Przejdź do treści głównej

Podziałanie 4.5.1 - ZIT i 4.5.2 - RIT - Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia


Pytanie 6. Czy w ramach działania 4.5.1, 4 typ projektu – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia za kwalifikowalne można uznać koszty zakupu słupów i masztów oświetleniowych, a także prace związane z modernizacją oświetlenia ulicznego gminy?W ramach Działania 4.5, 4 typ projektu – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia kwalifikowalne do wsparcia będą wydatki bezpośrednio związane z poprawę efektywności energetycznej przedsięwzięcia. Zatem kwalifikowalne będą uznawane koszty zakupu i montażu źródła światła wraz z oprawą na istniejącym punkcie świetlnym. W uzasadnionych technicznie przypadkach tzn. w sytuacji kiedy nie ma możliwości instalacji oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie lub maszcie za kwalifikowalne mogą zostać uznanie wydatki związane z zakupem i montażem słupów i masztów.
Inne koszty związane z zakupem np. słupów oświetleniowych od innych podmiotów czy modernizacja oświetlenia gminnego nieuwzględniająca poprawy efektywności energetycznej jest kosztem niezasadnym z punktu widzenia realizacji celów działania więc będzie kosztem niekwalifikowalnym.

Pytanie 5. W kryteriach dotyczących działania 4.5 (oświetlenie uliczne) wskazano, że projekt musi być zgodny z Programem ochrony powietrza. Proszę o wyjaśnienie, o jaki program chodzi?Dla Działania 4.5, typ projektu 4 – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia Wnioskodawca powinien wykazać, że realizowana/planowana do realizacji inwestycja jest zgodna z uregulowaniami krajowymi i regionalnymi w tym zakresie, a w szczególności z Programem ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Dokument ten został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą Nr IV/57/3/2014 w dniu 17 listopada 2014 roku i jest dostępny pod linkiem: https://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=36939&id_menu=66.
W ramach kryterium należy opisać, czy i w jaki sposób projekt jest zgodny z Programem ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającym na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. Ponadto Wnioskodawca powinien wykazać, że w wyniku realizacji projektu nie zostaną zachwiane wielkości marginesów tolerancji poziomów stężeń substancji określonych w treści programu. Zapisy powinny jednoznacznie wskazywać, że projekt oraz jego cele są zgodne z założeniami programu ochrony powietrza, w tym szczególnie w odniesieniu do zakładanych w programie sposobów obniżenia wielkości stężeń do poziomu wynikającego z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu z 24 sierpnia 2012 roku.

Pytanie 4. W przypadku zmiany mocy opraw z 150/70na LED 50/38w zachodzi konieczność zwiększenia ilości opraw o ok. 10, co wynika z Polskich Norm (dla oświetlenia). Jest to działanie konieczne z punktu widzenia funkcji oraz bezpieczeństwa, w ocenie wielu beneficjentów powinno to być kwalifikowane, bo sumarycznie oszczędność energii występuje np. ok. 35%. Proszę o odniesienie się IZ RPO do kwestii dogęszczenia Sieci. To nie jest nowa sieć ani dobudowa nowych punktów, gdyż nowe słupy są na tym samym odcinku sieci.W ramach Działania 4.5, typ projektu 4 – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia kwalifikowalne do wsparcia będą wydatki bezpośrednio związane z poprawą efektywności energetycznej przedsięwzięcia. Zatem za kwalifikowalne będą uznawane koszty zakupu i montażu źródła światła wraz z oprawą na istniejącym punkcie świetlnym. Inne koszty związane z zakupem, takie jak modernizacja lub/i dobudowa oświetlenia gminnego, są kosztami niezasadnymi z punktu widzenia realizacji celów działania, a więc kosztami niekwalifikowalnymi. Jednak w uzasadnionych przypadkach, kiedy nie ma możliwości instalacji oprawy na istniejącym słupie bądź maszcie (musi to wynikać z wymogów technicznych lub stanu technicznego słupa/masztu), za kwalifikowalne mogą zostać uznane wydatki związane z zakupem i montażem słupów i masztów oświetleniowych pod warunkiem spełnienia celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia. W ramach projektu możliwe są przesunięcia słupów oświetleniowych, w celu poprawy oświetlenia w miejscach dotychczas słabo doświetlonych. Niekwalifikowalne jest natomiast zagęszczenie słupów oświetleniowych, polegające na zakupie i montażu nowych słupów oświetleniowych w celu zwiększenia ilości punktów świetlnych. Dopuszcza się natomiast możliwość zakupu i montażu więcej niż jednej oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie lub maszcie.
Pytanie 3. Czy przy budowie kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej kosztem kwalifikowanym będzie wymiana lub budowa instalacji C.W.U oraz wszelkie prace związane z np. wymianą płytek, malowaniem ścian, które zostały zniszczone przy zakładaniu instalacji CWU?W ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii przy budowie kolektorów słonecznych wydatki związane z wymianą lub budową instalacji C.W.U. będą kosztami niekwalifikowalnymi. Natomiast wszelkie prace odtworzeniowe, mające na celu przywrócenie stanu sprzed realizacji projektu, a związane bezpośrednio z budową/przebudową instalacji odnawialnego źródła energii, tj. wymiana płytek czy malowanie ścian, są kosztami kwalifikowalnymi.
Pytanie 2.
Proszę o wyjaśnienie, jak przebiega procedura odwołania się od wyniku oceny projektu w sytuacji odrzucenia wniosku?Ocena wniosków złożonych w ramach RPO WSL obejmuje ocenę formalną i ocenę merytoryczną.
W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. Protest należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisemnej informacji o zakończeniu oceny projektu i jej wyniku wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów przyznanych projektowi lub informacji o spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów wyboru projektów, zgodnie z zawartym w informacji pouczeniem (art. 46 ust. 5 ustawy). Szczegółowo procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie procedury odwoławczej dla IZ RPO WSL. Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów, dołączanym każdorazowo do ogłoszeń o konkursach.

Pytanie 1. Czy lokalizacja punktów  świetlnych w  projekcie musi zostać opisana poprzez wskazanie konkretnych numerów działek?W przypadku realizacji projektów polegających na wymianie źródeł światła przedmiot zamówienia może zostać (odnosi się to także do oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu), opisany poprzez wskazanie tytułu prawnego do drogi/ulicy, nazwy ulicy, przy której będzie zlokalizowany przedmiot projektu (wraz z kilometrażem drogi, np.: 0,00 km do 5,00 km), aktualnego stanu (ilości istniejących aktualnie punktów oświetlenia), i wskazanie  ilości wymienionych opraw oświetleniowych.

 

 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś