Przejdź do treści głównej

Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs RPSL.07.03.03-IP.02-24-074/19


Pytanie 1. Czy wkładem własnym w ramach projektu może być wkład własny uczestnika projektu?

Odpowiedź, 23.10.2019 r.
W ramach poddziałania 7.3.3. RPO WSL wkład własny w postaci środków finansowych wnoszonych przez uczestnika projektu co do zasady jest kwalifikowalny. Podkreślić jednak należy, że wybór konkretnych rozwiązań do realizacji w projekcie oceniany będzie w aspekcie zasadności i racjonalności podejmowanych działań.
We wniosku należy zatem przedstawić informacje uzasadniające planowany kształt wsparcia (w kontekście wkładu własnego wnoszonego do projektu przez uczestnika/ów).

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 2. Czy wypłata wsparcia pomostowego przyznawanego w wysokości nie przekraczającej równowartości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego (dotacji) może zostać zaplanowana w oparciu o minimalne wynagrodzenie przewidziane na 2020r.
tj. 2 600 zł.

Odpowiedź, 23.10.2019 r.
Tak, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 2600 zł. Zatem, w przypadku zaplanowania udzielania dotacji na rok 2020 można w budżecie zaplanować taką wysokość wsparcia pomostowego. Jest to kwota netto, także w przypadku uczestników, którzy nie mają możliwości odzyskania podatku VAT. Stosując ww. stawkę dla roku 2020, należy to opisać  w uzasadnieniu do przedmiotowej pozycji budżetowej.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


Pytanie 3.
Kryterium dostępu nr 8 brzmi: „Czy projektodawca zaplanował do realizacji wszystkie typy wsparcia?”
Czy ten zapis oznacza, że w budżecie projektu należy umieścić środki na dotację dla wszystkich uczestników projektu?
Czy w produktach/rezultatach także musi być zawarte, że 100% uczestników otrzyma dotację? Co jeżeli okaże, się że dany uczestnik słabo napisał biznesplan i nie powinien otrzymać dofinansowania na działalność?

Odpowiedź, 23.10.2019 r.
Wnioskodawca na poziomie wniosku co do zasady powinien założyć środki na dotacje dla wszystkich uczestników projektu. Idea wsparcia w ramach poddziałania 7.3.3. zakłada udzielenie dotacji wszystkim osobom, które zostały zakwalifikowane do udziału. Tym samym należy podkreślić kluczowy charakter etapu rekrutacji z udziałem doradcy zawodowego, podczas którego beneficjent powinien wybrać tylko takie osoby, które mają do tego odpowiednie predyspozycje.

Równocześnie beneficjent powinien zapewnić listę rezerwową, która w przypadkach losowych umożliwi realizację wszystkich założonych w projekcie dotacji. W przypadku osoby, która pomimo aktywnego wsparcia szkoleniowo-doradczego nie jest w stanie opracować odpowiedniej jakości biznes planu lub innej przyczyny losowej (np. długotrwała choroba uczestnika), beneficjent może skorzystać z kandydatów rezerwowych.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


Pytanie 4. Czy wkładem własnym może być koszt sal szkoleniowych traktowany jako koszt wynajmu sal przez Wnioskodawcę podmiotom zewnętrznym na zasadach komercyjnych (zawierającym zysk oraz podatek VAT) o ile nie odbiegają one od średnich cen obowiązujących na rynku.

Odpowiedź, 23.10.2019 r.
Zgodnie z Wytycznymi  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 jeżeli wkładem własnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część (na przykład tylko sale), wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać np. cennik danej instytucji, lecz nie powinna przekraczać stawki określonej w Taryfikatorze). W ten sposób wniesiony wkład własny będzie stanowił wkład niepieniężny.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


Pytanie 5.
Czy w przypadku udzielenia dotacji w wysokości odpowiadającej stawce jednostkowej należy dokonać kontroli wydatków zaplanowanych w biznes planie?

Odpowiedź, 23.10.2019 r.
Zgodnie z regulaminem przyznawania wsparcia stanowiącym zał 3 do Standardu udzielania wsparcia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości uczestników projektów w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 beneficjent, ani uczestnik projektu (odbiorca wsparcia), nie mają obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków rozliczanych stawką jednostkową – gromadzone są wyłącznie te dokumenty, które są niezbędne do rozliczenia stawki jednostkowej i uznania jej za kwalifikowalną.
Warunkiem rozliczenia udzielonego dofinansowania tj. określenia kwalifikowalności stawki jednostkowej jest przedstawienie przez uczestnika projektu dokumentów / dowodów potwierdzających prowadzenie przez niego dofinansowanej działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy.

Do tego rodzaju dokumentów / dowodów można zaliczyć m.in.:

– dokumentację księgową;
– potwierdzenia odprowadzania składek na ZUS;
– umowy z klientami;
– wyciągi bankowe potwierdzające dokonywanie sprzedaży w ramach prowadzonej działalności;
– stronę internetową działalności gospodarczej, itp.

Zakres gromadzonych dokumentów winien być powiązany ze specyfiką prowadzonej przez uczestnika projektu działalności gospodarczej.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


Pytanie 6.
Czy w budżecie projektu można założyć wsparcie oficera dotacyjnego w okresie pobierania przez uczestnika wsparcia pomostowego?

Odpowiedź, 23.10.2019 r.
Zadaniem oficera dotacyjnego jest wsparcie uczestnika projektu w technicznym wypełnieniu Biznesplanu. Dokonuje on jednocześnie oceny formalnej Biznesplanu.
Zatem, wsparcie uczestnika projektu przez oficera dotacyjnego, po otrzymaniu dotacji  nie może być uznane za wydatek kwalifikowalny.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 7. Czy w przypadku niedochowania warunków umowy przez uczestnika projektu  beneficjent będzie zobowiązany do dokonania  wpłaty części dotacji, której w wyniku prowadzonej windykacji nie udało się odzyskać od uczestnika projektu.

Odpowiedź, 23.10.2019 r.
Zgodnie ze Standardem udzielania wsparcia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości uczestników projektów w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 beneficjent będący stroną umowy o przyznanie wsparcia w formie dotacji określa zabezpieczenie zwrotu otrzymanego wsparcia w przypadku niedotrzymania warunków umowy. Posiada zatem jako strona umowy uprawnienia do dochodzenia należności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy przez uczestnika projektu.

W sytuacji, gdy pomimo prowadzonej windykacji beneficjent do czasu końcowego rozliczenia projektu tj. do czasu złożenia końcowego wniosku o płatność, nie odzyska całości należności od uczestnika projektu zobowiązany jest wykazać te należności w końcowym wniosku o płatność jako korekty finansowe oraz kontynuować prowadzenie windykacji. Po odzyskaniu przez Beneficjenta należności projekt może zostać ostatecznie rozliczony i zamknięty.

Podstawą przyjęcia takiego sposobu postępowania pozostają zapisy w Podrozdziale 3.7 Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych (…), które odnoszą się do analogicznej sytuacji dotyczącej Powiatowych Urzędów Pracy „PUP dokonuje zwrotu środków w momencie otrzymania zwrotu od uczestnika projektu, natomiast w sytuacji zastosowania wobec uczestnika projektu ulgi w spłacie zobowiązań – PUP nie dokonuje zwrotu środków „za uczestnika”, niemniej jednak zobowiązany jest złożyć korektę rozliczonych wydatków we wniosku o płatność”.

Pod warunkiem, że w procesie przyznawania dotacji nie doszło do nieprawidłowości po stronie beneficjenta.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


Pytanie 8. 
Jak należy interpretować poniższy zapis regulaminu punkt 2.1.1 „Wnioskodawca zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów  z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO (tj. Działania 9.1, 9.2 oraz 9.3 RPO WSL)”.

Odpowiedź, 14.11.2019 r.
Obowiązek zagwarantowania osobom, które korzystały ze wsparcia włączenia społecznego w  ramach projektów celu tematycznego 9 RPO WSL 2014-2020 pierwszeństwo udziału w projekcie jest omyłką. Przedmiotowy zapis został usunięty z Regulaminu konkursu na mocy uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z 12 listopada 2019 nr 2573/80/VI/2019.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś