Przejdź do treści głównej

Podatki 2019/2020 - schematy podatkowe, zmiany w przepisach, najnowsza praktyka i orzecznictwo- szkolenie 4.12.2019 r.


Pytanie 1. Powiatowy Urząd Pracy będąc jednostką budżetową (administracja zespolona) jest wyłączony z centralizacji w JST i nie podlega pod procedury jednostek budżetowych. Czy w związku z powyższym powinniśmy stosować mechanizm podzielonej płatności i sprawdzać białą listę? Czy mamy mieć swoje odrębne procedury w tym zakresie?
Odpowiedź, 9.12.2019 r.
Zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności przy dokonywaniu płatności za nabyte towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, zobowiązani są „podatnicy”. Ustawa nie ogranicza zatem kręgu podmiotów zobowiązanych do stosowania obowiązkowej podzielonej płatności jedynie do podatników VAT czynnych, co oznacza, że podatnicy, którzy korzystają ze zwolnienia podmiotowego z VAT również są objęci tym obowiązkiem. Podobnie sprawa wygląda jeśli chodzi o obowiązek weryfikacji numeru rachunku bankowego dostawcy na tzw. białej liście. Zgodnie bowiem z obowiązującym od 1 stycznia 2020 r. art. 117ba §1 Ordynacji podatkowej, podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług, odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, za jego zaległości podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług, jeżeli zapłata należności za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, a z odrębnych przepisów wynika obowiązek dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego. I w tym przypadku więc krąg adresatów przepisu nie obejmuje jedynie nabywców zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, lecz wszystkich podatników, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT.

Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską 

Pytanie 2. Czy gmina powinna posiadać zarządzenia o podzielonej płatności oraz czy takie zarządzenie powinno narzucać czynności jednostkom podlegającym gminie?
Odpowiedź, 9.12.2019 r.
Gmina jest zobowiązana stosować przepisy o podzielonej płatności tak jak wszyscy inni podatnicy, a z uwagi na prowadzenie rozliczeń w modelu scentralizowanym powinna zapewnić, że przepisy te będą stosowane także przez jej jednostki budżetowe i zakłady budżetowe. Co do zasady gmina powinna posiadać w tym zakresie odpowiednie zarządzenia tak aby zapewnić, że wymagane przepisami obowiązki będą realizowane.

Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską 

Pytanie 3. Pytanie odnośnie procedur MDR. Kto musi (gmina) mieć procedury MDR?
Odpowiedź, 9.12.2019 r.
Obowiązek posiadania procedury, o której mowa w art. 86l ustawy Ordynacja podatkowa mają jedynie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące promotorami w rozumieniu art. 86a §1 pkt 8 tej ustawy. Jeśli zatem ani gmina ani jej jednostka nie jest i nigdy nie będzie tzw. promotorem schematu podatkowego, nie musi posiadać procedury, o której mowa w ww. przepisie art. 86l Ordynacji podatkowej. W każdym jednak przypadku zarówno gmina jak i jej jednostki organizacyjne są zobowiązane do wywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych, które realizują jako tzw. korzystający. Gmina i jej jednostki powinny więc posiadać procedurę, która zapewni właściwy obieg dokumentów i informacji pozwalający na prawidłowe i terminowe wywiązanie się z tego obowiązku.

Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską 


Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś