Przejdź do treści głównej

Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia (RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16)


Pytanie 17. Czy w związku z planami podwyższenia minimalnego wynagrodzenia Wnioskodawca może założyć wsparcie w wysokości 2.000,00 zł  12 m-cy?
Czy w ramach finansowego wsparcia pomostowego Wnioskodawca powinien założyć wsparcie w wysokości minimalnego wynagrodzenia powiększone o np. składki pracodawcy?
Odpowiedź, 26.08.2016 r.
Miesięczna kwota wsparcia pomostowego nie może przekroczyć wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
Na dzień dzisiejszy jest to kwota 1.850 zł., jednak w związku z planowaną na 2017 rok podwyżką rzeczonej kwoty do 2 000 zł. istnieje możliwość uwzględnienia kwoty podwyższonej, wymaga ona jednak podania uzasadnienia dokonania takiego wyboru.
Nadmieniam także, że wspomniane kwoty to wartości maksymalne, do których nie należy doliczać żadnych dodatkowych składników (np. składek pracodawcy).

Pytanie 16. Czy w ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego dla uczestników projektu kwalifikowane jest wsparcie w postaci kursów podnoszących kompetencje/kwalifikacje zawodowe w branży w której uczestnik chce rozpocząć  działalność gospodarczą, np. specjalistyczne kursy itp
Odpowiedź, 24.08.2016 r.
Celem wsparcia szkoleniowo-doradczego  jest przyswojenie przez uczestników wiedzy z zakresu prowadzenia, zakładania firmy oraz z zakresu przedsiębiorczości. Wsparcie w postaci kursów podnoszących kwalifikacje/kompetencje zawodowe jest wykluczone.

Pytanie 15. Jaką kwotę należy założyć w budżecie na bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, która zgodnie z regulaminem w maksymalnej kwocie powinna wynosić 6- krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia?Odpowiedź, 24.08.2016 r.
Należy przyjąć - kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszoną do 7 roboczego dnia lutego każdego roku. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłaszane jest przez Prezesa GUS i w 2015 roku wyniosło 3 899,78 zł.
(komunikat:http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2015-r-,273,3.html).
Zatem obecnie maksymalna kwota dofinansowania wynosi 6 x 3 899,78 zł = 23 398,68 zł.

Pytanie 14. Jak należy wycenić pracę oficera dotacyjnego?
Odpowiedź, 24.08.2016 r.
Zgodnie z dokumentacją konkursową kandydat na Oficera dotacyjnego / Oficera musi posiadać adekwatne do specyfiki projektu oraz swoich obowiązków: wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Beneficjent określi w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości minimalne wymagania wobec Oficerów dotacyjnych / Oficerów.
Czas pracy Oficera dotacyjnego / Oficera można oszacować na podstawie Wykazu dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikatora”.
Stawka nie została w nim ujęta, zatem istnieje możliwość odniesienia się do ceny podobnej kategorii kosztowej poprzez uśrednienie dopuszczalnych stawek godzinowych dla specjalistycznego personelu. W oparciu o takie założenia jako uśrednioną stawkę Oficera dotacyjnego / Oficera można przyjąć kwotę nie wyższą niż 100 zł.
Inną metodą jest przyjęcie metody porównania wartości godziny pracy Oficera dotacyjnego / Oficera do kosztu rynkowego godziny przepracowanej na podobnym stanowisku pracownika lub do średniej pensji pracownika organizacji.
Jednocześnie uwzględniając fakt, iż z uwagi na przedmiot sprawy, występują istotne trudności w rzetelnym oszacowaniu ilości wniosków, które mogą wpłynąć w ramach prowadzonej procedury odwoławczej, zasadnym wydaje się takie skonstruowanie treści umowy zawartej z oficerami dotacyjnymi, która nałoży obowiązek dokonywania przez ww. osoby kompleksowej oceny wniosków (tj. wraz z procedurą odwoławczą). Tym samym zapisy umowy winny wskazywać łączną kwotę wynagrodzenia za realizację kompleksowej usługi oceny wniosków (tj. wraz z procedurą odwoławczą), a nie wskazywać kwotę wynagrodzenia za dokonanie pojedynczej oceny wniosku (czy to w ramach pierwszej oceny czy dokonanej w ramach procedury odwoławczej).
Taki sposób postępowania zapewni, że osoby dokonujące oceny będą zobowiązane do przeprowadzenia kompleksowej oceny wniosków celem wyłonienia osób, którym przyznane zostanie wsparcie finansowe w ramach projektu. Ponadto, podczas sporządzania budżetu projektu brak będzie konieczności ustalania kwoty za dokonywanie pojedynczej oceny wniosku gdyż wystarczającym będzie łączne oszacowanie kwoty wynagrodzenia dla poszczególnego oceniającego. Co więcej, takie rozwiązanie będzie elementem motywującym oceniającego do dokonywania rzetelnej oceny wniosku  w ramach pierwszej oceny.

Pytanie 13. Na jakim poziomie we wniosku powinny być założone wskaźniki produktu oraz rezultatu bezpośredniegOdpowiedź, 24.08.2016 r.
Wskaźnik produktu, który określa liczbę osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  należy nieodzownie założyć na poziomie 100%. Jest to konsekwencją szczegółowego kryterium dostępu „czy projektodawca zaplanował do realizacji wszystkie typy wsparcia?” (p. 4.2.14 Regulaminu konkursu).
Wskaźnik rezultatu bezpośredniego, mierzy liczbę osób, które po otrzymaniu środków EFS podjęły działalność gospodarczą oraz pracowników zatrudnionych przez te osoby na podstawie stosunku pracy. Przy szacowaniu wartości tego wskaźnika należy pamiętać, że nie można w nim uwzględniać osób, które zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy od dnia uzyskania wsparcia przez uczestnika projektu.
Wartość wskaźnika należy ustalić indywidualnie w oparciu o przeprowadzoną analizę grupy docelowej, z uwzględnieniem zdiagnozowanych ograniczeń mogących rzutować na trwałość założonej działalności gospodarczej w okresie monitorowania wskaźnika.

Pytanie 12. Czy w przypadku, gdy dany wskaźnik ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych, tj.

 1. liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 2. liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych
  nie dotyczy zaplanowanych w projekcie wsparć, to należy mimo wszystko wybrać wszystkie ww. wskaźniki i przypisać dla nich wartość "0", a w opisie sposobu wpisać, że wskaźnik ten nie dotyczy projektu? Czy też należy w ogóle pominąć te wskaźniki we wniosku?

Odpowiedź, 25.07.2016 r.
Wymienione wskaźniki należy wybrać z listy i przypisać im wartość „0”. Natomiast w opisie powinna znaleźć się informacja, iż będzie on podlegał monitorowaniu, a w sytuacji pojawienia się przesłanek do określenia na poziomie wyższym zostanie przypisana wskaźnikom odpowiednia wartość.

Pytanie 11. Wnioskodawca jest zobowiązany, aby we wniosku o dofinansowanie opisać posiadany potencjał kadrowy. Na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca zatrudnia lub stale współpracuje z osobami, które chce oddelegować / zaangażować do projektu w ramach kadry zarządzającej (finansowanej w ramach kosztów pośrednich). Imiona i nazwiska poszczególnych osób wraz ze skrótowym opisem kompetencji zostaną zawarte w odpowiednim punkcie wniosku. Może się jednak zdarzyć sytuacja, iż osoba wskazana imiennie na dzień rozpoczęcia realizacji projektu nie będzie już współpracowała z Wnioskodawcą lub będzie realizowała obowiązki na rzecz innego projektu. Proszę o informacje jakie są ewentualnie konsekwencje ostatecznego niewydelegowania os. wskazanych na stanowiska w projekcie, wpisanych z imienia i nazwiska? Czy w takiej sytuacji Wnioskodawca może zatrudnić / oddelegować osobę co najmniej z identycznymi kompetencjami jak wskazana we wniosku?
Odpowiedź, 25.07.2016 r.
Jeśli wymieniona we wniosku, w ramach potencjału kadrowego, osoba nie podejmie współpracy przy realizacji projektu Wnioskodawca powinien zapewnić realizację działań przez inną osobę o kwalifikacjach nie niższych niż ta wcześniej wskazana we wniosku.

Pytanie 10. Jakie należy wpisać terminy pomiaru wskaźników rezultatu specyficznych (tj. określonych przez Wnioskodawcę)? Czy należy termin pomiaru dać analogiczny jak dla obligatoryjnych wskaźników rezultatu bezpośredniego (zgodnie z Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 tj. do 4 tygodni od zakończenia udziału)? Czy też można określić własny termin np. w dniu potwierdzenia osiągnięcia danego wskaźnika rezultatu?
Odpowiedź, 25.07.2016 r.
W ramach niniejszego konkursu nie ma możliwości określania wskaźników rezultatu specyficznych. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu pkt 3.3. (STR 38) : „Wskaźniki obligatoryjne w ramach naboru: Projektodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu wskaźnik produktu oraz wskaźnik rezultatu wskazane w tabeli nr 1 pkt 3.1 niniejszego Regulaminu”.

Pytanie 9. Czy w ramach kosztów bezpośrednich można ująć?:

 1. Wynagrodzenie Specjalisty ds. merytorycznych, którego rolą będzie nadzór nad realizowanymi w projekcie szkoleniami i doradztwem przed przyznawaniem dotacji;
 2. Wynagrodzenie Specjalisty ds. monitoringu dotacji (którego rolą będzie monitoring i kontrola założonych działalności gospodarczych, w tym kontrola w zakresie prawidłowości i zgodności z pomocą publiczną);
 3. Zwrot kosztów dojazdu (delegacji służbowych) na monitoring i kontrole założonych działalności gospodarczych.

Czy też koszty te należy przewidzieć w ramach kosztów pośrednich?
Odpowiedź, 25.07.2016 r.
Wynagrodzenie Specjalisty ds. merytorycznych, Wynagrodzenie Specjalisty ds. monitoringu dotacji oraz zwrot kosztów dojazdu (delegacji służbowych) na monitoring i kontrole założonych działalności gospodarczych należy przewidzieć w kosztach pośrednich.

Pytanie 8. Dla jakiego odsetka uczestników projektu uczestniczących we wsparciu szkoleniowo-doradczym przed przyznaniem dotacji należy założyć we wniosku o dofinansowanie dotacje? Czy IOK rekomenduje, aby we wniosku założyć, iż co do zasady dotacje może uzyskać 100% uczestników? Czy jednak należy założyć mniejszy odsetek - jeśli tak to jaki?
Odpowiedź, 25.07.2016 r.
Zgodnie z zapisami regulaminu (str 19.)- „Każdy z uczestników projektu musi mieć zagwarantowaną na poziomie wniosku o dofinansowanie możliwość skorzystania ze wszystkich form wsparcia dopuszczonych w ramach przedmiotowego konkursu.Tym samym należy założyć taką samą liczbę dotacji / wsparcia pomostowego po rozpoczęciu działalności gospodarczej ilu mamy założonych uczestników projektu.”

Pytanie 7. Czy we wniosku o dofinansowanie należy wpisać ile godzin w ramach wsparcia pomostowego będzie przeznaczone na szkolenia, a ile na doradztwo indywidualne? Czy też, w związku z brakiem możliwości oszacowania takiego podziału, można złożyć we wniosku łączną liczbę godzin wsparcia doradczo-szkoleniowego (pomostowego) przypadającą średnio na jednego uczestnika?
Odpowiedź, 25.07.2016 r.
W przypadku wsparcia pomostowego realizowanego w formie usługi szkoleniowo- doradczej na etapie wnioskowania nie ma konieczności dokładnego określania liczby godzin z podziałem na szkolenia oraz doradztwo. Można złożyć we wniosku łączną liczbę godzin wsparcia doradczo-szkoleniowego (pomostowego) przypadającą średnio na jednego uczestnika.

Pytanie 6. Które z poniższych rozwiązań dotyczących sposobu realizacji wsparcia pomostowego w postaci szkoleń i doradztwa jest prawidłowe wg IOK?:

 1. Wsparcie powinno być organizowane przez Realizatorów projektu (Wnioskodawcę / Partnera - zależnie od podziału obowiązków w projekcie);
 2. Uczestnicy projektu powinni korzystać z takich usług u podmiotów zewnętrznych;
 3. Dopuszczalne są obydwie formy realizacji wsparcia.

Odpowiedź, 25.07.2016 r.
Wsparcie pomostowe w postaci szkoleń i doradztwa może być organizowane przez Realizatorów projektu - Wnioskodawcę / Partnera lub zlecane jako usługa podmiotom zewnętrznym. Należy jednak pamiętać, że wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu nie powinna przekraczać 30% wartości projektu chyba, że jest to uzasadnione specyfiką projektu i zostało wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu, zatwierdzonym przez IOK.

Pytanie 5. Czy w ramach kosztów bezpośrednich można ująć?:

 1. Wynagrodzenie członków komisji rekrutacyjnej - ekspertów w zakresie przedsiębiorczości, których rolą będzie ocena merytoryczna Formularzy Rekrutacyjnych pod kątem planowanej działalności gospodarczej
 2. Wynagrodzenie doradcy zawodowego, którego rolą będzie analiza predyspozycji kandydatów do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (tj. przed przyjęciem do projektu - na etapie rekrutacji)
 3. Wynagrodzenie doradcy zawodowego, którego rolą będzie opracowanie planu wsparcia doradczo-szkoleniowego dla każdego uczestnika projektu przed rozpoczęciem wsparcia doradczo-szkoleniowego (czyli bezpośrednio po podpisaniu z uczestnikiem umowy)

Czy też część lub wszystkie ww. koszty należy przewidzieć w ramach kosztów pośrednich?
Odpowiedź, 25.07.2016 r.
Definicja kosztów zawarta w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego obejmuje wszystkie koszty administracyjne związane z obsługą projektu.
Koszty pośrednie obejmują m.in. koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie i obsługę projektu. W praktyce dotyczy to czynności takich jak np.:
- koordynowanie projektu,
- rozliczanie, w tym monitorowanie,
-
organizacja wsparcia w ramach projektu, w tym organizacja szkoleń i doradztwa (ale nie prowadzenie szkoleń i doradztwa),
- prowadzenie rekrutacji w ramach projektu, w szczególności wyszukiwanie i informowanie uczestników projektu i prowadzenie spotkań informacyjnych o projekcie oraz koszt ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach, na plakatach i ulotkach (ale nie koszt personelu udzielającego wsparcia i identyfikującego potrzeby grupy docelowej przy rekrutacji np. psychologa czy doradcy zawodowego).

Zatem, wynagrodzenie komisji rekrutacyjnej - ekspertów w zakresie przedsiębiorczości oceniających merytorycznie Formularze Rekrutacyjne pod kątem planowanej działalności gospodarczej czy doradcy zawodowego analizującego predyspozycje kandydatów do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej czy opracowującego plan wsparcia doradczo-szkoleniowego dla każdego uczestnika projektu przed rozpoczęciem wsparcia doradczo-szkoleniowego jako, koszty personelu udzielającego wsparcia należy przewidzieć w kosztach bezpośrednich.
Jednocześnie pragnę podkreślić, że wsparcie szkoleniowo doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej kierowane jest do wszystkich osób, z zastrzeżeniem, że będzie adekwatne do indywidualnych potrzeb konkretnej osoby, profesjonalnie zdiagnozowanych na etapie obligatoryjnej, rekrutacyjnej rozmowy z doradcą zawodowym (załącznik nr 10 do regulaminu konkursu).

Pytanie 4. Czy wsparcie pomostowe dla beneficjentów stanowić będzie pomoc de minimis?
Odpowiedź, 25.07.2016 r.
Wsparcie EFS po założeniu działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis dla uczestnika/przedsiębiorcy
.
Pomocą de minimis objęte jest wsparcie na: założenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe, zarówno szkoleniowo - doradcze, jak i finansowe.

Pytanie 3. Czy przy realizacji projektów partnerskich wymagane jest przydzielenie wszystkich wskaźników zarówno wnioskodawcy jak i partnerowi?
Odpowiedź, 25.07.2016 r.
W kwestii projektów partnerskich konieczne jest przydzielenie wskaźnika partnerowi projektu zgodnie z następującym zapisem instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie: Udział partnera w realizacji projektu nie może mieć charakteru symbolicznego, nieznacznego czy pozornego.
Każdy z podmiotów musi mieć przyporządkowane faktyczne zadania, wydatki i wskaźniki adekwatne do wartości merytorycznej projektu.
Powyższe będzie weryfikowane na ocenie merytorycznej na podstawie kryterium zasadności nawiązania partnerstwa w projekcie.

Pytanie 2. Czy podczas przeprowadzania analizy oczekiwań/potrzeb/barier można posiłkować się danymi z terenu woj. śląskiego uzyskanymi podczas realizacji projektów w poprzedniej perspektywie finansowej –PO KL?
Odpowiedź, 25.07.2016 r.
Oczekiwania/potrzeby/bariery powinny zostać skonkretyzowane. Źródłem informacji dla Wnioskodawcy powinno być badanie własne, przeprowadzone w odniesieniu do terenu na jakim realizowany ma być projekt - najlepiej w odniesieniu do konkretnych powiatów.
Województwo śląskie ma swoją specyfikę – tzn. inne problemy występują na lokalnych rynkach pracy w powiatach północnych województwa, a inne w powiatach południowych).
Takie badanie może zostać również przeprowadzone z Instytucjami funkcjonującymi na rzecz szeroko pojętej aktywizacji lokalnego rynku pracy (np. przedstawiciele PUP – doradcy zawodowi).
Niewłaściwym jest bazowanie na informacjach, które wypływają z realizacji projektów realizowanych przez Wnioskodawców w poprzedniej perspektywie finansowej. Sytuacja na rynku pracy jest bardzo dynamiczna i niezasadnym jest bazowanie na informacjach pozyskanych z projektów miękkich realizowanych w PO KL.

Pytanie 1. Czy wkład własny w projekcie może być zapewniony na poziomie finansowego wsparcia pomostowego, np. kwota o wartości łącznej sumy obowiązkowej składki ZUS od działalności gospodarczej i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców - jako wkład własny prywatny, wniesiony przez Uczestnika projektu?
Wielkości składek na dzień dzisiejszy:
176,33 zł - ZUS
288,95 zł - zdrowotne
SUMA: 465,28 zł

Odpowiedź, 25.07.2016 r.
Zgodnie z punktem 6.21 regulaminu konkursu, wkład własny może być wniesiony przez osoby biorące udział w projekcie w pozycji dotyczącej finansowego wsparcia pomostowego pod warunkiem, że:1) jego wniesienie nie ogranicza udziału w projekcie;2) jego wysokość jest symboliczna i nie stanowi istotnej bariery uczestnictwa w projekcie;3) informacja o wniesieniu wkładu przez osoby biorące udział w projekcie znajduje się we wniosku o dofinansowanie.
Zgodnie z punktem 2.2 regulaminu, „w celu zapewnienia większej trwałości udzielanego wsparcia IP RPO może zobowiązać uczestnika projektu do zapewnienia części środków własnych na założenie przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu wsparcia z EFS”. Należy pamiętać, że głównym celem odnośnego zobowiązania powinno być zwiększenie prawdopodobieństwa prowadzenia działalności gospodarczej powyżej obowiązkowego roku, a nie zastąpienie wkładu własnego beneficjenta wkładem prywatnym osób uczestniczących w projekcie.
Ponadto, zgodnie z podrozdziałem 6.2 pkt 3 lit. h wytycznych właściwych w zakresie kwalifikowania wydatków, każdy wydatek musi być należycie udokumentowany. W umowie o dofinansowanie pomostowe powinien znaleźć się zapis, zgodnie z którym dofinansowanie to nie może być przeznaczone na wskazane w pytaniu składki. Ponadto, umowa powinna zawierać zapis zobowiązujący osobę biorącą udział w projekcie do opłacenia ww. składek z własnych środków i przedłożenia beneficjentowi dokumentów, które to poświadczają.
W kontekście wskazanej w pytaniu wysokości wkładu, stanowiącej ponad 25% maksymalnej dopuszczalnej w konkursie miesięcznej kwoty wsparcia pomostowego, zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy spełniony jest ww. warunek symboliczności i braku istotnej bariery uczestnictwa w projekcie.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś