Przejdź do treści głównej

Umowy o zamówienia publiczne- szkolenie 07.10.2019


Pytanie 1. Proszę o interpretację oraz przykład w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP użytego sformułowania „zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług”. Co oznacza stwierdzenie „podobne usługi”?

Odpowiedź.

Przedmiotem zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 mogą być tylko roboty budowlane lub usługi. Ustawa precyzuje je jako polegające na powtórzeniu usług lub robót budowlanych podobnych do usług lub robót stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego. W tym zakresie dostrzegalna jest daleko idąca liberalizacja stanu prawnego, gdyż do czasu wejścia w życie nowelizacji z 22.06.2016 r., przedmiotem zamówienia uzupełniającego mogły być wyłącznie zamówienia polegające na powtórzeniu zamówień tego samego rodzaju, czyli de facto zamówienia identyczne z tymi, które stanowiły przedmiot zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem, że gdy przedmiotem zamówienia podstawowego były różnego rodzaju świadczenia (np. różne usługi), wówczas zamówienie uzupełniające również powinno dotyczyć zamówień objętych zamówieniem podstawowym, jednak nie musiało wiernie odzwierciedlać w swojej strukturze rodzajowej struktury rodzajowej zamówienia podstawowego (np. może dotyczyć tylko jednego lub kilku z rodzajów usług objętych zamówieniem podstawowym).

Nowy stan prawny nie formułuje tak restryktywnych wymagań, gdyż przedmiot zamówienia ma jedynie polegać na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych. Mogą być to zatem zarówno usługi czy roboty dokładnie takie same jak usługi stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego, ale także usługi zbliżone do nich charakterem (np. roboty instalacyjne wykonywane w innym standardzie niż roboty instalacyjne objęte zamówieniem podstawowym) czy też roboty tego samego rodzaju, ale wykonywane w innej technologii (np. budowa odcinka kanalizacji metodą bezwykopową, w przypadku gdy w zamówieniu podstawowym przewidziana była budowa kanalizacji w wykopie otwartym).

Zamówienie „uzupełniające” musi być jednak zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego w tym znaczeniu, iż musi istnieć więź funkcjonalna pomiędzy przedmiotem zamówienia podstawowego a przedmiotem zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6. Mogą to być zatem rozszerzenie zakresu rzeczowego wykonywanego w ramach zamówienia podstawowego (np. dodatkowy odcinek kanalizacji wykonywanej w ramach zamówienia podstawowego) czy też dodatkowe świadczenia na wykonany lub wykonywany przedmiot zamówienia podstawowego zwiększające jego wartość lub użyteczność (np. montaż dodatkowej instalacji nieobjętej zamówieniem podstawowym). Za niezgodne z postanowieniami art. 67 ust. 1 pkt 6 należy uznać jednak udzielanie na tej podstawie zamówień, które nie mają żadnego powiązania z przedmiotem zamówienia podstawowego (por. komentarz do art. 67 ustawy PZP W. Dzierżanowski LEX).

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza


Pytanie 2. Zmiana w rodzaju pokrycia dachu - z desek według projektu, na płytę OSB wg wykonawcy. Zamawiający nie wyraża zgody z powodu naruszenia taką zmianą zasady konkurencyjności- czy to dobra decyzja?

Odpowiedź.

Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana taka może być dopuszczalna, jeżeli zamawiający przewidział taką kategorię zmian w SIWZ i określił jej warunki, a warunki te wystąpiły w rzeczywistości. Możliwa jest także, jeżeli zostały spełnione przesłanki wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 Prawa zamówień publicznych. Należy pamiętać, że wskaźniki procentowe zmiany wynagrodzenia wykonawcy umożliwiające zastosowanie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 liczone są w ten sposób, że wartość technologii z której rezygnujemy, dodaje się do wartości technologii, którą ją zastępujemy i sumę tych wartości oceniamy w aspekcie ww. wskaźników.

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś