Przejdź do treści głównej

Kryteria oceny ofert- szkolenie 29.06.2020 r.


Pytanie 1. Czy mogę oceniać oferty wg cen netto, jeżeli tak wpiszę w SIWZ/ zapytanie, bo zakładam, że VAT mogę odzyskać z US (zasada konkurencyjności)?

Odpowiedź.

Zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych i wytycznych kwalifikowalności kryteriami oceny ofert mogą być cena lub cena i inne kryteria. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o informowaniu o cenach (Dz. U. z 2019 poz. 1843) ceną jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Składową ceny jest także podatek od towarów i usług i nie ma znaczenia, w jaki sposób podatek ten rozliczy zamawiający. 

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

Pytanie 2. Jeżeli w kryteriach w zapytaniu/SIWZ wskazano wagi kryteria: x70%, y30%, ale w treści wskazano inne wagi przy wyliczeniu kryteriów, ale różnicę zauważono dopiero po terminie składania ofert na etapie oceny, to czy należy unieważnić postępowanie, czy mogę wybrać oferenta, który tak czy inaczej wygrywa, bez względu na zastosowany rodzaj kryteriów, a żaden z np. 6 oferentów/wykonawców nie pytał o wyjaśnienia w kwestii kryteriów? Czy wybór bez unieważnienia grozi korektą (zasada konkurencyjności)?

Odpowiedź.

W opisanej sytuacji mamy do czynienia z nieprecyzyjnym i niejednoznacznym opisaniem kryteriów oceny ofert, co może wprowadzać w błąd potencjalnych wykonawców. W mojej ocenie doszło do naruszenia art. 91 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, stosownie do którego zamawiający określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców.  W opisanej sytuacji może zostać zastosowane działanie korygujące w oparciu o pozycję 12 taryfikatora korekt finansowych (jako pozycja najbliższa stwierdzonej nieprawidłowości). Zgodnie z paragrafem 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej, dla której w załączniku do rozporządzenia nie określono stawki procentowej, stosuje się stawkę procentową odpowiadającą najbliższej rodzajowo kategorii nieprawidłowości indywidualnych.
W ocenie autora odpowiedzi zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania wskazane w art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 6 w związku z art. 91 ust. 2d i art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza


Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś