Przejdź do treści głównej

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020- szkolenie 13.06.2018 r.


Pytanie 1. Zagadnienie tzw. części towarzyszącej projektu- prowadzenie działalności gospodarczej na dofinansowanej infrastrukturze- limit 20% (definicje, sposób określenia, pomiar + podstawa prawna)- w odniesieniu do kryterium 1 testu pomocy publicznej.
Odpowiedź.
ad 1. Możliwość prowadzenia towarzyszącej działalności gospodarczej jest konsekwencją zapisów w trzech dokumentach:
a) pkt 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01),
b) pkt 20 Zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (2014/C 198/01),
c) opinii Rzecznika Generalnego Juliane Kokott wyrażonej w odniesieniu do sprawy C-74/16 Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania przeciwko Ayuntamiento de Getafe (opinia z dnia 16 lutego 2017 r.).

Przepisy nie narzucają jednej, właściwej metodologii pomiaru parametru "do 20% całkowitych rocznych zasobów danego podmiotu".
Wymaga się jednak, aby towarzysząca działalność gospodarcza była nie tylko ograniczona do 20% rocznych zasobów, lecz także bezpośrednio związana z funkcjonowaniem danej instytucji i konieczna do jej funkcjonowania lub nieodłącznie związana z jej główną działalnością niegospodarczą.

Beneficjent w celu obliczenia parametru, może korzystać z kryteriów czasu wykorzystania infrastruktury, powierzchni infrastruktury, liczby personelu.

Opracowane przez pana Macieja Zasłonę.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś