Przejdź do treści głównej

Kontrola, nieprawidłowości, nadużycia finansowe oraz zasada trwałości w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020- szkolenie 15.05.2018 r.


Pytanie 4. Wnioskodawca projektu w ramach Działania 8.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą. Czy przekształcenie obecnej formy prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (na podstawie procedury opisanej w art. 551 par. 5 Kodeksu spółek handlowych) po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie a przed rozpoczęciem lub w trakcie rzeczowego okresu realizacji projektu nie będzie naruszeniem zasady trwałości określonej w Regulaminie konkursu w ramach Działania 8.1.3 lub Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków? (mail z 16.05.2018 r.)
Odpowiedź.
Nie stanowi zmiany charakteru własności zmiana formy organizacyjno– prawnej przedsiębiorstwa, np. na skutek przekształcenia uregulowanego w ww. Ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1577 z późn. zm.) – Tytuł IV, Dział III „Przekształcenie spółek”.
Tym samym, powyższe zmiany nie będą stanowiły naruszenia zasady trwałości.

Opracowane przez panią Dorotę Galę.

Pytanie 3. W jaki sposób i czy w ogóle JST ma obowiązek pomiaru efektywności zatrudnieniowej jeśli w OPS-ie projekt nie przewiduje realizacji instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym? (mail z 18.05.2018 r.)
Odpowiedź.
Po pierwsze, należy mieć na uwadze, iż obowiązek pomiaru efektywności zatrudnieniowej nie jest uzależniony od statusu prawnego podmiotu realizującego projekt (JST).

Po drugie, co do zasady regulaminy konkursów dot. działań z obszaru włączenia społecznego zakładają obligatoryjnie realizację zadań z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym, w związku z czym obowiązek monitorowania efektywności zatrudnieniowej wynika z założeń konkursu (np. kryterium dostępu).

Podsumowując, należy mieć na uwadze, iż efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy skorzystali z usług instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

Opracowane przez panią Dorotę Galę.

Pytanie 2. Moment początkowy i końcowy trwałości projektów tzw. miękkich. Czy gdy rozpoczyna się tzw. II etap projektu, to trwałość projektu po I etapie "wchodzi" w II etap? (mail z 18.05.2018 r.)
Odpowiedź. 
Niestety, nie do końca jasne pytanie – nie wiem o jakich „etapach” jest mowa.

 W przypadku projektów współfinansowanych z EFS możemy mówić o 2 różnych trwałościach:
1. Trwałość projektu (operacji) – występuje w projektach, w których poniesiono wydatki w ramach cross-financingu (współfinansowana infrastruktura w projekcie).

„Momentem początkowym” dla zachowania tej trwałości jest w projektach EFS co do zasady, data zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność. Trwałość w tym zakresie powinna być zachowana przez 5 lat od ww. daty. Okres ten może być skrócony do 3 lat w zakresie utrzymania inwestycji lub miejsc pracy w projekcie beneficjenta, który jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą.

2. Trwałość rezultatów – uzależniona od zapisów Regulaminu danego konkursu i działania (np. 12 miesięcy, okres odpowiadający okresowi realizacji projektu – albo połowie okresu realizacji projektu, 24 miesiące itp.).

„Momentem początkowym” jest data zakończenia realizacji projektu (określona we wniosku o dofinansowanie).

W jednym projekcie możliwa jest sytuacja, w której będzie konieczność zachowania zarówno trwałości projektu, jak i trwałości rezultatów – których początek liczony będzie od różnych dat (data zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność [trwałość projektu] i/lub zakończenie projektu [trwałość rezultatów]) i przez różny okres (5 lub 3 lata – trwałość projektu; okres wskazany w Regulaminie konkursu – trwałość rezultatów).

Opracowane przez panią Dorotę Galę.

Pytanie 1. Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego, a więc jesteśmy zobligowani do prowadzenia postępowań zgodnie z ustawą pzp. W budżecie projektu (EFS 9.2) mamy przewidzianą kwotę 216 000 zł na wynajem i utrzymanie pomieszczeń dla zatrudnionych etatowo pracowników projektu. Zgodnie z ustawą  art. 4 pkt 3 lit. I, jest to kwota wyłączona ze stosowania ustawy. Jeśli dobrze interpretujemy zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków (lipiec 2017 r.) str. 40, w tym wypadku, jesteśmy również zwolnieni ze stosowania zasady konkurencyjności i możemy dokonać ,,zakupu” zgodnie z procedurami jednostki. (mail z 16.05.2018 r.)
Odpowiedź. 
Państwa interpretacja w przedstawionym zakresie jest poprawna.

Zapisy podrozdziału 6.5 pkt 7 lit. a) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 obowiązujące od 23.08.2017 r. wyłączają ze stosowania procedur określonych w podrozdziale 6.5 (w tym – zasady konkurencyjności) zamówień określonych w art. 4 ustawy Pzp.

Opracowane przez panią Dorotę Galę.

 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś