Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2018-05-30 [07:00:00] do 2019-01-11 [12:00:00]
Instrument terytorialny
ZIT Subregionu Centralnego
Oś priorytetowa
4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie
4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie:
4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
95,00 %
Budżet naboru [PLN]
68 181 388,24

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu

Informujemy o zmianie Regulaminu naboru, której celem jest uwzględnienie w zapisach regulaminu regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 694) oraz powiązanych zapisów SZOOP RPO WSL. Zmiana dotyczy możliwości wydłużenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, terminu na podpisanie umowy o dofinansowanie.
Data publikacji 22.07.2020 r.

Informujemy, że termin rozstrzygnięcia konkursu uległ zmianie z listopada 2019 r. na grudzień 2019 r. Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.
Data publikacji 25.11.2019 r.

Informujemy, że termin rozstrzygnięcia konkursu uległ zmianie z października 2019 r. na listopad 2019 r. Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.
Data publikacji 30.10.2019 r.

Informujemy, że termin rozstrzygnięcia konkursu uległ zmianie z września 2019 r. na październik 2019 r. Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.
Data publikacji 26.09.2019 r.

Informujemy, że termin rozstrzygnięcia konkursu uległ zmianie z sierpnia 2019 r. na
wrzesień 2019 r. Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.
Data publikacji 29.08.2019 r.


Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1491/53/VI/2019 z dnia 03.07.2019 r. zaktualizował pakiety aplikacyjne o nowe wzory umów/decyzji/porozumienia.
Data publikacji 25.07.2019 r.


Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 619/30/VI/2019 z dnia 27 marca 2019 r. – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych wynikające ze zmian wzorów umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2019-04-01

Uwzględniając prośbę Instytucji Pośredniczącej - ZIT Subregionu Centralnego, nastąpiła zmiana terminu zakończenia naboru z 10.12.2018 r. (do godz. 12:00) na 11.01.2019 r. (do godz. 12:00:00) oraz rozstrzygnięcia naboru z lipca 2019 r. na sierpień 2019 r.
Data publikacji : 29.11.2018 r.

Informujemy, iż w związku z przyjętą uchwałą nr 2492/295/V/2018 w dniu 30 października 2018r. – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych (zmiana treści regulaminu naboru - w rozdziale 8 Umowa o dofinansowanie dokonano aktualizacji zestawienia dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy / porozumienia / decyzji o dofinansowanie, doprecyzowania zapisów w procedurach związanych z zamówieniami oraz aktualizacji aktu prawnego dot. zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy).
Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji : 30.10.2018 r.

Informujemy,Informujemy, że w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1749/275/V/2018 z dnia 31.07.2018 r. nastąpiły zmiany zapisów w dokumentach wchodzących w skład pakietów aplikacyjnych poprzez aktualizację w Instrukcji wypełniania wniosku zapisów dotyczących sposobu wyliczenia wskaźników. W nawiązaniu do tej zmiany doprecyzowano definicję wskaźnika w Regulaminie konkursu. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi. Poniżej w ogłoszeniu dołączono rejestr zmian z dnia 31.07.2018 r.
Ponadto zaktualizowano „Zasady w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - FORMUŁA GRANTOWA” w ślad za aktualizacją wprowadzoną w naborze RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17.
Data publikacji : 07.08.2018 r.

Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1113/259/V/2018 z dnia 22.05.2018r. – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych poprzez wprowadzenie w regulaminach zapisów dotyczących Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji : 25.05.2018 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej , Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

 

Informacje o konkursie

Terminy:

 1. Termin, od którego można składać wnioski – 30.05.2018  (od godziny 7:00:00).
 1. Termin, do którego można składać wnioski - 11.01.2019 (do godziny 12:00:00).
  Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu

   Termin składania wniosków o dofinansowanie nie może ulec skróceniu

 

 1. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu - grudzień 2019, orientacyjny czas trwania oceny projektów 7 miesięcy

 

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej  na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

z wykorzystaniem:

 1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

 

Kto może składać wnioski?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
 3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej).
 4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną.
 5. Szkoły wyższe.
 6. Organizacje pozarządowe.
 7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
 8. Towarzystwa budownictwa społecznego.

Beneficjentem projektu realizowanego w formule grantowej mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.

Ograniczenia możliwości aplikowania w formule projektów „ekologicznych gmin” zawarte zostały w rozdziale 2.1.1 Limity i ograniczenia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu:

 1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
 2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła.
 3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

 

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu (wersja 12.3 przyjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 929/254/V/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.)

 

Finanse

 

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

 

68 181 388,24 PLN[1]

16 205 882,35 EUR[2]

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie [środki UE]:

 

61 004 400,00 PLN[3]

14 500 000,00 EUR

W tym 30% alokacji tj. 18 301 320,00 PLN[4] na projekty realizowane w formule grantowej. IOK zastrzega możliwość przesunięcia alokacji pomiędzy formułą grantową i niegrantową. Zakłada się, że środki niewykorzystane w formule grantowej zostaną wykorzystane na projekty z formuły niegrantowej [lub odwrotnie].

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (%)

 

Nie dotyczy

 

Kwota współfinansowania z budżetu państwa projektów w konkursie  (jeśli dotyczy)

7 176 988,24 PLN

1 705 882,35 EUR[5]

 

Poziom dofinansowania projektu

- środków UE

- środków BP (jeśli dotyczy)

 

Wartość projektu:

[minimalna wartość projektu - jeśli dotyczy/

maksymalna wartość projektu - jeśli dotyczy]

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

 • są projektami rewitalizacyjnymi,
 • nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą,
 • nie są objęte pomocą de minimis,
 • nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013.

Dla projektów realizowanych w formule grantowej maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95% (środków UE).

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych w pozostałych przypadkach na poziomie projektu wynosi 85% (środków UE), bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

W przypadku realizacji projektów „ekologicznych gmin”  (niebędących projektami grantowymi) przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia maksymalna wartość projektu wynosi 7 mln PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie może przekroczyć 50 mln EUR[6].

Nie ustala się minimalnej dopuszczalnej w konkursie wartości projektu.

Wartość środków przeznaczonych na procedurę odwoławczą w konkursie:

10%  całkowitej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie (UE+BP) projektów w konkursie

 

Wartość środków przeznaczonych na mechanizm racjonalnych usprawnień w konkursie:

 Nie dotyczy

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów może ulec zwiększeniu przed rozstrzygnięciem konkursu o ile dostępne są środki w działaniu/ poddziałaniu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Informacje na temat konkursu można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 312, +48 32 77 40 322, +48 32 77 40 323,  +48 32 77 40 324
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: mailto:punktinformacyjny@slaskie.pl
 • w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Regionie

 

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Integralną częścią Ogłoszenia o konkursie jest Regulamin konkursu nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

 

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 28.03.2018, gdzie 1 EUR  =4,2072 PLN. Wartość w PLN na moment rozstrzygnięcia konkursu zostanie określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym nastąpi rozstrzygnięcie, w związku z czym może ulec zmianie.

[2] Jw

[3] Jw.

[4] Jw.

[5] Jw.

[6] Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy te publikowane są w mediach elektronicznych pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html. Informacji należy szukać na stronach Narodowego Banku Polskiego, zgodnie ze ścieżką: Statystyka i sprawozdawczość → Kursy → Archiwalne kursy walut → Kursy średnie miesięczne, na koniec miesiąca, średnie .roczne. Wskazany adres strony może ulec zmianie.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2018-04-27
Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-22


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś