Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Prowadzenie ewidencji księgowej, w tym kwalifikowalność VAT w projektach współfinansowanych z RPO WSL 2014-2020- szkolenie 18.05.2020 r.


Pytanie 1. Mam pytanie dot. przeksięgowania kosztu kwalifikowanego na niekwalifikowany za rok 2019. W 2020r. po zatwierdzeniu wniosku o płatność, pojawiły się koszty niekwalifikowane dot. 2019 r. Jak mają one być ujęte w ewidencji księgowej, gdy rok 2019 jest już zamknięty ?

Odpowiedź.

Jeżeli po zakończeniu roku obrotowego okaże się, że koszt z roku poprzedniego  jest niekwalifikowany, to należy zaksięgować zmianę w roku bieżącym. Sposób ujęcia zależy od prowadzonej ewidencji. Można dokonać przeksięgowania kosztów pomiędzy kontami:
a) kosztów w układzie kalkulacyjnym (zespół 5) np. koszty projektu z podziałem na kwalifikowane i niekwalifikowane lub pomiędzy kosztem wydzielonej dotacji a kontem kosztów np. zarządu;
b) koszty w układzie rodzajowym (zespół 4) z konta projekty na koszty albo niekwalifkowane projektu albo na zwykłe konto jednostki;
c) ujęcie tylko na koncie pozabilansowym.

Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek

Pytanie 2. Czy jest możliwa zmiana kwalifikowalności VAT w trakcie prowadzenia projektu? realizujemy projekt 1,5 roku, nie byliśmy vatowcem, teraz musimy wejść w VAT. Co musimy zrobić, by poprawnie rozliczyć VAT w tym obecnym projekcie?

Odpowiedź.

Beneficjent planując realizację celów RPO przyjmuje we wniosku o dofinansowanie projektu stan prawny istniejący w momencie składania wniosku. Może on jednak ulec zmianie. Zmiana wykonywanych czynności ze zwolnionych na opodatkowane uniemożliwia mu uznanie podatku VAT zaliczonego jako wydatek kwalifikowalny.

Beneficjent aktualizuje stosowne sekcje wniosku o dofinansowanie, przekazuje informacje o zmianie statusu podatkowego celem wprowadzenia zmiany do systemu SL2014. Aktualizacji dokonuje w chwili zmiany, lecz nie później niż 14 dni przed zakończeniem okresu sprawozdawczego, dla którego te zmiany mają obowiązywać.

Opracowane przez  panią Gabrielę Suski-Borek


Pytanie 3. Czy wystarczy podział na projekt, czy musi być większa szczegółowość? Np. na zadanie? Mam tak zrobione, ale kont mam dużo za dużo według mnie na rozrachunkach.

Odpowiedź.

Wydzielona ewidencja księgowa ma służyć kontroli realizacji projektu. Wniosek o płatność sporządzany jest z podziałem na zadania. W wytycznych nie ma podanego ani minimalnego, ani maksymalnego podziału kont do projektu. Skoro jednak wydzielona ewidencja służy kontroli, to podział na zadania jest wskazany.

Opracowane przez  panią Gabrielę Suski-Borek


Pytanie 4. Czy te środki otrzymane przez Stowarzyszenie, na podstawową działalność statutową, należy kwalifikować jako dotację czy jako przychody z działalności statutowej nieodpłatnej? Chodzi głownie o ujęcie w RZiS czy CIT-8.

Odpowiedź.

Otrzymaną dotacje unijną związaną z działalnością statutową należało by ująć jako przychód z działalności statutowej nieodpłatnej. W CIT należy wykazać jako zwolnione z podatku.

Opracowane przez  panią Gabrielę Suski-Borek


Pytanie 5. Czy nadal należy skanować dokumenty do wniosków o płatność w sytuacji COVID19?

Odpowiedź.

Tak. W zawieszeniu części wytycznych nie ma informacji o dokumentach dołączanych do wniosku o płatność.

Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek


Pytanie 6. Do tej pory realizowaliśmy projekt bez konieczności naliczenia VAT, bez dochodu. W tej chwili pojawił się projekt nowy, z JOWES, gdzie będzie na pewno dochód do opodatkowania VAT-em. Wątpliwość mam co do możliwości odliczenia VAT od zakupów, które według nas nie są związane z opodatkowaną sprzedażą/działalnością.

Odpowiedź.

Trzeba wystąpić o interpretację indywidualną. Podlegający zwrotowi lub rozliczeniu podatek VAT nie jest co do zasady wydatkiem kwalifikowalnym do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Może on być tylko wtedy wydatkiem kwalifikowalnym (tzn. może być tylko wtedy zrefundowany z funduszy unijnych), gdy nie ma prawnej możliwości jego odzyskania. Podmiot otrzymujący wsparcie z funduszy unijnych musi dokładnie ocenić, czy podatek VAT zawarty w wydatkach projektu spełnia tą ostatnią przesłankę. Aby ocenić, czy odzyskanie podatku VAT jest możliwe, beneficjent powinien znać dokładnie przepisy dotyczące podatku od towarów i usług oraz zapoznać się z orzeczeniami polskich sądów administracyjnych i wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE pozwalającymi właściwie ocenić prawo do odliczenia podatku VAT.

Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek

Pytanie 7. Czy faktura wydatku niekwalifikowalnego musi być też opisana w taki sam sposób jak wydatek kwalifikowany?

Odpowiedź.

Nie. Opisujemy tylko wydatki kwalifikowane.

Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś