Przejdź do treści głównej

Prowadzenie ewidencji księgowej dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego/Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - szkolenie 26 czerwca 2017 r.


Pytanie 9. Czy VAT od inwestycji wodociągowej można odliczyć stosunkiem proporcji sprzedaży wody opodatkowanej do sprzedaży niepodlegającej podatkowi VAT?
Odpowiedź, 10.07.2017 r.
W przypadku gdy inwestycja wodociągowa będzie wykorzystywana zarówno do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (sprzedaż wody na rzecz mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego [dalej: JST] oraz firm działających na jej terenie) oraz do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (dostawa wody do budynków użyteczności publicznej takich jak urząd gminy, budynki jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych) przy odliczaniu podatku VAT naliczonego przy budowie tej infrastruktury należy zastosować tzw. prewspółczynnik.

Prewspółczynnik obliczony jako stosunek wartości (ew. ilości) wody sprzedanej na rzecz mieszkańców JST oraz firm działających na jej terytorium do wartości (ew. ilości) całej wody dostarczonej przez JST (tj. wartości/ilości wody sprzedanej na rzecz mieszkańców powiększonej o wartość/ilość wody zużytej na cele własne JST) to prewspółczynnik obliczony tzw. metodą alternatywną, opartą na przepisach art. 86 ust. 2c ustawy o VAT. Na chwilę obecną Minister Rozwoju i Finansów stoi na stanowisku, zgodnie z którym odliczenie podatku VAT naliczonego przy budowie infrastruktury wodociągowej należy stosować prewspółczynnik obliczony zgodnie ze wzorami wskazanymi w rozporządzeniu MF z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz.U. z 2015 r., poz. 2193). Oznacza to, że zastosowanie prewspółczynnika obliczonego wg wskazanej w pytaniu metody alternatywnej może zostać zakwestionowane przez organy podatkowe.

Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską 

Pytanie 8. Kwalifikowalność składek ZUS i zaliczki PIT zapłaconych terminowo, ale po zakończeniu projektu w świetle wyroku NSA z 20.11.2014 II GSK 1107/13.
Odpowiedź, 10.07.2017 r.
Wyrok NSA z 20 listopada 2014 r., sygn. akt II GSK 1107/13, dotyczy wykładni art. 251 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem, wykorzystanie dotacji następuje w szczególności przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona, albo, w przypadku gdy odrębne przepisy stanowią o sposobie udzielenia i rozliczenia dotacji, wykorzystanie następuje przez realizację celów wskazanych w tych przepisach.

Zdaniem NSA wykorzystanie dotacji nie polega tylko na uiszczeniu zapłaty za fakturę. NSA stanął na stanowisku, zgodnie z którym w przypadku terminowego zrealizowania zadania publicznego, na które udzielona była dotacja i zaciągnięcia w tym terminie zobowiązania do zapłaty za usługi wykonane w trakcie realizacji zadania, uznaje się, że dotacja została wykorzystana w terminie. W świetle przywołanego wyroku, składki ZUS i zaliczki na PIT zapłacone terminowo, ale po zakończeniu okresu kwalifikowalności projektu, stanowią koszty kwalifikowalne projektu.

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w Wytycznych horyzontalnych. Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z rozdziałem 6.1. Wytycznych horyzontalnych (punkt 11), w przypadku projektów współfinansowanych z EFS, a w przypadku EFRR i FS, o ile tak wynika z wytycznych programowych bądź regulaminu konkursu czy też z dokumentacji dotyczącej projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym, a także w przypadku projektów finansowanych ze środków pomocy technicznej, możliwe jest ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności wydatków określonym w umowie o dofinansowanie pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do okresu realizacji projektu, zostaną poniesione do 31 grudnia 2023 r. oraz zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową. W takim przypadku wydatki te mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile spełniają pozostałe warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych. Wytyczne horyzontalne jako przykład wydatków ponoszonych w oparciu o przedmiotowe postanowienie wskazują składki odprowadzane przez beneficjenta-pracodawcę na ZUS z tytułu wynagrodzeń współfinansowanych na końcowym etapie realizacji projektu.

Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską 

Pytanie 7. Czy jednostka organizacyjna gminy i gmina do tego samego projektu muszą stosować ten sam kod lub wspólną analitykę?
Odpowiedź, 10.07.2017 r.
Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych ciąży na beneficjencie dofinansowania. Odrębna, dokonana w prawidłowy sposób ewidencja ma być gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowalnych. Celem prowadzenia odrębnej ewidencji wydatków współfinansowanych ze środków unijnych jest:

wyodrębnienie zdarzeń gospodarczych związanych z otrzymaniem dotacji oraz wydatkowaniem pochodzących z niej środków,
- identyfikacja poszczególnych operacji związanych z projektem, 
sporządzanie sprawozdań, 
przeprowadzenie kontroli wykorzystania tych środków,
- uzyskanie informacji o ewentualnym, wygenerowanym przez projekt dochodzie.

Przepisy nie narzucają beneficjentom określonego sposobu wyodrębnienia ewidencji księgowej projektu. Beneficjent ma zatem dowolność w wyborze sposobu wyodrębnienia ewidencji księgowej projektu, pamiętając jedynie o celach jej prowadzenia.

Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską 

Pytanie 6. Jakie dochody powinny być wskazane we wniosku o płatność? Dotyczy jednostek samorządowych.
Odpowiedź, 10.07.2017 r.
Na podstawie art. 65 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., we wniosku o płatność należy wskazać dochody uzyskane w ramach realizowanego projektu od złożenia poprzedniego wniosku o płatność.

Dotyczy to dochodu, który nie został uwzględniony w momencie podpisania umowy o dofinansowanie projektu, i który powinien pomniejszyć wydatki kwalifikowalne we wniosku o płatność, zgodnie z w/w rozporządzeniem. Dochód to pojęcie wykorzystane w rozporządzeniu, w praktyce jednak trzeba mieć na względzie, że wskazywane przez Beneficjenta we wniosku o płatność kwoty powinny uwzględniać wszelkie przychody, które zostaną wygenerowane w trakcie realizacji projektu. Przykładowo mogą być to przychody uzyskane w związku z przygotowaniem terenu pod inwestycję, w tym np. dochód ze sprzedaży złomu uzyskany w trakcie rozbiórki budynku bądź ze sprzedaży drewna, pochodzącego z wycinki drzew.

Należy przy tym podkreślić, że wszelkie płatności otrzymane przez beneficjenta z tytułu kar umownych na skutek naruszenia umowy zawartej między beneficjentem a stronami trzecimi, lub które miały miejsce w wyniku wycofania przez stronę trzecią oferty wybieranej w ramach przepisów o zamówieniach publicznych (wadium) nie są uznawane za dochód i nie są odejmowane od kwalifikowalnych wydatków operacji.

Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską 

Pytanie 5. Umowa podpisana 28.04.2017 z MRP i PS. Czy osoba, która od 01.04 została oddelegowana do wykonywania zadań w projekcie, wynagrodzenie za 04.17 wypłacone z budżetu, bo nie mieliśmy tej umowy. Czy możemy zrefundować to wynagrodzenie po otrzymaniu dofinansowania?
Odpowiedź, 10.07.2017 r.
Okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu może przypadać na okres przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, jednak nie wcześniej niż data początku kwalifikowalności wydatków.

Początkowa i końcowa data kwalifikowalności wydatków określona w umowie o dofinansowanie może zostać zmieniona w uzasadnionym przypadku, na wniosek beneficjenta, za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy, na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie.

Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych i umowie o dofinansowanie.

Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską 

Pytanie 4. Firma złożyła wniosek o dofinansowanie z RPO i rozpoczęła realizację projektu, nie czekając na ogłoszenie wyników. Według jakich zasad powinna prowadzić ewidencję księgowa projektu: Czy stosować wyodrębnioną ewidencję księgowa dla wszystkich operacji związanych z projektem ? W jaki sposób opisywać dokumenty/faktury w projekcie (wg jakiego wzoru), skoro nie ma nie ma ani wniosku o płatność, ani numeru umowy o dofinansowanie, nie ma też kwoty wydatków kwalifikowanych itp. ? Chodzi mi o opis z pierwszej i drugiej strony faktury/dokumentu.
Odpowiedź, 10.07.2017 r.
W przypadku beneficjentów ponoszących wydatki przed datą podpisania umowy o dofinansowanie, wyodrębnienie ewidencji księgowej może polegać na wprowadzeniu odpowiedniego kodu księgowego pozwalającego na identyfikację wszystkich operacji gospodarczych dotyczących danego projektu.

Wyodrębniony kod księgowy stanowi określony symbol/numer/wyróżnik stosowany przy wprowadzaniu, ewidencjonowaniu lub oznaczaniu dokumentów. Taka forma wyodrębnienia ewidencji księgowej również umożliwia sporządzanie sprawozdań zawierających wszystkie dokumenty dokumentujące dokonanie wszystkich operacji związanych z projektem w określonym czasie.

Kod księgowy może przyjąć postać:

kodu księgowego funkcjonującego w ramach prowadzonego systemu księgowego, bądź też,
- Kodu księgowego funkcjonującego poza systemem księgowym.

Beneficjent stosując rozwiązanie polegające na wprowadzeniu kodu księgowego zobowiązany jest przy składaniu wniosku o płatność do sporządzania techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego (oraz załączania wydruku) „Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem”.

Informację o stosowaniu takiego kodu należy jednak umieścić w Polityce rachunkowości.

Opisy dowodów księgowych (faktur, itd.) pozostają bez zmian (muszą być zgodne z wymogami IZ), na dokumentach tych należy jednak umieścić dodatkowo zastosowany kod księgowy.

Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską 

Pytanie 3. Czy w konkursie (NCBiR) Badania i Rozwój 1.1.1 tzw. "szybka ścieżka" dla MSP,  koszt zakup oprogramowania (WNiP) nie dedykowanego można uznać za koszt kwalifikowany? I jednorazowo zamortyzowany? (oprogramowanie kosztuje około 100 000 zł) i będzie tylko wykorzystywane w ramach projektu.
Odpowiedź, 10.07.2017 r.
Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój składają się poniższe kategorie kosztów:

1) Koszty bezpośrednie:

a)      wynagrodzenia;
b)      podwykonawstwo;
c)       pozostałe koszty bezpośrednie, w tym:
-         koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych,
-         koszty budynków i gruntów,
-         pozostałe koszty operacyjne. 

2) Koszty pośrednie

Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych

W ramach tej kategorii kwalifikowane są odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z:
-         aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym;
-         wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych tj. wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp.

w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą.

Patenty, licencje, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna, ekspertyzy, analizy i raporty badawcze itp. (wartości niematerialne i prawne), których odpisy amortyzacyjne lub koszty korzystania są rozliczane w projekcie, mogą zostać nabyte wyłącznie od uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B.

Rozliczanie w projekcie odpisów amortyzacyjnych lub kosztów korzystania z patentów, licencji, knowhow, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp. (wartości niematerialnych i prawnych) nabytych od innych podmiotów niż wymienione w poprzedzającym akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej.

Wskazane powyżej ograniczenia podmiotowe nie dotyczą zakupów licencji na systemy/oprogramowanie powszechnie dostępnych w sprzedaży, które nie są tworzone na indywidualne potrzeby beneficjenta (system/oprogramowanie dedykowane).

Odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości stanowią koszt kwalifikowany, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
-         aparatura w momencie zakupu spełnia definicję środka trwałego;
-         aparatura lub WNiP jest niezbędna do prawidłowej realizacji projektu i są bezpośrednio wykorzystywane w związku z projektem;
-         aparatura, inne urządzenia (sprzęt) służące celom badawczym są ewidencjonowane w rejestrze środków trwałych podmiotów dokonujących ich zakupu;
-         odpisy amortyzacyjne zostały obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości oraz zgodnie z polityką rachunkową podmiotu;
-         kwalifikowana wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji projektu;
-         w przypadku, gdy aparatura lub WNiP wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowana jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania aktywów przy realizacji projektu;
-         zakup aparatury lub WNiP nie był współfinansowany ze środków dotacji krajowej lub środków unijnych;
-         zakup aparatury lub WNiP nie został rozliczony jako koszt kwalifikowany projektu;
-         odpisy amortyzacyjne dotyczą aparatury lub WNiP, które zostały zakupione w sposób racjonalny i efektywny, tj. ich ceny nie zostały zawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych.

Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską 

Pytanie 2. Ewidencja księgowa - możliwość prowadzenia ewidencji pozabilansowej (przykłady)
Odpowiedź, 10.07.2017 r.
Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm., dalej: UoR) o nie reguluje zasad prowadzenia ewidencji pozabilansowej. Reguły, jakimi jednostka kieruje się, dokonując zapisów na kontach pozabilansowych, a także określenie zakresu stosowanych kont, powinny znaleźć odzwierciedlenie w zakładowym planie kont, stanowiącym składową dokumentacji opisującej obowiązujące w jednostce zasady (politykę) rachunkowości. Konta pozabilansowe tworzy się najczęściej w tej grupie (zespole) kont, której dotyczą objęte ewidencją pozabilansową zdarzenia. Przykładowo środki trwałe ujmuje się w zespole 0, zobowiązania warunkowe w zespole 2, materiały i towary obce w zespole 3 itp. Wówczas jako pierwszą cyfrę konta te posiadają cyfrę danego zespołu kont (np. środki trwałe mają jako pierwszą cyfrę 0). Jako drugą cyfrę w ewidencji pozabilansowej podaje się najczęściej 9, z kolei cyfra trzecia i kolejne służą do dalszej analityki wśród kont pozabilansowych. Wskazane jest, aby do każdego z tych kont prowadzić ewidencję szczegółową według poszczególnych rodzajów składników (tytułów) objętych tą ewidencją.

Warto zaznaczyć, że w zakładowym planie kont jednostka może również zapisać, iż ewidencja pozabilansowa umiejscawiana jest w całości w zespole 9.

Przykład 1

Wyodrębnienie ewidencji księgowej projektu na kontach pozabilansowych umiejscowionych w poszczególnych zespołach Zakładowego Planu Kont

091         Środki trwałe sfinansowane z dotacji ABC
091-1     Maszyna X
091-2     Laptop

Przykład 2

Wyodrębnienie ewidencji księgowej projektu na kontach pozabilansowych umiejscowionych w całości w zespole 9 Zakładowego Planu Kont.

901         Koszty kwalifikowane związane z projektem ABC 
901-1     Koszty osobowe 
901-2     Podróże lokalne 
901-3     Materiały biurowe 

Konta pozabilansowe nie wchodzą w zakres ksiąg rachunkowych, o których mowa w art. 13 ust. 1 UoR. Oznacza to, że na kontach pozabilansowych nie obowiązuje zasada podwójnego zapisu, polegająca na ujmowaniu danej operacji gospodarczej na co najmniej dwóch kontach, po przeciwstawnych stronach tych kont z jednoczesnym zachowaniem równości kwot zaewidencjonowanych po stronie Wn i Ma tych kont.

Brak obowiązku stosowania tej zasady stwarza niebezpieczeństwo popełniania błędów. Może się zdarzyć, że dana operacja zostanie ujęta na koncie pozabilansowym, podczas gdy nie zostanie ujęta na kontach bilansowych lub wynikowych. Dlatego aby dozwolone było wyodrębnianie ewidencji na kontach pozabilansowych konieczne jest takie skonfigurowanie programu księgowego aby nie dopuszczał on możliwości księgowania na koncie pozabilansowym bez uprzedniego zaksięgowania na koncie bilansowym lub wynikowym. Niezachowanie tej procedury będzie powodować kwestionowanie prawidłowości wyodrębnienia ewidencji.

Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską 

Pytanie 1. Wyjaśnienie dokładnie kosztów kwalifikowalnych, niekwalifikowalnych.
Odpowiedź, 10.07.2017 r.
Wszystkie koszty, które są ponoszone w trakcie realizacji projektu, podzielić można na dwie grupy:
wydatki kwalifikowane,
wydatki niekwalifikowane.

Wydatki kwalifikowane, to te z kosztów poniesionych podczas prowadzenia projektu, które kwalifikują się do refundacji w ramach udzielonego dofinansowania. Kosztami niekwalifikowalnymi są wszystkie pozostałe koszty ponoszone w związku z realizacją projektu.

Zasady kwalifikowalności wydatków są uregulowane we właściwych wytycznych Ministra Rozwoju ustanawiających zasadny horyzontalne.

Ramy czasowe kwalifikowalności kosztów

W przypadku projektów, które rozpoczęły się przed 1 stycznia 2014 r., dofinansowane mogą zostać tylko wydatki faktycznie poniesione po tej dacie. Wydatki poniesione wcześniej stanowią koszty niekwalifikowalne.

Projekty, które zostały fizycznie ukończone (w przypadku robót budowlanych) lub zostały w pełni zrealizowane (w przypadku dostaw towarów i usług) przed przedłożeniem wniosku o dofinansowanie, nie mogą korzystać z dofinansowania z EFS i EFRR w perspektywie 2014-2020.

W przypadku zmian w PO, wydatki, które stają się kwalifikowalne dzięki tej zmianie, uznaje się za kwalifikowalne dopiero od daty przedłożenia KE wniosku o zmianę programu operacyjnego, lub w przypadku zmiany elementów programu operacyjnego nieobjętych decyzją KE, od daty wejścia w życie decyzji wprowadzającej te zmiany.

Okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu może przypadać na okres przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, jednak nie wcześniej niż data początku kwalifikowalności wydatków.

Początkowa i końcowa data kwalifikowalności wydatków określona w umowie o dofinansowanie może zostać zmieniona w uzasadnionym przypadku, na wniosek beneficjenta, za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy, na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie.

Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych i umowie o dofinansowanie.

W przypadku projektów współfinansowanych z EFS, a w przypadku EFRR i FS, o ile tak wynika z wytycznych programowych bądź regulaminu konkursu lub dokumentacji dot. projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym, możliwe jest ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności wydatków określonym w umowie o dofinansowanie, pod warunkiem, że:

wydatki te odnoszą się do okresu realizacji projektu,
zostaną poniesione do 31 grudnia 2023 r. oraz
nie zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową.

W takim przypadku, wydatki te mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile spełniają pozostałe warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych horyzontalnych.

Wydatki niekwalifikowalne

Zgodnie z Wytycznymi horyzontalnymi, następujące wydatki są uznawane za niekwalifikowalne:
1. prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut;
2. odsetki od zadłużenia, z wyjątkiem wydatków ponoszonych na subsydiowanie odsetek lub na dotacje na opłaty gwarancyjne w przypadku udzielania wsparcia na te cele;
3. koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie dotacji;
4. kary i grzywny;
5. świadczenia realizowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS);
6. rozliczenie notą obciążeniową zakupu środka trwałego będącego własnością beneficjenta lub prawa przysługującego beneficjentowi
7. wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PEFRON);
8. koszty  postępowania sądowego, wydatki związane z przygotowaniem i obsługą prawną spraw sądowych oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie komisji rozjemczych;
9. wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który był w ciągu 7 lat wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat) współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych
10. podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów krajowych;
11. wydatki poniesione na zakup nieruchomości przekraczające 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się te budynku – limit wynosi 15%, a w przypadku instrumentów finansowych skierowanych na wspieranie rozwoju obszarów miejskich lub rewitalizację obszarów miejskich – limit ten wynosi 20%;
12. zakup lokali mieszkalnych, za wyjątkiem wydatków dokonanych w ramach celu tematycznego 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, poniesionych zgodnie z Wytycznymi;
13. inne niż część kapitałowa raty leasingowej wydatki związane z umową leasingu, w szczególności marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
14. transakcje dokonane w gotówce, których wartość przekracza 15.000 zł;
15. wydatki poniesione na przygotowanie i wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu w przypadku wszystkich projektów;
16. premia dla współautora wniosku o dofinansowanie opracowującego np. studium wykonalności, naliczana jako procent wnioskowanej/uzyskanej kwoty dofinansowania i wypłacana przez beneficjenta;
17. w przypadku projektów współfinansowanych z EFS – wydatki związane z zakupem nieruchomości i infrastruktury oraz z dostosowaniem lub adaptacją budynków i pomieszczeń;
18. w przypadku projektów współfinansowanych z EFRR i EFS wydatki na rzecz likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych, inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów  tytoniowych, beneficjentów będących przedsiębiorstwami w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznej, inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych;
19. w przypadku projektów współfinansowanych z EFS wydatki na rzecz inwestycji w budynki mieszkalne, chyba że są one związane z promowaniem efektywności energetycznej lub korzystaniem z odnawialnych źródeł energii, przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznej;
20. w przypadku instrumentów finansowych – wkłady rzeczowe.

Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską 

 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś