Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zmiany i rozliczanie wskaźników w projektach EFRR


Pytanie 1. Czy w związku ze zmianą SZOOP w zakresie wskaźników wymagane są zmiany we wniosku o dofinansowanie?

a) Odpowiedź dot. wskaźników agregujących:

TAK. W związku z ze zmianą SZOOP RPO WSL 2014-2020 nastąpił podział niżej opisanych wskaźników agregujących.
Jednocześnie definicje przedmiotowych wskaźników nie ulegają zmianie.
Wnioski odsyłane do korekty (na etapie oceny formalnej) powinny być aktualizowane wg najnowszej wersji SZOOP, natomiast dla projektów wybranych do dofinansowania podział wskaźników powinien nastąpić w przypadku sporządzania aneksu do umowy o dofinansowanie.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 6.02.2018 r.

Rodzaj wskaźnika

Nazwa wskaźnika przed zmianą

Jednostka miary

Nazwa wskaźnika po zmianie

Jednostka miary

Wskaźniki produktu

Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii

km

Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii

km

Długość zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii

Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej

szt.

Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej

szt.

Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej

Wskaźniki rezultatu

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE

MWhe/rok

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE

MWhe/rok

Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji/nowych mocy wytwórczych wykorzystujących OZE

MWht/rok

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE

MWht/rok

Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE


b) Odpowiedź dot. zmiany zaszeregowania wskaźników:

TAK. W związku z ze zmianą SZOOP RPO WSL 2014-2020 nastąpiła zmiana zaszeregowania wskaźników (zmiana wskaźników produktu na rezultatu), dotyczy to wskaźników:

– Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe],
– Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt],
– Masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych [Mg].

Jednocześnie definicje przedmiotowych wskaźników nie ulegają zmianie.
Wnioski odsyłane do korekty (na etapie oceny formalnej) powinny być aktualizowane wg najnowszej wersji SZOOP, natomiast dla projektów wybranych do dofinansowania podział wskaźników powinien nastąpić w przypadku sporządzania aneksu do umowy o dofinansowanie.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 6.02.2018 r.

Pytanie 2. Na jakiem etapie realizacji projektu należy wykazać realizację wskaźnika produktu pn. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ?

Odpowiedź, 6.02.2018 r.

Beneficjenci powinni wykazywać osiągnięcie wartości przedmiotowego wskaźnika na etapie wniosku o płatność pośrednią, tj. w momencie rozpoczęcia rewitalizacji.

Zgodnie z definicją wskaźnika:

Rewitalizacja powinna mieć charakter kompleksowy, tym samym w jej ramach prowadzony jest szereg wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działań, mających na celu wywołanie jakościowej pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym obszarze. Dany obszar należy wykazać we wskaźniku w momencie rozpoczęcia rewitalizacji przewidzianej w projekcie i powinien odzwierciedlać rzeczywistą powierzchnię objętą działaniami.

Analogicznie w formularzu wniosku o dofinansowanie w pkt F.1 jako moment rozliczenia wskaźnika należy wskazywać i dokumentować rozpoczęcie rewitalizacji, np. poprzez umowę z wykonawcą prac inwestycyjnych.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 3. W jaki sposób należy uzgodnić z IZ RPO WSL zmiany we wskaźniku produktu Liczba ludności korzystającej ze środków ochrony przed pożarami lasów, czy wymagany jest aneks do umowy o dofinansowanie jeśli GUS zaktualizował liczbę ludności w powiecie? Jaką wartość należy wykazać jako osiągniętą we wniosku o płatność końcową?

Odpowiedź, 6.02.2018 r.

Przy pozytywnej weryfikacji zrealizowania zakresu rzeczowego projektu (na etapie wniosku o płatność końcową), ewentualne zmiany w zakresie liczby ludności (aktualizacja danych GUS) dotyczące rozbieżności pomiędzy wartością docelową deklarowaną na etapie wniosku o dofinansowanie, a wartością wykazywaną na dzień składania wniosku o płatność końcową, nie będą miały znaczenia dla zatwierdzenia wniosku. Bez względu na wartość, jaka wynika na dzień składania wniosku o płatność końcową, wartość szacowania nie zmienia się. Dlatego przyjmuje się, iż wartość wskaźnika była oceniana podczas wyboru i jego poziom w dniu złożenia wniosku o płatność końcową nie ma znaczenia dla zatwierdzenia wniosku. Należy przyjąć, iż wartość deklarowana, jako „szacowana” została osiągnięta. Natomiast w zakresie monitorowania wskaźnika, jako rezultatu projektu będzie monitorowana i oceniana zgodnie z instrukcją oceny wskaźnika rezultatu. Podsumowując dopuszczalne jest wykazywanie we wniosku o płatność końcową liczby ludności wg danych GUS przedstawionych na moment złożenia wniosku o dofinansowanie lub aktualnych na moment złożenia wniosku o płatność.

Tym samym nie będą zawierane aneksy do umów o dofinansowanie w przypadku zmiany liczby ludności (w przypadku aktualizacji danych GUS).

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 4. Jaki jest termin na rozliczenie wskaźników rezultatu, czy można wnioskować o wydłużenie tego terminu?

Odpowiedź, 6.02.2018 r.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie beneficjent jest zobligowany do osiągnięcia wskaźników rezultatu do:

– 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu.
– 36 miesięcy dla wskaźników:
   • Liczba MŚP zlokalizowanych na terenach inwestycyjnych,
   • Liczba miejsc pracy utworzonych w MŚP, Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych –  w terminie 36 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu.
   • Wzrost przychodów z sektora biznesowego – w terminie 36 miesięcy od zakończenia pierwszego roku obrotowego, po zakończeniu realizacji projektu, nie później jednak niż do momentu złożenia dokumentów zamknięcia dla programu.

Jeżeli beneficjent widzi zagrożenie nie zrealizowania wskaźnika w terminach wskazanych w umowie o dofinansowanie wówczas powinien uzgodnić zmiany z IZ RPO WSL. W takich przypadkach IZ RPO WSL będzie analizować każdy taki przypadek osobno oraz podejmować decyzję, czy zasadnym jest przedłużenie terminu na rozliczenie wskaźnika.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 5. Jak będzie monitorowany projekt w okresie trwałości, w przypadku braku wskaźników rezultatu dla Działania.

Odpowiedź, 6.02.2018 r.

W okresie trwałości projekt będzie podlegał monitorowaniu, m.in. poprzez ankiety trwałości i kontrole trwałości, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu oraz z obowiązującymi przepisami prawa (art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013). W ramach tego monitorowania będzie weryfikowane utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu (jeśli występują), a także pełne wykorzystanie potencjału infrastruktury. Beneficjent może zostać poproszony o udzielenie informacji i/lub przedłożenie dokumentów, które potwierdzą utrzymanie celów projektu. Projekty, które nie mają założonych wskaźników rezultatu będą rozliczane w oparciu o założenia projektu, tj. kryteria podlegające ocenie np. powiązanie z projektem EFS.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 6. Proszę o wyjaśnienie dot. wskaźnika dla Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego: „Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego (obligatoryjny)”. Czy w przypadku projektu, w którym sale do praktycznej nauki zawodu znajdują się np. w dwóch budynkach, należy we wskaźniku wykazać liczbę budynków - czyli 2, czy potraktować inwestycję jako placówkę objętą wsparciem i wykazać liczbę 1?

Beneficjent zobowiązany jest wykazać w ramach wskaźnika wszystkie budynki objęte projektem.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 7. Czy wykazanie i monitorowanie w projekcie wskaźnika rezultatu bezpośredniego: Stopień redukcji PM10 jest obligatoryjne dla projektów polegających na montażu solarów lub ogniw fotowoltaicznych?

W ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii wybranie i monitorowanie wskaźnika Stopień redukcji PM10 jest obligatoryjne dla projektów, w wyniku realizacji których, nastąpi wymiany źródła energii, analogicznie jak ma to miejsce w działaniu 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. W pozostałych przypadkach gdzie odnawialne źródło energii stanowi jedynie uzupełnienie istniejącego źródła energii wykazanie i monitorowanie w projekcie ww. wskaźnika nie jest obligatoryjne.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 8. Proszę o interpretację obligatoryjnego wskaźnika produktu zawartego w Regulaminie konkursu 10.1:
Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - liczba osób zamieszkujących dany obszar, która będzie korzystała z usług zdrowotnych wspartych w ramach projektu. Wskaźnik obejmuje nowe lub ulepszone budynki, wyposażone w nowy sprzęt różnego typu usług zdrowotnych (profilaktyka, opieka ambulatoryjna, opieka szpitalna, opieka poszpitalna). Wyklucza się podwójne liczenie osób nawet jeśli kilka usług skierowanych jest do tej samej osoby: jedna osoba nadal liczona jest tylko raz pomimo że będzie korzystać z kilku usług wspartych z funduszy strukturalnych. 

Odpowiedź, 1.06.2017 r.

Wskaźnik ten ma na celu monitorowanie liczby osób (pacjentów), które to korzystają z ulepszonych usług  powstałych w wyniku realizacji projektu w danym podmiocie, świadczącym usługi medyczne.
„Podmiot” w kontekście powyższego należy rozumieć zgodnie z definicją wskaźnika „liczba wspartych podmiotów leczniczych”.

Jeżeli chodzi o użycie w definicji omawianego wskaźnika sformułowania „liczba osób zamieszkujących dany obszar” w odniesieniu do świadczonych usług w podmiocie to należy przez to rozumieć osoby (pacjentów), które skorzystają z opieki zdrowotnej objętej wsparciem przez projekt na obsługiwanym przez ten podmiot obszarze.

Obszar jest de facto zasięgiem terytorialnym w jakim dany podmiot świadczy swoje usługi bez założonych ograniczeń terytorialnych dla pacjentów.

Ważne jest, iż projekt będzie realizowany na terenie Województwa Śląskiego i z wojewódzkim odziałem NFZ ma kontrakt na świadczone usługi.

Wartość bazowa wskaźnika inwestycji powinna być równa 0 – ponieważ przed  realizacją nie możemy mówić o ulepszonych usługach, zaś wartość docelowa stanowić powinna liczbę osób korzystających z ulepszonych usług,  przy czym zwraca się uwagę na prawidłowe liczenie tj. wskaźnik wyklucza wielokrotne zliczanie, nawet jeśli interwencja przynosi korzyść większej ilości usług skierowanych do tych samych osób: należy wliczyć jedną osobę nawet jeśli skorzysta ona z wielu usług, objętych wsparciem.

Przedmiotowy wskaźnik jest wskaźnikiem produktu czyli bezpośrednim i mierzalnym efektem danego działania, który zgodnie z umową o dofinansowanie powinien zostać osiągnięty najpóźniej na moment zakończenia realizacji projektu (data poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowalnego w projekcie).

Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 9. Na jakiem etapie realizacji projektu należy wykazać osiągniecie wskaźnika produktu pn. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych?

Odpowiedź, 26.02.2018 r.

Wskaźnik produktu Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych obrazuje łączny szacunkowy roczny spadek na koniec okresu rozliczeniowego, a nie całkowity spadek w całym okresie realizacji projektu. W związku z tym należy wykazać osiągnięcie tego wskaźnika produktu na etapie wniosku o płatność końcową (nawet wówczas jeżeli beneficjent założył, że będzie monitorował ten wskaźnik w okresie trwałości projektu).
Zgodnie z definicją wskaźnika: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (Tony równoważnika CO2):

Wskaźnik dotyczy działań zmierzających do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych lub w celu zmniejszenia zużycia energii poprzez oszczędność energii. Wskaźnik ten jest obliczany jako interwencje bezpośrednio zmierzające do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych lub jako zmniejszenie zużycia energii poprzez wystąpienie oszczędności wykorzystywanej energii. Wskaźnik obrazuje łączny szacunkowy roczny spadek na koniec roku (na moment zakończenia projektu), a nie całkowity spadek w całym okresie realizacji.
W przypadku OZE szacunek należy oprzeć na rocznej ilości wyprodukowanej energii ze źródeł odnawialnych*(iloczyn) wskaźnik emisyjności jednostkowej odnoszący się do źródła konwencjonalnego, które zostaje zastąpione przez energię ze źródeł odnawialnych (emisja uniknięta).
W przypadku efektywności energetycznej szacunek należy oprzeć na ilości energii zaoszczędzonej w danym roku w odniesieniu do projektu (na moment zakończenia projektu), do wyliczeń należy przyjąć roczną ilość zaoszczędzonej energii*(iloczyn) wskaźnik emisyjności jednostkowej.
Źródło szacowania: audyt energetyczny i opracowania Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE), aktualne na moment składania wniosku.
Źródło pomiaru: dokument potwierdzający wykonanie zakresu rzeczowego.

Rozliczenie wniosku o płatność końcową w zakresie wskaźnika nastąpi na podstawie dokumentów: protokołów odbioru infrastruktury lub innych dokumentów potwierdzających zakres zrealizowanego projektu. Należy przyjąć, że założony szacowany spadek emisji gazów wystąpi, jeśli inwestycja została zrealizowana zgodnie z audytem przed realizacyjnym.


Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wyjaśnienie metody obliczania wskaźnika „Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich” w projektach RPO WSL 2014-2020.

Komunikat, 23.02.2017 r.

Definicja wskaźnika zgodnie z regulaminami konkursów w działaniu 10.3:Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.

Na potrzeby wykazywania wskaźnika „Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich” należy wskazywać liczbę osób, które zamieszkują obszar rewitalizacji, na który będzie oddziaływać projekt. Obszar rewitalizacji wskazany jest w programie rewitalizacji danej gminy. Dane na potrzeby wskaźnika powinny więc być zaczerpnięte z właściwego programu rewitalizacji.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wyjaśnienie metody obliczania wskaźnika „Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją” w projektach RPO WSL 2014-2020.

Komunikat, 13.02.2017 r.

Definicja wskaźnika zgodnie z regulaminami konkursów w działaniu 10.3:
Rewitalizacja powinna mieć charakter kompleksowy, tym samym w jej ramach prowadzony jest szereg wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działań, mających na celu wywołanie jakościowej pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym obszarze. Dany obszar należy wykazać we wskaźniku w momencie rozpoczęcia rewitalizacji przewidzianej w projekcie i powinien odzwierciedlać rzeczywistą powierzchnię objętą działaniami.

Wskazując wartość ww. wskaźnika należy określić powierzchnię odnoszącą się do konkretnego projektu.

Przykładowo, gdy projekt obejmie prace w budynku lub jego części należy podać  powierzchnię zabudowy - powierzchnię budynku w dolnej kondygnacji, po obrysie ścian zewnętrznych, czyli powierzchnię jaką budynek zajmuje na działce. Jako źródło wskaźnika, w przedmiotowym wypadku należy wskazać odpowiedni dokument, np. dane ewidencyjne wnioskodawcy m.in. wypis z ewidencji gruntów i budynków lub  księgi wieczystej.
W przypadku gdy projekt obejmie tylko roboty budowlane dotyczące terenu lub przestrzeni, należy liczyć samą część zrewitalizowanego terenu w projekcie. Jako źródło należy wskazać np. protokół odbioru wykonanych robót/wypis z ewidencji gruntów.
W przypadku projektu, który obejmie prace w budynku oraz w terenie/przestrzeni, należy zsumować powierzchnię budynku po obrysie + powierzchnię przyległą (np. teren parku, skweru, podwórka).

Za jednostkę miary w przypadku przedmiotowego wskaźnika należy przyjąć hektary [ha]. W przypadku mniejszej powierzchni, wyliczonej w metrach, należy przeliczyć ją na hektary.
Dodatkowo w polu B.16 Analiza specyficzna wniosku o dofinansowanie należy przedstawić powierzchnię obszaru, na który oddziałuje dany projekt rewitalizacji. Będzie to nie tylko teren objęty bezpośrednio robotami budowlanymi (teren konkretnego projektu, zgodnie z dokumentacją techniczną), ale większy obszar, na którym przewiduje się odnotować pozytywne zmiany będące wynikiem realizacji danego projektu. Wnioskodawca w polu powinien przedstawić przesłanki, na podstawie których zidentyfikował obszar oddziaływania projektu. W przypadku, gdy wyznaczenie obszaru oddziaływania projektu jest niemożliwe, należy w polu B.16 przedstawić wyjaśnienie. Za jednostkę miary należy przyjąć hektary [ha].

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś