Przejdź do treści głównej

Realizacja i rozliczanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru zdrowia, w tym zatrudnianie personelu medycznego w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020- szkolenie 24 maja 2018 r.


Pytanie 1. Wiek osoby uczestniczącej w projekcie np. od 25-65 - jak rozumiem wiek osoby uczestniczącej w projekcie do daty urodzenia, czy cały rok do daty osiągnięcia 66 roku życia?Odpowiedź.
Zgodnie z Kodeksem Cywilnym (art.  112) wiek określany jest na podstawie daty urodzenia. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

Wiek uczestników projektów będących osobami fizycznymi liczony jest na podstawie daty urodzenia (numeru PESEL) i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. W tym celu uczestnik projektu okazuje beneficjentowi dokument tożsamości. Na podstawie okazanego dokumentu, beneficjent potwierdza zgodność oświadczenia ze stanem faktycznym. Jeżeli uczestnik projektu nie posiada numeru PESEL wskazuje on w oświadczeniu swój wiek w chwili przystępowania do projektu.

Określenie „do 65 roku życia" oznacza, że wsparciem mogą być objęte osoby poniżej 65 roku życia tj. do dnia ukończenia 65 roku życia (do dnia 65 urodzin).

Jednocześnie ukończenie przez uczestnika 65 lat w trakcie realizacji projektu nie oznacza automatycznie, że wydatki poniesione na jego aktywizację są niekwalifikowalne, gdyż o kwalifikowalności przesądza fakt spełnienia przesłanek decydujących o możliwości objęcia wsparciem w chwili przystąpienia do projektu tj. złożenia deklaracji uczestnictwa. Tym samym osoby, które rozpoczęły udział w projekcie przed ukończeniem 65 roku życia mogą go kontynuować nawet wykraczając czasowo poza rok kalendarzowy, w którym ukończyły 65 rok życia.

Opracowane przez panią Marzenę Pytlarz

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś