Przejdź do treści głównej

Działanie 5.1 Gospodarka wodno- ściekowa


Wskazania dla Wnioskodawców działania 5.1 Gospodarka wodno – ściekowa w zakresie analizy, czy dofinansowanie dla projektu z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej stanowić będzie pomoc publiczną.

Zgodnie z Zawiadomieniem Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  (2016/C 262/01):
art. 221 Chociaż eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych stanowi działalność gospodarczą, to budowa kompleksowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej jako taka zwykle spełnia warunki określone w pkt 211 i w związku z tym jej finansowanie zazwyczaj nie zakłóca konkurencji ani nie ma wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Aby zagwarantować pozostawienie całości finansowania danego projektu poza zakresem zasad pomocy państwa, państwa członkowskie muszą także zadbać o to, aby warunki określone w pkt 212 zostały spełnione.

art.211 Istnieją okoliczności, w których pewne rodzaje infrastruktur nie podlegają bezpośredniej konkurencji ze strony innej infrastruktury tego samego rodzaju lub infrastruktury innego rodzaju oferującej usługi o znacznym stopniu substytucyjności lub oferującej bezpośrednio takie same usługi. Brak bezpośredniej konkurencji między infrastrukturami jest prawdopodobny w przypadku kompleksowych infrastruktur sieciowych, które stanowią naturalne monopole, to znaczy w przypadku których powielenie byłoby nieekonomiczne. Podobnie, mogą istnieć sektory, w których finansowanie prywatne budowy infrastruktury jest nieznaczne (Kwestię tego, czy w danym sektorze finansowanie rynkowe jest jedynie nieznaczące, należy oceniać raczej na poziomie danego państwa członkowskiego niż na poziomie regionalnym lub lokalnym,) Jeśli chodzi o budowę infrastruktury, Komisja uważa, że wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi lub zakłócenie konkurencji są zazwyczaj wykluczone w przypadkach, w których jednocześnie spełnione są następujące przesłanki: (i) infrastruktura na ogół nie podlega bezpośredniej konkurencji, (ii) finansowanie prywatne jest nieznaczące w danym sektorze i w państwie członkowskim oraz (iii) infrastruktura nie jest zaprojektowana, aby selektywne sprzyjać jednemu przedsiębiorstwu lub sektorowi, ale przynosi korzyści całemu społeczeństwu.

art. 212 Aby zagwarantować pozostawienie poza zakresem zasad pomocy państwa całości finansowania publicznego danego projektu, państwa członkowskie muszą zadbać o to, aby finansowanie zapewnione na budowę infrastruktury w sytuacjach wymienionych w pkt 211 nie mogło zostać wykorzystane do subsydiowania skrośnego lub subsydiowania pośredniego innej działalności gospodarczej, w tym eksploatacji infrastruktury. Subsydiowanie skrośne można wykluczyć przez zapewnienie, aby właściciel infrastruktury nie angażował się w żadną inną działalność gospodarczą lub – jeżeli właściciel infrastruktury jest zaangażowany w inną działalność gospodarczą – przez prowadzenie odrębnej rachunkowości i przypisywanie kosztów i przychodów w odpowiedni sposób oraz zapewnienie, aby w innej działalności nie wykorzystywano żadnego finansowania publicznego. Aby wyeliminować pomoc pośrednią, szczególnie na rzecz operatora infrastruktury, można np. ogłosić przetarg na eksploatację.
Zatem, aby wykluczyć pomoc publiczną konieczne jest przedstawienie przez Wnioskodawcę informacji wskazujących, iż spełnione są ww. warunki. Informacje takie powinny się opierać na faktycznej analizie danego przypadku.

Pytanie 3. Gmina (pow. 200 tys. mieszkańców – przyp.) planuje do realizacji projekt, który przewiduje inwestycję obejmującą odwodnienie terenu jednej z dzielnic. W ramach systemu odwodnienia wybudowany zostanie zbiornik retencyjno-odparowujący wraz z separatorem zanieczyszczeń oraz kanałem deszczowym o łącznej długości ok. 1330 m. Zaprojektowane przedsięwzięcie przewiduje również budowę: jezdni, jednostronnego chodnika, zjazdów indywidualnych i publicznych oraz zieleńcy. W ramach zadania przebudowie ulegnie również: kanalizacja sanitarna, kanalizacja wodociągowa, sieci elektroenergetyczne oraz zostanie wybudowany kanał technologiczny. Ponadto zaprojektowano oświetlenie uliczne z wykorzystaniem lamp ledowych. Teren dzielnicy jest obszarem, który bardzo często podczas intensywnych opadów deszczu jest podtapiany, co uniemożliwia normalne funkcjonowanie okolicznych mieszkańców. W ramach projektu zostałby zrealizowany etap I odwodnienia tej dzielnicy obejmujący powyżej opisany zakres. Czy inwestycja ze względu na swój zakres i charakter wpisuje się w założenia działania 5.1?
Odpowiedź z 19.10.2016 r.
By przedmiotowy projekt mógł uzyskać dofinansowanie ze środków RPO WSL 2014-2020 musi być realizowany na obszarze aglomeracji o wielkości od 2000 do 10 000 RLM, ustanowionej stosownym dokumentem, aktualnym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, a także być ujęty w IV lub V aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) oraz w Master Planie, opracowanym w toku aktualizacji KPOŚK, stanowiącym spis potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach. Z przytoczonego opisu projektu wynika, iż  zakres prac możliwych do realizacji w ramach działania 5.1 nie jest częścią dominującą projektu, stąd też należy przyjąć założenie, iż jedynie część wydatków będzie można ewentualnie uznać za wydatki kwalifikowalne. Poniżej szczegóły dotyczące kwalifikowalności poszczególnych elementów projektu:
•  Zbiornik retencyjno-odparowujący wraz z separatorem zanieczyszczeń oraz kanałem deszczowym o łącznej długości ok. 1330 m – ta część projektu nie może być uznana za kwalifikowalną ze względu na brak wsparcia w ramach RPO WSL dla budowy zbiorników retencyjnych. Niemniej jednak, jeżeli kanał deszczowy będzie poprowadzony równolegle z przebudowywaną kanalizacją sanitarną, koszt budowy tegoż może być uznany za kwalifikowalny,
•  Budowa jezdni, jednostronnego chodnika, zjazdów indywidualnych i publicznych oraz zieleńca – istotna jest kwestia interpretacji przedmiotowego zapisu. Jeżeli wnioskodawca planuje odtworzenie nawierzchni drogi po wykonaniu prac związanych budową/modernizacją kanalizacji/wodociągu wówczas taki koszt można uznać za kwalifikowalny. Natomiast budowa jezdni, chodnika oraz zjazdów i zieleńca nie może być kosztem kwalifikowalnym, gdyż nie jest kosztem niezbędnym do realizacji projektu (tu: modernizacji kanalizacji i wodociągu).
•  Przebudowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu, sieci elektroenergetycznych oraz budowa kanału technologicznego – kosztem kwalifikowalnym będzie przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu. Przebudowa sieci elektroenergetycznych nie jest wspierana w ramach RPO WSL, natomiast budowa kanału technologicznego nie jest kosztem niezbędnym do realizacji projektu (tu: modernizacji kanalizacji i wodociągu).
•  Oświetlenie uliczne z wykorzystaniem lamp ledowych – koszt niekwalifikowalny w ramach działania 5.1. możliwe jest uzyskanie dofinansowanie w ramach działania 4.5 (Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – typ projektu 4 – Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia), pod warunkiem, że przedmiotem projektu będzie wymiana istniejącego oświetlenia zewnętrznego na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej. Budowa oświetlenia z wykorzystaniem lamp ledowych nie jest wspierana w ramach RPO WSL.
Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWSL

Pytanie 2. W ramach realizacji instalacji kanalizacyjnej stosowane są także wg technologii tzw. sięgacze kanalizacyjne. Jest to element typu rurowego wprowadzany do granicy nieruchomości. Stanowi on naturalne i technicznie niezbędne dopełnienie całej instalacji. Czy sięgacz kanalizacyjny wraz z instalacją może stanowić koszt kwalifikowalny w projekcie  w ramach działania 5.1?Odpowiedź z 19.10.2016 r.
Zgodnie z zapisem wskazanym w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020, koszt niekwalifikowalny w ramach działania 5.1. stanowi „odcinek przewodu instalacji kanalizacyjnej i/lub wodociągowej od studzienki/zaworu głównego znajdującej się na posesji indywidualnego użytkownika do budynku lub w przypadku braku studzienki odcinka przewodu od granicy nieruchomości gruntowej indywidualnego użytkownika do budynku (…)”. Zatem w tym ujęciu sięgacz kanalizacyjny, będący odcinkiem  kolektora od studni do granicy posesji z której są lub będą odprowadzane ścieki, może stanowić koszt kwalifikowalny projektu.
Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWSL

Pytanie 1.   Zgodnie ze wskazaniami inspektora nadzoru robót budowlanych, ze względu na stan techniczny drogi oraz planowane prace związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, zaleca się wykonanie na całej szerokości ulicy wykorytowania oraz ułożenia warstw konstrukcyjnych drogi. Czy zakres ww. robót stanowić może koszt kwalifikowany projektu w ramach działania 5.1?Odpowiedź z 19.10.2016 r.
Zgodnie z zapisem w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w przypadku realizacji inwestycji związanej z gospodarką wodno-ściekową, kwalifikowalnym wydatkiem „drogowym” może być wyłącznie koszt odtworzenia nawierzchni drogowej. Zatem koszt pozostałych prac, związanych z budową, przebudową, bądź też podniesieniem parametrów drogi, należy wykazać w katalogu wydatków niekwalifikowalnych lub zupełnie wyłączyć z projektu. Tym samym na etapie oceny formalnej wniosku, dokumenty związane z zalecanymi pracami drogowymi, które stanowić będą koszt niekwalifikowalny, nie będą wymagane.
Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWSL

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś