Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Najczęściej popełniane błędy w zamówieniach oraz korekty finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, szkolenia- Katowice, 23.04.2018 r., 17 maja 2018 r., 22 czerwca 2018 r.


Pytanie 13. Czy występują 3 tożsamości w przypadku zamówienia dot. usługi cateringowej, która będzie realizowana na terenie całego województwa, w czasie 1 roku? Czy wstępuje tu tożsamość czasowa (usługa realizowana na przestrzeni 1 roku, nieznane są dokładne terminy początku realizacji)? Czy istnieje tożsamość podmiotowa, czy istnieje wykonawca, który może wykonać usługę cateringową na terenie różnych lokalizacji na terenie całego województwa?

Odpowiedź, 22.06.2018 r.
Co do zasady jeśli catering ten dotyczy jednego projektu współfinansowanego w ramach RPO WSL to mamy do czynienia z jednym postępowaniem.

Niezależnie od tego zamawiający może podzielić jedno zamówienie na części - tak aby poszczególne części odzwierciedlały miejsce dostaw cateringu i czas ich dostawy.

Jeśli zamawiający nie zna wszystkich lokalizacji i terminów dostaw, nic nie stoi na przeszkodzie podzielenia zamówienia na części w taki sposób, iż każda z części stanowić będzie osobne postępowanie (szacunkowa wartość tego zamówienia będzie jednak liczona łączne i każde z tych postępowań będzie musiało być przeprowadzone w właściwej procedurze, np. zasada konkurencyjności).

Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

Pytanie 12. Czy szacowanie wartości zamówienia musi być zrobione w każdym przypadku? Czy tylko dla planowanych zakupów 20-50 tys.? Zgodnie z ostatnimi wyjaśnieniami , szacowanie nie powinno być działaniem samym w sobie , "dla zasady", jednak informacje w tej kwestii są rozbieżne.

Odpowiedź, 22.06.2018 r.
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 umieściły obowiązek dokonania szacowania wartości zamówienia w pkt 11 działu 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów. Cytowane przepisy dotyczą wszystkich zamówień w projekcie.
Wskazane Wytyczne definiują także, w pkt 3.1.jj), zamówienie jako: umowę odpłatną, zawartą zgodnie z warunkami wynikającymi z Pzp, albo z umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w projekcie realizowanym w ramach PO.

Zamówienia zdefiniowane są więc jako wszystkie zamówienia w projekcie – niezależnie od kwoty.

Wnioskować należy, iż szacowanie wartości zamówienia winno być wykonywane dla wszystkich zamówień w projekcie – niezależnie od ich wartości.

Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

Pytanie 11. Czy można kupić instrumenty muzyczne na podstawie art. 4 D ust 1 pkt 2 ust. PZP.

Odpowiedź, 22.06.2018 r.
Instytucja Zarządzająca nie zna przypadku w którym zamawiający skorzystałby z wyłączenia określonego w art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Literalna interpretacja tych przepisów wskazuje, iż nie można zakupić instrumentów muzycznych na tej podstawie, gdyż zakup ten służy wyposażeniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności.

Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

Pytanie 11. Gdy nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia, a jedynie na etapie pytań dopuszczamy jakieś zmiany (tzn. że zaoferowanie przedmiotu wg. "starych" zapisów jak i "nowych" jest prawidłowe)- czy trzeba i jeśli tak, to jak nanieść na ogłoszenie o zamówieniu w postaci zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

Odpowiedź, 22.06.2018 r.
Zgodnie z art. 38 ust 4a ustawy Pzp: Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający:

1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Z doświadczenia Instytucji Zarządzającej wynika, iż odpowiedzi na pytania wykonawców co do spełniania przez nich warunków udziału w postępowaniu, bardzo często prowadzą do zmiany samych warunków. Należy mieć na uwadze, iż nawet interpretacja, doprecyzowanie, uszczegółowienie, konkretnych zapisów ogłoszenia może być traktowana jako zmiana.

Należy także pamiętać, iż pytanie wykonawcy spowodowane jest prawdopodobnie jego niepewnością co do treści ogłoszenia. Często wynika to z mało precyzyjnego opisu np. warunków udziału w postępowaniu. 
Jeśli natomiast odpowiedź spowodowała zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu to zgodnie z powyższym przepisem zamawiający musi zmienić ogłoszenie.

Przypominam również o obowiązku wydłużenia terminu składania ofert. Zgodnie z art. 12a ustawy Pzp: W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne.

2.
Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach (…).

Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

Pytanie 10. Gdy parametry techniczne są kryterium pozacenowym, a jest ich bardzo dużo (kilkanaście) czy w ogłoszeniu o zamówieniu lepiej ich wpisać tyle ile się da, a dodać info, że wszystkie są w SIWZ? Czy w ogóle nie wymieniać, żeby nie doszło do nieporozumienia i przedstawić samą informację o SIWZ, a tu wpisać tylko ogólne parametry techniczne i podać ilość procent?

Pytanie 9. W przypadku gdy wszystkie parametry techniczne nie mieszczą się w ogłoszeniu o zamówieniu to lepiej zamieścić tyle ile się zmieści i dopisać, że reszta parametrów jest w SIWZ str…? Czy lepiej wskazać, że kryterium oceny są parametry techniczne np. 30% i zostały opisane w SIWZ str...?

Odpowiedź, 22.06.2018 r.
Zgodnie z art. 41 pkt 9 ogłoszenie musi zawierać: kryteria oceny ofert i ich znaczenie. Z kolei SIWZ, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 13, musi zawierać: opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego. 

Analiza tych przepisów prowadzi do wniosku, że ogłoszenie dopuszcza podanie „niepełnych” informacji o kryteriach oceny ofert, np. „cena 60%”, „parametry techniczne 30%”, „doświadczenie kierownika budowy 10%”.  Natomiast cały opis kryteriów znaleźć się musi w SIWZ.

Jeśli występuje kilkanaście parametrów technicznych to prawidłowym działaniem jest podanie w ogłoszeniu np. „parametry techniczne 30%”, a w SIWZ zamieszczenie szczegółowego opisu tych kilkunastu parametrów, które łącznie stanowić będą 30% kryteriów.

Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

Pytanie 8. Nie stosuje się korekt na wymóg "budynku użyteczności publicznej" w przypadku projektu. Czym różni się projektowanie siedziby np. urzędu miasta od projektu komercyjnego biurowca?
Odpowiedź, 17.05.2018 r.
Co do zasady Instytucja Zarządzająca nie stwierdza nieprawidłowości w przypadku użycia w warunku udziału w postępowaniu zwrotu „budynki użyteczności publicznej” jeśli postępowanie to dotyczy wykonania projektu budowlanego. Podejście to wynika z faktu, iż projektanci winni posiadać szczegółową wiedzę jakimi specyficznymi regulacjami prawnymi objęty jest projekt nowopowstającego budynku użyteczności publicznej.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie definiuje budynek użyteczności publicznej jako: budynku użyteczności publicznej — rozumie się przez to budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny. 

W związku z powyższym komercyjny biurowiec traktowany jest tak samo jak siedziba urzędu miasta.

Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

Pytanie 7. Korekty w zamówieniach, w których zamawiający zastosuje kryterium oceny ofert. Cena o wadze przekraczającej 60%.
Odpowiedź, 17.05.2018 r.
Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3.  

Zastosowanie powyższych proporcji – oczywiście w wyżej opisanych przypadkach – jest ustawowym obowiązkiem, który ma na celu wyeliminowanie negatywnej sytuacji, w której o udzielaniu zamówienia decyduje jedynie cena. Naruszenia cytowanego przepisu może stanowić nieprawidłowość – a co za tym idzie nałożenie korekty finansowanej. Instytucja Zarządzająca przeprowadza każdorazowo indywidualną analizę, w której bada potencjalny oraz faktyczny wpływ uchybienia na wyniki postępowania.

Powyższe dotyczy tylko postępowań udzielanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które regulują udzielanie zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności wymóg taki nie istnieje. W pkt. 6.5.2.9.e) wprost wskazano, iż: cena może być jedynym kryterium oceny ofert. Poza wymaganiami dotyczącymi ceny wskazane jest stosowanie jako kryterium oceny ofert innych wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, takich jak np. jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia, koszty eksploatacji oraz organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia.

Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

Pytanie 6. Okres ważności szacowania dla zasady konkurencyjności tzn. ile maks. przed upublicznieniem powinno mieć miejsce? 
Odpowiedź, 17.05.2018 r.
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które regulują udzielanie zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności, nie określają terminów ważności szacowania wartości zamówienia. Tak więc każde szacowanie wartości zamówienia, niezależnie kiedy przeprowadzone wypełnia obowiązek opisany w pkt. 6.5.11 przytoczonych Wytycznych. Instytucja Zdarzająca zwraca jednakże uwagę, iż szacowanie wartości zamówienia dokonywane jest w celu ustalenia jakie procedury należ zastosować przy wyborze wykonawcy. Posługiwanie się szacowaniem rażąco błędnym, gdyż wykonanym wiele lat wcześniej, może wpływać negatywnie na konkurencyjność i przejrzystość postępowania.

Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

Pytanie 5. Czy w przetargu nieograniczonym, gdzie wpłynęły 2 oferty i jeden wykonawca złożył oświadczenie o grupie kapitałowej, a drugi nie, a oferta 1 była najkorzystniejsza, to czy należy wezwać 2 wykonawcę o złożenie tego oświadczenia na podstawie art. 26 ust.3?
Odpowiedź, 17.05.2018 r.
Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP należy wezwać wszystkich wykonawców o uzupełnienie oświadczenia o grupie kapitałowej. Instytucja Zarządzająca do tej pory nie identyfikowała takich uchybień.

Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

Pytanie 4. Jeżeli postępowanie obarczone jest wadą np. rozbieżności w opisie kryterium - na jakiej podstawie należy unieważnić postępowanie, skoro przy wadzie postępowania przepisy PZP odnoszą się do niemożności zawarcia umowy niepodlegającej unieważnieniu.
Odpowiedź, 17.05.2018 r.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,
2. w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu,
3. w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta,
4. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
5. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
6. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
7. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Powyższy przepis określa możliwe okoliczności unieważniania postępowania. W opinii Instytucji Zarządzającej pkt 7 stanowiący o wystąpieniu wady w postępowaniu uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy, odnosi się do wszystkich sytuacji które mogły mieć negatywny wpływ na wynik postępowania. Rozbieżności w opisie kryteriów oceny ofert mogą być więc przesłanką do unieważnienia postępowania. Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w doktrynie: „Należy uznać, że wszystkie wymienione w art. 146 ust. 1 przypadku naruszeń ustawy odnoszące się do prowadzenia postępowania są wadą w rozumieniu art. 93 ust. 1 pkt 7, a więc taką, która skutkuje koniecznością unieważnienia postępowania. Nie można jednak przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 ograniczyć tylko do tych naruszeń. Doprowadzić do unieważnienia umowy można także w wyniku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania (art. 146 ust. 6). Trudno zatem nie zgodzić się ze stanowiskiem W. Dzierżanowskiego (w Stachowiak, komentarz, s. 439), że wszelkie wady, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania, o ile nie dadzą się usunąć, będą przesłanką unieważniania postępowania” (Jerzy Pieróg, Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz, Wydanie 1, str. 376-377).

Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

Pytanie 3. Jeżeli nie wpłynęła żadna oferta na dostawę. Co dalej. Czy można iść i kupić po prostu. Czy trzeba ogłosić następne postępowanie?

Odpowiedź, 23.04.2018 r.
W sytuacji, gdy w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, bądź ograniczonego, nie wpłynęła żadna, niepodlegająca odrzuceniu oferta, Zamawiający, na podst. art. 67 ust. 1 pkt 4 , jest uprawniony do udzielenia zamówienia z wolnej ręki: „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”.

Analogicznie, w sytuacji, gdy w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zasady konkurencyjności nie wpłynęła żadna, niepodlegająca odrzuceniu oferta, Zamawiający, na podst. sekcji 6.5 pkt 8 lit. a, jest uprawniony do udzielenia zamówienia w trybie niekonkurencyjnym: „Możliwe jest niestosowanie procedur określonych w niniejszym podrozdziale przy udzielaniu zamówień w następujących przypadkach: w wyniku przeprowadzenia procedury określonej w sekcji 6.5.2 nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”.

Zgodnie z treścią przypisu nr 36: „Określone w podrozdziale 6.5 pkt 8 i 9 przesłanki umożliwiające niestosowanie procedur należy interpretować biorąc pod uwagę wykładnię odpowiednich przepisów Pzp, tj. art. 62 i art. 67, umożliwiających zastosowanie trybu niekonkurencyjnego po spełnieniu określonych warunków”.

Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

Pytanie 2. Okres gwarancji (nawiązując do wypowiedzi): Czyli okres gwarancji 40%, cena 60% nie może być? Czyli lepiej np. 70% cena, okres gwarancji 30%.

Odpowiedź, 23.04.2018 r.
Na wstępie należy wskazać, że kryteria oceny ofert stanowią podstawowe narzędzie oceny ofert. Wobec czego, Zamawiający przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia, powinien w sposób szczególny zastanowić się, jakie kryteria oceny ofert pozwolą uzyskać mu najkorzystniejszą ofertę. Należy wskazać, że celem stosowania kryteriów pozacenowych jest zagwarantowanie wyboru oferty optymalnej, stanowiącej balans pomiędzy aspektami ekonomicznymi, jakościowymi, czy np. społecznymi. Dlatego, też jedynie formalne wypełnianie nakazu stosowania kryteriów pozacenowych, nie jest działaniem właściwym. Bowiem, działanie takie może prowadzić do sytuacji, w których oferta wybraną na podstawie ustanowionych kryteriów oceny ofert nie będzie faktycznie najkorzystniejsza ze złożonych ofert.

Przykład – postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy

Kryteria:
1. a)           cena 60%,cena całkowita oferty brutto[K1]: 60 pkt. Gdzie K1 – kryterium cena, Cn – najniższa cena całkowita brutto, Cb – cena oferty badanej
b) gwarancja 40% okres gwarancji na wykonane roboty [K2]: 40 pkt, przy czym wykonawca może udzielić gwarancji na wykonane roboty na okres: 36, 48 , 60 lub 72 miesiące (lub więcej) – a okres ten powinien zostać wskazany w formularzu oferty – załącznik 1 do SIWZ (z tym zastrzeżeniem, że okres gwarancji na oprawy oświetleniowe zewnętrzne wynosi 60 miesięcy). Ilość punktów w tym kryterium przyznana zostanie według poniższej formuły: 36 miesięcy – 10 pkt, 48 miesięcy – 20 pkt, 60 miesięcy – 30 pkt, 72 miesiące (lub więcej) – 40 pkt.W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający uzyskał 2 oferty:

oferta X
- cena brutto 100.000,00 zł brutto
- okres gwarancji 36 miesięcy
PUNKTACJA OFERTY: (100.000/100.000) x 60 = 60 pkt + 10 pkt (gwarancja) = 70 pkt

oferta Y
- cena brutto 150.000,00 zł brutto
- okres gwarancji 72 miesiące
PUNKTACJA OFERTY: (100.000/150.000) x 60 = 40 pkt + 40 pkt (gwarancja) = 80 pkt

Wnioski: Oceniając oferty X i Y na podstawie kryteriów cena 60 % oraz gwarancja 40 %, Zamawiający zostałby zobligowany do wybrania oferty Y. Można, więc przyjąć, że 72 miesięczna gwarancja w omawianym przypadku „kosztowałaby” Zamawiającego aż 50.000,00 zł.Mając na uwadze powyższe rozważania, stosowanie kryteriów oceny ofert cena 60 % oraz gwarancja 40 %, jest rozwiązaniem wysoce ryzykownym dla Zamawiającego. Wobec czego, przy ustaleniu kryterium cenowego o wadze 60 %, Zamawiający powinien dokładnie przeanalizować, jakie inne kryteria może zastosować w prowadzonym postępowaniu. Przykładowo, przy postępowaniu na roboty budowlane można zastosować następujące kryteria oceny ofert: cena/ koszt, gwarancja, termin realizacji, doświadczenie personelu wykonawcy, warunki płatności. Tak określone kryteria oceny ofert powalają zminimalizować ryzyko wystąpienia sytuacji, w której jedno, pozacenowe kryterium obliguje Zamawiającego do wyboru oferty niekorzystnej ekonomicznie.

Następnie, należy wskazać, że norma prawna wyrażona w art. 91 ust. 2a ustawy PZP, nie stanowi bezwzględnego zakazu stosowania kryterium cenowego o wadze przekraczającej 60 %: „Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować, jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3.”Podsumowując, Zamawiający przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia powinien dochować należytej staranności przy określaniu kryteriów oceny ofert. Indywidualne podejście do każdego przedmiotu zamówienia, poprzedzone dokładną analizą jego cech specyficznych oraz uwarunkowań rynkowych, powinno zagwarantować określenie kryteriów adekwatnych do potrzeb prowadzonego postępowania.

Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

Pytanie 1. Jakie można jeszcze zastosować kryteria oceny ofert przy robotach budowlanych oprócz ceny i okresu gwarancji?
Odpowiedź, 23.04.2018 r.
Najczęściej stosowanymi kryteriami pozacenowymi są: - termin realizacji, - długość gwarancji, - płatności (warunki, terminy itp.), - jakość / funkcjonalność / parametry techniczne, - wiedza / doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia.

Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś