Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych oraz 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - Pojęcie budynku zdegradowanego, o którym mowa w typach projektów


Odpowiedź, 17.07.2017 r.
W odniesieniu do pojęcia budynku zdegradowanego, o którym mowa w typach projektu dla działania 10.2 oraz 10.3  to należy przede wszystkim wziąć pod uwagę stan techniczny jakim charakteryzuje się dany budynek bądź lokal (np. poprzez weryfikację sprawności instalacji techniczno-sanitarnych, liczbę przeprowadzanych remontów w okresie od momentu oddania budynku do użytkowania do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie). Przy czym, IZ RPO WSL nie narzuca dodatkowych uwarunkowań, co do stopnia degradacji takiego budynku. To wnioskodawca mając na względzie wszelką dokumentację identyfikującą potencjalne zagrożenia w szczególności związane zachowaniem bezpieczeństwa zdrowia i życia osób korzystających z tej infrastruktury decyduje czy w obecnym stanie technicznym ma możliwość realizacji działań wynikających z RPO WSL 2014 – 20120. Najczęściej będzie to budynek, który obecnie nie jest użytkowany, albo jest użytkowany, ale z zagrożeniem wydania przez właściwy organ nadzoru budowlanego decyzji o wykluczeniu z możliwości jego użytkowania.
W związku z powyższym Wnioskodawca powinien we wniosku o dofinansowanie odpowiednio uzasadnić, że dany budynek można określić jako zdegradowany.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś