Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Działanie 12.1 Infrastruktura edukacyjna- spotkanie informacyjne z 29.07.2015 r.Pytanie 6. Wypełnienie wniosku o dofinasowanie (informacje szczegółowe dot. poszczególnych pozycji we wniosku).
Wniosek powinien zostać wypełniony zgodnie z instrukcją zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze.
Pytanie 5. W jakiej formie powinny być przeprowadzone konsultacje społeczne?
W ramach działania 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego nie została określona forma konsultacji społecznych. Należy pamiętać aby kampania informacyjna miała jak największy zasięg oraz dotarła do każdego potencjalnego uczestnika. Obecnie standardem jest informacja o konsultacjach społecznych na stronie internetowej urzędu oraz wywieszenie ogłoszenia w budynku urzędu. Wskazane jest także informowanie o konsultacjach również poprzez ogólnodostępne media lokalne, ogłoszenia na przystankach komunikacji miejskiej oraz w inny sposób, zapewniający szeroki dostęp społeczny ( np. listowny kontakt z rodzicami 3 i 4 latków ).Wynikiem konsultacji powinien być sporządzony raport z jej przebiegu.
Pytanie 4. Czy jest wymagana ilość lub % uczestników takich konsultacji?
Konsultacje społeczne dla działania 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego są ważne bez względu na liczbę uczestników. Oznacza to, że konsultacji nie można unieważnić, nawet jeśli wzięło w nich udział tylko kilka osób.
Pytanie 3. Pomoc publiczna w projekcie?
Co do zasady w projektach, które będą dotyczyć budynków przedszkoli pomoc publiczna nie wystąpi. Jeśli chodzi o przedszkola publiczne to działają one w ramach publicznego systemu oświaty i opłaty jakie są pobierane przez gminę maja charakter opłat administracyjnych. Natomiast w przypadku przedszkoli niepublicznych pomoc publiczna wystąpi z uwagi na fakt, że przedszkole oprócz subwencji oświatowej pobiera czesne od rodziców/opiekunów, którego publiczna placówka nie pobiera. Ponadto niepubliczne przedszkola są zazwyczaj prowadzone przez przedsiębiorców, dla których jest to normalna, ciągła, działalność gospodarcza.
Pytanie 2. Kwalifikowalność?
Wydatki powinny być zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków EFRR EFS FS 2014-2020, Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR, oraz z zapisami Uszczegółowienia RPO WSL 2014-2020.

Pytanie 1. Czy w przypadku grup integracyjnych o zakwalifikowaniu dziecka do grupy wiekowej  3-4 lat decyduje jego wiek kalendarzowy, czy wiek rozwoju dziecka określony przez lekarza /Paradnię Pedagogiczno- Psychologiczną?
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z dnia 30 września 2008 r.) orzeczenia oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zawierają m.in. następujące informacje tj. warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, formy stymulacji, rozwijania potencjalnych możliwości, najkorzystniejsze dla dziecka formy kształcenia. Natomiast nie wskazują wieku rozwojowego dziecka. W związku z powyższym dziecko należy zakwalifikować w projekcie zgodnie z grupą wiekową.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś