Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Poddziałania 8.1.1, 8.1.2 oraz 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat ZIT, RIT oraz konkurs (RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16; RPSL.08.01.02-IZ.01-24-064/16; RPSL.08.01.01.-IZ.01-24-063)- spotkanie informacyjne 8 czerwca 2016 r.


Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 w ramach Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat, które odbyło się 8 czerwca 2016 r.

Pytanie 45. Czy można w jednym wniosku jednocześnie wystąpić o Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki (typ 1 operacji) oraz Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki
nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy (typ 4 operacji)? Jeżeli tak to czy w takiej sytuacji będzie możliwe finansowanie kosztów związanych  z przeprowadzeniem prac adaptacyjnych itp.
Tak, istnieje możliwość połącznia w ramach jednego projektu różnych typów wsparcia. W tym wypadku Wnioskodawca ma możliwość sfinansowania kosztów związanych z nowo utworzonym miejscem opieki nad dzieckiem do lat 3 (w tym adaptacja, zakup środków trwałych) a nie tylko sfinansowania kosztów bieżącej opieki nad dzieckiem.

Pytanie 44. Jaka jest różnica pomiędzy poniższymi punktami:
2.2.4 Finansowanie działalności nowoutworzonych miejsc opieki wynosi maksymalnie 24 miesiące.
2.2.5 Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi ze środków EFS trwa nie dłużej niż 12 miesięcy.
W Regulaminie konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 wskazano, że w ramach działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc w formach opieki nad dziećmi do lat 3 są kwalifikowalne w szczególności następujące kategorie działań:
a) dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.;
b) zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);
c) zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy,sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
d) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
e) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
f) zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci;
g) inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

Natomiast pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3, jest dostępne dla osób, dla których opieka nad dziećmi stanowi barierę w wejściu na rynek pracy oraz dla osób pracujących, zagrożonych zwolnieniem z uwagi na konieczność opieki nad dziećmi do lat 3, w tym:
a) pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym (w tym, pokrycie wynagrodzenia opiekuna zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym, kosztów pobytu oraz wyżywienia dziecka - w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu);
b) pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu;
c) pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Katalog działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc ma szerszy charakter, który dotyczy m.in. prac dostosowawczych, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu i montażu środków trwałych. W ramach tego katalogu wyodrębniono koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 z zastrzeżeniem, że pokrycie tych kosztów opieki nad dzieckiem ze środków EFS trwa nie dłużej niż 12 miesięcy. Powyższe uregulowania wynikają z „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju.

Pytanie 43. Zgodnie z pkt. 2.2.6 Regulaminu konkursu, Beneficjent będzie zobowiązany  do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Czyli od kiedy jest czas liczony po 12 miesiącach czy 24 miesiącach?
Beneficjent będzie zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, do świadczenia usług w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki.

Pytanie 42. Dlaczego wskaźnik rezultatu i produktu jest opisany w czasie przeszłym. Czy te wskaźniki opisuje się już po otrzymaniu dofinansowania (przy rozliczeniu projektu)?
Wskaźniki produktu i rezultatu Wnioskodawca określa na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z Regulaminem konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 w przypadku wskaźników produktu mierzą one liczbę utworzonych miejsc oraz liczbę rodziców/opiekunów prawnych, którzy uzyskali wsparcie w ramach EFS. Natomiast wskaźniki rezultatu dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia ze środków EFS, określają efekty zrealizowanych działań w odniesieniu do osób lub podmiotów, np. w postaci zmiany sytuacji na rynku pracy. Oznacza to, że wskaźniki rezultatu obrazują efekt wsparcia udzielonego danej osobie/podmiotowi. Definicja wskaźników została wskazana w Załączniku pn. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 stanowiąca Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Pytanie 41. Jak rozumieć poniższe informacje z regulaminu?
W sytuacji, gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie (lub jego partner) funkcjonuje krócej niż rok, jako obrót powinien on wskazać wartość właściwą dla typu podmiotu odnoszącą się do okresu liczonego od rozpoczęcia przez niego działalności do momentu zamknięcia roku obrotowego, w którym tę działalność rozpoczął. Co w sytuacji gdy działalność zostanie założona np. 2 dni przed złożeniem wniosku?
Wnioskodawca powinien wykazać obrót, który pozwoli na zweryfikowanie pozytywnie kryterium dotyczącego potencjału finansowego. Zgodnie z definicją brany jest pod uwagę zamknięty rok obrotowy. W tym wypadku Beneficjent nie ma zamkniętego roku obrotowego. W sytuacji gdy działalność zostanie założona na dwa dni przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, kryterium dotyczące potencjału finansowego nie zostanie spełnione.
Pytanie 40. Jeżeli będziemy mieć partnerów biznesowych z dwóch sektorów (publiczny i prywatny) jak w tym przypadku będzie liczony potencjał finansowy?
Kryterium potencjału finansowego weryfikowane jest na podstawie porównania informacji podanych we wniosku o dofinansowanie, w punkcie A.3.4. Potencjał i doświadczenie partnera oraz B.12.1. Obroty projektodawcy, z wydatkami na poszczególne lata wskazanymi w tabeli D.3. Tym samym brany jest łącznie pod uwagę potencjał Wnioskodawcy jak i Partnera.

Pytanie 39. Jeżeli partner wiodący (lider/wnioskodawca) dopiero otwiera działalność (nie ma zeszłorocznego obrotu) czy wystarczającym jest alby partnerem została instytucja państwowa (żłobek) - jak będzie liczony potencjał finansowy.
Zgodnie z informacjami, które Wnioskodawca zamieszcza we wniosku, kryterium potencjału weryfikowane jest na podstawie informacji w punkcie A.3.4. Potencjał i doświadczenie partnera oraz B.12.1 Obroty Wnioskodawcy. Tym samym brany jest łącznie pod uwagę potencjał Wnioskodawcy jak i Partnera.

Pytanie 38. Czy wszyscy partnerzy muszą mieć podpisy elektroniczne?
Nie, podpis elektroniczny jest wymagany w stosunku do podmiotu, który składa wniosek o dofinansowanie: Wnioskodawca, jeżeli to Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie lub inna osoba jeśli posiada stosowne upoważnienie do dokonywania takiej czynności  w imieniu Wnioskodawcy.

Pytanie 37. Czy jest jakiś wzór umowy partnerskiej?
Nie, nie ma wzoru umowy partnerskiej. Jednakże realizacja projektów partnerskich w ramach RPO WSL 2014-2020 wymaga spełnienia warunków wskazanych w części 8 Regulaminu konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16. Beneficjent zobowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy pomiędzy partnerami, określającej w szczególności podział zadań i obowiązków pomiędzy partnerami oraz precyzyjne zasady zarządzania finansami, w tym przepływy finansowe i rozliczanie środków partnerstwa, a także sposób rozwiązywania sporów oraz odpowiedzialności/konsekwencji (w tym finansowych) na wypadek niewywiązania się przez partnerów z umowy lub porozumienia. Zakres informacji jakie powinny znaleźć się w porozumieniu oraz umowie o partnerstwie znajduje się w art. 33 ust. 5 ustawy wdrożeniowej. Integralną częścią umowy pomiędzy partnerami powinno być również pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla lidera/partnera wiodącego do reprezentowania partnera/partnerów projektu.

Pytanie 36. Jakie są koszty bezpośrednie w działalności żłobka oprócz wynagrodzenia personelu i kosztów wyżywienia dziecka?
W ramach pokrycia kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3, znajdują się koszty związane z wynagrodzeniem opiekunów, wyżywienia dziecka, inne koszty pobytu (np. zajęcia rozwijające rozwój: logopedia, rytmika, zajęcia z psychologiem, materiały plastyczne dla dzieci, materiały higieniczne dla dzieci itp.)
Pytanie 35. Czy malowanie, sanitariaty, meble, zabawki, artykuły dydaktyczne są środkami trwałymi czy cross financingiem i w jakiej wysokości są refundowane?
Powołując się na precyzyjne zapisy „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/ofunduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/w pkt. 6.12.1 środki trwałe, ze względu na sposób ich wykorzystania w ramach i na rzecz projektu, dzielą się na bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu (np. wyposażenie pracowni komputerowych w szkole) oraz środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu np. rzutnik na szkolenia). Zgodnie z Regulaminem konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, w pkt. 6.11 wydatki w ramach Projektu na zakup środków o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto stanowią wydatki w ramach środków trwałych. Natomiast szczegółowe zasady dotyczące cross-financingu w ramach EFS reguluje pkt 8.7 „Wytycznych (…). Pojawia się tam zapis, że w przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie: a) zakupu nieruchomości,b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku, c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.Należy mieć na uwadze, że zakup środków trwałych które są przeznaczone np. na dostosowanie/adaptację może stanowić równocześnie wydatek w ramach cross-financingu.

Pytanie 34. Czy jest możliwość dofinansowania studiów lub szkoleń dla personelu żłobka?
Zgodnie z Regulaminem konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 możliwe jest wyłącznie sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna. Wsparcie w zakresie sfinansowania kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna. Pozostałe formy szkoleń np. sfinansowanie studiów personelu żłobka jest wydatkiem niekwalifikowanym.

Pytanie 33. Lokal w którym ma być prowadzony żłobek nadaje się do generalnego remontu. Remont zostanie przeprowadzony przez właściciela (instytucję państwową) z wykorzystaniem funduszów UE. Czy w ramach projektu 8.1.3 także można wykorzystać fundusze UE na remont tego lokalu- czy jest jakaś możliwość połączenia obu projektów unijnych.
Istnieje możliwość przeprowadzenie remontu w ramach innych funduszy/programów UE. W takim przypadku w ramach Poddziałania 8.1.3 Wnioskodawca może np. sfinansować zakup dodatkowych środków trwałych, wyposażenia (np. krzesełka, łóżeczka itp.) oraz sfinansować koszty bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 (opiekun, wyżywienie). Nie ma możliwości połącznia dwóch projektów finansowanych z EFRR i EFS w ramach jednego wniosku o dofinansowanie.
Regulamin konkursu nr RPSL.08.01.01.-IZ.01-24-063 określa możliwe kategorie działań w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Zgodnie z zapisami Regulaminu w pkt. 2.2.1. Wnioskodawca powinien jednak mieć na uwadze, że wydatki na zakup środków trwałych i cross-financingu podlegają określonym limitom. Wydatki w ramach Projektu na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach cross-financingu nie mogą łącznie przekroczyć 20% poniesionych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Wydatki objęte cross-financingiem w projekcie nie są wykazywane w ramach kosztów pośrednich i nie mogą przekroczyć 10 % wartości projektu. Konieczność poniesienia wydatków w ramach cross-financingu oraz środków trwałych musi być bezpośrednio wskazana we wniosku o dofinansowanie i uzasadniona.

Pytanie 32. Czy jest możliwy wariant, że jeśli utworzymy 10 nowych miejsc, to w I roku obejmiemy wsparciem 10 dzieci, a w drugim tylko 5 dzieci (ponieważ 5 dzieci odejdzie z żłobka np. do przedszkola)?
Wnioskodawca może przyjąć takie założenia, należy mieć jednak na uwadze, że wszystkie koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dzieckiem w drugim roku powinny zostać ponoszone wyłącznie w stosunku do 5 nowo zrekrutowanych dzieci, nie ma możliwości sfinansowania kosztów w stosunku do dzieci, które np. kontynuują pobyt w danej instytucji.
Pytanie 31. Ile dzieci z niepełnosprawnością musi być w projekcie aby otrzymać premię punktową?
IOK nie wskazuje minimalnego udziału nowych miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami. Kwestia ta zależy od beneficjenta, który dokonuje diagnozy sytuacji problemowej oraz charakteryzuje grupę docelową.
Pytanie 30. Jak potwierdzać status niepełnosprawności dziecka?
Na etapie rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni przedstawią:
- orzeczenie wydane przez Miejski/Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności,
- orzeczenie lub opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (np. opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju).

Pytanie 29. Dlaczego nie można finansować udziału dzieci przez dwa lata?
Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi ze środków EFS trwa nie dłużej niż 12 miesięcy. Powyższe uregulowania wynikają z „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020” z dnia 22.07.2015 r. opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju.

Pytanie 28. Do istniejącego budynku będziemy dobudowywać skrzydło na żłobek. Czy wydatek przeznaczony na budowę jest wydatkiem kwalifikowalnym?
Nie. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w projektach współfinansowanych z EFS dobudowa skrzydła na żłobek nie mieści się w zakresie cross-financingu, a więc nie będzie wydatkiem kwalifikowalnym. W przypadku projektów współfinansowanych z EFS możliwe jest wyłącznie dostosowanie lub adaptacja (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.

Pytanie 27. Czy w ramach kosztów pośrednich można wyposażyć stanowisko pracy np. koordynatora projektu?
Tak. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w ramach kosztów pośrednich jest możliwe wyposażenie stanowiska pracy, w tym zakup środków trwałych dla koordynatora projektu.

Pytanie 26. Prace budowlane wymagają opinii architekta lub rzeczoznawcy. Czy taki koszt jest kwalifikowany?
W przypadku gdy opinia i obowiązek jej posiadania wynika z przepisów prawa w zakresie prac remontowo-wykończeniowych podczas dostosowywania lub adaptacji budynku lub pomieszczeń, to taki wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny w projekcie. Niemniej prace budowlane związane z budową są niekwalifikowalne w projektach współfinansowanych z EFS.

Pytanie 25. Czy prace związane z placem zabaw są cross-financingiem?
Zakup elementów nieprzenośnych i ich stałe przytwierdzenie do nieruchomości będzie stanowić wydatek w ramach cross-financingu. Należy jednocześnie pamiętać, że zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 w ramach 4 typu operacji mogą być sfinansowane jedynie koszty bieżącego świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 i nie jest możliwe przeprowadzenie prac dostosowawczych/adaptacyjnych, zakupu i montażu wyposażenia w tym placu zabaw.

Pytanie 24. Czy istnieje możliwość zaadaptowania terenu zielonego w parku?
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 nie wykluczają możliwości ponoszenia wydatków w celu zaadoptowania terenu zielonego. Kluczowe jest, czy wydatki te są niezbędne dla realizacji celu projektu oraz czy istnieje możliwość, zgodnie z innymi przepisami nie wynikającymi z programu, przeprowadzenia takiej adaptacji. Jednocześnie, Instytucja Zarządzająca zastrzega, że wątpliwości budzą kwestie prawne dotyczące własności oraz wykorzystanie terenów zielonych wyłącznie do celów projektu.

Pytanie 23. W projekcie jedną z osób wskazanych jako personel projektu stanowi specjalista ds. zamówień publicznych, który ma zostać zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej. Osoba ta będzie rozliczana w projekcie w ramach kosztów pośrednich.

Czy w celu zatrudnienia ww. osoby należy przeprowadzić rozeznanie rynku zgodnie z zasadą konkurencyjności czy też wystarczające będzie przeprowadzenie naboru na ww. stanowisko, zgodnie z zasadami naboru obowiązującymi u beneficjenta?
W celu zatrudnienia personelu projektu uwzględnionego w ramach kosztów pośrednich nie ma zastosowania zasada konkurencyjności, tym samym nie ma konieczności przeprowadzenia rozeznania rynku.

Pytanie 22. Czy jeżeli w projekcie założymy sobie realizację dwóch zadań: refundacja niań + otwarcie żłobka na 25 dzieci. Projekt twardy na żłobek będzie złożony dopiero w listopadzie więc nie będzie znajdował się na liście proj. zatwierdzonych do dofinansowania (uruchomienie żłobka planujemy we wrześniu 2017). Projekt LPR mamy już na ukończeniu jednak przypuszczamy że w czerwcu jeszcze nie zostanie zatwierdzony.

Czy wobec powyższego jeżeli założymy realizacji projektu od 01.12.2016r. tj. samą refundację niań i nabór uczestników to wystarczy, że otworzymy Biuro projektu (na potrzeby rekrutacji i prowadzenia spraw bieżących) w budynku, który został współfinansowany ze środków EFRR w poprzednim okresie programowania- czy wówczas spełnimy Kryterium formalne „czy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, ze projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR?”
IZ RPO WSL wyjaśnia, że jedynym z kryteriów dostępu na etapie oceny formalnej jest weryfikacja czy „Czy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, że projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR?”. Zgodnie z definicją kryterium projekt powinien wynikać z Programu Rewitalizacji lub być komplementarny z interwencją podejmowana w ramach EFRR.

W przypadku komplementarności z interwencją podejmowana w ramach EFRR będzie sprawdzane, czy wskazany we wniosku o dofinansowanie projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został wybrany do dofinansowania (tj. co najmniej znajduje się na liście projektów wybranych do dofinansowania zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Śląskiego) lub czy projekt zakłada realizację działań w infrastrukturze współfinansowanej ze środków EFRR.

Realizacja działań w infrastrukturze współfinansowanej z EFRR oznacza wyłącznie realizację działań merytorycznych projektu (tj. np. prowadzenie żłobka, klubu dziecięcego, miejsca opieki sprawowanego przez dziennego opiekuna), w tym samym samo prowadzenie biura projektu (na potrzeby rekrutacji i spraw bieżących) w budynku, który został współfinansowany ze środków EFRR nie spełnia warunków określonych w kryterium dostępu.

Pytanie 21. Czy jest możliwe złożenie wniosku aplikacyjnego w obecnym naborze – i przy założeniu otrzymania dofinansowania-rozpoczęcie realizacji projektu z początkiem września 2017. Czas realizacji projektu nie będzie oczywiście przekraczał minimalnego i maksymalnego określonego w regulaminie konkursu tj. min 12 m-cy i max 24 m-ce. Rozpoczęcie i realizacja projektu będzie oczywiście odpowiednio uzasadnione.
Tak, IOK dopuszcza możliwość rozpoczęcia projektu we wrześniu 2017r. (tj. wraz z rozpoczęciem nowego roku w podmiotach opieki nad dziećmi do lat 3). Należy zaznaczyć, ze zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 w pkt. 2.1.1, Wnioskodawca powinien przedstawić uzasadnione zapotrzebowania na miejsce opieki nad dziećmi do lat 3, w tym analizę uwarunkowań w dostępie do form opieki i prognoz demograficznych, biorąc pod uwagę okres realizacji projektu.

Pytania dotyczące następujących Poddziałań: 8.1.1, 8.1.2 i 8.1.3.

Pytanie 20. Mam pytanie, czy czynsz, media ( woda, CO, prąd) powinny być ujęte jako koszt bezpośredni czy pośredni? Czy zabawki, leżaczki, pościel, mebelki itp.... to są koszty bezpośrednie czy pośrednie?
Koszty związane z opłatami za media, pomieszczenia mogą stanowić koszt bezpośredni jedynie w sytuacji, gdy dotyczą kosztów związanych z utworzeniem nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w projekcie (w sytuacji zwiększenia liczby miejsc w podmiocie już funkcjonującym, są one kwalifikowane przez Wnioskodawcę w odpowiedniej proporcji). W ramach kosztów bezpośrednich, Wnioskodawca nie może uwzględnić w/w opłat dotyczących biura projektu, które powinny być ujęte w kosztach pośrednich.W pkt 2.2.1 Regulaminu konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, wskazano możliwe kategorie działań w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Wnioskodawca ma możliwość zakupu i montażu m.in. wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki). Koszty te dotyczą utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, zatem Wnioskodawca winien uwzględnić je w kosztach bezpośrednich.
Pytanie 19.
Kiedy podpisywana jest przez rodzica deklaracja udziału w projekcie (czy może to nastąpić np. 3 miesiące przed rozpoczęciem funkcjonowania żłobka – rekrutacja w czerwcu, rozpoczęcie funkcjonowania żłobka we wrześniu)?
Projektodawca we wniosku o dofinansowanie określa termin realizacji projektu. Wszystkie działania, w tym w szczególności rozpoczęcie uczestnictwa w projekcie przez rodziców/opiekunów prawnych, musi być prowadzone w okresie realizacji projektu. W przywołanej sytuacji, jest możliwe podpisanie deklaracji uczestnictwa (po zakończonym etapie rekrutacji) przez rozpoczęciem faktycznej opieki, bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 w podmiocie tj. przed rozpoczęciem realizacji tzw. „roku szkolnego”.
Pytanie 18. Czy w odniesieniu do grupy docelowej osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3, osoby w momencie podpisywania deklaracji udziału w projekcie muszą przebywać na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim, czy mogą to być osoby, które wychowują dziecko do lat 3, ale w momencie podpisywania deklaracji uczestnictwa już wróciły do pracy?

Zgodnie z pkt. 2.4 Regulaminu konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, grupę docelową stanowią m. in.:
- Osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3;
- Osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3;
- Osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3.

Osoby, które podpisują deklarację uczestnictwa i są osobami pracującymi należą do grupy docelowej definiowanej jako „Osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3”,  natomiast osoby, które przebywają na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim mogą zostać ujęte w kategorii „Osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka” (oraz wykazane we wskaźniku: Liczna osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka, po opuszczeniu programu). Wnioskodawca ma możliwość skierować wsparcie zarówno do osób zatrudnionych jak i powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka.

 Pytanie 17. Czy wskaźniki horyzontalne (pkt 3.14 Regulaminu) należy wpisać do wniosku o dofinansowanie i w przypadku nieadekwatności do projektu wartości bazową i docelową określić na poziomie “0”.
Tak, Wnioskodawca powinien zamieścić wskaźniki horyzontalne we wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, nie jest obligatoryjne wskazywanie wartości docelowych dla tych wskaźników na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu. Oznacza to, że na etapie wniosku o dofinansowanie projektu wartości docelowe tych wskaźników mogą wynosić „0”. Natomiast na etapie realizacji projektu powinien zostać odnotowany faktyczny przyrost wybranego wskaźnika. Wnioskodawca dokonuje wyboru wskaźników horyzontalnych z listy rozwijanej wskaźników produktu.
Pytanie 16. Do której kategorii z poniższych

  1. Osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3;
  2. Osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3;
  3. Osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3.

należy zaliczyć osoby powracające na rynek pracy po urlopie macierzyński/ rodzicielskim?

Osoby powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim należy zaliczyć do kategorii „Osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3”

Pytanie 15. Jak należy rozumieć zapis “bezpośrednie wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie zapewnienia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3”  w zakresie wskaźnika “Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie “ – czy zapewnienie miejsca w żłobku, przy zachowaniu opłat wnoszonych przez rodziców (wkład własny) obliguje do ujęcia ich w wymienionym wskaźniku?
Tak, rodzice/opiekunowie prawni dzieci do lat 3, którzy otrzymują wsparcie w postaci zapewnienia miejsca opieki nad dzieckiem (dzięki nowoutworzonym miejscom opieki w danym podmiocie) i podejmują/utrzymują zatrudnienie, otrzymują tym samym bezpośrednie wsparcie z EFS a więc wliczają się w ww. wskaźnika. Wkład własny może pochodzić od wpłat rodziców.
Pytanie 14. Co należy rozumieć przez punkt 2.4 podpunkt b) Regulaminu konkursu, tj. osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3?

 Chciałabym napisać projekt w ramach 1 typu projektu – tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków... Warunki lokalowe będą zapewnione dzięki żłobkowi, którego budowa się niebawem zakończy. Rekrutacja do żłobka jest już zakończona i jednym z głównych kryteriów wyboru był warunek posiadania przez oboje rodziców pracy, co musieli potwierdzić stosownym zaświadczeniem. We wskaźnikach rezultatu bezpośredniego należy po zakończeniu projektu podać:

a) liczbę osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu

b) liczbę osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu,dlatego proszę o wyjaśnienie czy osoby, które są zatrudnione i nie pozostają poza rynkiem pracy, nie miały przerwy w zatrudnieniu, nie przebywają na urlopach wychowawczych czy rodzicielskich, mogą stanowić grupę docelową w projekcie?

Wskaźniki produktu zostaną zrealizowane, natomiast czy wskaźniki rezultatu bezpośredniego mogą być na poziomie 0 po zakończeniu projektu?

Zgodnie z pkt. 2.4 Regulaminu konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-063/16, grupę docelową stanowią m. in.:
a) Osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3;
b) Osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3;
c) Osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3.

Biorąc pod uwagę zapisy Regulaminu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-063/16 w pkt 3.9 i 3.10, w których wskazano wskaźniki obligatoryjne i nieobligatoryjne, Wnioskodawca powinien uwzględnić w ramach projektu również osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu (wskaźnik obligatoryjny). Wnioskodawca, który obejmie wsparciem rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, którzy posiadają status osoby bezrobotnej, biernej zawodowo, powinni również we wniosku o dofinansowanie obligatoryjnie wykazać realizację wszystkich wskaźników (dwóch wskaźników produktu i dwóch wskaźników rezultatu). Osoby zatrudnione nie mogą stanowić jedynej kategorii grupy docelowej w ramach projektu, z uwagi na fakt ujęcia obligatoryjnego wskaźnika dotyczącego liczby osób powracających na rynek pracy po przerwie zawiązanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka. Ponadto Beneficjent wykazuje wartość bazową i docelową wskaźnika rezultatu, nie ma obowiązku realizacji wskaźników rezultatu na poziomie 100%. Aby ocenić, że wskaźnik jest efektywny i racjonalny z punktu widzenia realizacji projektu w tym nakładu kosztów, jego wartość powinna wynosić co najmniej 75%-80%.

Pytanie 13. Proszę o odpowiedź na pytanie dot. zał. nr 5 - kryteria oceny punktowane (premiujące) - Czy projekt gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną? (co najmniej 80%) - jeżeli wnioskodawca nie prowadzi żadnego żłobka to jak utworzy 100 miejsc opieki to otrzyma całą premię punktową (nastąpił wzrost o 100%) w postaci 7 punktów?
-Czy projekt gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanych przez dziennego opiekuna? (co najmniej 80%) - i jak wnioskodawca nie ma zarejestrowanych dziennych opiekunów i jak utworzy 10 punktów opieki dziennej to również otrzyma 7 punktów?
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 (definicje szczegółowych kryteriów dodatkowych w pkt. 4.2.17 oraz podane przykłady), premia punktowa jest przyznawana w momencie zwiększenia ilości miejsc opieki nad dziećmi w stosunku do już istniejących. Premia punktowa nie będzie przyznawana dla podmiotów, w ramach których do tej pory nie funkcjonowały żadne miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.
Pytanie 12. Czy dla wnioskodawcy będącego przedsiębiorcą dofinansowanie w ramach projektu dotyczące utworzenia dodatkowych miejsc w żłobku, w tym:
- dostosowanie pomieszczeń oraz zakup i montaż wyposażenia
- zapewnienie bieżącego funkcjonowania
stanowić będzie pomoc de minimis?
Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu cyt.: Działania w zakresie łączenia życia zawodowego i rodzinnego w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 powinny zostać w całości wyłączone spod zasad pomocy publicznej.
Ale czy tylko w zakresie zapewnienia bieżącego utrzymania, czy również w zakresie nakładów inwestycyjnych w ramach cross-financingu dofinansowanie projektu nie będzie objęte pomocą de minimis?
Czyli czy projekt w całości co do zasady nie będzie objęty pomocą publiczną, ani też pomocą de minimis?

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, należy przyjąć, że przedmiotowa działalność dofinansowania ze środków EFS, w tym również prowadzona przez placówki niepubliczne, stanowi realizację obowiązku państwa w zakresie zapewnienia dostępu do opieki i wychowania. W związku z tym, działania w zakresie bieżącego funkcjonowania opieki nad dziećmi do lat 3jak i nakłady inwestycyjne ponoszone na utworzenie nowych miejsc w podmiotach opieki nad dziećmi, co do zasady nie podlegają pomocy publicznej/pomocy de minimis. IOK wskazuje w Regulaminie konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, że należy mieć na uwadze obszary przygraniczne, na których realizowane jest wsparcie czy udzielona pomoc nie zakłóca konkurencji i wymiany handlowej między państwami członkowskimi.

Pytanie 11. Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie odnośnie pomocy de minimis:
czy w ramach przedmiotowego konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 przewiduje się udzielanie pomocy de minimis na:
-adaptację lokalu (zaznaczenie w budżecie cross-finsncing)
-zakup środków trwałych np. łóżka, wózki, szafy, itp. (zaznaczenie w budżecie środki trwałe).
Czy jest możliwość uzyskania pomocy publicznej zamiast pomocy de minimis i na jakich warunkach?

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, należy przyjąć, że działania w zakresie  łączenia życia zawodowego i rodzinnego w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 powinny zostać w całości wyłączone spod zasad pomocy publicznej.Działalność dofinansowania ze środków EFS, w tym również prowadzona przez placówki niepubliczne, stanowi realizację obowiązku państwa w zakresie zapewnienia dostępu do opieki i wychowania. W związku z tym, działania w zakresie bieżącego funkcjonowanie opieki nad dziećmi do lat 3 jak i nakłady inwestycyjne ponoszone na utworzenie nowych miejsc w podmiotach opieki nad dziećmi, co do zasady nie podlegają pomocy publicznej/pomocy de minimis. IOK wskazuje w Regulaminie konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, że należy mieć na uwadze obszary przygraniczne, na których realizowane jest wsparcie czy udzielona pomoc nie zakłóca konkurencji i wymiany handlowej między państwami członkowskimi.

Pytanie 10.  W związku z trwającym konkursem 8.1.3 (RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego) chciałam uzyskać informację dotyczącą Partnera w projekcie. Jestem właścicielką klubu dziecięcego, natomiast mój mąż prowadzi swoją odrębną działalność gospodarczą. Chcę złożyć wniosek o dofinansowanie jako Lider w/w konkursie i tu moje pytanie: Czy mąż mógłby być Partnerem w projekcie (nie posiadamy rozdzielności majątkowej), gdyż to on dysponuje nieruchomością, w której powstałby żłobek oraz wniósłby duże wsparcie merytoryczne w projekcie (aktualnie w prowadzeniu klubu dziecięcego również szereg merytorycznego wsparcia od jego firmy otrzymuje np. elektroniczna rejestracja, ewidencja pobytu, płatności, itp.)?
Nie, zgodnie z Regulaminem konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika nr do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. 2013 poz. 1030 z późn. zm.). Projektodawca wskazuje, że nie posiada rozdzielności majątkowej zatem istnieją powiązania osobowe, majątkowe pomiędzy podmiotami. W takiej sytuacji nie ma możliwości zawiązania partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu.
Pytanie 9. Proszę o odpowiedź na pytanie: Jakie dokumenty będą wymagane do potwierdzenia niepełnosprawności dziecka w trakcie realizacji projektu na potwierdzenie osiągnięcia wskaźników? Proszę także o potwierdzenie, że w przypadku nie tworzenia nowych miejsc  w żłobku, a jedynie adaptacji, żeby można było przyjmować dzieci niepełnosprawne, będzie możliwe ujęcie w projekcie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki (tylko dla przyjętych dzieci niepełnosprawnych), np. adaptacja i doposażenie dla dzieci niepełnosprawnych (których teraz w placówce nie mamy) w okresie lipiec-sierpień 2017 i od września 2017 do sierpnia 2018 bieżąca opieka nad przyjętymi dziećmi niepełnosprawnymi (czyli wynagrodzenia opiekunek, wyżywienie, proporcjonalnie koszty czynszu i mediów) + zajęcia dodatkowe dla tych dzieci.

Na etapie rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni przedstawią:
- orzeczenie wydane przez Miejski/Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności,
- orzeczenie lub opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (np. opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju).

Zgodnie z pkt. 2.2.3 Regulaminem konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną. Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku dostosowania istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W sytuacji gdy Wnioskodawca zamierza zrekrutować dzieci z niepełnosprawnością w ramach projektu, ma możliwość kwalifikować koszty adaptacji jak również kwalifikować koszty bieżącego świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3.

Pytanie 8. W przypadku grupy kapitałowej planującej uruchomienie żłobka przyzakładowego dla pracowników i ich rodzin jakie informacje należy podać w doświadczeniu projektodawcy, jeśli działalność opieki nad dziećmi do lat 3 ta nie był nigdy przedmiotem działalności przedsiębiorstwa.

Zgodnie z „Instrukcją wypełniania wniosków w ramach EFS”, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu” nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, Wnioskodawca powinien wskazać doświadczenie projektodawcy czyli jego potencjał społeczny. Istotnym elementem opisu potencjału społecznego powinno być wykazanie obecności wnioskodawcy i działań podejmowanych przez niego w przeszłości w obszarze planowanej interwencji, nawet w sytuacji gdy nie realizował on dotąd projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych. Opis doświadczenia powinien dawać możliwość oceny zdolności społecznych wnioskodawcy do podjęcia i efektywnej realizacji określonego przedsięwzięcia. Ponadto Wnioskodawca może wskazać nie tylko doświadczenie Lidera/partnera projektu (jeśli dotyczy) w danym obszarze ale także ma możliwość wskazania doświadczenia i odpowiednich kwalifikacji personelu (np. zaangażowanego do opieki nad dziećmi do lat 3).

Opisując potencjał społeczny Wnioskodawca powinien przede wszystkim uzasadnić dlaczego jego doświadczenie jest adekwatne do realizacji projektu. Adekwatność doświadczenia powinna być rozpatrywana w szczególności wkontekście dotychczasowej działalności i możliwości weryfikacji jej rezultatów danego wnioskodawcy prowadzonej:
a) w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu;
b) na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu;
c) na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu.
Na podstawie opisu zawartego we wniosku sprawdzana jest wiarygodność wnioskodawcy, w tym przede wszystkim możliwość skutecznej realizacji projektu. Wnioskodawca powinien wykazać swoje doświadczenie w realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć (związanych z zakresem planowanego do realizacji projektu pod względem obszaru, grupy docelowej, planowanych zadań itp.), a nie jedynie tych realizowanych przy udziale środków funduszy strukturalnych. W przywołanej sytuacji, biorąc pod uwagę dodatkowe wyjaśnienia telefoniczne, Wnioskodawca może wskazać m.in. doświadczenie w obszarze szkoleń dla opiekunów dziennych oraz wskazać doświadczenie personelu merytorycznego zatrudnionego w podmiocie opieki do lat 3.

Pytanie 7. Do jakiego katalogu kosztów: pośrednich czy bezpośrednich należy zakwalifikować zatrudnienie i wynagrodzenie osoby kierującej Klubem Dziecięcym lub Kierownika oddziału żłobka w ramach projektu złożonego w odpowiedzi na przedmiotowy konkurs? Nadmienić należy jednak, że stanowisko to nie będzie uprawniało do reprezentowania na zewnątrz jednostki realizującej projekt, a zadania jakie będzie wykonywała ta osoba będą ograniczać się do zadań typowo merytorycznych, ale związanych z wewnętrznym funkcjonowaniem oddziału żłobka lub klubu dziecięcego (zapewnienia prawidłowego bieżącego funkcjonowania klubu lub oddziału żłobka). Istotnym jest również fakt, że osoba ta będzie przypisana wyłącznie do realizacji zadań w ramach projektu i nie będzie powiązana z żadnymi innymi zadaniami i działaniami realizowanymi przez jednostkę realizującą projekt. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania wniosku  o dofinansowanie w ramach EFS oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności można domniemywać, że będzie to koszt kwalifikowalny w ramach kosztów bezpośrednich związanych np. z zadaniem Bieżące świadczenie opieki nad dziećmi do lat 3.

IOK wskazuje, że koszt Kierownika klubu dziecięcego lub oddziału żłobka, który będzie wykonywał wyłącznie zadania merytoryczne związane z funkcjonowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – zgodnie z zapisami Ustawy o opiece nad dziećmi do lat z 4 lutego 2011r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 157), może być ujęty w kosztach bezpośrednich. Wnioskodawca powinien mieć na względzie fakt, że Kierownik klubu dziecięcego/Kierownik żłobka nie może wykonywać czynności związanych z administrowaniem/zarządzaniem projektem. Stosowne zapisy Wnioskodawca uwzględni we wniosku o dofinansowanie oraz wskaże precyzyjnie sposób zarządzania projektem (wraz z zaangażowaniem personelem).

Pytanie 6. Czy wnioskodawca spełni kryterium formalne „Czy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, że projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR?” jeśli we wniosku o dofinansowanie w ramach 8.1.1 założy, że tylko część zadań merytorycznych (np. zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością) będą obywać się w infrastrukturze wybudowanej z EFRR. Budynek, w którym będzie prowadzona stała opieka nad dziećmi do lat 3 nie powstał w ramach inwestycji EFRR?

IZ RPO WSL wyjaśnia, że jednym z kryteriów dostępu na etapie oceny formalnej jest weryfikacja czy „Czy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, że projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR?” Zgodnie z definicją kryterium projekt powinien wynikać z Programu Rewitalizacji lub być komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR.

W przypadku komplementarności z interwencją podejmowaną w ramach EFRR będzie sprawdzane, czy wskazany we wniosku o dofinansowanie projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został wybrany do dofinansowania (tj. co najmniej znajduje się na liście projektów wybranych do dofinansowania zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Śląskiego) lub czy projekt zakłada realizację działań w infrastrukturze współfinansowanej ze środków EFRR.Realizacja działań w infrastrukturze współfinansowanej z EFRR oznacza wyłącznie realizację działań merytorycznych projektu (tj. np. prowadzenie żłobka, klubu dziecięcego, miejsca opieki sprawowanego przez dziennego opiekuna, miejsca prowadzenia zajęć). IOK dopuszcza możliwość realizacji części działań merytorycznych w infrastrukturze powstałej z EFRR aby kryterium dostępu zostało spełnione. IOK wskazuje ponadto, że samo prowadzenie biura projektu (na potrzeby rekrutacji i spraw bieżących) w budynku który został współfinansowany ze środków EFRR nie spełnia warunków określonych w kryterium dostępu.

Pytanie 5. Czy odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych są kosztem kwalifikowalnym?
Zgodnie z Podrozdziałem 6.16 Koszty związane z angażowaniem personelu pkt 3) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowią wydatek kwalifikowalny w ramach projektu. Przypominam, iż ocena kwalifikowalności wydatków odbywa się każdorazowo na etapie weryfikacji wniosków o płatność oraz kontroli na miejscu realizacji projektu.
Pytanie 4. W ramach projektu będziemy dostosowywać budynek do żłobka. Czy poniżesz wydatki będą wydatkami kwalifikowalnymi w projekcie:

1. Zakup pieca CO, jeśli stary jest niewydajny?
2. Modernizacja tarasu. Taras jest wybetonowany, ale jego powierzchnia jest bardzo krzywa, wyszczerbiona, utrudnione jest poruszanie się wózkiem. Chcemy ująć w budżecie koszt położenie szlichty i wyłożenia płytkami.

Zgodnie z Regulaminem konkursu pkt 2.2.1 w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 możliwe są m.in. następujące kategoriedziałań:
a)dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.;
b)zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);
c)zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
d)wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
e)modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
f)zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci;
g)inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

Koszty związane z remontami oraz bieżącym funkcjonowanie żłobka są co do zasady kwalifikowalne, jednak powinny być one proporcjonalne w stosunku do nowych miejsc utworzonych w projekcie. Należy mieć na uwadze również, że każdy wydatek przewidziany w projekcie powinien być racjonalny, efektywny i wynikać bezpośrednio z przedstawionej diagnozy oraz potrzeb dzieci biorących udział w projekcie i pod tym kątem zostanie on poddany weryfikacji na etapie oceny wniosków. Wnioskodawca powinien mieć również na uwadze, że wydatki na zakup środków trwałych i cross financingu podlegają określonym limitom i powinny być bezpośrednio wskazane we wniosku i uzasadnione.

Pytanie 3. W żłobku zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 musi być zatrudniony dyrektor. Czy wykazanie wynagrodzenia dyrektora, który oprócz pełnionej funkcji (2/8 etatu) będzie również zajmował się dziećmi w żłobku (6/8 etatu) w ramach kosztów bezpośrednich (zadanie: Bieżące funkcjonowanie) jest prawidłowe.
IOK wskazuje, że koszt dyrektora żłobka, który będzie wykonywał wyłącznie zadania merytoryczne związane z funkcjonowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – zgodnie z zapisami Ustawy o opiece nad dziećmi do lat z 4 lutego 2011r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 157), może być ujęty w kosztach bezpośrednich. Wnioskodawca powinien mieć na względzie fakt, że dyrektor żłobka nie może wykonywać czynności związanych z administrowaniem/zarządzaniem projektem. Stosowne zapisy Wnioskodawca uwzględni we wniosku o dofinansowanie oraz wskaże precyzyjnie sposób zarządzania projektem (wraz z zaangażowaniem personelem).W przywołanej sytuacji koszt wynagrodzenia dyrektora żłobka w wymiarze 2/8 etatu związany jest z katalogiem kosztów dotyczących nowoutworzonych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3. Natomiast koszt wynagrodzenia dyrektora żłobka związany z pełnieniem funkcji opiekuńczych (6/8 etatu jako opiekun) jest związany z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dzieckiem (ujęty max przez 12 miesięcy np. w zadaniu „Bieżące funkcjonowanie/świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3).
Pytanie 2. W związku z aplikowaniem na konkurs 8.1.3 - żłobki planujemy adaptację istniejących pomieszczeń na potrzeby zwiększenia liczby dzieci w tej sali z 15 osobowej na 22 osobową. Prace będą polegały na:
a) udostępnieniu w już funkcjonujących salach żłobkowych odpowiedniej ilości sanitariatów, adaptacja pomieszczeń w celu zapewnienia prawidłowych warunków sanitarno-higienicznych: wymiana podłogi, malowanie ścian, wymiana mebli, remont szatni aby zwiększyć możliwość dostawienia odpowiedniej ilości szafek, wymiana instalacji wod.-kan,, elektrycznej i częściowo CO.
b) ponadto planowane jest jeszcze zabudowanie pomieszczenia "pod tarasem " w celu uzyskania dodatkowej powierzchni dla dzieci i stworzenia nowej sali (1 nowa grupa 16 osobowa)
c) dostosowanie sali 70 m2 i sanitariatów na półpiętrze dla pobytu dzieci żłobkowych wraz z przedzieleniem sali w celu uzyskania powierzchni do odpoczynku dzieci (2 nowa grupa 16 osobowa)
Pierwsze nasze pytanie brzmi: czy w salach, które już funkcjonują (opisane w pkt a) kwalifikowalny jest koszt: wymiana podłogi, malowanie ścian, wymiana mebli, remont szatni aby zwiększyć możliwość dostawienia odpowiedniej ilości szafek, wymiana instalacji wod.-kan, elektrycznej i częściowo CO./ w całości dla całej sali (z której będą korzystać dzieci pozaprojektowe), czy należy koszt prac remontowych wyliczyć proporcją dla nowych miejsc?
Zgodnie z Regulaminem konkursu pkt 2.2.1 w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 możliwe są m.in. następujące kategorie działań:
a) dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.;
b) zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);
c) zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
d) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
e) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
f) zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci;
g) inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

Koszty związane z remontami np. pomalowanie sali do której są przyjmowane nowe dzieci co do zasady są kwalifikowalne w całości, ale należy mieć na uwadze, że każdy wydatek przewidziany w projekcie powinien być racjonalny, efektywny i wynikać bezpośrednio z przedstawionej diagnozy oraz potrzeb dzieci biorących udział w projekcie. Nieracjonalnym np. staje się wydatek, kiedy Wnioskodawca przyjmuje do projektu np. 6 dzieci a planuje w ramach projektu wymalować całe żłobek – dlatego trzeba mieć na uwadze, że każdy wydatek podlega ocenie na etapie Komisyjnej Oceny Wniosków. Wnioskodawca powinien mieć również na uwadze, że wydatki na zakup środków trwałych i cross financingu podlegają określonym limitom i powinny być bezpośrednio wskazane we wniosku i uzasadnione.

Pytanie 1. W ramach projektu poddziałania 8.1.1 zakładamy m.in. wsparcie w postaci częściowej refundacji umów uaktywniających. Koszty składek ZUS opłacane będą z budżetu państwa.
Czy składki ZUS mogą zostać zaklasyfikowane w budżecie projektu jako wkład własny? Jeśli tak, to jak powinno wyglądać prawidłowa dokumentacja wkładu własnego? Jak należy we wniosku (pkt. D.2) zakwalifikować źródło finansowania wkładu własnego w postaci składek ZUS? Czy będzie to np.:
- 2.a1 Państwowe jednostki budżetowe,
- 2.a2. dysponenci budżetu państwa
- czy 2.a3.inne?
Tak, przy czym powyższe występuje wówczas, gdy w projekcie założono pokrycie kosztów wynagrodzenia niani w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu. Zgodnie bowiem z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wkład własny rozumie się jako środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną beneficjentowi w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną beneficjentowi, zgodnie ze stopą dofinansowania dla projektu). Jednocześnie zgodnie z Rozdziałem 6.7 Wytycznych przez podwójne finansowanie rozumie się m. in. poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych.
W świetle powyższego, jeśli wydatki finansowane przez ZUS nie są jednocześnie finansowane ze środków projektu, wówczas taki wydatek może stanowić wkład własny w projekcie. Wkład własny należy w Tabeli D2 ująć po stronie Beneficjenta tj. w zależności od jego statusu: JST lub podmiot prywatny.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś