Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Realizacja i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków REACT-EU – szkolenie 26 kwietnia 2022 r.


Pytanie 1. Czy w przypadku braku ofert na np. cały zestaw komputerowy, można rozbić zapytanie na kilka elementów?

Odpowiedź.

W pierwszej kolejności należy przeanalizować, czy poprzednie zapytanie dotarło do odpowiednio szerokiego kręgu potencjalnych wykonawców zamówienia – bo może informacja o postępowaniu nie trafiła do nich i to było przyczyną braku ofert. Jeżeli z analiz wyniknie, że nie ma szansy przy powtórzonym zapytaniu na otrzymanie ofert – możecie Państwo przeprowadzić zapytanie na poszczególne elementy, ale UWAGA: podział zamówienia nie może doprowadzić do obejścia wymogów związanych z danym trybem prowadzenia zamówienia – wartością zamówienia będzie ta pierwotna wartość, oszacowana z należytą starannością dla całości zamówienia nie podzielonego na poszczególne elementy i należy zastosować tryb właściwy dla tej wartości.

Opracowane przez pana Marka Świcia

Pytanie 2. Projekty z dotacją poniżej 100 tys. euro - czy można stosować uproszczone metody zamówień?

Odpowiedź.

W projektach, w których wartość wsparcia publicznego wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 000 euro, wydatki rozliczane są metodami uproszczonymi (np. stawką ryczałtową) – musi to wynikać z regulaminu konkursu i samego wniosku o dofinansowanie – trzeba zweryfikować, czy mój projekt jest rozliczany metodami uproszczonymi. Zostało to uregulowane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w rozdziale 6.6. Uproszczenia nie dotyczą zamówień, ale dotyczą zasad rozliczania wydatków (np. faktur, wyciągów) i informacji zamieszczanych we wniosku o płatność.

Natomiast w rozdziale 6.5 pkt 6 lit. b) Wytycznych uregulowane są zwolnienia z zamówień w przypadku wydatków ponoszonych metodami uproszczonymi – dotyczy to Rozeznania rynku (6.5.1 w Wytycznych) oraz Zasady konkurencyjności (6.5.2 w Wytycznych). Należy pamiętać, że zwolnienie to określone w Wytycznych nie obejmuje procedur uregulowanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Opracowane przez pana Marka Świcia

Pytanie 3. We wniosku o dofinansowanie przyjęto realizację 102 instalacji odnawialnych źródeł ciepła. Czy na etapie podpisania umowy o dofinansowanie tj. Formularz 7.11 istnieje możliwość zmniejszenia realizacji do 101 instalacji ze względu na rezygnację jednego z mieszkańców w ostatnim momencie?


Odpowiedź.

Zmiana ilości instalacji odnawialnych źródeł ciepła ze 102 na 101 jest istotnym elementem projektu – wiąże się z założonym wskaźnikiem. Taka zmiana wymaga zgody instytucji podpisującej umowę z beneficjentem. Proszę o zgłoszenie tego faktu do osób, które zajmują się przygotowaniem umowy do podpisania. Jeżeli zostanie wyrażona zgoda na zmianę – to instytucja będąca stroną umowy zdecyduje, czy wskaźnik (a co za tym idzie i budżet projektu) zostaną poprawione już na etapie podpisywania umowy, czy też umowa zostanie podpisana z wartością pierwotnego wskaźnika (tak jak zostało to ujęte we wniosku o dofinansowanie), a dopiero po podpisaniu umowy będzie możliwy aneks zawierający zmieniony wskaźnik.

Opracowane przez pana Marka Świcia
 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś