Przejdź do treści głównej

Finansowanie wkładu własnego ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w projektach wybranych do dofinansowania w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020


Pytanie 1. Czy otrzymanie wkładu WFOŚ/NFOŚ jest możliwe przy dofinansowaniu projektów z RPO WSL,  czy skutkuje obniżeniem wartości przyznanego dofinansowania?
Odpowiedź, 5.09.2017 r.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 11 umowy o dofinansowanie, beneficjent może otrzymać środki publiczne na realizację projektu na podstawie innej umowy lub umów na finansowanie wkładu własnego. Wysokość środków publicznych przekraczająca wartość wkładu własnego skutkuje obniżeniem wartości przyznanego dofinansowania.

Przez środki powodujące obniżenie dofinansowania w przypadku gdy ich wysokość przekracza wartość wkładu własnego rozumie się środki publiczne otrzymane bezzwrotnie, tj. dotacje oraz umorzenia pożyczek.

Środki publiczne podlegające zwrotowi, tj. pożyczki nieumorzone, przekraczające wysokość wkładu własnego nie powodują obniżenia dofinansowania, chyba że nastąpi ich ewentualne umorzenie.

W związku z powyższym, zarówno w okresie realizacji projektu jak i w okresie trwałości, beneficjent powinien niezwłocznie poinformować IZ RPO WSL o uzyskanym umorzeniu pożyczek z WFOŚ otrzymanych na realizację projektu dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś