Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs (RPSL.08.01.03-IZ-01-24-014/15)


Pytanie 1. Czy ta sama instytucja może złożyć projekt w ramach Działania 8.1 zarówno w konkursie jak i w ramach ZIT?
Tak, ta sama instytucja może złożyć projekt w ramach Poddziałania 8.1.3 i w ramach Poddziałania 8.1.1.

Pytanie 2. W jaki sposób i na podstawie jakich dokumentów będą przekazywane koszty wynagrodzenia niani? Czy to będzie w formie refundacji?
Wsparcie dla tworzenia i rozwijania miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki nad dziećmi obejmujące między innymi sprawowanie opieki przez nianię jest udzielane zgodnie z przepisami krajowymi tj. na podstawie Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011r (Dz. U nr 45, poz 235, z późn zm.). Natomiast forma rozliczenia beneficjenta z uczestnikami projektu (tj. rodzicami/opiekunami prawnymi) pozostaje w gestii beneficjenta realizującego wsparcie.

Pytanie 3. Jak należy rozumieć „trudną sytuację” rodzica?
Osoby znajdujące się w „trudnej sytuacji” należy definiować w następujący sposób: zbiór cech, które powodują niekorzystną sytuację – np. niekorzystna sytuacja dotycząca płci, statusu na rynku pracy, wieku, wykształcenia, niepełnosprawności, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
Pytanie 4. Czy należy wykazać wszystkie cztery wskaźniki obligatoryjne (co oznacza pkt.2.4.7 Regulaminu Konkursu), czy w zależności od typu projektu wybieramy właściwy wskaźnik?
Dla konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 wymienione wskaźniki są obligatoryjne dla wszystkich Projektodawców bez względu na charakter grupy docelowej i typ wsparcia.
Pytanie 5. Czy grupą docelową określoną w pkt. 2.1.1.c, Regulaminu konkursu, mogą być osoby bezrobotne i bierne zawodowo?
Tak, osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3, mogą zostać objęte wsparciem w ramach wskazanej grupy docelowej projektu. Definicja osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo została przedstawiona w Regulaminie konkursu. IOK wskazuje ponadto, że za osoby bierne zawodowo należy uznać osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego).
Pytanie 6. Czy zabezpieczenie własnego wkładu finansowego należy przedstawić w formie oświadczenia w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, czy w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie?
Beneficjent nie przedstawia żadnego dokumentu również oświadczenia o zabezpieczeniu wkładu własnego. Poziom wkładu własnego został wskazany w Regulaminie konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 i stanowi obligatoryjnie 12% wartości projektu. Beneficjent konstruując budżet projektu w sekcji C.2. „Zakres rzeczowo-finansowy” wniosku o dofinansowanie, wskazuje montaż finansowy na danym wydatku projektu uwzględniający wniesienie wymaganego wkładu własnego i/lub wskazuje, które z pozycji wydatków będą stanowić np. wkład własny rzeczowy. Wkład własny lub jego część może być również wniesiony w ramach kosztów pośrednich.

Beneficjent jest zobowiązany do złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu, którego kwota nie przekracza10 mln zł, w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania przez obie strony umowy, weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. W przypadku gdy wartość dofinansowania projektu po zsumowaniu z innymi wartościami dofinansowania projektów , które są realizowane równocześnie w czasie przez Beneficjenta na podstawie umów zawartych z IZ RPO WSL 2014-2020, przekracza limit 10 mln zł, wówczas zabezpieczenie ustanawiane jest w jednej lub kilku następujących form:
a)        poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
b)        gwarancja bankowa;
c)        weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
d)       zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
e)        hipoteka;
f)         poręczenie według prawa cywilnego.

Informacje dotyczące wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dostępne są dla Beneficjentów w Regulaminie konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 oraz w zapisach wzoru umowy o dofinansowanie projektu stanowiącym załącznik do w/w Regulaminu.

Pytanie 7. Czy Jednostka Samorządu Terytorialnego jest również zobowiązana do złożenia weksla In blanco jako zabezpieczanie prawidłowej realizacji umowy, jeśli projekt jest szacowany do kwoty 10 mln zł?
Nie, jednostki samorządu terytorialnego nie są zobowiązane do składania weksla in blanco stanowiącego zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie.
Pytanie 8. Wskaźnik: Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – czy chodzi o opiekunów w żłobku czy o rodziców/prawnych opiekunów?
Wskaźnik produktu: „Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie mierzy liczbę osób opiekujących się dziećmi, które otrzymały bezpośrednie wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie zapewnienia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz w przypadku gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (diagnoza opcjonalna) – w zakresie aktywizacji zawodowej. Wskaźnik odnosi się do rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3. Opiekunowie w żłobku nie są grupą docelową.
Pytanie 9. Skoro finansowanie działalności nowoutworzonych miejsc opieki wynosi maksymalnie 24 miesiące, dlaczego pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi ze środków EFS trwa nie dłużej niż 12 miesięcy? Jakie w takim razie wydatki składają się na „finansowanie działalności nowoutworzonych miejsc opieki”?
W Regulaminie konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 wskazano, że w ramach działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc w formach opieki nad dziećmi do lat 3 są kwalifikowalne w szczególności następujące kategorie wydatków:
1. dostosowanie pomieszczeń, w tym dostosowanie do wymogów sanitarnych bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, sanitariatów, szatni itp.;
2. modernizacja istniejącej bazy żłobkowej w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3;
3. zakup i montaż wyposażenia i środków trwałych (w tym m. in. meble, pomoce dydaktyczne, wyposażenie wypoczynkowe);
4. zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
5. wyposażenie placu zabaw;
6. finansowanie racjonalnych usprawnień, w celu upowszechnienia opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami do lat 3;
7. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: wynagrodzenia nauczycieli i personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci; inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

Natomiast pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3, jest dostępne dla osób, dla których opieka nad dziećmi stanowi barierę w wejściu na rynek pracy oraz dla osób pracujących, zagrożonych zwolnieniem z uwagi na konieczność opieki nad dziećmi do lat 3, w tym:1. pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym (w tym, pokrycie wynagrodzenia opiekuna zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym, kosztów pobytu oraz wyżywienia dziecka - w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu);2. pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego zatrudnionego przez gminę w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu;3. pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Katalog działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc ma szerszy charakter, który dotyczy m.in. prac dostosowawczych, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu i montażu środków trwałych. W ramach tego katalogu wyodrębniono koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 z zastrzeżeniem że pokrycie tych kosztów opieki nad dzieckiem ze środków EFS trwa nie dłużej niż 12 miesięcy. Powyższe uregulowania wynikają z zaleceń Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.


Pytanie 10.
Wskaźnik: Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – W Regulaminie jest zapis, że wskaźnik mierzy liczbę osób, które w dniu przystąpienia do projektu były bezrobotne lub bierne zawodowo. Jak możemy zastosować ten wskaźnik, w sytuacji gdy regulamin zapisów elektronicznych do żłobka przewiduje większą liczbę punktów podczas przyjęcia do żłobka dla rodziców pracujących.
Dla konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 wymienione wskaźniki są obligatoryjne dla wszystkich Projektodawców bez względu na charakter grupy docelowej i typ wsparcia. Sposób i założenia rekrutacji uczestników projektu określa beneficjent we wniosku o dofinansowanie. Wskaźnik „Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu” mierzy liczbę osób, które w dniu przystąpienia do projektu były bezrobotne lub bierne zawodowo. Definicja osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo została przedstawiona w Regulaminie konkursu. Za osoby bierne zawodowo należy uznać osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego).

Wnioskodawca ma możliwość opracowania odpowiedniego Regulaminu określającego zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Tym samym Regulamin rekrutacji powinien zostać skonstruowany w taki sposób aby umożliwił Wnioskodawcy realizację i osiągnięcie wymaganych wskaźników projektu zgodnie z Regulaminem konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15.

Pytanie 11. W przypadku realizacji 1 typu projektu, czyli tworzenie nowych podmiotów np. żłobek, w jaki sposób można sfinansować inwestycje z tym związaną jeśli cross-financing stanowi tylko 10% wartości projektu. W regulaminie pkt. 2.1.4 widnieje zapis, że inwestycje są finansowane ze środków EFRR w ramach PI 9a jednak harmonogram konkursów nie przewiduje naboru w tym roku. W jaki sposób można powiązać te dwa źródła finansowania? Jak to zaplanować w czasie? Logicznym wydawało by się, że najpierw powinna powstać infrastruktura, a dopiero później tzw. wsparcie miękkie.
Aktualny harmonogram konkursów na rok 2015, z 4 sierpnia 2015 r. nie przewiduje konkursu dla PI 9a. Przy czym należy podkreślić, że nie ma obowiązku realizacji projektów dwufunduszowych (komplementarnych pomiędzy EFS a EFRR dla Poddziłania 8.1.3). Zapis przedstawiony w regulaminie przedstawia informuje o możliwości realizacji projektów w ramach EFRR dla PI 9a, które będą komplementarne dla Działania 8.1. Zapis ten nie oznacza obowiązku łączenia projektów. Projekty w ramach Poddziałania 8.1.3 mogą być realizowane niezależnie od działań przewidzianych w ramach PI 9a. Projekty komplementarne pomiędzy ESF a EFRR dotyczące zapewnienia opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, będą mogły być realizowane w przyszłości po ogłoszeniu naborów w ramach PI 9a.
Pytanie 12. Czy przy zamkniętych grupach docelowych (dzieci z niepełnosprawnościami) należy we wniosku o dofinansowanie opisywać standard minimum?
Tak, grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Poddziałania 8.1.3 stanowią rodzice/opiekunowie prawni dzieci do lat 3. Tym samym beneficjent we wniosku o dofinansowanie ma obowiązek opisać standard minimum, który odnosi się do grupy docelowej projektu.
Pytanie 13. Czy gmina może być liderem a żłobek realizatorem (żłobek jako jednostka podlegająca gminie)?
Tak, gmina może być liderem projektu a żłobek jako jednostka podlegająca gminie realizatorem w ramach projektu. We wniosku o dofinasowanie beneficjent powinien wskazać podział obowiązków pomiędzy liderem projektu a realizatorem.
Pytanie 14. Czy dzieci muszą mieć oświadczenie o niepełnosprawności i przez kogo musi być ono wystawione?
Na etapie rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni przedstawią Orzeczenie wydane przez Miejski/Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.
Pytanie 15. Czy osoba opiekująca się dzieckiem po urlopie macierzyńskim, przebywająca na urlopie wypoczynkowym może brać udział w projekcie?
Tak, osoba opiekująca się dzieckiem do lat 3, po urlopie macierzyńskim i przebywająca na urlopie wypoczynkowym może być uczestnikiem projektu w ramach Poddziałania 8.1.3
Pytanie 16. Czy w momencie gdy wkład własny pokrywany będzie jednocześnie z kilku źródeł, np. z opłat rodziców i Programu Maluch – łączna wartość pobranych od rodziców opłat w całym okresie realizacji projektu nie może przekroczyć łącznej kwoty wkładu własnego, czy też kwoty wkładu własnego minus dofinansowanie z Programu Maluch?
Na łączną kwotę wkładu własnego, wykazywanego na poziomie 12% w ramach projektu, będą składać się kwoty opłat od rodziców oraz środki pozyskane przez podmiot z innych programów np. MALUCH. Wkład własny może być pokryty w całości lub częściowo albo z programu MALUCH albo z opłat rodziców. Decyzja w tym zakresie należy do beneficjenta.
Pytanie 17. Jak należy rozumieć obowiązek zachowania trwałości, czyli instytucjonalnej gotowości do świadczenia usług w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki – czy wystarczy jeżeli w momencie zapotrzebowania np. zatrudnię dodatkową osobę/y do opieki nad dziećmi, czy osoby te muszą być zatrudnione stale przez okres dwóch lat po zakończeniu projektu, nawet jeśli nie ma takiej potrzeby, bo np. nie ma tylu chętnych dzieci, co w okresie realizacji projektu?
Beneficjent będzie zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do świadczenia usług w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki. Powstała liczba miejsc w projekcie musi być równa liczbie miejsc w gotowości.

Beneficjent jest zobowiązany do utrzymania liczby miejsc opieki nad dziećmi, rozumianej jako gotowość do przyjęcia określonej liczby dzieci w momencie gdy wystąpi zapotrzebowanie. W konsekwencji beneficjent będzie zobowiązany do zatrudnienia opiekuna grupy dopiero w momencie gdy nastąpi zapotrzebowanie na dane miejsca opieki nad dziećmi. Jeżeli nie będzie grupy nie musi być zatrudniony opiekun.

Pytanie 18. W konkursie przewidziano dodatkowe punkty za uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w projekcie – czy by otrzymać dodatkowe punkty wystarczy jedno dziecko niepełnosprawne? czy liczba dzieci niepełnosprawnych ma jakiekolwiek znaczenie w kontekście oceny?
IOK nie wskazuje minimalnego udziału dzieci z niepełnosprawnościami. Kwestia ta zależy od beneficjenta, który dokonuje diagnozy sytuacji problemowej oraz charakteryzuje grupę docelową.
Pytanie 19. regulaminie konkursu znajduje się zapis, iż pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi ze środków EFS trwać może maksymalnie do 12 miesięcy – czy ww. zapis dotyczy wyłącznie czwartego typu projektu?
Nie, powyższe zapisy dotyczą wszystkich typów operacji w ramach konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15.
Pytanie 20. Jak należy rozumieć typ czwarty projektu? Czy również muszą powstać zupełnie nowe miejsca? Czym różni się on od pozostałych typów?
Beneficjent w ramach każdego typu operacji jest zobowiązany do utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, co wykazuje obligatoryjnie we wskaźniku produktu: Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.
Czwarty typ operacji dotyczy pokrycia kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

Pytanie 21. We wniosku wymagane jest opisanie sposobu zarządzania projektem, w tym opis zaangażowanej kadry – jak to wymaganie ma się do faktu, iż we wniosku nie występuje już zadanie zarządzanie projektem, a koszy te stanowią obecnie część kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtowo? Czy w momencie, gdy np. w opisie zarządzania, zaangażowana zostanie osoba/firma zewnętrzna do wsparcia w procesie zarządzania, w tym rozliczania projektu – na jakiej podstawie i czy w ogóle będzie wymagana jakaś dokumentacja z tym związana – np. dokumenty z wyboru takiej osoby/podmiotu, umowa, dokumenty potwierdzające stosowne kwalifikacje/doświadczenie, dokumenty rozliczające (rachunek/faktura/lista płac)?
We wniosku o dofinansowanie beneficjent powinien wykazać jak będzie wyglądała struktura zarządzania projektem, ze szczególnym uwzględnieniem roli partnerów i wykonawców. Opis sposobu zarządzania projektem będzie podlegać ocenie w kontekście zdolności beneficjenta do efektywnej realizacji projektu (część IV, pkt 5 Karty oceny merytorycznej).

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosków, beneficjent powinien opisać jaka kadra zaangażowana będzie w realizację projektu w szczególności przedstawić kluczowe stanowiska i ich rolę. Elementem oceny jest doświadczenie personelu i o ile to możliwe należy podać syntetyczną informację o doświadczeniu zawodowym personelu istotnym z punktu widzenia projektu, z uwzględnieniem planowanych na danym stanowisku zadań, uprawnień i odpowiedzialności. W sytuacji, gdy jest to możliwe należy wskazać konkretne osoby (z imienia i nazwiska), które będą odpowiedzialne za zarządzanie projektem. W tym zakresie należy wskazać tylko posiadany potencjał kadrowy, a więc w szczególności osoby na stałe współpracujące i planowane do oddelegowania do projektu, a nie te które wnioskodawca dopiero chciałby zaangażować.

Beneficjent powinien mieć jednak na uwadze rozgraniczenie pomiędzy formą płatności za usługę zarządzania projektem dla podmiotu zewnętrznego a kwestią potencjału Beneficjenta warunkującego prawidłowe zarządzanie projektem, które podlega ocenie na podstawie wniosku o dofinansowanie. Koszty zarządzania projektu beneficjent ujmuje w kosztach pośrednich. Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem stawki ryczałtowej. W związku z powyższym Beneficjent nie ma obowiązku dokumentowania określonych wydatków kosztów pośrednich przy przedkładaniu wniosków o płatność. Ponadto należy mieć na uwadze, że o ile IOK nie będzie wymagała dokumentów, to nie zwalnia to Beneficjenta z obowiązku postępowania zgodnie z przepisami prawa. Inne organy kontrolujące mogą dokonać kontroli wskazanych przez beneficjenta dokumentów. Ponadto rozliczanie kosztów zarzadzania w stawce ryczałtowej kosztów pośrednich nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku dochowania należytej staranności w sposobie zarządzania projektem w tym angażowania personelu/podmiotów zewn. posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w kontekście realizowanego projektu.

Pytanie 22. Czy we wniosku o dofinansowanie lub jakimś innym dokumencie wymagane będzie rozpisywanie konkretnych wydatków planowanych w projekcie w ramach kosztów pośrednich?
Koszty pośrednie w ramach projektu rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem stawki ryczałtowej. W związku z powyższym Beneficjent nie ma obowiązku wskazywania określonych wydatków kosztów pośrednich przy przedkładaniu wniosków o płatność na etapie realizacji projektu.
Pytanie 23. regulaminie znajduje się zapis, iż w przypadku negocjacji, formularz negocjacyjny przekazywany jest Wnioskodawcy za pośrednictwem platformy SEKAP. Jednocześnie złożenie wniosku możliwe jest za pośrednictwem platformy SEKAP lub ePUAP. W jaki sposób podmiot, który złożył wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP, otrzyma ewentualny formularz negocjacyjny?
IOK będzie wysyłać korespondencję za pośrednictwem platformy SEKAP na skrzynkę ePUAP lub PEUP beneficjenta. IOK nie ponosi odpowiedzialności za sposób funkcjonowania platformy ePUAP i rekomenduje korzystanie przez beneficjenta z platformy SEKAP.
Pytanie 24. Co oznacza zapis mówiący o tym, iż umowa dostarczana jest drogą elektroniczną – czy będzie to na platformę SEKAP, ePUAP, adres e-mail?
IOK będzie wysyłać korespondencję za pośrednictwem platformy SEKAP na skrzynkę odbiorczą SEKAP/ePUAP beneficjenta.
Pytanie 25. Czy uczestnikiem projektu będzie mogła być osoba prowadząca działalność gospodarczą? Jeżeli tak – pod jakimi warunkami?
Grupę docelową stanowią osoby pracujące wychowujące dzieci do lat 3, łącznie z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.
Pytanie 26. Co oznacza zapis, iż informacje dotyczące statusu zatrudnienia mogą być weryfikowane do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie? Czy jeżeli w ww. okresie były uczestnik projektu np. straci pracę – będzie to miało jakiś wpływ na projekt? Jeżeli tak – jaki?
Wskaźnik: Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu mierzy liczbę osób pracujących, które dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach projektu powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wyniku działań związanych z zapewnieniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. We wskaźniku beneficjent uwzględniania osoby, które w dniu przystąpienia do projektu były pracujące. Wskaźnik jest mierzony w trakcie realizacji projektu, niemniej informacje dotyczące statusu zatrudnienia mogą być fakultatywnie weryfikowane przez beneficjenta do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. Jeśli beneficjent po dokonaniu weryfikacji dotyczącej statusu zatrudnienia pozyska dane, że osoba utraciła zatrudnienie, wykaże ten fakt w części dotyczącej realizacji wskaźników projektu we wniosku o płatność.
Pytanie 27. Co oznacza zapis, iż uczestnikiem projektu może być osoba zatrudniona, wychowująca dziecko do lat 3? Czy musi ona przebywać na jakiejś formie urlopu, czy może to być po prostu osoba pracująca?
Zgodnie z zapisami RPO WSL 2014-2020 oraz Regulaminem konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 w pkt 2.1.2 grupę docelową stanowią osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3. Osoba zatrudniona nie musi przebywać na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim.
Pytanie 28. Jak należy rozumieć zapis, iż uczestnikiem projektu może być osoba znajdująca się poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 – czy to tylko osoba zarejestrowana jako bezrobotna?
Osoba znajdująca się poza rynkiem pracy to osoba która posiada status osoby bezrobotnej/biernej zawodowo lub osoby poszukującej pracy (rozumiane jako osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia). Ponadto za osoby bierne zawodowo należy uznać osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego).
Pytanie 29. W ciągu najbliższych 2 lat planowane jest zwiększenie dofinansowania żłobków niepublicznych, które ma skutkować wzrostem ilości miejsc w żłobkach, przy czym dofinansowanie nie zakłada 100% pokrycia kosztów utworzenia i utrzymania miejsca opieki. Część kosztów będzie pokrywana z opłat wnoszonych przez rodziców. Czy takie działanie mieści się w założeniach obecnego konkursu i czy miasto może starać się o uzyskanie dofinansowania, w sytuacji, gdy miasto finansuje usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat trzech w żłobkach niepublicznych w formie dotacji.?
Miasto może ubiegać się o dofinansowanie na utworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w żłobkach niepublicznych. Wartość dofinasowania wynosi 88% natomiast poziom wkładu własnego 12%.
Pytanie 30. Czy można zorganizować zajęcia dla dzieci objętych projektem np. logopedyczne, języka angielskiego?
W ramach kosztów pobytu dziecka w żłobku/klubie dziecięcym mogą być kwalifikowane wszystkie te koszty, które odnoszą się bezpośrednio do danego dziecka i są związane z zapewnieniem mu wsparcia w danej placówce opieki np. koszty materiałów higienicznych, opłat za pobyt pobieranych od rodziców, zajęcia dodatkowe, zajęcia z logopedą.
Pytanie 31. Czy można pobierać od rodziców symboliczną opłatę za opiekę nad dzieckiem (w żłobku, klubie dziecięcym lub opiekę niani), oraz czy może ona stanowić wkład własny projektu?
Opłata pobierana od rodziców może stanowić wkład własny w ramach projektu. Poziom wkładu własnego został wskazany w Regulaminie konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 i stanowi obligatoryjnie 12% wartości projektu. Przy czym jest to wartość ogółem wkładu własnego, który może pochodzić z różnych źródeł (nie tylko z opłat rodziców) i stanowić wkład pieniężny lub niepieniężny.
Pytanie 32. W regulaminie zapisano, że Beneficjent będzie zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, przez okres 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, mowa jest o instytucjonalnej gotowości, czy jesteśmy zobowiązani do utrzymania takiej samej liczby miejsc, ile zaplanowano w projekcie? Jeżeli w kolejnych latach nie będzie tylu chętnych i liczba dzieci będzie mniejsza, czy spełnimy warunek?
Beneficjent będzie zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do świadczenia usług w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki, co oznacza, że liczba utworzonych miejsc w ramach projektu musi być równa liczbie miejsc utrzymanych w ramach trwałości projektu, pod kątem instytucjonalnym. Jeżeli okaże się, że nie ma tylu chętnych, wówczas beneficjent nie poniesie żadnych konsekwencji. Jeśli natomiast pojawią się chętni, wówczas beneficjent musi być gotowy do ich przyjęcia. Miejsca muszą być utrzymane, ich liczba nie może się zmniejszyć.

Pytania i odpowiedzi dot. kwalifikowalności w ramach Konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 

Pytanie 1. Czy wolontariusz może wykonywać takie same zadania jak osoby zatrudnione do realizacji zadań w projekcie?
Nie. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), Podrozdziałem 6.10 pkt 6 c) w ramach wolontariatu nie może być wykonywana nieodpłatna praca dotycząca zadań, które są realizowane przez personel projektu dofinansowany w ramach projektu.
Pytanie 2. Czy można wyposażyć stanowisko pracy w kosztach pośrednich?
Kwestia kwalifikowalności wyposażenia stanowiska pracy personelu projektu określona została w Podrozdziale 6.16 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne).
Z kolei zgodnie z Podrozdziałem 8.4 pkt 5) Wytycznych koszty pośrednie rozliczane są z wykorzystaniem określonych stawek ryczałtowych. Stawki ryczałtowe zaś, w świetle zapisów Podrozdziału 6.6 Wytycznych, stanowią jedną z uproszczonych metod rozliczania wydatków w perspektywie finansowej 2014-2020. Istotne jest, iż zgodnie z Podrozdziałem 8.6 pkt 2) Wytycznych: „2) Do personelu projektu zaangażowanego w ramach działań/zadań rozliczanych za pomocą uproszczonych metod nie ma zastosowania podrozdział 6.16”.
Jednocześnie w Podrozdziale 8.4 Wytycznych wskazano jednoznacznie, iż koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu. Koszty pośrednie obejmują zatem m. in. koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie i obsługę projektu. W praktyce dotyczy to czynności takich jak np.:- koordynowanie i nadzorowanie projektu,- rozliczanie, w tym monitorowanie,- organizacja wsparcia w ramach projektu, w tym organizacja szkoleń i doradztwa (ale nie prowadzenie szkoleń i doradztwa),- prowadzenie rekrutacji w ramach projektu, w szczególności wyszukiwanie i informowanie uczestników projektu i prowadzenie spotkań informacyjnych o projekcie oraz koszt ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach, na plakatach (ale nie koszt personelu udzielającego wsparcia identyfikującego potrzeby grupy docelowej przy rekrutacji, np. psychologa, o ile w ogóle koszt taki jest uzasadniony specyfiką danego projektu),- informowanie o projekcie i jego promocja, w tym prowadzenie strony internetowej o projekcie oraz prawidłowe oznakowanie projektu,- obsługa kadrowa, księgowa i finansowa,- obsługa sekretariatu i kancelarii,- obsługa prawna, w tym w zakresie prowadzenia procedury zamówień publicznych.
Co więcej, dotyczy to ww. czynności bez względu na fakt, kto i w jakiej formie je wykonuje. Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 uznaje, iż na potrzeby wykonywania czynności przedstawionych powyżej może zajść potrzeba wyposażenia stanowiska pracy danej osoby. Tym samym, w świetle zapisów Wytycznych, istnieje możliwość sfinansowania wyposażenia stanowiska pracy w ramach kosztów pośrednich. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Wydatki poniesione w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem nie są wykazywane we wniosku o płatność, tym samym nie wliczają się do limitu 10% określonego dla środków trwałych oraz cross-financingu.

Pytanie 3. Czy wydatek związany z wyceną wkładu niepieniężnego będzie kosztem kwalifikowalnym?
Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Podrozdziałem 6.2 pkt 3) wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który m. in. jest niezbędny do realizacji celów projektu. Ponadto, w świetle Wytycznych, okres kwalifikowalności wydatków w ramach danego projektu określony jest w umowie o dofinansowanie. Tym samym, w świetle powyższego, wydatek związany z wyceną wkładu niepieniężnego (np. wynagrodzenie rzeczoznawcy) może być kwalifikowalny, o ile jest on konieczny dla prawidłowej realizacji projektu oraz zostanie poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu.
Pytanie 4. Czy zaadaptowanie pomieszczeń przed rozpoczęciem projektu będzie kosztem kwalifikowalnym i czy może być wkładem własnym?
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), Podrozdziałem 6.1 pkt 7) okres kwalifikowalności wydatków w ramach danego projektu określony jest w umowie o dofinansowanie. Dodatkowo Wytyczne wskazują, iż wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny o ile spełnia łącznie warunki kwalifikowalności wskazane Rozdz..pkt 3) Wytycznych (w tym m. in. jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu) i nie został wykazany w katalogu wydatków niekwalifikowanych w Rozdz.8.7 pkt 3 lit.c).
Jednocześnie, w świetle zapisów Podrozdziału 8.7 Wytycznych, wydatki związane z adaptacją pomieszczeń na potrzeby projektu objęte są regułami cross-financingu, a więc są kosztem limitowanym. Zaznaczyć należy, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Podrozdziałem 2.2, wydatki w ramach projektu na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach cross-financingu nie mogą łącznie przekroczyć 20% poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym wydatki w ramach cross-financingu nie mogą przekroczyć 10% wartości projektu.
Istotne jest również, w przypadku wniesienia zaadaptowanych pomieszczeń jako wkład niepieniężny do projektu, iż taki wydatek może być kwalifikowalny, jeśli jest wnoszony przez Beneficjenta ze składników jego majątku, lub majątku innych podmiotów, jeżeli taka możliwość wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Dalej Wytyczne, w Podrozdziale 6.10, precyzują warunki kwalifikowania wkładu niepieniężnego, do których należą:
- wartość wkładu niepieniężnego została należycie potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom,
- wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie przekracza stawek rynkowych,
- wartość i dostarczenie wkładu niepieniężnego mogą być poddane niezależnej ocenie i weryfikacji,
- w przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu jej wartość nie przekracza wartości rynkowej; ponadto wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z przepisami z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) – aktualnym w momencie złożenia rozliczającego go wniosku o płatność.

Pytanie 5. Czy w świetle zapisu w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 , który brzmi: „Dochody wygenerowane podczas realizacji projektu, które nie zostały wzięte pod uwagę w czasie jego zatwierdzania, wykazuje się nie później niż w momencie złożenia wniosku o płatność końcową. Dochody te pomniejszają wydatki kwalifikowalne projektu (…)”, można opłaty stałe wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku wnieść do projektu w postaci wkładu własnego (tzn. rodzic uiszcza opłatę, miasto kwalifikuje ją jako wkład własny w projekcie)? Czy prawidłowe jest rozumienie, że jeśli można je zakwalifikować w ramach projektu i będzie to wykazane we wniosku o dofinansowanie, nie będą one pomniejszać wydatków kwalifikowalnych projektu, a zarazem nie będą pomniejszać dofinansowania, które wynosi 88% wartości projektu?
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wkład własny oznacza środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania. Dodatkowo Wytyczne, w Podrozdziale 6.9 pkt 1) wskazują, iż:
„1) Dochody wygenerowane podczas realizacji projektu, które nie zostały wzięte pod uwagę w czasie jego zatwierdzana, wykazuje się nie później niż w momencie złożenia wniosku o płatność końcową. Dochody te pomniejszają wydatki kwalifikowalne projektu (…)”.
Oznacza to, iż w przypadku, gdy uzyskany dochód w projekcie nie został przewidziany i wykazany we wniosku aplikacyjnym, wówczas zachodzi konieczność jego wykazania we wniosku o płatność. Jednocześnie IZ RPO WSL 2014-2020, zgodnie z zapisami wzoru „Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” przyjęła rozwiązanie, iż w powyższym przypadku Beneficjent zobligowany jest do zwrotu kwoty wykazanego dochodu na rachunek Instytucji Zarządzającej na koniec roku budżetowego, a w przypadku końcowego wniosku o płatność przed upływem 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Natomiast na potrzeby realizacji RPO WSL 2014-2020 Instytucja Zarządzająca uznaje za właściwy schemat postępowania analogiczny z tym, przyjętym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, iż istnieje możliwość wykazania jako wkład własny do projektu opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka, przy czym powyższe musi zostać uwzględnione we wniosku o dofinansowanie.

Pytanie 6. Klub dziecięcy będzie znajdować się na 4 piętrze. W budynku jest winda, która wymaga remontu. Czy remont może stanowić koszt kwalifikowany w ramach projektu?
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 każdy wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny o ile spełnia łącznie warunki kwalifikowalności wskazane Podrozdziale 6.2 .pkt 3) Wytycznych (w tym m. in. jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu) i nie został wykazany w katalogu wydatków niekwalifikowanych w Podrozdziale.8.7 pkt 3 lit.c) Natomiast w gestii Beneficjenta pozostaje sposób wywiązania się z powyższych wymogów.
Pytanie 7. Czy w przypadku wniesienia wkładu własnego w ramach kosztów pośrednich wymagane będzie udokumentowanie poniesienia określonych wydatków w jakiś sposób?
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wkład własny oznacza środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania. Wobec powyższego wkład własny może być ponoszony w ramach kosztów pośrednich i nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą.
Pytanie 8. Jak należy rozumieć finansowanie racjonalnych usprawnień w przypadku, gdy we wniosku nie przewidziano uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych? Czy będzie możliwe ich sfinansowanie z ewentualnych powstałych oszczędności? Czy w przypadku braku oszczędności Beneficjent będzie zobligowany do zastosowania stosownych usprawnień z własnych środków? Czy wymagane będzie udokumentowanie wprowadzenia racjonalnych usprawnień – jeżeli tak – w jaki sposób?
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne ws. równości szans) mechanizm racjonalnych usprawnień to konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami.
W świetle powyższego wydatki odnoszące się do powyższej zasady kwalifikowalne będą jedynie w przypadku objęcia wsparciem projektowym osób z orzeczoną niepełnosprawnością i wydatki te będą przeznaczone na realizację przywołanych powyżej założeń, przy czym zamierzenie wsparcia osób niepełnosprawnych musi wynikać z zapisów wniosku o dofinansowanie.
W przypadku powstania oszczędności w projekcie, w którym pierwotnie nie przewidziano udziału osób niepełnosprawnych, na okoliczność ewentualnego kwalifikowania wydatków związanych z racjonalnymi usprawnieniami konieczna jest zmiana zapisów wniosku o dofinansowanie. Z kolei w przypadku, gdy projekt zakładał wsparcie osób niepełnosprawnych, przy czym w budżecie projektu nie zabezpieczono środków na finansowanie kosztów racjonalnych usprawnień, wówczas należy mieć na uwadze zapisy § 33 ust 2 wzoru „Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, zgodnie z którymi:
„2. Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie projektu określonym we wniosku do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego przesuwane są środki jak i do zadania, na które przesuwane są środki w stosunku do zatwierdzonego wniosku bez konieczności zachowania wymogu o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3. Przesunięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą:1) zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-financingu w ramach projektu;2) zwiększać łącznej wysokości wydatków odnoszących się do zakupu środków trwałych;3) zwiększać łącznej wysokości wydatków ponoszonych poza terytorium kraju i UE;4) zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących zlecenia usługi merytorycznej;5) wpływać na wysokość i przeznaczenie pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis przyznanej Beneficjentowi w ramach projektu; 6) dotyczyć kosztów rozliczanych ryczałtowo.”
Jednocześnie Wytyczne ws. równości szans nie wprowadzają dodatkowego wymogu w zakresie dokumentowania kosztów racjonalnych usprawnień – w tym zakresie obowiązują zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zgodnie z którymi dowodem poniesienia wydatku jest zapłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej. Należy przy tym pamiętać, iż zgodnie z Wytycznymi ws. równości szans łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 tys. PLN.

Pytanie 9. Czy tworząc klub dziecięcy w ramach projektu można po godzinach pracy klubu, w jego pomieszczeniach prowadzić dodatkowe zajęcia komercyjne?
Tak, istnieje taka możliwość. Niemniej jednak biorąc pod uwagę, iż będą to zajęcia komercyjne należy mieć na względzie zapisy dotyczące dochodu wygenerowanego podczas realizacji projektu w Podrozdziale 6.9 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Pytanie 10. Czy jest możliwość wykazania wkładu niepieniężnego w postaci kosztów remontu przystosowującego budynek na użyteczność żłobka. Remont będzie wykonywać firma zewnętrzna na zlecenie Gminy - dowodem będzie faktura za usługę. Remont będzie wykonany przed planowaną realizacją projektu miękkiego.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w przypadku wniesienia zaadaptowanych pomieszczeń jako wkład niepieniężny do projektu, taki wydatek może być kwalifikowalny, jeśli jest wnoszony przez Beneficjenta ze składników jego majątku, lub majątku innych podmiotów, jeżeli taka możliwość wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Dalej Wytyczne, w Podrozdziale 6.10, precyzują warunki kwalifikowania wkładu niepieniężnego, do których należą:
- wartość wkładu niepieniężnego została należycie potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom,
- wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie przekracza stawek rynkowych,
- wartość i dostarczenie wkładu niepieniężnego mogą być poddane niezależnej ocenie i weryfikacji,
- w przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu jej wartość nie przekracza wartości rynkowej; ponadto wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z przepisami z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) – aktualnym w momencie złożenia rozliczającego go wniosku o płatność.
Jednocześnie, w przypadku wniesienia do projektu kosztów adaptacji pomieszczeń w ramach wkładu własnego, koszty te będą kwalifikowalne, niemniej jednak należy mieć na względzie, iż w takim przypadku koszty te wliczają się do limitu wydatków w ramach cross-financingu, o którym mowa w pkt 6 podsekcji 6.12.1 Wytycznych.

Pytanie 11. Jak udokumentować doświadczenie zwodowe niani? (referencje, kopie umów, itp.)? (tratyfikator, pkt IV)
Zgodnie z Wykazem dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”, rozdziałem IV każdy specjalista musi posiadać wykształcenie kierunkowe w danej dziedzinie lub legitymować się minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym w danej branży. Niemniej jednak zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2013.1457 j.t.) „Nianią jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanej dalej "umową uaktywniającą”. Dalej ww. ustawa wskazuje, iż umowa podpisywana jest między nianią a rodzicami dziecka. Tym samym ustawa nie określa wymogów w stosunku do niani.
Mając na uwadze powyższe, jak również realizowane czynności w charakterze niani, IZ RPO WSL 2014-2020 informuje, że stosowanie wymogów określonych w Taryfikatorze wobec niani nie jest obowiązkowe. Stosowna modyfikacja zapisów Taryfikatora zostanie dokonana przy najbliższej jego aktualizacji.

Pytanie 12. Co to znaczy wykształcenie kierunkowe w danej dziedzinie w odniesieniu do niani? (taryfikator, pkt. IV)
Zgodnie z Wykazem dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”, rozdziałem IV każdy specjalista musi posiadać wykształcenie kierunkowe w danej dziedzinie lub legitymować się minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym w danej branży. Niemniej jednak zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2013.1457 j.t.) „Nianią jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanej dalej "umową uaktywniającą”. Dalej ww. ustawa wskazuje, iż umowa podpisywana jest między nianią a rodzicami dziecka. Tym samym ustawa nie określa wymogów w stosunku do niani.
Mając na uwadze powyższe, jak również realizowane czynności w charakterze niani, IZ RPO WSL 2014-2020 informuje, że stosowanie wymogów określonych w Taryfikatorze wobec niani nie jest obowiązkowe. Stosowna modyfikacja zapisów Taryfikatora zostanie dokonana przy najbliższej jego aktualizacji.

Pytanie 13. Czy system monitoringowy w żłobkach jest kosztem kwalifikowalnym i czy może być wkładem własnym?
Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Podrozdziałem 6.2 pkt 3) wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który m. in. jest niezbędny do realizacji celów projektu. Tym samym, jeśli Beneficjent wykaże niezbędność niniejszego wydatku dla prawidłowej realizacji projektu, wówczas może on stanowić wydatek kwalifikowalny. Jednocześnie, mając na uwadze, iż wydatki ponoszone w ramach wkładu własnego muszą spełniać te same warunki kwalifikowalności jak te ponoszone z dofinansowania, taki wydatek, jeśli jest kwalifikowalny, może stanowić wkład własny Beneficjenta.
Pytanie 14.
W jaki sposób środki finansowe z programu MALUCH, moduł 2 mogą stanowić wkład własny jeśli jest to dofinasowanie na utrzymanie utworzonych we wcześniejszej edycji programu miejsc, a w ramach 8.1.3 planujemy realizację 2 typu projektu, czyli utworzenie nowych miejsc opieki dla kolejnej grupy dzieci. Tym samym są to dwie różne grupy docelowe. Czy na pewno w tym przypadku, dotacja z MALUCHA może być wkładem własnym i jak ją wtedy należy wykazać w projekcie? Czy nie będzie to podwójne finansowanie tych samych zadań?
Zgodnie z „Resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2015”, (dalej: resortowy program) Rozdział 4 pkt 4.2.2 moduł 2 oznacza zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki tworzonych przez gminy do dnia 31.12.2014 z udziałem programu „MALUCH”. Z kolei w Rozdziale 7 resortowego programu wskazano, iż koszty (wydatki) bieżące na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dotyczą wszystkich kosztów (wydatków) związanych z funkcjonowaniem miejsc. Tym samym, w świetle założeń resortowego programu gmina, aplikując o środki programu „MALUCH” w edycji z roku 2015, w ramach modułu 2, we wcześniejszych edycjach musiała utworzyć nowe miejsca w instytucjach opieki, przy czym pierwsza edycja programu „MALUCH” miała miejsce w roku 2011. W świetle powyższego istnieje możliwość, iż gmina w ramach ww. programu poniosła wydatki na tworzenie nowych miejsc opieki tj. budowę, zakup, remont nieruchomości, w tym jej adaptację, nabycie pierwszego wyposażenia (zgodnie z ww. programem).
Natomiast Podrozdział 6.7 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) wskazuje, że niedozwolone jest podwójne finansowanie. Z kolei pkt h) przywołanego Podrozdziału wskazuje, iż jako podwójne finansowanie uznaje się sytuację, w której Beneficjent jako wkład własny wnosi do projektu wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych.
Jednocześnie, w przypadku wniesienia środków finansowych z programu MALUCH w formie pieniężnej powstaje wątpliwość co do kwalifikowalności tych środków mając na uwadze fakt, iż grupa docelowa projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 nie jest tożsama z tą, na którą gmina otrzymała środki w ramach programu MALUCH. Tym samym nie został spełniony warunek określony w Podrozdziale 6.2 pkt 3) Wytycznych, zgodnie z którymi wydatek może być uznany za kwalifikowalny, jeśli jest niezbędny dla realizacji celów projektu. Jednocześnie podstawowe warunki kwalifikowalności wydatków, określone w Podrozdziale 6.2 Wytycznych, są tożsame dla tych poniesionych z dofinansowania oraz tych finansowanych (lub wnoszonych) w ramach wkładu własnego. Wobec zatem faktu, iż środki finansowe z programu MALUCH przeznaczone są na wsparcie innej grupy docelowej, niż ta, którą Projektodawca zamierza wesprzeć w ramach RPO WSL 2014-2020, w opinii Instytucji Zarządzającej środki te nie mogą stanowić wkładu własnego w projekcie, bowiem nie są niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu w ramach RPO WSL 2014-2020.

Pytanie 15. Czy możemy w ramach projektu finansować wynagrodzenie następującego personelu zatrudnionego w Żłobku:

•             personel kuchni,

•             pielęgniarki,

•             pokojowe,

•             konserwator,

•             magazynier.

Zgodnie z Podrozdziałem 6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który jest m. in. niezbędny do realizacji projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu. Jednocześnie zgodnie z Podrozdziałem 6.1 pkt 7) Wytycznych okres kwalifikowalności wydatków w ramach danego projektu określony jest w umowie o dofinansowanie. Istotne jest również, iż zgodnie z Podrozdziałem 6.16 pkt 1) Wytycznych koszty związane z wynagrodzeniem personelu mogą być kwalifikowalne w ramach projektu, o ile wynika to ze specyfiki projektu, na warunkach określonych w Wytycznych.

Pytanie 16. W Taryfikatorze jest określona stawka za godzinę opieki nad dzieckiem na poziomie 20 zł. Jeśli Beneficjent zatrudnia dziennego opiekuna na umowę o pracę to czy przelicza zaangażowanie pracownika 8h dziennie x 20 zł i ilość dni w miesiącu? Czy ustala wynagrodzenie o prace takie jakie posiadają inni opiekunowie?
Zgodnie z Wykazem dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” stawki w nim określone są stawkami dopuszczalnymi. Niemniej w przypadku przekroczenia ww. stawki Beneficjent jest zobowiązany do zawarcia we wniosku o dofinansowanie/wniosku o płatność uzasadnienia zaistniałej sytuacji. Jednocześnie zgodnie z Rozdziałem 6.16 pkt 11) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, „Wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne pod warunkiem, iż ich wysokość odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i FS na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji(…)”. W świetle powyższego dopuszczalne jest przekroczenie stawki wynagrodzenia ponad tą wskazaną w Taryfikatorze, przy czym jedynie w przypadku spełnienia przesłanki wynikającej z Wytycznych. W takim przypadku należy przedstawić we wniosku o dofinansowanie stosowną informację uzasadniającą przedstawioną stawkę wynagrodzenia ponad tą wynikającą z Taryfikatora.
Pytanie 17. Fundacja wynajmuje pomieszczenia wraz z wyposażeniem. Czy opłatę należy przeliczyć proporcjonalnie w stosunku do ilości dzieci czyli np 1/3 kosztu za wynajem?
Tak. Zgodnie bowiem z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny jeśli spełnia m. in. warunek racjonalności i efektywności, w rozumieniu stosunku nakładów do rezultatu. Nie jest bowiem zasadne kwalifikowanie całości wydatku, jeśli jedynie w określonej części odnosi się on do grupy docelowej danego projektu.

Pytanie 18. Catering w projekcie obejmuje dwa dania ale bez napoju. Czy stawka powinna być przyjęta zgodnie z Taryfikatorem czy pomniejszona z uwagi na brak napoju? Czy dla dzieci obowiązuje inna stawka?
Zgodnie z zapisami Wykazu dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” określona w nim dopuszczalna kwota lunchu/obiadu/kolacji wynosi 35,00 PLN, przy czym wskazano jednoznacznie, iż ww. kwota odnosi się do ściśle określonego standardu posiłku, na który składają się dwa dania: zupa, drugie danie oraz napój. W przypadku, gdy Projektodawca zamierza dokonać zakupu posiłku, którego standard odbiega od tego wskazanego w Taryfikatorze, wówczas należy mieć na uwadze zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zgodnie z których Rozdziałem 8.3 pkt 4) „Koszty bezpośrednie w ramach projektu powinny zostać oszacowane należycie z zastosowaniem warunków i procedur kwalifikowalności określonych w Wytycznych lub wytycznych programowych oraz innych wytycznych horyzontalnych(…), w szczególności z uwzględnieniem w budżecie projektu stawek rynkowych(…)”. Tym samym każdorazowo wydatek przedstawiony w budżecie projektu winien odpowiadać stawkom rynkowym.

Pytanie 19. Czy koszt składek ZUS niani, opłacanych w ramach umowy uaktywniającej przez ZUS z budżetu państwa (od kwoty wynagrodzenia minimalnego) może być uznany za część wkładu własnego? (Czy jako wkład własny do projektu można traktować finansowanie składek na ubezpieczenie emerytalne, społeczne i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne niani, które z tytułu Umowy Uaktywniającej obliczane na podstawie nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę pokrywane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych?)
Tak, przy czym powyższe występuje wówczas, gdy w projekcie założono pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu. Zgodnie bowiem z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wkład własny rozumie się jako środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną beneficjentowi w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną beneficjentowi, zgodnie ze stopą dofinansowania dla projektu). Jednocześnie zgodnie z Rozdziałem 6.7 Wytycznych przez podwójne finansowanie rozumie się m. in. poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych. W świetle powyższego, jeśli wydatki finansowane przez ZUS nie są jednocześnie finansowane ze środków projektu, wówczas taki wydatek może stanowić wkład własny w projekcie.

Pytanie 20. Czy w związku z 1 typem operacji "tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3” dopuszcza się zakup nieruchomości z budynkiem w celu utworzenia żłobka?
Zgodnie z regulaminem konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 inwestycje w nową infrastrukturę opiekuńczą dla dzieci do lat 3, definiowane zgodnie z pkt 3 w rozdziale 8.7 Wytycznych, w pierwszej kolejności są realizowane w powiatach, w których taka infrastruktura nie występuje. Inwestycje te są finansowane ze środków EFRR w ramach PI 9.a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289), lub ze środków EFS w ramach cross-financingu, o którym mowa w Wytycznych. Powyższe działania są realizowane w ograniczonym zakresie, uzasadnionym specyfiką regionalną. Ponadto, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie:
a) zakupu nieruchomości,
b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,
c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.

Niemniej jednak, należy mieć na względzie, iż w ramach projektów współfinansowanych z EFS wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu, chyba że inny limit wskazano dla danego typu projektów w Programie Operacyjnym lub Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych. Wydatki ponoszone na zakup środków trwałych oraz cross-financing powyżej dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu są niekwalifikowalne.
Jednocześnie, zgodnie z Podrozdziałem 6.3, pkt 1) ppkt l) Wytycznych, wydatki niekwalifikowalne stanowią wydatki poniesione na zakup nieruchomości przekraczające 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%, a w przypadku instrumentów finansowych skierowanych na wspieranie rozwoju obszarów miejskich lub rewitalizację obszarów miejskich, limit ten na poziomie inwestycji ostatecznego odbiorcy wynosi 20% (w przypadku gwarancji procent ten ma zastosowanie do kwoty pożyczki lub innych instrumentów podziału ryzyka, objętych gwarancją.

Pytanie 21. Czy w ramach remontu placówki w przypadku utworzenia nowych miejsc żłobkowych należy proporcjonalnie wyliczyć koszty remontu pomieszczeń? Placówka opiekuje się 30 dziećmi. Planuje się utworzenie 8-9 nowych miejsc, na co pozwalają warunki lokalowe. Żłobek należałoby jednak odmalować, położyć glazurę w część kuchni. 8 nowych miejsc stanowi nową grupę (na tę grupę przypada 1 opiekun), ale dzieci będą korzystać w dużej mierze ze wspólnej powierzchni z pozostałymi dziećmi w żłobku. Czy przy zaplanowanym w projekcie remoncie można odmalować cały żłobek? Czy należy wyliczać koszt remontu proporcjonalnie do ilości nowych miejsc 8/30? W przybliżeniu 1/4 wydatków na remont można pokryć z dotacji. W związku z tym, że żłobek ma duże sale i faktycznie nowoprzyjęte dzieci będą razem z pozostałymi dziećmi to czy jest konieczność dzielenia kosztów remontu? Podobna sytuacja będzie z założeniem monitoringu na palcu zabaw - jeśli zostanie odpowiednio uzasadniony to czy również należy jego koszt dzielić proporcjonalnie do ilości nowoutworzonych miejsc?
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Podrozdziałem 6.2 pkt 3) wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który m. in. jest niezbędny do realizacji celów projektu oraz został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
Biorąc pod uwagę powyższe, wydatki poniesione na rzecz nowoutworzonej grupy w żłobku, tj. koszty remontu pomieszczeń oraz koszty monitoringu, powinny zostać rozliczone proporcjonalnie w stosunku do nowoutworzonych miejsc w żłobku.
Jednocześnie, należy mieć na względzie, iż w świetle zapisów Podrozdziału 8.7 Wytycznych, wydatki związane z adaptacją pomieszczeń (prace remontowo-wykończeniowe) na potrzeby projektu objęte są regułami cross-financingu, a więc są kosztem limitowanym. Zaznaczyć należy, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Podrozdziałem 2.2, wydatki w ramach projektu na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach cross-financingu nie mogą łącznie przekroczyć 20% poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym wydatki w ramach cross-financingu nie mogą przekroczyć 10% wartości projektu.

Pytanie 22. Do jakiego katalogu kosztów: pośrednich czy bezpośrednich należy zakwalifikować wynagrodzenie kierownika jednostki, w tym wypadku żłobka, tworzonego w ramach konkursu 8.1.3 ? Nadmienić należy, iż jego stanowisko nie uprawnia do reprezentowania na zewnątrz jednostki realizującej projekt, a zadania jakie będą mu powierzone do realizacji ograniczać się będą jedynie do zadań typowo merytorycznych, ale związanych z wewnętrznym funkcjonowaniem żłobka.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), Podrozdziałem 8.3 pkt 1), koszty projektu przedstawiane są we wniosku w formie budżetu zadaniowego. Dalej ten sam dokument wskazuje, w pkt 2), iż budżet zadaniowy oznacza przedstawienie kosztów kwalifikowalnych projektu w podziale na zadania merytoryczne w ramach kosztów bezpośrednich oraz koszty pośrednie. Jednocześnie w Podrozdziale 8.4 Wytycznych wskazano jednoznacznie, iż koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu. Wytyczne również zawierają katalog wydatków zaszeregowanych do kategorii kosztów pośrednich, które nie mogą zostać wykazane jako koszty bezpośrednie. Koszty pośrednie obejmują zatem m. in. koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie i obsługę projektu. W praktyce dotyczy to czynności takich jak np.:
- koordynowanie i nadzorowanie projektu,
- rozliczanie, w tym monitorowanie,
- organizacja wsparcia w ramach projektu, w tym organizacja szkoleń i doradztwa (ale nie prowadzenie szkoleń i doradztwa),
- prowadzenie rekrutacji w ramach projektu, w szczególności wyszukiwanie i informowanie uczestników projektu i prowadzenie spotkań informacyjnych o projekcie oraz koszt ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach, na plakatach (ale nie koszt personelu udzielającego wsparcia identyfikującego potrzeby grupy docelowej przy rekrutacji, np. psychologa, o ile w ogóle koszt taki jest uzasadniony specyfiką danego projektu),
- informowanie o projekcie i jego promocja, w tym prowadzenie strony internetowej o projekcie oraz prawidłowe oznakowanie projektu,
- obsługa kadrowa, księgowa i finansowa,
- obsługa sekretariatu i kancelarii,
- obsługa prawna, w tym w zakresie prowadzenia procedury zamówień publicznych.

Pytanie 23. Czy kosztem kwalifikowalnym będzie ubezpieczenie majątkowe (np. od kradzieży sprzętu zakupionego w ramach projektu) i ubezpieczenie dzieci?
Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Podrozdziałem 6.2 pkt 3) wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który m. in. jest niezbędny do realizacji celów projektu. Jednocześnie, należy mieć na względzie, iż zgodnie z Podrozdziałem 8.4 pkt 2) koszty ubezpieczeń majątkowych mieszczą się w katalogu kosztów pośrednich, natomiast koszt ubezpieczeń dzieci winien być uwzględniony w ramach zadań merytorycznych, tj. w kosztach bezpośrednich. Ponadto, każdy wydatek poniesiony w ramach projektu musi być zgodny z przepisami prawa krajowego i unijnego. Jeśli zatem wydatek spełnia warunki kwalifikowalności, określone w Wytycznych, wówczas będzie mógł zostać uznany za kwalifikowalny w projekcie.

Pytanie 24. Czy na etapie realizacji projektu będą wymagane tablice zamontowane na budynek, gdzie udzielane jest wsparcie czy wystarczą jedynie plakaty?
Zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, który jest dostępny na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl, każdy Beneficjent ma obowiązek oznaczenia miejsca projektu plakatem informacyjnym. W przypadku projektów dofinansowanych na ponad 500 tys. euro (dotyczących infrastruktury lub prac budowlanych albo zakupu środków trwałych) beneficjenci zamiast plakatów zobligowani są zamieścić tablice informacyjne i/lub tablice pamiątkowe. Plakaty albo tablice informacyjne umieszcza się w trakcie trwania projektu, a tablice pamiątkowe po jego zakończeniu.

Pytanie 25. Czy kosztem kwalifikowalnym będzie zakup ubrań ochronnych?
Tak, zakup ubrań ochronnych, będzie kosztem kwalifikowalnym, o ile wynika z przepisów wewnętrznych danej jednostki lub przepisów prawa i jest niezbędny dla prawidłowej realizacji projektu.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś