Przejdź do treści głównej

Zamówienia publiczne od 1 stycznia 2021 r. po nowelizacji ustawy- szkolenie 11-12.05.2021 r.


Pytanie 1. Kiedy korzystamy z art. 223. ust. 4 (wyjaśnienia treści oferty), jeżeli 223 ust. 1 dokładnie określa, że możemy tylko wezwać o złożenie dokumentów, jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych dokumentów lub uzupełnić, jeśli są niekompletne ( nie bardzo wiem, jaką sytuację należy wyjaśniać)?

Odpowiedź.

Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm., zwanej dalej „ustawą PZP”): W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

Interpretując przepis można odwołać się do aktualnego w świetle nowych regulacji orzecznictwa KIO np. wyroku z dnia 13.04.2018 r. (syn. KIO 646/18), gdzie KIO wskazało, że: Oświadczenia i dokumenty składane dla potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań odnoszące się bezpośrednio do właściwości przedmiotu przyszłego zobowiązania wykonawcy (przedmiotu zamówienia), co do zasady są zarówno w znaczeniu materialnym, jak i formalnym, częścią oferty rozumianej jako oświadczenie woli wyrażające zobowiązanie do określonego (zgodnie ze specyfikacją) wykonania zamówienia. Przepisy odnoszące się do wyjaśnienia tych dokumentów służą wyjaśnieniu niezrozumiałej dla zamawiającego treści oświadczeń lub dokumentów, ale nie zmianie ich treści.

Dlatego rzeczywiście przepis ten w kontekście wyjaśnień należy stosować z dużą ostrożnością, a przedstawione wyjaśnienia muszą być ocenione pod kątem możliwej zmiany treści oferty.

Opracowane przez panią Magdalenę Falkowską

Pytanie 2. Jak należy interpretować pojęcie wykonania zamówienia w kontekście obliczania 30 dniowego terminu na zamieszczenie ogłoszenia dot. realizacji umowy ?

Odpowiedź.

Zgodnie z art. 448 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym: Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2.

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa definicji wykonania umowy, wydaje się jednak zasadne przyjęcie jako punktu odniesienia wykonanie wszystkich obowiązków wynikających z umowy. Problematyczna będzie w tym wypadku kwestia rękojmi czy gwarancji. Może się bowiem okazać np. 72 miesięczny okres gwarancji. W tej sytuacji można rozważyć czy 30 dniowy termin należy obliczyć od czasu wykonania obowiązków głównych, czy od zakończenia okresu gwarancji. W ocenie udzielającej odpowiedzi 30 dniowy termin należy w tej sytuacji obliczać od wykonania zamówienia głównego, a nie zakończenia okresu gwarancji czy rękojmi.

Jeśli natomiast wykonawca opóźnia się z wykonaniem zamówienia w stosunku do terminu umownego – termin 30 dniowy należy obliczać od dnia faktycznego wykonania umowy, a nie terminu umownego.

Opracowane przez panią Magdalenę Falkowską

Pytanie 3. Prosiłabym o interpretację art. 11 ust. 5 pkt 2 (dawniej 4d ust. 1): Ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej [...], jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności. Czy w ten zakres wchodzi nagłośnienie koncertów, reżyseria dźwięku, oprawa plastyczna, nagrywanie koncertów, a może również zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry (są środkami trwałymi, ale nie służą do obsługi bieżącej działalności)?

Odpowiedź.

Wyłączenie takie pojawiło się po raz pierwszy w Prawie zamówień publicznych w 2014 r. w celu ułatwienia udzielania zamówień w zakresie kultury poprzez odbiurokratyzowanie postępowania dotyczącego zakupu rzeczy lub usług.

Prawo zamówień publicznych nie zawiera definicji działalności kulturalnej. W art. 1 ust. 1 ustawy z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, wskazano, że działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Prawo zamówień publicznych nie zawiera również definicji "środków trwałych" ani definicji "przeznaczenia do bieżącej obsługi działalności". Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości przez środki trwałe rozumie się, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: nieruchomości (w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego), maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy. Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4.

Pojęcie "bieżącej obsługi działalności" nie znajduje jednak odpowiednika w innych aktach prawnych. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wyrażonym w kierowanym do Prezesa UZP piśmie z 16.10.2014 r., pod pojęciem "środków trwałych przeznaczonych do bieżącej obsługi działalności" należy rozumieć środki nie mające bezpośredniego związku z działalnością kulturalną podmiotu, tj. służące jego administracyjnemu czy też organizacyjnemu funkcjonowaniu.

W związku z tym należałoby przyjąć, że nagłośnienie koncertów, reżyseria dźwięku, oprawa plastyczna, nagrywanie koncertów będą objęte wyłączeniem, o których mowa w przepisie. W mojej ocenie wyłączenie może również obejmować zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry. Warto jednak przypomnieć, że zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (art. 37a – 37d): Podmiot prowadzący działalność kulturalną, udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zamówienie takie jest udzielane w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie. Podmiot prowadzący działalność kulturalną nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zawarciem umowy o wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Podmiot prowadzący działalność kulturalną zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.

Opracowane przez panią Magdalenę Falkowską

Pytanie 4. Gdzie mają być zamieszczone wszystkie umowy zawarte w ramach postępowań?

Odpowiedź.

Zgodnie z art. 448 ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2. Powyższy obowiązek dotyczy zarówno postępowań krajowych, jak również postępowań o wartościach równych i przekraczających progi unijne, a ogłoszenie o wykonaniu umowy w każdym przypadku zamieszczane będzie tylko w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenia nie należy jednak utożsamiać z raportem, o którym mowa w art. 446 n.p.z.p.

Opracowane przez panią Magdalenę Falkowską

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś