Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Poddziałanie 7.4.2. Outplacement - konkurs – (RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16)


Pytanie 12. Jeśli w projekcie zostanie zaplanowany personel projektu (Trenerzy, Doradca Zawodowy itd.), to Wnioskodawca wyłaniając Wykonawców w drodze postępowania w trybie zasady konkurencyjności lub rozeznania rynku powinien wymagać od Wykonawców osobistego realizowania zamówienia?
Odpowiedź 28.10.2016 
Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju (28 czerwca 2016, znak: DZF.IV.8620.66.2016.IK.1, NK: 137006/16):
– „kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą zawężać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędnedo osiągnięcia celów projektu”;
– „beneficjenci nie powinni formułować kryteriów oceny ofert w taki sposób, aby o udzielenie zamówienia publicznego ubiegali się wykonawcy będący osobami fizycznymi, nawet jeśli we wniosku o dofinansowanie projektu wskazali daną pozycję jako personel projektu”;
– „w przypadku zlecania usług w postępowaniu przewidzianym w zasadzie konkurencyjności lub w ustawie PZP brak jest możliwości przewidzenia, czy wybranym wykonawcą okaże się osoba spełniająca warunki uznania jej za personel w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz EFS na lata 2014-2020. Postępowanie o udzielenie zamówienia może bowiem wygrać wykonawca (firma zatrudniająca osoby o kompetencjach wymaganych przez beneficjenta), którego nie można uznać za personel projektu. Nie ma przy tym znaczenia, że beneficjent założył we wniosku o dofinansowanie, iż dany wydatek będzie rozliczany w ramach kategorii personel projektu”;
– „dopiero w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego beneficjent jest w stanie ustalić, czy wybrany wykonawca spełnia warunki uznania go za personel projektu w rozumieniu Wytycznych”;
Tym samym treść opracowanych dokumentów dot. udzielenia zamówienia winna być zgodna z powyższymi zasadami. Dopiero w treści umowy zawartej z wybranym Wykonawcą mogą zostać ewentualnie zawarte odpowiednie zapisy dot. osobistej realizacji zamówienia, w zależności od tego kto zostanie wybrany w drodze przeprowadzonego postępowania jako Wykonawca.
Jednocześnie zwrócić uwagę należy, iż w znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r. usunięte zostały zapisy dotyczące limitu 30% wartości projektu na zlecanie usług merytorycznych w ramach projektu.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 11. Czy osoba oddelegowana przez Wykonawcę wyłonionego w drodze postępowania w trybie zasady konkurencyjności lub rozeznania rynku stanowi personel projektu?
Odpowiedź 28.10.2016
Nie, ponieważ – jak wskazano powyżej – „Postępowanie o udzielenie zamówienia może bowiem wygrać wykonawca (firma zatrudniająca osoby o kompetencjach wymaganych przez beneficjenta), którego nie można uznać za personel projektu”.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 10. Jeśli Wnioskodawca realizuje projekt (ma podpisaną umowę o dofinansowanie) to przy sumowaniu zamówień dokonuje sumowania w ramach wszystkich realizowanych przez niego projektów czy osobno dla każdego projektu?
Odpowiedź 28.10.2016
Zgodnie z rozdziałem 6.5 pkt 12 wytycznych właściwych w zakresie kwalifikowania wydatków w przypadku zamówień realizowanych przez beneficjentów, którzy nie są zamawiającymi w rozumieniu PZP, wartość zamówienia ustala się w odniesieniu do danego projektu. Natomiast podmioty, które są zamawiającymi w rozumieniu PZP, po stwierdzeniu, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wartości wskazanej w art. 4 ust. 8 PZP (30 000 euro), określają wartość zamówienia w odniesieniu do danego projektu w celu stwierdzenia, czy zamówienie podlega zasadzie konkurencyjności, czy procedurze rozeznania rynku.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 9.
Czy beneficjent mający siedzibę poza terenem województwa śląskiego lecz jednocześnie posiadający oddział/filie na terenie województwa śląskiego, może spełnić warunki kryterium premiującego w brzmieniu „Czy Projektodawca / Lider Partnerstwa posiada siedzibę na obszarze Województwa Śląskiego ?Odpowiedź z 13.10.2016 r.
Zgodnie z treścią szczegółowego kryterium dodatkowego weryfikowanym etapie oceny merytorycznej, aby uzyskać premiowaną liczbę punktów wnioskodawca lub lider partnerstwa winien posiadać siedzibę na obszarze województwa śląskiego.
Jeżeli wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą za siedzibę główną uznaje się miejsce prowadzenie działalności gospodarczej. Natomiast wnioskodawcy którzy prowadzący spółkę z.o.o. uzyskają punktu premiujące wyłącznie wówczas gdy główna siedziba spółki znajduję się na terenie województwa śląskiego. Należy również podać adres potwierdzający lokalizację siedziby zgodny z wpisem rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (rubryka 2). Jednocześnie w sytuacji kiedy podmiot posiada jednostki terenowe lub oddziały na terenie województwa śląskiego posiadające odrębny względem podmiotu figurującego w rubryce 2 numer identyfikacji podatkowej - NIP istnieje możliwość uwzględnienia danych zawartych w rubryce 3 KRS.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 8. Uczestnik ma możliwość skorzystania z:
–  ścieżki dotacyjnej zgodnej ze standardem albo
–  ścieżki ukierunkowanej na uzyskanie kwalifikacji/kompetencji zawodowych lub uzyskania zatrudnienia.
Czy zapis „Każdy z uczestników projektu musi mieć zagwarantowaną na poziomie wniosku o dofinansowanie możliwość skorzystania ze wszystkich form wsparcia dopuszczonych w ramach przedmiotowego konkursu” należy rozumieć w ten sposób, że dla każdego uczestnika z grupy przewidzianej do objęcia wsparciem w postaci jednorazowych dotacji na założenie działalności gospodarczej, należy zaplanować dotację i wsparcie pomostowe. Czy należy zapewnić możliwość otrzymania dotacji i wsparcia pomostowego wszystkim uczestnikom projektu, nawet tym, którzy realizują ścieżkę ukierunkowaną na uzyskanie kwalifikacji/ kompetencji zawodowych?

Odpowiedź z 13.10.2016 r.
Zgodnie z odnośnym regulaminem (str. 24), „Wnioskodawca powinien przeprowadzić analizę grupy docelowej, uwzględniając indywidualne problemy, bariery, oczekiwania i potrzeby każdej osoby z poszczególnych grup docelowych objętych wsparciem. (…) Przeprowadzona analiza stanowi każdorazowo podstawę dla planowanych w ramach projektu form wsparcia dla uczestników. Każdą formę wsparcia, w tym szkolenia, wnioskodawca jest zobowiązany do tematycznego i cenowego określenia w szczegółowym budżecie projektu (…)”.
Ponadto, „Informację dotyczącą możliwości zmiany form wsparcia, w tym szkoleń w wyniku prowadzonego procesu rekrutacji jako odpowiedź na indywidualne potrzeby osób stanowiących grupę docelową, Wnioskodawca musi zawrzeć obowiązkowo we wniosku (…)” (str. 25).
Tak więc każdy wnioskodawca ma obowiązek założyć w budżecie dla wszystkich osób zaplanowanych do udziału w projekcie wyłącznie koszty doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (litera „a” w punkcie 2.2 regulaminu).
Natomiast koszty pozostałych regulaminowych instrumentów wsparcia powinny zostać założone zgodnie z diagnozą przeprowadzoną przez każdego z wnioskodawców. Zapis „Tym samym należy założyć taką samą liczbę dotacji/wsparcia pomostowego po rozpoczęciu działalności gospodarczej, ilu jest założonych uczestników projektu” (str. 28) należy rozumieć jako liczbę dotacji równą liczbie uczestników założonych do otrzymania wsparcia dotacyjnego.
W świetle powyższego, nie ma możliwości realizacji obydwu ścieżek wsparcia dla każdej z osób biorących udział w projekcie.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 7. Czy dobrze rozumiemy zapis Regulaminu, że wskaźnik obowiązkowy: kryterium efektywności zatrudnieniowej (min. 50% liczby os., które zakończyły udział w projekcie), dotyczy liczby osób bezrobotnych i biernych zawodowo biorących udział w projekcie tj. już zwolnionych z przyczyn zakładu pracy?
a) Czy w przypadku jeśli zaplanujemy wsparcie do osób zagrożonych zwolnieniem bądź na wypowiedzeniu, ale jeszcze pracujących, to wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wyniesie 0,00 (zero)?
b) Czy w przypadku jeśli zaplanujemy wsparcie częściowo do osób jeszcze pracujących (zagrożonych zwolnieniem, będących na wypowiedzeniu) oraz bezrobotnych lub biernych zawodowo zwolnionych z przyczyn zakładu pracy, którzy przystąpią do projektu do 6 m-cy od tego faktu, to wskaźnik efektywności zatrudnieniowej należy obliczać wyłącznie dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo? np. grupa docelowa projektu to 50 os. w tym 20 os. To osoby już zwolnione tzn. bezrobotne lub bierne zawodowo, więc 50%x20 os. =10 os. i wskaźnik wynosi 1Odpowiedź z 13.10.2016 r.
Zgodnie z brzmieniem regulaminu (tj. str. 48 przypis 24) :
24 Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej jest obligatoryjnym wskaźnikiem rezultatu, do którego wybrania we wniosku o dofinansowanie wnioskodawca jest zobligowany. Jednocześnie, zgodnie z zapisem w pkt. 3.10 niniejszego Regulaminu efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo. W przypadku skierowania wsparcia wyłącznie do osób przewidzianych do zwolnienia i/lub zagrożonych zwolnieniem powyższy wskaźnik również musi zostać wybrany przez wnioskodawcę w części E formularza wniosku o dofinansowanie. Z uwagi na fakt, iż wskaźnik efektywności zatrudnieniowej jest liczony jako odsetek grupy docelowej, w przypadku grupy docelowej liczącej zero osób, otrzymamy zerową liczbę osób objętych efektywnością zatrudnieniową, a jednocześnie spełnione zostanie kryterium dostępu odnoszące się do efektywności zatrudnieniowej.
Zatem mając powyższe na uwadze efektywność zatrudnieniowa będzie liczona wyłącznie w odniesieniu do osób, które w momencie przystąpienia do projektu były osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo z wyłączeniem osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych lub otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej.
W przypadku objęcia wsparciem osób wyłącznie przewidzianych do zwolnienia i/lub zagrożonych zwolnieniem otrzymamy zerową liczbę osób objętych efektywnością zatrudnieniową, a jednocześnie spełnione zostanie kryterium dostępu odnoszące się do efektywności zatrudnieniowej.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 6.
Proszę o wyjaśnienie zapisu w Regulaminie "Nie jest wymagane doświadczenie w działaniach, w których 100% odbiorców wsparcia stanowiliby przedstawiciele grupy docelowej, jaka planowana jest w ramach niniejszego konkursu" Zapis zawarty jest przy kryterium dodatkowym nr 3 (waga pkt.5) na str. 80 (w ramce).Odpowiedź z 13.10.2016 r.
Jeżeli wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji typów wsparcia w ramach wcześniej realizowanych projektów, to nawet jeśli grupa docelowa z wcześniejszych projektów nie pokrywa się w 100 % z grupą docelową z niniejszego konkursu kryterium będzie pozytywnie zweryfikowane.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 5. Kto będzie odbiorcą pomocy de minimis w przypadku wsparcia szkoleniowego? Kto otrzyma zaświadczenie o pomocy de minimis, jeśli wsparcie szkoleniowe będzie skierowane do osoby pracującej (zagrożonej zwolnieniem/ będącej na wypowiedzeniu), która może i chce założyć działalność gospodarczą czy skorzystać ze szkolenia.Odpowiedź. 13.10.2016 r.
Cel wsparcia outplacementowego, które kierowane jest do osób fizycznych i ma im pomóc w powrocie na rynek pracy oraz ponownym znalezieniu zatrudnienia. Wsparcie to nie jest powiązane z potrzebami firmy - przeszkolenie pracownika w danym zakresie, czy tez objęcie go stażem, w nawet przypadku gdy pozostanie on zatrudniony w dotychczasowym miejscu pracy, nie wpłynie na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa i nie przyniesie dla niego korzyści ekonomicznej. W tym przypadku nie możemy zatem mówić o wystąpieniu przesłanek pomocy.
Jednak jak w każdej jednak sytuacji, również tutaj mogą pojawić się wyjątki - np. pracownik zostaje przeszkolony w obszarze, w którym działa dane przedsiębiorstwo, aby utrzymać zatrudnienie na innym stanowisku pracy. Wówczas korzyść z odbycia takiego szkolenia będzie również częściowo udziałem przedsiębiorstwa.
W związku z tym, do wszystkich przypadków trzeba podchodzić indywidualnie, nie zaś automatycznie. W przypadku pomocy publicznej niestety nie da się stworzyć uniwersalnych zasad, które będą miały zastosowanie zawsze i wszędzie.Jeśli natomiast w wyniku działań projektowych osoba otrzyma środki na utworzenie działalności gospodarczej i jako firma będzie korzystała z wsparcia pomostowego finansowego i szkoleniowo-doradczego to bezpośrednią korzyść uzyska osoba, która utworzyła firmę i w tym przypadku zaświadczenie otrzyma nowoutworzona firma. Jeżeli natomiast chodzi o osoby, które pomimo odbycia szkolenia nie utrzymały zatrudnienia oraz osoby zwolnione, które nie skorzystały z wsparcia na utworzenie działalności gospodarczej to w takim przypadku, co do zasady, nie zajdą przesłanki uzyskania korzyści przez żadnego z przedsiębiorców.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 4. Czy zapisy w p. 2.7.12 Regulaminu konkursu i wymóg złożenia wskazanych w nim załączników dotyczą tylko sytuacji, w której przedsiębiorca ubiega się o pomoc de minimis na własną działalność, nie kiedy wnioskodawca jest wyłącznie operatorem pomocy?Odpowiedź z 13.10.2016 r.
Zapisy w p. 2.7.12 Regulaminu konkursu i wymóg złożenia wskazanych w nim załączników dotyczą tylko sytuacji, w której przedsiębiorca ubiega się o pomoc de minimis na własną działalność, nie kiedy wnioskodawca jest wyłącznie operatorem pomocy.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 3.  Czy można objąć wsparciem osobę, której wygasła umowa o pracę na czas określony ?Odpowiedź. 13.10.2016 r.Objęcie wsparciem outplacementowym osób, którym wygasła umowa o pracę na czas określony możliwe jest tylko w wyjątkowych przypadkach związanych z trudna sytuacją przedsiębiorstwa tj. gdy brak możliwości przedłużenia umowy o pracę wynika z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Dotyczy to w szczególności pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2015 r. poz. 192, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. Zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.
W takim przypadku, zalecane jest przedstawienie przez osobę przystępującą do projektu dodatkowo odpowiedniego oświadczenia wydanego przez pracodawcę, potwierdzającego zaistnienia warunków, o których mowa powyżej.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 2. Czy w związku z planami podwyższenia minimalnego wynagrodzenia Wnioskodawca może założyć wsparcie w wysokości 2.000,00 zł 12 m-cy?
Czy w ramach finansowego wsparcia pomostowego Wnioskodawca powinien założyć wsparcie w wysokości minimalnego wynagrodzenia powiększone o np. składki pracodawcy?Odpowiedź 13.10.2016 r.
Miesięczna kwota wsparcia pomostowego nie może przekroczyć wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
Na dzień dzisiejszy jest to kwota 1.850 zł., jednak w związku z zaplanowaną na 2017 rok podwyżką rzeczonej kwoty do 2 000 zł. istnieje możliwość uwzględnienia kwoty podwyższonej, wymaga ona jednak podania uzasadnienia dokonania takiego wyboru.
Nadmieniam także, że wspomniane kwoty to wartości maksymalne, do których nie należy doliczać żadnych dodatkowych składników (np. składek pracodawcy).

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 1. Jaką kwotę należy założyć w budżecie na bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, która zgodnie z regulaminem w maksymalnej kwocie powinna wynosić 6- krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia?
Odpowiedź z 13.10.2016 r.
Należy przyjąć - kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszoną do 7 roboczego dnia lutego każdego roku. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłaszane jest przez Prezesa GUS i w 2015 roku wyniosło 3 899,78 zł. (komunikat:http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2015-r-,273,3.html)
Zatem obecnie maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
6 x 3 899,78 zł = 23 398,68 zł. 

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś