Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze - konkurs nr RPSL.04.06.01-IZ.01-24-403/21


Pytanie 1. Czy budynek ubiegający się o wsparcie powinien spełniać łącznie wszystkie elementy wymienione w definicji „minimalnego standardu efektywności energetycznej” określone w pkt 13.I ppkt 1) i 2) w słowniku pojęć [w Regulaminie naboru]?

Odpowiedź, 05.03.2021 r.
Zgodnie z definicją podaną w słowniku pojęć w Regulaminie naboru nr RPSL.04.06.01-IZ.01-24-403/21:

Minimalny standard efektywności energetycznej budynku – za budynki spełniające minimalny standard efektywności energetycznej uznaje się spełnienie przez budynek warunku wskazanego w pkt I lub II.

I.      budynek, w którym wykonano, w okresie do 10 lat przed rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.6.1, przynajmniej niżej wymienione  prace/przedsięwzięcia termomodernizacyjne w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku:

1.     docieplenie stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów;

2.     modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków;

II.     budynek dla którego pierwszy wpis do dziennika budowy został dokonany nie wcześniej niż 12 lat przed rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.6.1

Warunek wskazany w ppkt I. 1) oznacza, że wystarczające jest, jeśli jeden ze wskazanych tu elementów będzie ocieplony, tj. strop lub podłoga na gruncie lub fundamenty lub stropodach lub dach – mając na uwadze, że ocieplenie powinno uwzględniać wpływ na zmniejszenie strat energetycznych budynku – zgodnie ze sztuką przeprowadzania termomodernizacji.
W ppkt I. 2) wszystkie elementy muszą być zmodernizowane lub wymienione – zarówno okna jak i drzwi w przegrodach zewnętrznych budynku.

Sformułowanie zawarte w ww. definicji, w pkt I: „budynek, w którym wykonano […] przynajmniej niżej wymienione prace/przedsięwzięcia termomodernizacyjne w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku” oznacza, że prace/przedsięwzięcia wskazane w pkt 1), uwzględniając powyższe wyjaśnienie, oraz w pkt 2) należy traktować łącznie, i że stanowią one minimalny zakres termomodernizacji pozwalający uznać, że budynek spełnia minimalny standard efektywności energetycznej.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś