Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Realizacja i rozliczanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - szkolenie 16.07.2020 r.


Pytanie 1. Instytucja realizuje projekt 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej RPO WSL. W związku z pandemią nie mogły się odbyć zajęcia dla dzieci, co w takiej sytuacji należy zrobić? Jeżeli projekt zostanie przedłużony, to od września będą już inni uczestnicy projektu, przykładowo brak uczniów z określonymi we WND deficytami, inna ilość dzieci w kolejnej grupie przedszkolnej. Może to też mieć wpływ na opisane zakupy we wniosku (określony uczestnik - określone zakupy) itp. Kolejna wątpliwość - jeżeli nie odbywały się zajęcia merytoryczne, to co z personelem projektu i kosztami z tym związanymi oraz kosztami pośrednimi ? Proszę o ustosunkowanie się do wyżej opisanej sytuacji; jak należy postąpić?

Odpowiedź.

Zaleca się wystąpienie do Instytucji Zarządzającej o indywidualną ocenę kwalifikowalności i zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie w związku z wystąpieniem siły wyższej.

W wystąpieniu sugerujemy zamieścić:

- Opis sytuacji związanej z zatrudnianiem personelu podczas zawieszenia zajęć merytorycznych z prośbą o ocenę kwalifikowalności, możliwość taką dają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązujące od 09.2019 r., rozdział IV, pkt 13, gdzie napisano iż: IZ PO zapewnia, aby każdy zainteresowany podmiot mógł zwrócić się pisemnie z prośbą o dokonanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych dla konkretnego stanu faktycznego.

- Powołanie się na siłę wyższą tj. wdrażanie projektu w okresie pandemii COVID-19, co spowodowało określone skutki dla przebiegu zadań i realizacji budżetu.

Polecam pomocne opracowanie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego z 6 lipca br. Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Zbiór wyjaśnień wybranych przepisów, gdzie napisano m.in.: Skutki oraz wpływ wystąpienia COVID-19 przejawiają się w wielu aspektach dotyczących zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio podmiotów ubiegających się o dofinansowanie, beneficjentów projektów oraz instytucji programowych. Ponieważ w związku z wprowadzeniem szczególnych obostrzeń i ograniczeń w funkcjonowaniu poszczególnych sfer życia społecznego skutki wystąpienia COVID-19, w szczególności gospodarcze i społeczne, mogły przełożyć się na sytuację również tych podmiotów, które nie zostały bezpośrednio dotknięte samą chorobą, ale odczuły dotkliwe konsekwencje jej wystąpienia. Ministerstwo tłumaczy, iż „każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny właściwej Instytucji Zarządzającej, która ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację zarządzanego przez siebie programu operacyjnego.”Więcej wyjaśnień można przeczytać na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fe-koronawirus/ustawa-z-dnia-3-kwietnia-2020-r-o-szczegolnych-rozwiazaniach-wspierajacych-realizacje-programow-operacyjnych-w-zwiazku-z-wystapieniem-covid-19-w-2020-r-zbior-wyjasnien-wybranych-przepisow/ 

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że IZ wyrazi zgodę na wprowadzenie stosownych zmian we wniosku o dofinansowanie związanych ze zmianami w strukturze i potrzebach grupy docelowej. Również jest szansa na zakwalifikowanie wydatków na personel merytoryczny w okresie postoju, jeśli nie było innych źródeł finansowania wynagrodzeń a utrzymanie kadry było niezbędne dla uzyskania celu po ponownym uruchomieniu przedszkoli.

Jeżeli Beneficjent skorzystał z pakietu ustaw tzw. Tarczy antykryzysowej, wówczas przy składnym wniosku o płatność powinien ujawnić, z jakiej formy skorzystał oraz wskazać, które wydatki we wniosku zostały pomniejszone z uwagi na zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS, aby nie wystąpiło podwójne finansowanie.

Korzystne dla Beneficjenta rozwiązane sugeruje zapis Specustawy funduszowej, gdzie zawarto poniższy artykuł:

Art. 6.[Możliwość uznania za kwalifikowalne wydatków na niezrealizowane cele]1. W przypadku gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwa okazała się realizacja celu, na który został poniesiony wydatek, wydatkowane środki w projekcie mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowalne, jeżeli beneficjent wykaże, że z dochowaniem należytej staranności i w odpowiednim czasie podejmował niezbędne działania służące ich odzyskaniu, albo że ich odzyskanie nie było możliwe.

Ponadto polecam zapoznanie się z odpowiedziami Departamentu EFS na pytania beneficjentów związane z realizacją projektów w okresie pandemii. Poruszono w nich podobne tematy: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_dotyczace_realizacji_projektow_efs_w_czasie_stanu_epidemii_31032020

Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś