Przejdź do treści głównej

Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia finansowe oraz zasada trwałości w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach EFS/EFRR- szkolenie 18 lipca 2017 r.


Pytanie 4. Czy jeśli na bazie konkurencyjności nikt się nie zgłosi do realizacji zamówienia (powyżej 200 000 zł), to czy Beneficjent może udzielić z "wolnej ręki" zamówienia komu chce?
Odpowiedź, 13.10.2017 r.
Zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności:
Możliwe jest niestosowanie procedur określonych w niniejszym podrozdziale przy udzielaniu zamówień w następujących przypadkach:

a) w wyniku przeprowadzenia procedury określonej w sekcji 6.5.2 nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Opracowane przez pana Piotra Ryzę

Pytanie 3. Co zrobić z oszczędnością wynikającą z zamówienia? Kiedy zwracać się do IZ ze zmianą kategorii wydatków, kiedy powinniśmy pisać o przeniesienie wydatków na inną kategorię zadania?
Odpowiedź, 13.10.2017 r.
Oszczędności można przesuwać pomiędzy kategoriami, należy się zwracać do IZ jak najszybciej (czyli po rozstrzygnięciu postępowania)

Opracowane przez pana Piotra Ryzę

Pytanie 2. Czy Beneficjent może różnicować dodatki specjalne pracowników z tytułu realizacji projektów na poszczególne wydziały organizacyjne lub referaty?
Odpowiedź, 13.10.2017 r. 
Zgodnie z wytycznymi : Dodatek może być kwalifikowalny, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

a) możliwość przyznania dodatku wynika bezpośrednio z prawa pracy,
b) dodatek został przewidziany w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji lub też innych właściwych przepisach prawa pracy,
c) dodatek został wprowadzony w danej instytucji conajmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym nie dotyczy to przypadku, gdy możliwość przyznania dodatku wynika z aktów prawa powszechnie obowiązującego,
d) dodatek potencjalnie obejmuje wszystkich pracowników danej instytucji, a zasady jego przyznawania są takie same w przypadku personelu zaangażowanego do realizacji projektów oraz pozostałych pracowników beneficjenta,
e) dodatek jest kwalifikowalny wyłącznie w okresie zaangażowania danej osoby do projektu,
f) wysokość dodatku uzależniona jest od zakresu dodatkowych obowiązków, przy czym w przypadku wykonywania zadań w kilku projektach u tego samego beneficjenta personelowi projektu przyznawany jest wyłącznie jeden dodatek rozliczany proporcjonalnie do zaangażowania pracownika w dany projekt.

Dodatki, o których mowa w pkt 5 i 6, są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego wraz ze składnikami zastrzeżeniem, że przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego.

Patrząc na zapisy pkt 6f moim zdaniem wysokość dodatku może być różna pod warunkiem ze spełnione są inne warunki wynikające z ww. zapisów wytycznych

Opracowane przez pana Piotra Ryzę

Pytanie 1. Czy w okresie trwałości projektu można mieć dochody/przychody?
Odpowiedź, 13.10.2017 r.
Można osiągać jeżeli były uwzględnione w analizie finansowej.
Dot. art.82 kks
Ustawowy próg – jest to kwota równa pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia w czasie popełnienia czynu zabronionego - na podstawie art. 53 § 6 w zw. z art. 53 § 3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2137).
Art.53 § 6. Ustawowy próg, o którym mowa w tytule I w dziale II - Część szczególna, jest to wysokość kwoty określonej w § 3 zdanie pierwsze.
Art.53 § 3. Wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

Opracowane przez pana Piotra Ryzę

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś