownika zawarta w Wytycznych Ministra Rozwoju w sprawie przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian zawiera odesłanie do definicji personelu w rozumieniu art. 5 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu. Zgodnie z powyższą definicją przez personel przedsiębiorstwa należy rozumieć, oprócz pracowników, również osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego (na gruncie prawa polskiego będą to osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło).

Powyższa definicja ma zatem zastosowanie do wszystkich działań realizowanych w obszarze adaptacyjności, w tym również do projektów outplacementowych, o których mowa w rozdziale 5 wytycznych.

Sam fakt zwolnienia pracownika (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy) nie może stanowić wyłącznej podstawy do zakwalifikowania go do udziału w projekcie. Zwolnienie powinno nastąpić, jak o tym mowa powyżej, z przyczyn niedotyczących pracownika, czyli leżących de facto po stronie zakładu pracy. W przypadku, gdy nie jest możliwe zweryfikowanie tego wymogu na podstawie ogólnodostępnych informacji (np. danych z powiatowego urzędu pracy), wówczas niezbędne będzie uzyskanie dokumentów potwierdzających status uczestnika projektu, w tym m.in. oświadczeń składanych przez pracodawcę potwierdzających fakt zwolnienia lub zakończenia umowy cywilno-prawnej z przyczyn niedotyczących pracownika.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 20. Zgodnie z definicją pracownika zawartą w słowniku Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 (pkt.12), przez pracownika należy rozumieć personel, o którym mowa w art.5 załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 str.1, z późn. zm.). Zgodnie z powyższym przepisem, w skład personelu wchodzą osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego. W związku z tym czy osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług (np. kontrakt pielęgniarski) do której ma zastosowanie kodeks cywilny uważana jest za pracownika?
Odpowiedź. 24.04.2017 r. (przygotowana na podstawie zapytań kierowanych ze strony Beneficjentów)
Definicja personelu przedsiębiorstwa implementująca na grunt prawa polskiego definicję zawartą w art.5 załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu została zawarta w § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis i pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z EFS na lata 2014-2020. Zgodnie z powyższą definicją przez osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego należy rozumieć osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 19. Jak należy określić termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, w przypadku gdy biuro projektu jest czynne w dni robocze w godz. 7.00-15.00.
Odpowiedź 09.05.2017 r. (przygotowana na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju z dnia 20 stycznia 2017r. znak: DZF-IV.7620.7.2017.DS)
Zgodnie z pkt. 8 lit. a tiret vi. Sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020, termin na złożenie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności wynosi:

a) nie mniej niż 7 dni – w przypadku dostaw i usług o wartości niższej niż do 209 000 EUR;
b) nie mniej niż 14 dni – w przypadku robót budowlanych o wartości niższej niż 5 225 000 EUR;
c) nie mniej niż 30 dni – w przypadku dostaw i usług o wartości równej lub przekraczającej 209 000 EUR oraz w przypadku robót budowlanych o wartości równej lub przekraczającej 5 225 000 EURod daty upublicznienia zapytania ofertowego.

Zamawiający jest zobowiązany ustalić termin na składanie ofert (osobiście, pocztą tradycyjną, czy elektronicznie) z uwzględnieniem minimalnej liczby dni, o których mowa powyżej. Termin 7, 14 albo 30 dni liczy się od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Ofertę złożoną przez potencjalnego wykonawcę w ostatnim dniu wyznaczonego terminu zamawiający uznaje za ofertę złożoną w terminie. Jednocześnie wskazać należy, iż w przypadku ofert nadanych w placówce pocztowej termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta została nadana w polskiej placówce pocztowej.

Zamawiający natomiast zobowiązany jest ustalić termin na składanie ofert (osobiście, pocztą tradycyjną czy elektronicznie) z uwzględnieniem minimalnej liczby dni, o których mowa w pkt. 8 lit. a tiret vi. Sekcji 6.5.2 Wytycznych. Ustalenie terminów składania ofert krótszych niż przewidziane w Wytycznych jako minimalne (np. poprzez ustalenie, że oferty można składać osobiście w godzinach pracy biura, tj. do godz. 15.00, podczas gdy ostateczny termin upływa o godz. 23.59 tego samego dnia) może skutkować korektą finansową, o ile wskutek działania zamawiającego doszło do powstania szkody finansowej (realnej lub potencjalnej) – w takim przypadku zastosowanie będzie mieć korekta wskazana w pkt. 15 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016 r., poz. 200).

Zasada ustalania terminu składania ofert obowiązująca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 polegająca na tym, że zamawiający może ustalić ostateczny termin osobistego składania ofert w godzinach pracy biura np. do godz. 15.00 ostatniego dnia, nie obowiązuje w ramach obecnej perspektywy finansowej z racji tego, iż przeprowadzenie zamówień w ramach projektów 2014-2020 jest wspomagane przez bazę konkurencyjności umieszczoną w: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 18. Co w sytuacji, gdy Beneficjent dokona zakupu usługi w oparciu o przeprowadzoną procedurę zasady konkurencyjności w przypadku gdy formalnie nie był do takiej czynności zobowiązany, tj. wartość prawidłowo oszacowanej wartości zamówienia nie przekraczała 50 tys. PLN netto.
Czy w przypadku stwierdzenia przez kontrolę naruszeń tej procedury (zasady konkurencyjności), będzie miała zastosowanie korekta finansowa wynikająca z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016r. poz. 200)?
Odpowiedź 09.05.2017 r. (przygotowana na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju z dnia 20 stycznia 2017r. znak: DZF-IV.7620.7.2017.DS)
Zasada konkurencyjności ma zastosowanie do zamówień o wartości powyżej 50 tys. PLN netto, a rozeznanie rynku, o którym mowa w sekcji 6.5.1 Wytycznych do wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie (w poprzedniej wersji Wytycznych z dnia 10 kwietnia 2015 r. rozeznanie rynku określono w pkt. 4 podrozdziału 6.2). Zgodnie z Wytycznymi z dnia 10 kwietnia 2015 r., zarówno rozeznanie rynku, jak i zasada konkurencyjności zmierzały do wyboru najkorzystniejszej oferty, jednakże w przypadku zasady konkurencyjności wymagane było ponadto przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Zgodnie z obecnie obowiązującymi Wytycznymi z dnia 19 kwietnia 2016 r., celem rozeznania rynku nie jest jak uprzednio wybór najkorzystniejszej oferty, lecz potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa – bez konieczności przeprowadzenia procedury postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji. Celem Wytycznych zatem jest, aby dla wydatków o wartości poniżej 50 tys. PLN netto włącznie zastosowanie miała bardziej uproszczona procedura wyboru najkorzystniejszej oferty aniżeli zasada konkurencyjności.

W związku z faktem, że Wytyczne nie przewidują możliwości zastąpienia procedury rozeznania rynku zasadą konkurencyjności, beneficjenci dla wydatków do 50 tys. PLN netto włącznie mogą zastosować zasadę konkurencyjności pod warunkiem dopełnienia procedur rozeznania rynku wskazanych w Wytycznych i umowie o dofinansowanie. Bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl dedykowana zamówieniom udzielanym zgodnie z zasadą konkurencyjności nie służy jednak do upubliczniania zapytań ofertowych powstałych w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku. Zatem nawet jeśli beneficjent zdecyduje się na zastosowanie zasady konkurencyjności dla wydatków o wartości nieprzekraczającej 50 tys. PLN netto uzupełnionej o procedurę rozeznania rynku, to procedura ta nie będzie obejmować upubliczniania zapytania ofertowego w rozumieniu zasady konkurencyjności, tj. zastosowania bazy konkurencyjności. Oznacza to, że rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016 r., poz. 200) nie ma zastosowania do zasady konkurencyjności przeprowadzonej dla wydatków do 50 tys. PLN włącznie.
Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 17. Czy beneficjent może określić w zapytaniu ofertowym, że o wykonanie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne (wskazane we
wniosku jako personel projektu) lub wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą?
Odpowiedź 13.03.2017 r.
Realizacja usług merytorycznych w ramach projektu.
Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą zawężać konkurencji poprzez ustanowienie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu.

Oznacza to, że beneficjenci nie powinni formułować kryteriów oceny ofert w taki sposób, aby o udzielenie zamówienia publicznego ubiegali się wykonawcy będący osobami fizycznymi, nawet jeśli we wniosku o dofinansowanie projektu wskazali daną pozycję jako personel projektu.

W przypadku zlecania usług w postępowaniu realizowanym w trybie zasady konkurencyjności lub przewidzianym w ustawie PZP brak jest możliwości przewidzenia, czy wybranym wykonawcą okaże się osoba spełniająca warunki uznania jej za personel projektu w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Postępowanie o udzielenie zamówienia może bowiem wygrać wykonawca (firma zatrudniająca osoby o kompetencjach wymaganych przez beneficjenta), którego nie można uznać za personel projektu. Nie ma przy tym znaczenia, że beneficjent założył we wniosku o dofinansowanie, iż dany wydatek będzie rozliczany w ramach kategorii „personel projektu”.

Beneficjent powinien mieć na uwadze, że bez względu na to czy zamierza angażować personel czy też zlecać zadanie innemu wykonawcy, powinien najpierw zweryfikować, czy dane pozycje budżetowe (również te oznaczone jako „personel projektu”) nie stanowią tego samego przedmiotu zamówienia, które po zsumowaniu obligują beneficjenta do wyłonienia wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności lub ustawą PZP.

Dopiero w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego beneficjent jest w stanie ustalić, czy wybrany wykonawca spełnia warunki uznania go za personel projektu w rozumieniu Wytycznych. W przypadku gdy wykonawca spełnia te warunki, wydatki na wynagrodzenie wykonawcy – personelu muszą dodatkowo spełniać warunki przewidziane w podrozdziale 6.16 Wytycznych, w tym konieczność zachowania limitu 276 godzin i wprowadzania danych do bazy personelu w SL2014.

Podsumowując, zapisy wniosku o dofinansowanie projektu nie są decydujące dla oceny czy dane zadanie lub jego część w ramach projektu będzie rzeczywiście wykonywał personel projektu, czy też wykonawca w postaci firmy. Równocześnie fakt, że beneficjent przewidział we wniosku, że dane usługi będzie wykonywał personel projektu, nie zwalnia go z obowiązku zapewnienia, że usługi te zostały zlecone zgodnie z zasadą konkurencyjności lub ustawą PZP, o ile mają one zastosowanie. Wreszcie, wyłonienie wykonawcy – firmy w trybie zasady konkurencyjności lub ustawy PZP, podczas gdy we wniosku o dofinansowanie beneficjent zakładał realizację zadania przez personel, nie powinno być poczytywane jako realizacja projektu niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Nie stanowi również naruszenia zapisów wniosku sytuacja odwrotna, tj. wybranie przez beneficjenta wykonawcy – personelu, podczas gdy zgodnie z wnioskiem dana pozycja budżetowa powinna stanowić zlecenie usługi merytorycznej. Ponadto w opinii Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa obie sytuacje nie będą wymagały zmiany wniosku o dofinansowanie poprzez oznaczenie wydatku jako zlecanych usług merytorycznych lub personelu projektu.
Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 16. W związku z zakończonym procesem rekrutacji do projektu w ramach Poddziałania 7.3.3 RPO WSL 2014-2020 obywatel Rumuni złożył dokumenty rekrutacyjne oraz dokumenty, z których wynika, iż jego pobyt jako obywatela Unii Europejskiej został zarejestrowany w 2010r. Dodatkowo z dokumentów wynika, iż jest w związku małżeńskim z Polką.
Czy można taką osobę zakwalifikować do projektu mając na uwadze, iż Obywatel Unii Europejskiej nabywa prawo stałego pobytu po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Odpowiedź. 23.03.2017 r. (przygotowana na podstawie pytań kierowanych ze strony Beneficjentów)
Osoba fizyczna, która nabyła prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jednocześnie uczy się lub zamieszkuje na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego może zostać zakwalifikowana do projektu realizowanego w ramach Podziałania 7.3.3 RPO WSL 2014-2020.
Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


Pytanie 15.Czy osoby, które ukończyły 65 lat i nabyły prawo do emerytury, mogą ubiegać się o wsparcie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w ramach podziałania 7.3.3 RPO WSL 2014 – 2020 ?
Odpowiedź. 23.03.2017 r. (przygotowana na podstawie pytań kierowanych ze strony Beneficjentów)
Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach RPO WSL 2014-2020 Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia stanowią:
Osoby po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zwłaszcza te należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
- osoby powyżej 50 roku życia;
- kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
- osoby niepełnosprawne;
- osoby długotrwale bezrobotne; - osoby o niskich kwalifikacjach.
Osoby spełniające powyższe kryteria mogą zostać uczestnikami projektu.

Z uwagi na fakt, iż nie określono górnej granicy wieku osób zamierzających ubiegać się o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, należy przyjąć iż osoby, które ukończyły 65 lat mogą ubiegać się o wspomniane wsparcie, o ile spełnią pozostałe kryteria udziału w projekcie.

Należy także mieć jednocześnie na uwadze fakt, iż poszczególni Beneficjenci przy rekrutacji uczestników powinni zastosować weryfikację potencjalnych uczestników, biorąc pod uwagę adekwatność adresowanego wsparcia do faktycznych możliwości i potrzeb ich aktywizacji zawodowej, a także cel projektu.
Podobnie będzie się przedstawiała sytuacja także w odniesieniu do uczestników projektów w ramach podziałania 7.1.3, gdyż tam także nie została określona górna granica wiekowa.
Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 14. W związku z ostatnią zmianą Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 proszę o informację czy osoba, która podjęła pracę na umowę zlecenie na okres 2 miesięcy może zostać uwzględniona we wskaźniku efektywności zatrudnieniowej.
Odpowiedź 23.03.2017 r. (przygotowana na podstawie pytań kierowanych ze strony Beneficjentów)
Kolejna wersja Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 wprowadziła szereg korzystnych dla Beneficjentów zmian w zakresie weryfikowania kryterium efektywności zatrudnieniowej.

Na skutek wprowadzenia nowych regulacji w powyższym zakresie:
- w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej – już nie ma konieczności monitorowania długości trwania samozatrudnienia, liczy się czy uczestnik rozpoczął działalność w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie;
- w mianowniku wskaźnika efektywności powinniśmy wliczać osoby, które ukończyły pełną ścieżkę wsparcia i osoby, które przerwały udział w wyniku podjęcia pracy spełniającej kryteria wskazane w wytycznych. Jeżeli uczestnik podjął krótkotrwałe zatrudnienie nie mieszczące się w warunkach brzegowych efektywności nie powinniśmy uwzględniać go w mianowniku wskaźnika.

Zatem, odnosząc się do pytania - efektywności zatrudnieniowej nie należy mierzyć w odniesieniu do osób nie spełniających powyższych warunków np. podejmujących pracę na umowy cywilno-prawne na okres krótszy niż 3 miesiące lub o wartości umowy niższej od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu.

Jednocześnie jeśli w ciągu 3 miesięcy instytucja zatwierdzi końcowy wniosek o płatność i zatwierdzi efektywność zatrudnieniową na określonym poziomie, a po tych 3 miesiącach się okaże, że jest ona wyższa to, co do zasady, nie ma obowiązku korygowania na plus efektywności. Należy jednak pamiętać o wynikającym z zapisów umowy o dofinansowanie obowiązku monitorowania wskaźnika.
Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 13. Czy osobą bierną zawodowo może być wyłącznie student studiów stacjonarnych i osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) - jeśli nie jest zarejestrowana jako bezrobotna?
Odpowiedź 23.03.2017 r. (przygotowana na podstawie pytań kierowanych ze strony Beneficjentów)
Osoba bierna zawodowo to osoba, która nie pracuje, nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy i nie poszukuje (w dniu składania oświadczenia) pracy. Studenci studiów stacjonarnych i osoby będące na urlopie wychowawczym (spełniające wskazane powyżej kryteria) są przykładem osób biernych zawodowo, a nie jedynymi grupami osób biernych zawodowo.
Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 12. Czy osoba bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy jest osobą bierną zawodowo?
Odpowiedź 23.03.2017 r. (przygotowana na podstawie pytań kierowanych ze strony Beneficjentów)
Osoba bezrobotna nie jest osobą bierną zawodowo. Osobą bezrobotną jest osoba, która:
a) jest zarejestrowana w urzędzie pracy - bezrobotny zarejestrowany w ewidencji urzędu pracy;
b) nie pracuje i nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy, ale poszukuje pracy i jest gotowa do jej podjęcia - bezrobotny niezarejestrowany w ewidencji urzędu pracy. Fakt poszukiwania zatrudnienia i gotowości do podjęcia pracy wskazuje na to, iż osoba niezarejestrowana w urzędzie pracy nie jest osobą bierną zawodowo
Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 11. Zgodnie z zapisami punktu 6.5 ppkt.7 wytycznych kwalifikowalności : „Procedur określonych w niniejszym podrozdziale nie stosuje się do:
a) zamówień określonych w art. 4 Pzp, z wyjątkiem zamówień określonych w art. 4 pkt 8 Pzp, przy czym udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości przez podmiot niebędący zamawiającym w rozumieniu Pzp z pominięciem zasady konkurencyjności jest możliwe jedynie w przypadku braku powiązań osobowych i kapitałowych, o których mowa w sekcji 6.5.2 pkt 2 lit. a, oraz do zamówień określonych w art. 4d Pzp.”

Czy w związku z powyższym zapisem, ma on wpływ na realizację projektu w kontekście stosowania lub nie stosowania zasady konkurencyjności do sal szkoleniowych, sal wykorzystywanych na doradztwo i pośrednictwo?
Odpowiedź. 25.01.2017 r.
Tak, przepis art. 4 ust. 3 lit. i ustawy właściwej w zakresie zamówień publicznych,   odnosi się również do realizowanego w projekcie najmu sal szkoleniowych i sal wykorzystywanych w celu świadczenia innych właściwych z punktu widzenia celu projektu usług, np. doradztwa lub pośrednictwa pracy.

Zapis poprzedniej wersji wytycznych kwalifikowalności był tożsamy co do rozstrzygnięcia.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 10. Czy można obok ceny w kryteriach oceny ująć doświadczenia trenera np. liczba dni szkoleń przeprowadzonych w okresie ostatnich 2 lat przez Oferenta w zakresie tematu szkolenia.
Odpowiedź. 25.01.2017 r.
Zgodnie z wytycznymi właściwymi w zakresie kwalifikowania wydatków (sekcja 6.5.2, pkt 7 lit. d), kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.
Celem doprecyzowania pojęcia właściwości wykonawcy można posiłkować się interpretacjami w tym zakresie, obowiązującymi w przypadku zamówień publicznych, udzielanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. I tak na przykład jak wynika z jednej z interpretacji Urzędu Zamówień Publicznych, wskazując na niedopuszczalność zastosowania jako kryteriów oceny ofert (art. 91 ust. 2 i 3 ustawy PZP) takich aspektów jak doświadczenie wykonawcy, czy też posiadanie przez niego znajomości określonej branży, zdobytej w trakcie wykonywania podobnych zamówień dla podmiotów działających w określonej branży, należy jednocześnie zaznaczyć, że mogą one stanowić warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy PZP). Tym samym posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w realizowaniu określonych zamówień nie pozostaje bez znaczenia dla oceny możliwości udzielenia zamówienia publicznego temu wykonawcy. Zamawiający ma możliwość określenia warunków udziału w postępowaniu tak, aby zapewnić udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy gwarantującemu należyte wykonanie zamówienia (zob. wyrok KIO z dnia 23 czerwca 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 561/08). W tym celu zamawiający może posłużyć się warunkami wskazanymi w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że zgodnie z postanowieniem art. 22 ust. 2 ustawy PZP zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (zob. wyrok KIO z dnia 23 czerwca 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 561/08, wyrok KIO z dnia 16 maja 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 423/08).
Wszelako, odnośny zakaz nie dotyczy zamówień na usługi społeczne i innych szczególnych usług. Wykaz usług społecznych i innych szczególnych usług stanowi załącznik XIV do Dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., str. 65).
Zgodnie z tym załącznikiem, jednymi z wyłączonych rodzajów usług są usługi edukacyjne i szkoleniowe (kody CPV: od 80000000-4 do 80000000-8).
W świetle powyższego, TAK, MOŻNA we wskazanym przypadku obok ceny w kryteriach oceny ująć doświadczenie trenera, POD WARUNKIEM dochowania zgodności z pozostałymi przepisami regulującymi zasady udzielania zamówień.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 9. Czy do realizowanych projektów należy stosować znowelizowaną wersję Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020?          
Odpowiedź 08.12.2016 r.
W związku z powstałymi wątpliwościami dotyczącymi stosowania Wytycznych, zgodnie z interpretacją Departamentu EFS w Ministerstwie Rozwoju informujemy, że co do zasady wytyczne są stosowane dla konkursów i naborów ogłaszanych po wejściu w życie nowej wersji dokumentu, czyli w przypadku Wytycznych w obszarze rynku pracy od 2 listopada br.
Jednocześnie IZ RPO może podjąć decyzję o zastosowaniu znowelizowanych postanowień ww. dokumentu do konkursów i naborów ogłoszonych przed 2 listopada br. lub projektów, które już są realizowane , o ile:
- nie będzie to stanowiło naruszenia przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 finansowej 2014-2020 w zakresie zapewnienia równego traktowania wnioskodawców.
- nie będzie to w sprzeczności z kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitety Monitorujące,
- wszystkie postanowienia znowelizowanych Wytycznych zostaną zastosowane do wszystkich projektów w ramach danego konkursu lub naboru pozakonkursowego.
Zatem, realizatorzy projektów w ramach RPO WSL, którzy zostali zobowiązani w umowie o dofinansowanie projektu do stosowania wspomnianych powyżej Wytycznych będą realizowali projekty na dotychczasowych zasadach i nie obejmą ich znowelizowane w dniu 2 listopada 2016r. wytyczne.
Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 8.
Kiedy beneficjent objęty jest obowiązkiem stosowania prawa zamówień publicznych?
Odpowiedź, 08.08.2016 r.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, należy ją stosować w przypadku udzielania zamówień publicznych przez osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot.  
a) finansują je w ponad 50% lub
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji lub
c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym lub
d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego   
- o ile osoba prawna nie działa w zwykłych warunkach rynkowych, jej celem nie jest wypracowanie zysku i nie ponosi strat wynikających z prowadzenia działalności.

Grupa podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy odpowiada na gruncie dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (dalej: dyrektywa) kategorii podmiotów prawa publicznego należy rozumieć każdy podmiot, który łącznie spełnia następujące przesłanki:
a) został utworzony w konkretnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego;
b) posiadają osobowość prawną; oraz
c) jest finansowany w przeważającej części przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne podmioty prawa publicznego; bądź ponad połowa członków jego organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorującego została wyznaczona przez państwo,wladze regionalne lub lokalne, lub przez inne podmioty prawa publicznego.

Szczegółowe objaśnienie weryfikacji spełnienia poszczególnych przesłanek wynikających   z ww. przepisów zawierają następujące opinie Prezesa UZP, zamieszczone na stronie  www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy – interpretacja przepisów:
- „Podmioty prawa publicznego w świetle UE”,
- „Obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz art.3 ust.1 pkt 5”,
- „Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przez organizacje pozarządowe uzyskujące  dotację z budżetu państwa na realizację zadań publicznych”,
- „Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki badawczo-rozwojowe – ocena możliwości wyłączenia”,
- „Obowiązek stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych przez instytuty badawcze (dawniej jednostki badawczo rozwojowe)”.

Ponadto, zagadnienia dotyczące stosowania prawa zamówień publicznych przez podmioty prawa publicznego były poruszane w następujących orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej:
- wyrok z 10 listopada 1998 r. w sprawie C - 360/96,
- wyrok z 15 stycznia 1998 r. w sprawie C – 44/96,
- wyrok z 3 października 2000 r. w sprawie C – 380/98,
- wyrok z 1 lutego 2001 r. w sprawie połączonych C – 223/99 i C – 260/99,
- wyrok z 12 grudnia 2002 r. w sprawie C – 470/99,
- wyrok z 27 lutego 2003 r. w sprawie C – 373/00,
- wyrok z 13 grudnia 2007 r. w sprawie C – 377/06,
- wyrok z 10 września 2009 r. w sprawie C – 573/07.

Powyższe interpretacje prezesa UZP i orzeczenia TSUE stanowią kompendium wiedzy na temat zakresu podmiotowego stosowania ustawy Pzp określonego w art. 3 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

Pytanie 7.
Czy można sfinansować uczestnikowi projektu przejazdy komunikacją prywatną, gdy brak jest połączenia publiczną komunikacją?
Odpowiedź, 27.07.2016 r.
Zwrot kosztów dojazdu winien być dokonywany tylko w oparciu o wydatki niezbędne do realizacji projektu, podlegające ocenie celowości i racjonalności ich poniesienia. Beneficjent powinien zgromadzić wiarygodną dokumentację potwierdzającą spełnienie powyższych warunków.

Co do zasady koszty dojazdu należy rozliczać do wysokości stawek za przejazd najtańszymi środkami komunikacji publicznej, chyba że z uwagi na okoliczności organizacyjne lub stan zdrowia uczestnika projektu nie byłoby możliwe skorzystanie ze środków komunikacji publicznej. Kwestia szczegółowych zapisów leży po stronie beneficjenta, kluczowe jest aby udokumentować faktyczną obecność w danym dniu uczestnika projektu na formie wsparcia oraz efektywne i racjonalne koszty dojazdu.

W uzasadnionych przypadkach uczestnik projektu może skorzystać z komunikacji prywatnej. Zastosowanie takiego rozwiązania powinno jednak zostać dokładnie przeanalizowane, a zwrot kosztów dojazdu poniesiony przez uczestników nie powinien przekraczać kosztów transportu publicznego. Weryfikacja może następować w oparciu o dokumenty uprawdopodabniające wysokość kosztów np. zaświadczenie przewoźnika.

Pytanie 6. Czy w przypadku gdy uczestnik projektu udokumentuje poniesienie wyższych kosztów podróży można zwiększyć kwotę wypłaty do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków (np. zapis w budżecie 10 zł/osobodzień lub 100 zł/osobomiesiąc), pod warunkiem posiadania na ten cel wystarczającej puli środków finansowych w budżecie danego zadania oraz w zależności od łącznej kwoty złożonych wniosków o zwrot kosztów?
Odpowiedź, 27.07.2016 r.
Uczestnicy projektu mogą otrzymywać zwrot kwoty wydatków faktycznie poniesionych nawet jeżeli będą one większe od założonej w budżecie średniej kwoty 10 zł/osobodzień lub 100 zł/osobomiesiąc jeśli beneficjent posiada w budżecie danego zadania na ten cel wystarczającą pulę środków finansowych.

Pytanie 5. Czy można rozliczyć koszty dojazdu na zajęcia dotyczące dwóch różnych zadań odbywających się jednego dnia?
Odpowiedź, 27.07.2016 r.
Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia dotyczące różnych zadań proporcjonalnie w tym samym dniu, w oparciu o faktyczne wydatki o ile są one celowe i racjonalne. Sytuacje takie powinny być jednak incydentalne, gdyż harmonogram projektu, w tym poszczególnych zadań powinien zostać skonstruowany w sposób umożliwiający osobom biorącym udział w projekcie efektywne uczestnictwo w zajęciach.

Pytanie 4. Czy przed przystąpieniem do szkoleń zawodowych, za które przysługuje stypendium szkoleniowe uczestnik projektu musi się wyrejestrować z Urzędu Pracy niezależnie czy posiada prawo do zasiłku dla bezrobotnych?
Odpowiedź, 27.07.2016 r.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – art. 41 pkt. 11:
Osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie (…) organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, powiadamiają powiatowy urząd pracy o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

W oparciu o tą informacje Powiatowy Urząd Pracy będzie podejmował decyzje o ewentualnej utracie statusu osoby bezrobotnej uczestnika szkolenia.

Pytanie 3.
Jak prawidłowo obliczyć kwotę stypendium stażowego za niepełny miesiąc?
Czy wyliczona kwota miesięcznego stypendium/30 dni szkolenia/stażu?
Czy też bierzemy pod uwagę ilość dni roboczych?Odpowiedź, 27.07.2016 r.
Stypendium stażowe za niepełny miesiąc winno zostać obliczone poprzez podzielenie kwoty miesięcznego stypendium przez 30, a następnie pomnożone przez ilość dni obecnych na stażu.
Natomiast w przypadku wypłaty stypendium szkoleniowego kwota wyliczona będzie w oparciu o faktyczną liczbę godzin obecności na szkoleniu. Dodatkowo należy mieć na względzie, że jeżeli liczba godzin szkolenia jest równa lub większa niż 150 godzin szkolenia w miesiącu, stypendium szkoleniowe wynosi 120 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Natomiast w sytuacji szkoleń o wymiarze godzin poniżej 150 w miesiącu stypendium szkoleniowe obliczyć należy proporcjonalnie do liczby godzin obecności na szkoleniu, biorąc za podstawę kwotę 120% zasiłku, przykładowo jeżeli oferują Państwo 75 godzin szkoleń, wysokość stypendium wyniesie 60% kwoty zasiłku, ponieważ – zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju (pismo z dnia 21 czerwca 2016, znak: DZF.VI.8610.104.2016.SK.1) – „(…) nie może być sytuacji, że osoba obejmowana wsparciem w ramach działań konkursowych otrzymuje gorsze warunki aktywizacji zawodowej niż klient publicznych służb zatrudnienia”.

Pytanie 2. W budżecie projektu przewidziano kwotę 500 zł na wynagrodzenie opiekuna przypadającego na 3 stażystów. Faktem jest, że trudno znaleźć jedno miejsce stażowe dla trzech osób, gdyż stażyści mają różne preferencje, zainteresowania, miejsca zamieszkania. Czy w związku z powyższym można kwotę 500 zł podzielić na 3 i taką przekazać opiekunowi stażu za opiekę nad jednym stażystą? Czy istnieje możliwość wypłacania dwu- lub trzy-krotnej kwoty wyliczonego dodatku dla opiekuna stażu jeżeli opiekuje się grupą odpowiednio dwóch lub trzech stażystów?
Odpowiedź, 27.07.2016 r.
Z zapytania wynika, że przyjęto opcję:

„refundacji podmiotowi przyjmującemu na staż dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty, w sytuacji, gdy nie został zwolniony od świadczenia pracy,w wysokości nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań (opieka nad grupą stażystów, o której mowa w pkt 6, ale nie więcej niż 500 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystów. „

Należy mieć na względzie, iż w tej opcji łącznie winny zostać spełnione 2 warunki dotyczące ustalenia maksymalnej kwoty możliwej do refundacji: nieprzekroczenie 10 % wynagrodzenia zasadniczego oraz nie więcej niż 500 zł brutto. Zatem, nie w każdym przypadku refundacja dla opiekuna stażysty będzie w kwocie 500 zł.
Jednocześnie należy pamiętać, że dodatek do wynagrodzenia przysługujący opiekunowi stażysty jest wypłacany z tytułu wypełnienia obowiązków, nie zależy natomiast od liczby stażystów, wobec których te obowiązki świadczy, co potwierdzają również „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem EFS w obszarze rynku pracy”.

Zatem, w sytuacji braku realizacji programu stażu, spowodowanym usprawiedliwioną nieobecnością w pracy stażystów, za ten okres wynagrodzenie opiekunowi stażu nie przysługuje. Natomiast obecność chociażby jednego ze stażystów nie będzie miała wpływu na wysokość refundacji wynagrodzenia opiekuna stażu.

Pytanie 1. W jakiej formie i z kim powinna być zawarta umowa regulująca warunki zatrudnienia opiekuna stażu ? Na podstawie jakich dokumentów Beneficjent, kierujący uczestników projektu na staż powinien dokonać refundacji wynagrodzenia stażu? Czy pracodawca może być opiekunem stażu?
Odpowiedź, 27.07.2016 r.
Jednym z obowiązków podmiotu przyjmującego na staż jest wyznaczenie opiekuna stażu, a jego wynagrodzenie przyjmuje formę refundacji wynagrodzenia.
Zatem, w umowie stażowej regulującej wzajemne obowiązki stron tj. pracodawcy, beneficjenta oraz uczestnika stażu winien zostać wskazany opiekun stażu.
Natomiast w ramach umowy wiążącej pracodawcę z pracownikiem – sprawującym obowiązki opiekuna stażu winny zostać zawarte stosowne zapisy.

Co do zasady refundacja dodatku do wynagrodzenia winna zostać dokonana w oparciu wspomniane wcześniej umowy oraz dokumenty potwierdzające zarówno fakt realizacji stażu przez stażystę, sprawowanie w tym czasie opieki przez jego opiekuna, a także dokumenty dotyczące otrzymanego wynagrodzenia. Z przepisów prawa oraz dokumentów programowych nie wynika aby pracodawca nie mógł być opiekunem stażu. Tym niemniej muszą być zachowane warunki określone w standardzie wsparcia związanym z organizacją staży, w zależności od formy organizacyjno-prawnej pracodawcy.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś